Zápis z 65.schůze rady města edit delete

13.10.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek č.1/2005, č.2/2005 a č.3/2005
2) Projednání smlouvy o převodu majetku
3) Projednání nabídky na výstavbu bytového domu
4) Uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR
5) Vybavení DPS Nad Řekou 560
6) Pronájem bytů v DPS
7) Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení
8) Prodej nepotřebného zařízení
9) Různé

 

1. Projednání návrhů obecně závazných vyhlášek č.1/2005, č.2/2005 a č.3/2005
Místostarosta předložil radě návrh obecně závazných vyhlášek:
a) č.1/2005 stanovující pravidla pro pohyb psů na území města,
b) č.2/2005 o veřejném pořádku a čistotě,
c) č.3/2005 požární řád obce
Vyhlášky nahrazují zastaralé právní normy obce.

Usnesení:
Rada města se seznámila s navrhovaným zněním vyhlášek a předloží je zastupitelstvu města k projednání a schválení do konce roku 2005.
Hlasování: 5 pro

2. Projednání smlouvy o převodu majetku
HZS kraje Vysočina předložil městu návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví majetku České republiky v hodnotě 98.510,- Kč. Jedná se o zařízení, které formou zápůjčky již SDH Ždírec n.D. využívá.

Usnesení:
Rada města souhlasí s převzetím movitého majetku v hodnotě 98.510,-Kč z vlastnictví České republiky, ve správě Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Movitý majetek, který tvoří mobilní odsavač kouře a osvětlovací přívěs, bude využívat SDH Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

3. Projednání nabídky na výstavbu bytového domu
Místostarosta seznámil radu s návrhem společnosti BUSSMARK s.r.o. Praha na zajištění bytové výstavby nájemních bytů ve Ždírci n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci“ se společností BUSSMARK s.r.o. Praha, IČ 26711583, která stanovuje podmínky spolupráce města a společnosti na přípravě výstavby a vlastní výstavbě bytových domů v ulici Jižní.
Hlasování: 5 pro

4. Uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR

Usnesení:
Rada města:
1) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Ždírec n.D. a Pozemkovým fondem ČR na koupi pozemku v k.ú. Ždírec n.D., pozemky ve zjednodušené evidenci – pozemkový katastr - parc.č. 193 o výměře 13831 m2
2) souhlasí s úhradou kupní ceny pozemků ve výši 32.000,- Kč
3) pověřila starostu města podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 5 pro

5. Vybavení DPS Nad Řekou 560
Starosta informoval radu města o zahájení provozu pečovatelské služby v novém domě s pečovatelskou službou a s problémy spojenými se zahájením provozu. Starosta navrhl radě doplnit zařízení DPS.

Usnesení:
Rada města:
1. souhlasí s dodávkou zařízení výdejny stravy od fy Stavointerier (myčka nádobí, odkládací stůl s dřezem) v ceně 57.325,-Kč vč.DPH
2. souhlasí s nabídkou firmy TeS Chotěboř na vybavení výdejny stravy ohřívacím výdejním stolem s gastronádobami a dřezem na mytí přepravních termonádob v celkové hodnotě 47.000,-Kč vč.DPH.
3. s vybavením skladů nádob skladovacími regály
4. se zakoupením 4 ks jídelních stolů do společenské místnosti
5. s instalací stěny pro odkládaní vrchního ošacení ve společenské místnosti
6. s vybavením kanceláře PS počítačem s bezdrátovým připojením na internet
Hlasování: 5 pro

6. Pronájem bytů v DPS
Rada města projednala možnosti pronájmu bytů v DPS Mírová 119 a Nad Řekou 560. V současnosti eviduje MÚ několik žádostí o pronájem bytů jednotlivci. V DPS Nad Řekou 560 je volný jednopokojový byt v 3.NP a dvoupokojový byt v 3.NP o výměře 46 m2, vhodný pro manželský pár. V DPS Mírová 119 je volný jednopokojový byt v 2.NP. Město přes dlouhodobou informační kampaň nemá zájemce o byt z řad manželů, nebo sourozenců apod.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město nabídlo volné byty v DPS Nad Řekou a Mírová zájemcům dle pořadníku s tím, že je možné pronajmout byt 2+kk k užívání jednomu žadateli za předpokladu zachování nájemného stanoveného radou města.
Hlasování: 5 pro

7. Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení
Společnost Citelum, a.s. Praha předložila městu dodatek č.1 ke smlouvě o přenesené správě VO. Dodatek řeší financování výstavby VO v Chrudimské ulici, ulici U Pošty a v místní části Benátky formou zvýšení ročního příspěvku města na provoz VO v letech 2006 – 2012.
Rada se seznámila se zvýšením ceny za provoz VO z důvodu počtu světelných bodů na celkový počet 412 k 1.10.2005.

Usnesení:
Rada města:
1. se seznámila s navrhovaným dodatkem č.1 ke smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení a souhlasí se zněním dodatku. Rada předloží dodatek č.1 k projednání zastupitelstvu města na 19.zasedání 3.11.2005.
2. vzala na vědomí zvýšení smluvní ceny za provoz veřejného osvětlení na 1.013.350,-Kč vč. DPH ročně z důvodu zvýšení celkového počtu světelných bodů na 412 ks; společnost Citelum, a.s. Praha zároveň zvyšuje hodnotu obnovy veřejného osvětlení, kterou provádí posupně ze svých provozních prostředků, na částku 1.183.290,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

8. Prodej nepotřebného zařízení

Usnesení:
Rada města souhlasí s odprodejem ohřívacího výdejního pultu, který pro svoji nízkou kapacitu nevyhovuje potřebám výdeje stravy v pečovatelské službě. Cena bude stanovena jako smluvní ve výši do 1 ceny pořizovací..
Hlasování: 5 pro

9. Různé
1) Místostarosta informoval radu města o proběhlém dílčím přezkumu hospodaření města zaměstnanci krajského úřadu ve dnech 4. a 5.10.2005. Písemný zápis prozatím není k dispozici, dá se očekávat dobrý výsledek s poukazem na potřebu doplnění rozpočtového výhledu na min. 2 až 5 let za aktuálně rozpočtované období.
2) Místostarosta informoval radu města o proběhlém kontrolním dnu na zpracovávané studii revitalizace horního toku Doubravy.
3) Ve čtvrtek 27.10.2005 ve 14:00 hod. se uskuteční schůzka členů zastupitelstva s jednatelem společnosti NIMIRU ve věci možnosti výstavby prodejny. Zastupitelé budou na schůzku pozváni samostatnou pozvánkou.
4) Dne 18.10.2005 se uskuteční schůzka rady se zástupci společnosti VAK Havl.Brod ve věci možné spolupráce při provozování ČOV a kanalizace.
5) Starosta seznámil radu s poděkováním pana F. za gratulaci a dar k životnímu výročí.

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-65-web.pdf 80 kB Zápis z 65.schůze rady města ve formátu PDF