Zápis z 62.schůze rady města edit delete

19.8.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Pověření podpisováním rozhodnutí
2) Soutěž na prodej pozemků
3) Uzavření smluv o dílo
4) Projednání žádosti o prodej pozemků
5) Informace o střelecké soutěži
6) Postup výstavby DPS
7) Stavba komunikace do průmyslové zóny
8) Povolení instalace antény
9) Zadání stavební akce
10) Výroba propagačního materiálu

 

1. Pověření podpisováním rozhodnutí

Usnesení:
Rada města:
1) Potvrdila rozhodnutí starosty města z 2.1.2001 o pověření vedoucího organizační složky Správa městských lesů pana Jaroslava Duška podpisováním rozhodnutí vydaných v řízení o po­volení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k vedení správního řízení ve smyslu znění záko­na č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

2) S platností od 1.září 2005 pověřila vedoucí organizační složky Pečovatelská služba paní Ivanu Markovou podpisováním rozhodnutí vydaných v rámci výkonu pečovatelské služby dle vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb. o provedení zákona o sociálním zabezpečení a dle ceníku za výkon služeb pečovatelské služby, schváleného radou města dne 13.4.2005 usnesením č.8/54.

Hlasování: 5 pro

2. Soutěž na prodej pozemků

Rada města se seznámila se seznamem pozemků, které nabízí Pozemkový fond ČR k prodeji v soutěži dne 23.9.2005.

Usnesení:
Rada města:
a) ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 30.6.2005 rozhodla, že se město zúčastní soutěže na prodej pozemků v k.ú. Ždírec n.D.
b) pověřila starostu účastí v soutěži a stanovila podmínky účasti města v soutěži.
Hlasování: 5 pro

3. Uzavření smluv o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a společností VČE-montáže, a.s. H.Králové na projekt veřejného osvětlení v Benátkách v hodnotě 34.880,-Kč bez DPH.

Hlasování: 5 pro

4. Projednání žádosti o prodej pozemků

Rada města projednala žádost společnosti NIMIRU, spol. s r.o. Havlíčkův Brod o prodej po­zemků pro budoucí výstavbu prodejny potravin. Rada města předloží žádost 18.zasedání zastu­pitelstva města a doporučí zastupitelstvu přistoupit na podmínky žadatele.

5. Informace o střelecké soutěži

Starosta informoval radu města o střelecké soutěži o Putovní pohár města Ždírec nad Doubravou, kterou 20.8.2005 pořádá Myslivecké sdružení Horní Studenec na brokové střelnici v Branišově.

6. Postup výstavby DPS

Rada města se seznámila s postupem výstavby Domu s pečovatelskou službou k 15.8.2005. Zhotovitel požádal město o prodloužení termínu dokončení venkovních dopravních cest. Dů­vodem žádosti o prodloužení termínu je deštivé letní počasí, které neumožňuje provádět ven­kovní práce podle harmonogramu. Rada se seznámila s návrhem požadovaných víceprací.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila cenu za projekt skladu s garáží ve výši 18.356,-Kč vč.DPH
b) schválila cenu projektových prací za změnu terénních úprav ve výši 10.948,-Kč vč.DPH
c) souhlasí s předáním kompletní stavby DPS včetně terénních úprav 24.9.2005
d) projednala výši víceprací a méněprací, které vychází z požadavku investora; k 15.8.2005 činí navýšení ceny oproti smlouvě o dílo částku 123.000,-Kč vč. DPH
e) schválila objednání výroby vybavení kanceláře pečovatelské služby a výdejny stravy firmou Stavointerier; cena prací bude dodavatelem vyčíslena do 15.9.2005
f) souhlasí s objednáním a instalací měřičů spotřeby tepla v bytech.

Hlasování: 5 pro

7. Stavba komunikace do průmyslové zóny

Rada města projednala zprávu starosty a místostarosty o přípravě výstavby komunikace ze sil­nice II/345 do podniku SET. Město získá v letošním roce dotaci na výstavbu ve výši 16.330.000,-Kč, kterou je potřebné prostavět v roce 2005. Město předá staveniště zhotoviteli 25.9.2005.

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí informaci o zahájení stavby propojovací komunikace v průmyslové zóně
b) pověřila výkonem technického dozoru investora stavby pana Luďka Špinara
c) souhlasí s tím, aby město zastupoval Ing. Slavomír Langmajer za projetanta komunikace a Ing.František Lanc za projektanta železničního přejezdu

Hlasování: 5 pro

8. Povolení instalace antény

Usnesení:
Rada města souhlasí s umístěním přístupového bodu bezdrátového internetu firmy FORTECH, s.r.o., Litomyšl, na budově č.p. 43 v Údavech za předpokladu splnění všech norem, zejména požárně bezpečnostních a hygienických. Rada pověřuje MÚ stanovením podmínek umístění antény a stanovením poplatku za provoz přístupového bodu.

Hlasování: 5 pro

9. Zadání stavebních prací

Usnesení:
Rada města rozhodla o zadání části prací na opravě ulice U Pošty. Kanalizační přípojku k domu čp. 1, odvodnění komunikace, osazení obrubníků a přípravu komunikace pro položení asfaltobetonu provede pan Josef Marek. Cenovou nabídku na uvedené práce předloží do 1.9.2005. Osazení dopravního značení a zábradlí provede pan Václav Dipold.

Hlasování: 5 pro

10. Výroba propagačního materiálu

Usnesení:
Rada města rozhodla o zadání výroby plachty o rozměru 3x1 m s názvem a znakem města, kte- rá bude využívána pro propagaci města při akcích podpořených z rozpočtu města.

Hlasování: 5 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-62-web.pdf 77 kB Zápis z 62.schůze rady města ve formátu PDF