Zápis z 61.schůze rady města edit delete

8.8.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Omluven: Jan Matějka

Program schůze
1) Uzavření veřejné soutěže č.16/2005
2) Představení společnosti CZECH-LANA s.r.o.
3) Uzavření smluv o dílo
4) Dohody o hmotné odpovědnosti
5) Oprava budovy pohostinství Benátky
6) Informace o průběhu změny ÚP č.4
7) Souhlas se změnou nájemce bytu
8) Různé


1. Uzavření veřejné soutěže č.16/2005

Usnesení:
Rada města:
a)  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené hodnotící komisí, uzavřela soutěž č.16/2005 - „Přístavba tělocvičny ZŠ Ždírec nad Doubravou“

b)  stanovila pořadí nabídek na prvních třech místech následovně:
1. JMA stavební spol. s r.o., Pávovská 15b, Jihlava
2. STAVOUNIE, stavební a obchodní společnost spol. s r.o., Lidická 1983, Havlíčkův Brod
3. MEGALITY s.r.o., Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou

c)  pověřila starostu a místostarostu města podpisem smlouvy o dílo

Hlasování: 4 pro

2. Představení společnosti CZECH-LANA s.r.o.
Rada města se seznámila s písemnou informací firmy CZECH-LANA s.r.o. o investičním záměru společnosti v průmyslové zóně ve Ždírci n.D. Společnost hodlá vybudovat závod na zpracování dřeva a zahájit zkušební provoz v létě roku 2006.

3. Uzavření smluv o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a společností Citelum, a.s. Praha na výstavbu veřejného osvětlení v Liběcké ulici v hodnotě díla 140.295,-Kč bez DPH
2) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a společností Citelum, a.s. Praha na výstavbu veřejného osvětlení v Chrudimské ulici a v ulici U Pošty v hodnotě díla 456.219,-Kč bez DPH
3) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a společností Atelier ALFA, s.r.o. Jihlava na projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na komunikaci v průmyslové zóně II v hodnotě 143.300,- Kč bez DPH
4) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a společností M-Silnice Havl.Brod na opravu místní komunikace na Novém Ransku na p.č.521 v hodnotě díla 127.630,-Kč vč.DPH
5) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a a.s.Skanska DS Prostějov na výstavbu chodníků v Chrudimské ulici v hodnotě díla 1.310.109,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 4 pro

4. Dohody o hmotné odpovědnosti

Usnesení:
Rada města rozhodla:
1) o zrušení dohod o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování uzavřených s paní Miroslavou Chybovou a paní Alenou Knobovou
2) o uzavření dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování:
- s paní Naděždou Lédlovou na hodnotu hotovosti v pokladně ve výši 15.000,-Kč
- s paní Vendulou Ondráčkovou na hodnotu hotovosti v pokladně ve výši 20.000,-Kč
3) o zvýšení pokladní hotovosti z 1.000,-Kč na 10.000,-Kč na základě dohody uzavřené s paní Zdeňkou Lédlovou 
Hlasování: 4 pro

5. Oprava budovy pohostinství Benátky
Starosta informoval radu města o požadavku KHS kraje Vysočina o nutnosti rozšíření hygie- nického zařízení (toalet) v pohostinství Benátky.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s rozšířením toalet ve víceúčelové budově budově Benátky čp.44 dle požadavku Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a s realizací stavby v roce 2005
b) uložila oddělení výstavby města připravit projekt rozšíření toalet
c) zadala rekonstrukci toalet firmě Jaroslav Kovačka, Žďár n.S.
Hlasování: 4 pro

6. Informace o průběhu změny ÚP č. 4
Starosta informoval radu města o přípravě projektových podkladů a zpracování vyhlášky o  sloučeném projednání konceptu a návrhu změny územního plánu města č.4. Termín pro vydání  vyhlášky stanovený zastupitelstvem, tj. 20.7.2005, není reálné splnit z důvodu požadavků Kraj- ského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírodních zdrojů.  Městský úřad vydá vyhlášku neprodleně po vyjádření KÚ k projektu.

7. Souhlas se změnou nájemce bytu
Rada města vzala na vědomí převod členských práv a povinností člena Bytového družstva ve  Ždírci nad Doubravou. Členská práva převádí Ilona Břoušková na manžele Květoslava a Marti- nu Culkovi. Ilona Břoušková zároveň ruší dříve uzavřenou smlouvu o převodu členských práv a  povinností s Martinem Břízou.

Usnesení:
Rada města na základě předložené smlouvy o zrušení převodu členských práv a povinností   uzavřené mezi Martinem Břízou a Ilonou Břouškovou a smlouvy o převodu členských práv a  povinností uzavřené mezi Ilonou Břouškovou a manželi Culkovými rozhodla:

a) o zrušení rozhodnutí rady města z 18.5.2005 o pronájmu bytu č.13 v 3. NP domu čp.570   panu Martinu Břízovi
b) o uzavření nájemní smlouvy na byt č.13 v 3. NP domu čp.570 s manželi Květoslavem a Martinou Culkovými, bytem Horní Studenec 13 s platností od 15.8.2005
Hlasování: 4 pro

8. Různé:
a) Starosta informoval radu města o návrhu restaurátora p.Máši na opravu kamenných křížů podél Žďárské ulice. Navržená cena za restaurátorské práce je cca 75 tis./ks.
b) Místostarosta informoval radu o možnosti spoluúčasti města na leteckém snímkování, které provede firma SET Ždírec n.D. Rada souhlasí s finanční spoluúčastí, podmínky vyjedná MÚ.
c) Ředitel Hospicu Anežky České poslal děkovný dopis za finanční příspěvek města na provoz hospicu.
d) Starosta informoval radu o skutečnosti, že 17.8.2005 bude starosta a místostarosta obhajovat projekt komunikace do podniku SET na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-61-web.pdf 78 kB Zápis z 61.schůze rady města ve formátu PDF