Zápis z 67.schůze rady města edit delete

13.12.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Výzva k předložení cenové nabídky v soutěži č.19/2005
2) Inventarizace majetku města
3) Změna územního plánu č.4
4) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo
5) Projednání smlouvy o závazku služby ve veřejné dopravě
6) Pověření k podpisu rozhodnutí
7) Ukončení pronájmu bytu
8) Pronájem nebytových prostor a pronájem parkovacího místa
9) Stanovení počtu zaměstnanců města
10) Osvobození od platby místního poplatku
11) Uzavření smlouvy o vedení účetnictví
12) Příspěvek na činnost
13) Provedení deratizace veřejné kanalizace
14) Opravy technického zařízení hřbitova
15) Souhlas z uzavřením kupní smlouvy
16) Uzavření smlouvy na provádění záručního servisu
17) Oprava sociálního zařízení klubovny Benátky
18) Bezúplatný převod svítidel
19) Navázání partnerství
20) Zimní údržba komunikací
21) Informace o průběhu a přípravě investiční výstavby
22) Informace o kontrole SFRB

1. Výzva k předložení cenové nabídky v soutěži č.19/2005

Usnesení:
Rada města:
1) rozhodla o výzvě k podání cenové nabídky v rámci soutěže č.19/2005 na investiční akci „Rekonstrukce čp.1 na 2 byty“ v domě Žďárská 1
2) rozhodla, že město vyzve k podání cenové nabídky 5 stavebních společností; investiční akce není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
3) stanovila termín k podání nabídek soutěžitelů na 14.12.2005, 13:00 hod.
Hlasování: 5 pro

2. Inventarizace majetku města

Usnesení:
Rada města uložila inventarizačním komisím města, jmenovaným radou města na 66.schůzi, provést inventarizaci majetku k 31.12.2005.
Hlasování: 5 pro

3. Změna územního plánu č.4
Rada města vzala na vědomí informaci starosty o tom, že Městský úřad, stavební úřad, ve Ždírci nad Doubravou vydal dne 10.11.2005 vyhlášku a oznámení dle §22 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o vystavení návrhu změny č.4 územního plánu k připomínkování v termínu od 29.11. do 28.12.2005 na Městském úřadu ve Ždírci n.D. Veřejné projednání návrhu změny č.4 územního plánu se bude konat 16.12.2005 v 9:00 hod. Městský úřad předloží zastupitelstvu města návrh změny č.4 po připomínkovém řízení k definitivnímu projednání a schválení na 21.zasedání.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s úhradou víceprací firmě DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havlíčkův Brod, které provedla při zpracování změny č.4 územního plánu
b)  pověřila starostu dohodnutím cenových podmínek za vícepráce, spočívající ve vypracování podkladů pro návrh změny, které překračují původní rozsah zadání.
Hlasování: 5 pro

4. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo

Usnesení:
1) Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.J31-2-281, uzavřené mězi městem a a.s.Stavby silnic a železnic Praha na výstavbu komunikace ze silnice II/345 do areálu společnosti SET Ždírec n.D.
a) Předmětem dodatku č.1 je změna ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací. Původní cena za dílo ve výši 21.771.419,00 Kč je zvýšena na částku 22.950.711,00 Kč. Důvodem zvýšení ceny za dílo je provedení vápenné stabilizace pláně komunikace na ploše 10 415 m2.
b) Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku č.1.
c) Rada navrhne zastupitesltvu zařadit do rozpočtu města na rok 2006 náklady na dokončení stavby ve výši dle dodatku.
d) Rada uložila starostovi jednat se společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. o možnostech finanční spoluúčasti společnosti na úhradě vícenákladů dle dodatku č.1.

2) Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.022/2005, uzavřenou mezi městem a firmou Křenek Jiří na dodání a oživení bezdrátového rozhlasu. Předmětem dodatku č.1 je prodloužení termínu realizace prací do 30.listopadu 2005. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku č.1.

3) Rada schválila dodatek  ke smlouvě o nakládání s odpadem, uzavřené mezi městem a firmou Miloslav Odvárka ODAS Žďár n.S. na likvidaci domovního odpadu na území města Ždírec n.D. Předmětem dodatku je stanovení ceny za provedené služby spojené s odvozem a likvidací domovního odpadu v roce 2006 na částku 554.400,-Kč bez DPH. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování: 5 pro

5. Projednání smlouvy o závazku služby ve veřejné dopravě
Společnost CONNEX Východní Čechy, a.s. navrhla městu uzavřít smlouvu o závazku ve veřejné linkové dopravě na období let 2006 a 2007. Případné změny v platbách a požadavcích na řešení spojů by byly řešeny dodatky ke smlouvě.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o závazku ve veřejné linkové dopravě se společností CONNEX Východní Čechy, a.s. s platností do 31.12.2007
b)  pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

6. Pověření k podpisu rozhodnutí

Usnesení:
Rada města:
1) pověřila s platností od 1.listopadu 2005 oddělení výstavby města Ždírec n.D. vedením správní agendy povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a k vedení správního řízení ve smyslu znění zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
2) pověřila zaměstnace oddělení výstavby pana Luďka Špinara a pana Zdeňka Plevu podpisováním rozhodnutí vydaných dle odstavce 1) tohoto usnesení
3) zrušila z platností od 1.listopadu 2005 pověření pana Jaroslava Duška k podpisování rozhodnutí o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a k vedení správního řízení ve smyslu znění zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Hlasování: 5 pro

7. Ukončení pronájmu bytu

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí výpověď z nájmu bytu v Údavech, podanou manželi Petrem a Danou L. s platností k 30.11.2005
b) souhlasí s termínem ukončení nájemního vztahu
c) uložila městskému úřadu provést převzetí bytu v řádném stavu a zajištění vytápění bytu do doby rozhodnutí o pronájmu bytu dalšímu nájemci
d) souhlasí s navrženým způsobem úhrady dlužného nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu dle dohody městského úřadu a nájemce o údržbě veřejné zeleně
Hlasování: 5 pro

8. Pronájem nebytových prostor

Usnesení:
Rada města:
1) vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor prodejny v budově v Údavech podanou paní Květou Ch. k 31.1.2006 a uložila městskému úřadu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor na úřední desce města a v měsíčníku Naše noviny v prosincovém vydání
2) ukončila od 30.11.2005 pronájem parkovacího místa na parkovišti v Družstevní ulici paní Evě H. a pronajala parkovací místo panu Martinu H.; podmínky pronájmu parkovacího místa budou zachovány ve smyslu nájemní smlouvy uzavřené s paní H. dne 25.8.2004 a v souladu s usnesením rady města z 28.7.2005 o podmínkách pronájmu parkovacích míst
3) souhlasí se záměrem pronájmu části prostor v I.NP Domu s pečovatelskou službou Mírová 119 pro provozovnu oční optiky; městský úřad zajistí zveřejnění záměru na úřední desce města a dohodne podmínky pronájmu se žadatelem
Hlasování: 5 pro

9. Stanovení počtu zaměstnanců města
Rada města projednala návrh starosty na personální řešení pracovních míst v dělnických profesích zaměstnanců, zařazených do organizačních složek. Rada města zároveň stanovila počet zaměstnaců města od 1.1.2006.

Usnesení:
1) Rada města rozhodla o přijetí pana Miroslava N., bytem Ždírec n.D., do pracovního poměru na dobu určitou na období od 2.1.2006 do 31.12.2006. Pracovní zařazení dle katalogu prací: zahradník, zámečník. Zaměstnanec bude zařazen do organizační složky „Technické služby města“.
Pracovní dobu a náležitosti pracovní smlouvy a pracovního poměru stanoví městský úřad v souladu s platnými předpisy.
2) Rada města stanovila počet zaměstnanců města s platností od 1.1.2006:
-  městský úřad:   7 zaměstnanců
-  organizační složky města:  10 zaměstnanců   
Hlasování: 5 pro

10. Osvobození od platby místního poplatku

Usnesení:
Rada města na základě písemné žádosti osvobodila pana Miroslava L. a paní Šárku P. od platby poplatku ze psa převzatého z útulku zvířat v roce 2005. Osvobození od platby poplatku je platné pro roky 2005, 2006 a 2007.
Hlasování: 5 pro

11. Uzavření smlouvy o vedení účetnictví

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou uzavře smlouvu se „Sdružením vlastníků lesa Ždírec“ na vedení účetnictví a evidence majetku sdružení na dobu neurčitou s platností od 1.1.2005 zpětně
2. uložila starostovi zajistit veškeré technické a materiální podmínky potřebné pro činnost sdružení
3. souhlasí s převodem majetku sdružení, tj. drobného nehmotného a hmotného majetku, do vlastnictví města a jeho zpětným pronájmem sdružení 
Hlasování: 5 pro

12. Příspěvek na činnost

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu příspěvku:
a) ve výši 40.000,-Kč na činnost SK Dekora Ždírec nad Doubravou v roce 2005; příspěvek je v souladu s rozpočtem města na rok 2006
b) ve výši 500,-Kč Sokolu Sobíňov na zajištění mikulášské nadílky, pořádané 3.12.2005 pro předškolní a školní děti z regionu
Hlasování: 5 pro

13. Provedení deratizace veřejné kanalizace

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením deratizace kanalizační sítě v místní části Ždírec nad Doubravou. Deratizace bude provedena do konce listopadu a náklady ve výši do 20.000,-Kč budou hrazeny z rozpočtu města, kapitoly vodní hospodářství.
Hlasování: 5 pro

14. Opravy technického zařízení hřbitova

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu částky 52.866,-Kč na účet Svazku obcí Podoubraví. Částka bude použita na opravy a výměnu elektrorozvodů na městském hřbitově, kterou provedla firma Elektroslužby Havlíčkův Brod s.r.o. v rámci akce „Výstavba a rekonstrukce technického zařízení hřbitova Horní Studenec“, kterou provedl Svazek obcí Podoubraví s finanční podporou    z Programu obnovy venkova Vysočiny.
Hlasování: 5 pro

15. Souhlas z uzavřením kupní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s uzavřením kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na koupi pozemků v k.ú.Horní Studenec p.č.589 a 560/1 v předloženém znění
b) s úhradou kupní ceny ve výši 33.600,-Kč a poplatků ve výši 2.285,-Kč spojených s přípravou kupní smlouvy a vkladem pozemků do katastru nemovitostí
c) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

16. Uzavření smlouvy na provádění záručního servisu

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy na provádění záručního servisu výtahu SCHINDLER SMART 0016304/41 TL 80 v DPS Nad Řekou 560 s autorizovanou servisní dílnou ZETA servis s.r.o. Chrudim
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

17. Oprava sociálního zařízení klubovny Benátky

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu a rekonstrukci sociálního zařízení klubovny na Benátkách, kterou provede fa Jaroslav Kovačka do 31.12.2005 v ceně 90.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: 5 pro

18. Bezúplatný převod svítidel

Usnesení:
Rada města rozhodla o bezúplatném převodu 8 ks vyřazených svítidel veřejného osvětlení, demontovaných ze stožárů VO na Chrudimské ulici Sboru dobrovolných hasičů v Podmoklanech pro účely osvětlení hasičského cvičiště. 
Hlasování: 5 pro

19. Navázání partnerství

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby se zástupci města p.Jan Martinec, Ing.Jiří Pavlíček, Ing.Miloslav Gajdorus a Ing.Jindřich Kyncl zúčastnili akce Setkání měst a obcí za účelem navázání partnerství EXPERTEN FORUM EUROPA, konané v pondělí 21.11.2005 v rakouském městě Gross Siegrarts. Akce je pořádána pod patronací kraje Vysočina a Jihočeského kraje.
Hlasování: 5 pro

20. Zimní údržba komunikací

Usnesení:
Rada města pověřila starostu jednáním o zimní údržbě komunikací v Údavech a Stružinci s firmou Pavel Mühlfait a Statek Horní Studenec s.r.o. s úkolem zajistit zimní údržbu v časech a kvalitě souladu s vyhláškou města. 
Hlasování: 5 pro

21. Informace o průběhu a přípravě investiční výstavby
Starosta informoval radu o průběhu investičních akcí:
1. výstavba komunikace do areálu SET Ždírec n.D.
2. přístavba tělocvičny ZŠ
3. příprava výstavby společnosti Czech Lana s.r.o. Ždírec n.D.
3. příprava výstavby inženýrských sítí v průmyslové zóně II

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město objednalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí v průmyslové zóně II firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod pro potřeby společností Dekodrath a Eurometal, které mají zájem o výstavbu výrobních areálů v průmyslové zóně.
Hlasování: 5 pro

22. Informace o kontrole SFRB
Starosta informoval radu o kontrole pracovníků Státního fondu rozvoje bydlení, která proběhla 16.11.2005. Kontrola byla zaměřena na uzavření nájemních smluv a provoz Domu s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 DPS. Kontroloři konstatovali, že město splnilo a plní povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace v plném rozsahu. Kontrola je součástí závěrečného vyhodnocení akce o kterou město SFRB požádalo.

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-67-web.pdf 177 kB Zápis z 67.schůze rady města ve formátu PDF