Zápis z 64.schůze rady města edit delete

28.9.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR
2) Uzavření nájemních smluv v DPS Nad Řekou 560
3) Uzavření smlouvy o dílo s firmou MIKO
4) Uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Křenek - TECHSONIC
5) Uzavření smlouvy o poskytování služeb v DPS
6) Výstavba komunikace II/345 – SET
7) Pronájem pozemků v průmyslové zóně II – SEVER
8) Schválení dodatku č.3 a č.4 k nájemní smlouvě s SK Dekora
9) Projednání výsledku kontroly KHS v ZŠ Ždírec n.D.
10) Projednání výroční zprávy ZŠ Ždírec n.D. 2004/2005
11) Jmenování člena školské rady ZŠ Ždírec n.D.
12) Reklamace čerpadel
13) Vyhodnocení soutěže č.17/2005
14) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě
15) Objednání skladového objektu u DPS
16) Objednání zastávkového přístřešku
17) Různé

 

1. Uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Ždírec n.D. a Pozemkovým fondem ČR na koupi pozemků v k.ú. Ždírec n.D., pozemky ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr - parc.č. 192 o výměře 144 m2 a parc.č. 781 o výměře 7483 m2
2) souhlasí s úhradou kupní ceny pozemků ve výši celkem 42.890,- Kč
3) pověřila starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 5 pro

2. Uzavření nájemních smluv v DPS

Usnesení:
Rada města:
1)  odstoupila s okamžitou platností od uzavření nájemní smlouvy:
-    na pronájem bytu č.3 v DPS Ždírec n.D., Mírová 119 s paní Irenou H.
-    na pronájem bytu č.6 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 s paní Květou Z.
-    na pronájem bytu č.18 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 s paní Miluší N.
-    na pronájem bytu č.15 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 s manželi P.

2)  rozhodla o pronájmu bytů v DPS Ždírec n.D., Mírová 119:
     a)  bytu č.3 paní Marii J., žádost č.j.224/05
     b)  bytu č.2 paní Ireně H., žádost č.j.297/04
Podmínky pronájmu:
- nájemné ve výši 700,-Kč/měsíc
- nájem na dobu neurčitou s platností od 1.11.2005
- platby za užívání zařízení bytu a zálohy za poskytované služby spojené s užíváním bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy

     c)  bytu č.4 a 5 paní Romaně N., žádost č.j.181/05
Podmínky pronájmu:
-  nájem na dobu určitou s platností od 1.11.2005 do 31.7.2006
-  byt č.4 bude užíván jen částečně (bez kuchyňské linky) jako další pokoj k bytu č.5
-  nájemce bude byty č.4 a 5 užívat společně se dvěma neplnoletými dětmi
-  nájemné je stanoveno ve výši 1.000,-Kč/měsíc
- platby za užívání zařízení bytu a zálohy za poskytované služby spojené s užíváním bytu stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy

2)  rozhodla o pronájmu bytu č.6 v DPS Ždírec n.D., Nad Řekou 560 paní Miluši N.
     Podmínky pronájmu stanovila rada města na 63.schůzi.

Hlasování: 5 pro

3. Uzavření smlouvy o dílo s firmou MIKO

Usnesení:
Rada města:
1) projednala a schválila návrh smlouvy o dílo, předložený firmou MIKO, s.r.o. Havlíčkův Brod, na výstavbu chodníku u budovy školní jídelny v měsíci říjnu 2005; cena za dílo je stanovena na 95.000,-Kč vč.DPH
2) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: 5 pro

4. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Křenek - TECHSONIC

Usnesení:
Rada města:
1) projednala a schválila návrh smlouvy o dílo, předložený firmou Jiří Křenek - TECHNOSIC, na rozšíření bezdrátového rozhlasu, zejména do místních částí v termínu do 15.listopadu 2005. Cena za dílo je stanovena na 397.139,-Kč vč. DPH. Na realizaci díla byla městu přiznána podpora z Fondu Vysočiny.
2) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo
Hlasování: 5 pro

5. Uzavření smlouvy o poskytování služeb v DPS

Usnesení:
Rada města:
1) projednala a schválila návrh smlouvy, předložené společností ista Česká republika, s.r.o. Praha, o rozúčtování nákladů na dodané teplo a vodu v DPS Nad Řekou 560
2) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

6. Výstavba komunikace II/345 - SET
Starosta informoval radu o průběhu výstavby komunikace v průmyslové zóně II. Společnost SET Ždírec n.D. navrhla městu způsob spolufinancování stavby ze zdrojů společnosti. Zhotovitel předložil nabídku ceny za požadovanou změnu profilu komunikace a návrh na zpevnění podloží vápněním. Město požaduje, aby v místě nádrže na dešťovou vodu byla položena pod tělesem komunikace kanalizaci DN 1000, která by umožnila do budoucna převedení dešťových vod z areálu SET do připravované nádrže u silnice II/345.

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s návrhem změny podélného profilu komunikace
2) souhlasí s provedením propustku DN 1000 pod tělesem komunikace
3) souhlasí s provedením úpravy technologie stavby tělesa komunikace s ohledem na zvýšení únosnosti podloží komunikace
4) bere na vědomí sdělení společnosti SET Ždírec n.D. o výši příspěvku společnosti na výstavbu komunikace v roce 2006 ve výši 5 mil. Kč; SET převede uvedenou částku na účet města formou sdruženého příspěvku na investici dle potřeby financování stavby
5) pověřila starostu jednáním s dodavatelem stavby o vícenákladech vyplývajících se změn dle odst. 1) – 3)
Hlasování: 5 pro

7. Pronájem pozemků v průmyslové zóně II - SEVER
Společnost Stora Enso Timber Ždírec nabídla městu spolupráci při zajišťování investorů do průmyslové zóny II.

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem společnosti SET Ždírec n.D. na budoucí využití ploch průmyslové zóny a pověřila starostu zahájením jednání o možnostech pronájmu se zástupci společnosti SET Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

8. Pronájem pozemků v průmyslové zóně II - SEVER
Rada města projednala návrh znění dodatku č. 3, který řeší platbu SK Dekora za poskytnutí služeb, souvisejících z provozem stadionu městem a znění dodatku č.4, kterým se prodlužuje doba pronájmu areálu na dobu určitou do o 1 rok. Rada města zároveň projednala způsob převodu  nákladů na služby zpět na SK Dekora.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila znění dodatku č.3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a SK Dekora Ždírec n.D. dne 22.12.2003; předmětem dodatku je stanovení nákladů na údržbu areálu v roce 2005 ve výši 81.500,-Kč; SK Dekora uhradí náklady do 30.9.2005
b) schválila znění dodatku č.4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Ždírec n.D. a SK Dekora Ždírec n.D. dne 22.12.2003; předmětem dodatku je prodloužení doby pronájmu sportovního areálu do 31.12.2021 z důvodu podání žádosti o státní dotaci na rekonstrukci stadionu
c) rozhodla o převodu částky ve výši 81.500,-Kč z rozpočtu města na účet SK Dekora Ždírec n.D. na činnost fotbalového oddílu
Hlasování: 5 pro

9. Projednání výsledku kontroly KHS v ZŠ Ždírec n.D.
Rada města vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly Krajské hygienické stanice kraje Vysočina v Základní škole a Mateřské škole Ždírec n.D., provedené 13.9.2005. Kontrolovány byly prostory ZŠ a MŠ Ždírec n.D. a H.Studenec – venkovní hrací plochy.
V protokolu uvedené závady – nenastavitelný nábytek na II.stupni ZŠ, nižší úroveň osvětlení v pavilonu č.3 (vzrostlá zeleň), osvětlení školních dílen nevyhovující, nutnost laboratorního rozboru písku na hřištích MŠ.

Usnesení:
Rada města:
1) projednala výsledek kontroly KHS kraje Vysočina v Základní škole a Mateřské škole Ždírec nad Doubravou, uskutečněné dne 13.9.2005
2) uložila řediteli školy p.Mgr.Novákovi vyhodnotit závěr kontroly a učinit opatření k odstranění nedostatků v krátkodobém a dlouhodobém výhledu dle povahy závad
Hlasování: 5 pro

10. Projednání výroční zprávy ZŠ Ždírec n.D. 2004/2005
Rada města se seznámila s výroční zprávou ZŠ Ždírec n.D. o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 kterou radě města předložil ředitel školy Mgr. Jiří Novák. ZŠ navštěvovalo 349 žáků, škola měla 31 pedagogických pracovníků a 16 provozních zaměstnanců. Rada nemá ke zprávě žádné připomínky.

11. Jmenování člena školské rady ZŠ Ždírec n.D.
Rada města vzala na vědomí rezignaci paní Jany Uchytilové na členství ve školské radě ZŠ Ždírec n.D. k 30.9.2005.

Usnesení:
Rada města jmenovala pana Luboše Plíhala členem školské rady ZŠ Ždírec n.D. jako zástupce zřizovatele školy s platností od 1.10.2005.
Hlasování: 5 pro

12. Reklamace čerpadel
Město uplatnilo reklamaci čerpadel Flygt 3067.180, která jsou osazena v přečerpávací stanici. Dle vyjádření dovozce čerpadel fy LK pumpservis Praha nelze uznat reklamaci, jelikož došlo k zablokování oběžného kola čerpanými kaly (zbytky látek). Firma nabízí náhradou novější typ čerpadla DP 3057.181, které má oběžné kolo upraveno pro čerpání odpadních vod, znečištěných pevnými částicemi.

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním 2 ks čerpadel typu Flygt DP 3057.181 v ceně 29 tis.Kč/ks s dodáním v říjnu a prosinci 2005.
Hlasování: 5 pro

13. Vyhodnocení soutěže č.17/2005
Rada se seznámila s nabídkami projektových firem v rámci soutěže „Intenzifikace ČOV Ždírec nad Doubravou“. Nabídky podaly firmy:
AQUA CONTACT Praha, v.o.s.
VIS spol.s r.o. Hradec Králové
VHZ-DIS spol.s r.o. Brno
Ecenviconsult s.r.o Brno

Usnesení:
Rada města odložila rozhodnutí o výběru zpracovatele projektu a pověřila p. Ing. Pavlíčka a p. Ing. Gajdoruse jednáním s projektanty o rozsahu prací, které bude projekt řešen.
Hlasování: 5 pro

14. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.0074/02, uzavřené mezi městem a Českými drahami na pronájem pozemku u přejezdu na silnici č.I/37 ve Ždírci n.D.
Hlasování: 5 pro

15. Objednání skladového objektu u DPS

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním skladového venkovního objektu od společnosti Delta Svratka v hodnotě do 50.000,-Kč vč. DPH. Dřevostavba o půdorysu 4 x 3 m bude umístěna u DPS Nad Řekou 560 a bude sloužit také pro nájemníky DPS jako úschovna kol.
Hlasování: 5 pro

16. Objednání zastávkového přístřešku

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním proskleného zastávkového přístřešku o velikosti cca. 4 x 1,6 m. přístřešek bude umístěn na autobusové zastávce ZŠ Ždírec n.D. u budovy tělocvičny. Náklady cca 75 tis.Kč.
Hlasování: 5 pro

17. Různé
1) Město obeslalo podnikatele a firmy, kteří v minulosti zajišťovali pro město zimní údržbu místních komunikací, s žádostí o předložení nabídky na zajištění těchto služeb na zimní období 2005/2006. O výběru firem, které budou zajišťovat zimní údržbu, rozhodne rada během října.
2) Rada města pověřila starostu, místostarostu a Ing. Miloslava Gajdoruse účastí na projednání studie revitalizace toku Doubravy dne 5.10.2005 na OÚ Krucemburk.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-64-web.pdf 92 kB Zápis z 64.schůze rady města ve formátu PDF