Zápis z 8.schůze rady města edit delete

9.3.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář     

Program schůze:
1) Zadání stavebních prací
2) Zvýšení kapacity mateřské školy
3) Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ždírec n.D.
4) Propůjčení plochy náměstí
5) Výstavba retenční nádrže
6) Informace o valné hromadě Havlíčkův kraj, o.p.s.
7) Vyvěšení vlajky Tibetu
8) Informace o podání žádostí na čerpání grantů z FV
9) Informace NIMIRU s.r.o.
10) Informace o přípravě staveb cyklostezky a chodníku
11) Projednání zápisu ze schůze kontrolního výboru

 

1. Zadání stavebních prací

Usnesení:
Rada města souhlasí:
1) s provedením opravy podlahy a výměny krytiny v sále pohostinství v Horním Studenci v ceně cca 30.000,-Kč; práce provede p. Kasal Vladimír, Horní Studenec
2) s výstavbou 2 ks propustků pod místní komunikací Ždírec n.D. - Nové Ransko p.č.934; práce provede p. Josef Marek, Ždírec n.D.
3) s výstavbou 2 ks dešťových vpustí na ulici Průmyslová p.č.331/1; práce provede p. Josef Marek, Ždírec n.D.
4) s provedením rozšíření parkoviště na Družstevní ulici před bytovými domy čp.401, 402 a 403; práce v ceně 117.000,-Kč vč. DPH provede p. Josef Marek, Ždírec n.D.
5) s výstavbou oplocení víceúčelového hřiště v Novém Studenci; práce v ceně 130.000,- Kč provede p. Martin Vavroušek, Ždírec n.D.
6) zpevnění povrchu části Mírové ulice v délce 41 m u lesa Kopanina; práce v ceně 33.000,-Kč provede fa Matějka Ždírec n.D.
7) s přípravou výstavby dětského koutku v prostoru stadionu SK Dekora Ždírce n.D.
Hlasování: 5 pro

2. Zvýšení kapacity mateřské školy

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem na rekonstrukci jedné třídy a jednoho kabinetu v pavilonu č.1 základní školy na prostory pro mateřskou školu tak, aby pátá třída MŠ mohla být otevřena již pro školní rok 2007/2008.
Rada uložila starostovi zajistit projekt rekonstrukce prostor a připravit výběrové řízení k podání nabídek na dílo do 30.4.2007.
Hlasování: 5 pro

3. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města schválila:
1) zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.D. za rok 2006 ve výši 5.128,53 a jeho použití ve prospěch hlavní činnosti organizace přídělem do rezervního fondu v roce 2007
2) čerpání rezervního fondu v roce 2006 ve výši 24.426,14 Kč na nákup vybavení učeben školy
Hlasování: 5 pro

4. Propůjčení plochy náměstí

Usnesení:
Rada města souhlasí s bezplatným propůjčením části plochy náměstí 9.května o výměře cca 400 m2 ve středu 13.června 2007 v době od 11:00 do 18:00 hod. Havlíčkobrodskému deníku na reklamně-marketingovou akci pro občany města.
Hlasování: 5 pro

5. Výstavba retenční nádrže
Starosta informoval radu města o záměru s.r.o. Slévárna a modelárna Nové Ransko vybudovat na Kamenném potoce v prostoru u Nového Ranska retenční nádrž. Rada tento záměr podporuje a při realizaci stavby podpoří vedení s.r.o.

6. Informace o valné hromadě Havlíčkův kraj, o.p.s.
Starosta informoval radu města o průběhu a výsledcích valné hromady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj. Zakladatelé společnosti rozhodli o rozšíření o.p.s. z 12 na 32 členů. Při rozšíření společnosti bylo přijato také 8 nových členů – obcí, čímž se zvětšil záběr o.p.s. Předsedou správní rady o.p.s. byl zvolen starosta města Jan Martinec. 

7. Vyvěšení vlajky Tibetu

Usnesení:
Rada města souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu na budově MÚ dne 10.3.2007.
Hlasování: 3 pro, 2 proti

8. Informace o podání žádostí na čerpání grantů z FV
Starosta informoval radu města o podání žádostí na čerpání grantů z Findu Vysočiny. Město již podalo žádosti v grantových programech Sportoviště 2007 a Systém sběru a třídění odpadů 2007 a má připraveny žádosti na grantové programy Metropolitní sítě VII 2007 a Čistá voda 2007. O.p.s. Havlíčkův kraj podala žádost v rámci programu Leader Vysočiny 2007 a žádost ze SROP 4.1.2 – Podpora cestovního ruchu.

9. Informace NIMIRU s.r.o.
Starosta informoval radu města o schůzce s jednatelem společnosti NIMIRU ve věci možností výstavby obchodního centra. Starosta bude o písemném vyjádření jednatele s.r.o. Informovat zastupitelstvo na 3.zasedání.

10. Informace o přípravě staveb cyklostezky a chodníku
Starosta informoval radu města o průběhu přípravy výstavby cyklostezky Ždírec – Kohoutov a chodníku Ždírec – Nové Ransko. Stavební povolení na I.část cyklostezky Ždírec – Kohoutov bude vydáno 12.3.2007 a je předpoklad, že město bude moci požádat Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci výstavby. Pro realizaci chodníku Ždírec – Nové Ransko město postupně vykupuje potřebné pozemky podél silnice I/34. Po ukončení výkupu pozemků bude možné požádat o stavební povolení.

11. Projednání zápisu ze schůze kontrolního výboru
Rada města vzala na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru, konané 19.2.2007.

Usnesení:
Rada města na základě doporučení a usnesení kontrolního výboru zastupitelstva rozhodla o odpisu pohledávek za neuhrazení poplatku za likvidaci odpadků J.Krčilem v částce 1.420,-Kč, A.Šustrovou ve výši 2.035,-Kč, P.Ruferovou ve výši 1.080,-Kč a za za neuhrazené stočné P.Ruferovou ve výši 360,-Kč z důvodu praktické nevymahatelnosti dluhu.
Hlasování: 5 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-08-zapis-2007-03-07-web.pdf 75 kB zápis z 8.schůze rady města ve formátu PDF