Zápis z 8. schůze rady města edit delete

2.3.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 8

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 26.února 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Jan Matějka, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář

Hosté:  Jaroslav Klepetko, Jiří Uchytil – předsedové výborů ZM

Karel Starý, Zdeněk Marek – VV SK DEKORA Ždírec n.D., Zdeněk Mísař – DEKORA-Jeníček a.s.

 

Program schůze:

1)      Projednání podmínek převodu majetku SK DEKORA

2)      Vyhodnocení veřejných soutěží č.3/2003 a 4/2003

3)      Pronájem plochy sběrného dvora pro provoz výkupny druhotných surovin

4)      Informace o konání valné hromady „Sdružení vlastníků lesa Ždírec“

5)      Projednání žádosti o změnu termínu splátek

6)      Uzavření smlouvy s firmou CONNEX a.s.

7)      Stanovení částek a termínu výplaty důchodu

8)      Výstavba dětského hřiště

9)      Projednání podmínek smlouvy o dílo a podmínek pro přijetí půjčky

10)   Schválení podmínek výběrového řízení na místo zaměstnance knihovny

11)   Ukončení činnosti kronikáře

12)   Schválení dodatku nájemní smlouvy

13)   Projednání návrhu na odkup 30 ks akcií a.s.ENVITERM

14)   Schválení příspěvků

15)   Uzavření smlouvy o dílo na projektové práce

16)   Projednání žádosti o odvoz zeminy ze skládky v průmyslové zóně

17)   Projednání zvýšení poplatku a zrušení poplatku za likvidaci KO

18)   Informace o podání podnětu k KHS

19)   Odstoupení od smlouvy

20)   Projednání žádostí o prodej a koupi pozemků

 

======================================================

 

1)      Rada města společně se členy výkonného výboru SK DEKORA p.Karlem Starým a p.Zdeňkem Markem a zástupcem a.s.DEKORA-Jeníček ředitelem p.Zdeňkem Mísařem projednala využití příspěvku města sportovním klubem v roce 2002 a návrh SK na použití částky 250 tis.Kč pro činnost klubu v roce 2003. SK využije příspěvek následovně: 180 tis.Kč na činnost oddílu fotbalu, 10 tis.Kč na činnost oddílu volejbalu, 10 tis.Kč na činnost oddílu SPV a 50 tis.Kč na provoz areálu SK (energie, otop).  Zástupci SK DEKORA konstatovali, že návrh na využití příspěvku byl projednán a schválen výkonným výborem SK a že finanční prostředky na činnost oddílů SK v roce 2003 jsou zajištěny v plném rozsahu. Rada města nemá k návrhu na využití příspěvku v roce 2002 a 2003 žádné připomínky.

Dále bylo jednáno o činnosti správce stadionu, zejména o určení podílu prací pro město a pro SK DEKORA. Starosta společně s předsedou VV SK DEKORA a správcem p.Janáčkem dohodnou rozdělení prací a způsob kontroly výkonu práce. O výsledku jednání bude starosta informovat radu města na 9.schůzi.

Rada města dále jednala se zástupci SK DEKORA o podmínkách převodu nemovitého majetku SK na město.

- Pan Mísař konstatoval, že a.s.DEKORA-Jeníček hodlá i nadále přispívat na činnost fotbalového oddílu ve stejném rozsahu jako doposud. Výše příspěvku je závislá na hospodářských výsledcích firmy. Dle názoru a.s. je převod nemovitostí a následná správa těchto nemovitostí městem žádoucí a podnik ji doporučuje. Převod majetku na město nebrání dalšímu poskytování příspěvku firmy na činnost fotbalistů.

- Zástupci VV SK DEKORA předložili radě návrh smlouvy o převodu majetku a následném pronájmu k připomínkování. Zdůraznili, že mají zájem o převod majetku s tím, že pokud dojde k dohodě v zastupitelstvu města, svolá VV SK valnou hromadu občanského sdružení ke schválení převodu majetku.

- Zastupitelé přednesli představu města o údržbě a provozu nemovitostí.

O výsledku jednání bude informováno zastupitelstvo města 20.3.2003.

 

2)      Rada společně s předsedy výborů ZM provedla vyhodnocení veřejných soutěží vypsaných městem č.3/2003 a č.4/2003, uzavřela tyto soutěže a stanovila pořadí soutěžitelů.

Usnesení:

Rada města stanovila pořadí firem v soutěži č.3/2003 „ZTV Ždírec n.D. –   U LESA“ následovně:

1.  Josef Marek, Nad Řekou 564, 582 63  Ždírec n.D., cena za dílo 660.965,50 Kč

2.  D&s, s.r.o., provozovna Chrudimská 162, 582 63  Ždírec n.D.   710.423,70 Kč

3.  STAVAK s.r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod                 765.349,00 Kč

Hlasování: 5 pro

Rada města stanovila pořadí firem v soutěži č.4/2003 „Požární nádrž Údavy“ následovně:

1.  STAVAK s.r.o., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, cena za dílo 74.289,00 Kč

2.  Josef Marek, Nad Řekou 564, 582 63  Ždírec n.D., cena za dílo        92.376,90 Kč

Hlasování: 5 pro

 

3)      Rada města projednala žádost firmy Miloslav Odvárka-ODAS, Žďár nad Sázavou o pronájem části plochy sběrného dvora ve Ždírci n.D. pro provoz výkupny druhotných surovin. ODAS má zájem zahájit výkup druhotných surovin (železo, barevné kovy, papír) v nejbližším možném termínu. Vybavení výkupny kontejnery a kompletní provoz zajistí firma ODAS vlastními prostředky. Město předpokládá, že výkupem druhotných surovin se zvýší celkové množství separovaných odpadů a sníží četnost vývozu např.kontejnerů na papír.

Usnesení:

Rada města souhlasí s pronájmem plochy sběrného dvora ve Ždírci nad Doubravou pro provoz výkupny druhotných surovin firmě Miloslav Odvárka – ODAS Žďár nad Sázavou.

Podmínky pronájmu: nájem na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Nájemné a další bližší podmínky pronájmu budou stanoveny do 30.června 2003 po vyhodnocení provozu výkupny.

Hlasování: 5 pro

 

4)      Starosta a místostarosta informovali o průběhu a výsledcích jednání valné hromady „Sdružení vlastníků lesa Ždírec“. Členové sdružení nemají žádné závažné připomínky k činnosti sdružení. Problémem je klesající cena dřeva zejména u největšího odběratele, tj. firmy Stora Enso Timber Ždírec, ale i u dalších odběratelů i v jiných sortimentech. Členové navrhují, aby sdružení zakoupilo starší terénní automobil pro potřeby správy, který bude vlastnictvím města a členové budou hradit poměrné náklady na leasing. Rada města doporučuje, aby si automobil pořídil p.Dušek formou leasingu a členům sdružení účtoval cestovné. Starosta projedná záležitost s p.Duškem.

 

5)      Rada města projednala žádost paní Marie Jelínkové o možnost jednorázové úhrady splátky půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby Marie Jelínková uhradila zbývající splátku půjčky z Fondu rozvoje bydlení jednorázově do 30.6.2003.

Hlasování: 5 pro

 

6)      Starosta informoval radu o jednání měst a obcí Chotěbořska s dopravní společností CONNEX Východní Čechy a.s. o cenách za jízdné na rok 2003. Na jednání byla potvrzena nabízená cena 27,50 Kč/km s tím, že Chotěbořsko uplatní u kraje Vysočina žádost o dotaci některých linek, které jsou linkami dělnickými a byly doposud hrazeny obcemi.

Usnesení:

Rada města schválila v souladu s usnesením 2.zasedání zastupitelstva města z 30.1.2003 smlouvu č.641/905/2003, kterou uzavírá Město Ždírec nad Doubravou a CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim na zajištění veřejné autobusové hromadné dopravy na Ždírecku v roce 2003. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

7)      Rada města projednala návrh MěÚ na stanovení výše a termínu splátek důchodu částečně nesvéprávné Bohdaně Vančuchové.

Usnesení:

Rada města schválila návrh Městského úřadu Ždírec n.D. na stanovení výše a termínu splátek důchodu částečně nesvéprávné Bohdaně Vančuchové s platností od 1.března 2003 dle přílohy.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Rada projednala možnosti instalace zařízení na dětská hřiště v lokalitě u ZŠ a u nově budovaných bytových domů v ulici Nad Řekou/Jižní. Rada pověřila starostu a místostarostu, aby prověřili možnost dodávky zařízení dětského hřiště u místních podnikatelů.

 

9)      Rada projednala návrh smlouvy na akci „Úpravy školní kuchyně.

- ZŠ požaduje provést další opravy v budově jídelny, zejména výměnu rozvodů vody na sociální zařízení. Rada souhlasí s tím, aby MěÚ objednal jednoduchý projekt na sanitární rozvody, podle kterého vyzve MěÚ dodavatele prací k podání nabídky. Projekt provede fa STAVOTHERM H.Brod.

- Vedoucí školní jídelny požaduje vybavit kuchyň dalším konvektomatem kategorie 10/1, který je původně projektován jako součást technologie. Náklady na pořízení konvektomatu a potřebného příslušenství činí cca 220 tis.Kč. V případě nákupu konvektomatu bude možné zvýšit kapacitu kuchyně na projektovaný počet jídel 500. Konvektomat byl vyřazen z nabídky zejména pro očekávanou vysokou finanční náročnost rekonstrukce kuchyně s tím, že bude zakoupen dodatečně.

- Starosta informoval radu o návrhu rekonstrukce knihovny a kina. Návrh zpracovává Ing.Blaha.

Usnesení:

Rada města :

a)      schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Úpravy školní kuchyně“, kterou uzavírá město a firma D&s, s.r.o.Praha, provozovna Ždírec n.D. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy

b)      pověřila Ing.Miloslava Gajdoruse technickým dozorem na akci „Úpravy školní kuchyně“

c)      souhlasí se zpracováním projektu a následnou rekonstrukcí rozvodů vody v budově školní jídelny

d)      souhlasí se záměrem rekonstrukce prostor knihovny a kina dle návrhu Ing.Blahy

e)      doporučí zastupitelstvu města přijmout půjčku na finanční zajištění akce „Úpravy školní kuchyně“ a na rekonstrukci prostor knihovny

Hlasování: 5 pro

 

10)   Rada města schválila vypsání výběrového řízení na obsazení místa zaměstnance městské knihovny podle předloženého návrhu. Přihlášky mohou zájemci podávat do 24.3.2003.

Hlasování: 5 pro

 

11)   Starosta informoval radu o ukončení činnosti kronikáře městské části Údavy p.Františka Otradovského na jeho vlastní žádost. Rada města vyslovila panu Otradovskému poděkování za dlouholeté vedení kroniky Údav. Starosta bude informovat osadní výbor a požádá výbor o výběr nového kronikáře.

Usnesení:

Rada města schválila poskytnutí nepeněžité odměny ve výši 500,-Kč p.Františku Otradovskému.

Hlasování: 5 pro

 

12)   Rada schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.0074/02, uzavřené mezi Českými dráhami a.s. a Městem Ždírec n.D. na pronájem pozemků pro výstavbu chodníku v ulici Chrudimská.

Hlasování: 5 pro

 

13)   Rada projednala návrh akcionářů společnosti ENVITERM p.Loučky a p.Křivánka na odkup 2x15 ks akcií a.s. za celkovou cenu 600.000,-Kč. Akcionáři přeložili městu návrh smlouvy o převodu akcií, který rada předloží k projednání zastupitelstvu 20.3.2003 na 3.zasedání. Rada za uvedených podmínek doporučí zastupitelstvu prodej schválit.

 

 

 

14)   Rada schválila příspěvek na zakoupení cukrovinek na akci:

a) Dětský karneval dne 29.3.2003, pořadatel OV Údavy, příspěvek do výše 1000,-Kč

b) Karneval na ledě dne 1.3.2003, pořadatel SK DEKORA, příspěvek 1000,-Kč

Hlasování: 5 pro

 

15)   Rada schválila uzavření smlouvy č.74/2002, uzavřené mezi Městem Ždírec n.D. a v.o.s. DRUPOS-PROJEKT Havl.Brod na zpracování projektové dokumentace ZTV pro 8 rodinných domů na Kohoutově a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

 

16)   Rada projednala 2 žádosti o odvoz cca 7 tis.m3 zeminy z úložiště v průmyslové zóně II. Žadatelé mají zájem uzavřít zeminou skládku komunálního odpadu v Srní. Rada pověřila městský úřad jednáním o podmínkách převozu zeminy. O průběhu jednání bude starosta radu průběžně informovat.

 

17)   Rada města v souladu se zněním vyhlášky města č.3/2001 stanovila, že poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2002, který nebyl plátcem včas uhrazen, bude zvýšen o 25%.

Rada města schválila úplné osvobození od platby poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2002 občanům města dle přiloženého seznamu, kteří na území města v roce 2002 prokazatelně nepobývali. 

Hlasování: 5 pro

 

18)   Starosta informoval radu o podání podnětu Krajské hygienické stanici v Jihlavě na hlučnost výrobní linky v areálu a.s.Lesní společnost Hradec Králové v době nočního klidu.

 

19)   Rada města odstoupila od smlouvy o příspěvku města na částečnou úhradu neinvestičních nákladů základních škol, která byla uzavřena mezi Obcí Ždírec n.D. a Městem Hlinsko dne 8.6.1996.

Hlasování: 5 pro

 

20)   Rada projednala žádost p.Josefa Marka o odkoupení pozemku v průmyslové zóně II. pro rozšíření stavebního dvora.

Rada projednala nabídku Ing.Řádka na prodej lesních pozemků městu.

Rada předloží žádosti k projednání 3.zasedání ZM.

 

 

9.schůze rady města se uskuteční 12.března 2003 v 15:00.