Zápis z 7. schůze rady města edit delete

15.2.2003 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 7

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 12.února 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Hosté:  Jaroslav Klepetko - předseda  kontrolního výboru, Jiří Uchytil - předseda finančního výboru

 

Program schůze:

1)      Příspěvky na činnost zájmových organizací

2)      Projednání žádostí o pronájem nebytových prostor

3)      Příspěvek na údržbu lyžařských stop, pořízení zimní mapy regionu

4)      Vyhodnocení veřejné soutěže č.1/2003

5)      Projednání podmínek podpory výstavby nájemních bytů a TI

6)      Svolání schůzky k projednání převodu majetku SK DEKORA na město

7)      Podání žádosti o výkon civilní služby

8)      Projednání podmínek výstavby plynovodu v ulici Jižní

9)      Pronájem nebytových prostor kontaktního místa

10)   Projednání žádosti o změnu ploch v ÚPSÚ

11)   Podmínky výběrového řízení na místo knihovnice

12)   Návrh investičních akcí na roky 2003/2006

13)   Návrh odměn členům zastupitelstva od 1.1.2003

14)   Souhlas s udělením licence na provoz autobusové linky

15)   Informace o zahájení staveb

16)   Schválení využití zlepšeného hospodářského výsledku

 

1)      Fotbalový oddíl SK DEKORA Ždírec n.D. požádal město o převod části příspěvku na účet oddílu k zajištění zimní přípravy fotbalistů.

SDH Ždírec n.D. požádal radu města o příspěvek na zajištění tomboly pro hasičský ples , konaný 22.2.2003.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)      s převodem částky 50.000,00 Kč na účet fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.D, na činnost oddílu v I.čtvrtletí 2003. Poskytnutí příspěvku je v souladu se schváleným rozpočtem města. 

b)      s příspěvkem v částce do 1.000,00 Kč pro tombolu na hasičský ples SDH Ždírec n.D.

Hlasování: 5 pro

 

2)      Rada města projednala žádosti o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města k rozšíření služeb a stanovila objekty, ve kterých je možné nabízet prostory k podnikání. Jedná se o budovu bývalé pošty čp.1, kde jsou volné prostory, které potřebují adaptaci. Dále o budovu hasičské zbrojnice čp.32, kde se uvolní prostory po zubní ordinaci. Městský úřad připraví radě podklady o možnostech využití uvedených prostor s návrhem na potřebnou rekonstrukci a její finanční zabezpečení.

 

3)      Rada projednala návrh obce Škrdlovice na spoluúčast města při údržbě lyžařských běžeckých stop, prováděnou sněžným skútrem. Stopy jsou udržovány v úseku Ždírec n.D. – Velké Dářko – Žďár n.S. Rada dále projednala návrh obce Škrdlovice na zakoupení zimních map formátu A0, které budou umístěny na nádraží ČD a zastávce autobusu DIIP, případně na Novém Ransku.

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)      se sdružením financí na údržbu lyžařských běžeckých stop. Výše příspěvku bude závislá od vyčíslení nákladů, které provede pro zúčastněné obce OÚ Škrdlovice.

b)      s objednáním 2 ks map formátu A0 na pevné položce v ceně 2.200,00 Kč/ks

Hlasování: 5 pro

 

4)      Rada města na návrh komise pro posouzení nabídek uzavřela veřejnou soutěž č.1/2003 „Úpravy školní kuchyně“.

Usnesení:

Rada města stanovila pořadí soutěžících firem ve veřejné soutěži č.1/2003 „Úpravy školní kuchyně“ následovně:

1.     D&s s.r.o.Praha, provozovna Ždírec n.D., cena za dílo 3.232.928,30 Kč

2.     STAVOUNIE s.r.o. Havlíčkův Brod, cena za dílo 3.316.688,00 Kč

3.     UN STAV s.r.o. Chotěboř, cena za dílo 3.449.967,30 Kč

Rada uložila starostovi zahájit jednání o smlouvě o dílo, která musí zajistit včasné dokončení akce. Starosta předloží návrh smlouvy o dílo k projednání radě na 8.schůzi.

Hlasování: 5 pro

 

5)      Ministerstvo pro místní rozvoj umožňuje v rámci dotačního titulu č.1 podat žádost o podporu výstavby  nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel a v rámci dotačního titulu č.2 podat žádost o podporu výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Rada projednala podmínky pro přidělení dotací a konstatovala, že pro dotační titul č.1 nejsou vytvořeny ve Ždírci n.D. podmínky a tento typ bytů není požadován. Město podá žádost o podporu výstavby TI pro 11 rodinných domů v ulici Nad Řekou, lokalita pod Kopaninou. Rada uložila MěÚ připravit do 28.3.2003 žádost k podání.

 

6)      Rada souhlasí se svoláním schůzky zástupců SK DEKORA a DEKORA-Jeníček a.s. k problematice převodu majetku SK DEKORA na město a k podmínkám dalšího provozu zařízení SK. Schůzka se uskuteční  26.2.2003 v rámci 8.schůze rady města.

 

7)      Rada projednala možnosti zařazení uchazečů o výkon civilní služby do organizační složky města „Technické služby“. Městský úřad Chotěboř eviduje k 12.2.2003 celkem 3 žádosti o výkon civilní služby podané ždíreckými občany. 2 žadatelé mají odklad služby z důvodu studia. 1 žadatel může nastoupit na jaře.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby město podalo žádost u Městského úřadu Chotěboř o zařazení pana Petra Chalupy, bytem Ždírec n.D., Luční 445 k výkonu civilní služby u města Ždírec nad Doubravou s nástupem 1.dubna 2003.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Rada projednala návrh a.s.Východočeská plynárenská H.Králové (VČP a.s.) na společnou výstavbu plynovodu a domovních přípojek v ulici Jižní. Město zajistí výběr dodavatele a stavební povolení a VČP a.s. převezme následně investorství a uhradí náklady stavby. Stavba bude realizována v dubnu 2003.

Usnesení:

Rada města vypsala veřejnou soutěž na dodavatele stavby „ZTV Hamerská IV, plynofikace – II.etapa“ dle zákona o zadávání veřejných zakázek, §49b – veřejná zakázka malého rozsahu. Dodavatel stavby bude vybrán do 26.3.2003 ze 3 nabídek. Výzvu k účasti v soutěži zašle MěÚ p.Jaroslavu Gregorovi ze Žďáru n.S., p.Dvořákovi z Havl.Brodu a společnosti s r.o. Olympia Chrudim.

Hlasování: 5 pro

 

9)      Rada města projednala návrh nájemní smlouvy na pronájem kanceláře kontaktního místa pro potřeby provozu kontaktního místa v budově MěÚ čp.500 a úhradu nákladů s spojených s provozem kontaktního místa.

Usnesení:

Rada města pronajala městu Havlíčkův Brod nebytové prostory v 2.NP domu ve Ždírci n.D., Školní 500 (budova městského úřadu) pro potřeby provozu kanceláře kontaktního místa státní sociální podpory na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s platností od 1.ledna 2003. Nájemné je stanoveno dohodou na 8.000,00 Kč ročně a úhrada za služby spojené s užíváním prostor je stanovena dohodou na 16.000,00 Kč ročně.

Hlasování: 5 pro

 

 

10)   Rada města projednala žádosti o změnu ploch v k.ú.Ždírec n.D., určených územním plánem k zástavbě průmyslovými stavbami na plochy pro obchod a služby. Jedná se o plochu nově budované restaurace s parkovištěm na Novém Ransku (cca 600 m2) a plochu u silnice I/34 u vjezdu k čerpací stanici pohonných hmot určenou k výstavbě parkoviště a budovy pro prodej a služby (600 m2).

Usnesení:

Rada města souhlasí se změnou ploch dle žádosti a doporučí zastupitelstvu města změnu schválit.

Hlasování: 5 pro

 

11)   Starosta seznámil radu s návrhem podmínek výběrového řízení na obsazení místa knihovnice městské knihovny. Členové rady do 20.2. podají k návrhu připomínky k zapracování tak, aby mohla být výzva zveřejněna v měsíčníku Naše noviny v březnu 2003.

 

12)   Rada projednala informaci MěÚ o neplacení nájemného za pronájem bytu v domě čp.16. Dům je ve špatném stavu, není vytápěn a chátrá, protože není přes zimu užíván. Nájemník nehradí poplatky za pronájem elektroměru a VČE a.s. hodlá ukončit odběr el.energie. Rada souhlasí s tím, aby bylo nájemníkovi nabídnuto jiné ubytování a na tento dům vystaven demoliční výměr. Starosta informoval radu o nově otevřeném dědictví k pozemku, který tvořil v minulosti zahradu k domu čp.16. Na pozemku jsou uloženy sítě (kanalizace, telefon), cena pozemku bude cca 10 tis.Kč. Starosta navrhuje pozemek po vypořádání dědictví odkoupit. Rada se záměrem souhlasí.

 

13)   Starosta seznámil radu s návrhem odměn členům zastupitelstva podle nařízení vlády z 20.1.2003 č.37/2003 Sb., s platností od 1.1.2003. Návrh obdrží všichni členové zastupitelstva k projednání na 3.zasedání ZM, kde stanoví odměny dle nových podmínek.

 

14)   Rada projednala žádost Krajského úřadu kraje Vysočina k udělení licence dopravci ČSAD Ústí n.O. na provoz autobusové linky č.700938 Ústí n.O. – České Budějovice.

Usnesení:

Rada města souhlasí s udělením licence autobusovému dopravci ČSAD Ústí n.O. na provoz autobusové linky č.700938 Ústí n.O. – České Budějovice v souladu se žádostí Krajského úřadu kraje Vysočina.

Hlasování: 5 pro

 

15)   Rada projednala informaci o zahájení prací na výstavbě kanalizace na ulici Brodská. Rada souhlasí s tím, aby dešťová kanalizace v prostoru u nově budovaného kruhového objezdu byla prodloužena k výjezdu z ulice Zahradní, kde na ni bude napojena dešťová voda z cest v lesoparku a dešťová a splašková voda z domu čp.160.

Firma ČITOR Havl.Brod využila příznivé zimní počasí a zamrzlý povrch polí a zahájila bagrování a odvoz naplavenin z rybníka v Novém Studenci. Další stavební práce budou pokračovat až v letním období.

 

16)   Rada projednala žádost Základní školy Ždírec n.D. o schválení využití zlepšeného hospodářského výsledku v souladu s čl.15 zřizovací listiny ZŠ.

Usnesení:

Rada města souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace města Základní škola Ždírec n.D. za rok 2002 ve výši 29.775,76 Kč následovně:

a)      fond odměn 5.955,00 Kč

b)      rezervního fond 23.820,76 Kč

Hlasování: 5 pro