Zápis z 8.zasedání zastupitelstva edit delete

6.2.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, 20 hostů - občanů města, náměstek hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, 1 zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zasedání zahájil v 17:10 starosta města Jan Martinec.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu paní Věru Šťastnou a pana Jana Matějku a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan František Plíšek a pan Oldřich Novák.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/8/04 1) a 2).

Hlasování: 15-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 21.1.2004.

Pan Luboš Plíhal navrhl program rozšířit o bod „Údržba lyžařských běžeckých tras v regionu Ždírecka“. Navržený bod jednání podpořil pan Ing. Jindřich Kyncl.

K předloženému programu, rozšířenému o bod „Údržba lyžařských běžeckých tras“, nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/8/04 3).

Hlasování: 15-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu ze 7.zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis ze 7.zasedání uzavřen – usnesení č. 2/8/04.

Hlasování: 15-0-0.

2) Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 5.12.2003 do 29.1.2004 – v době od 7. do 8. zasedání zastupitelstva. Rada se v tomto období sešla na třech schůzích. K činnosti rady města nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady města - usnesení č. 3/8/04.

Hlasování: 15-0-0

3) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 31.12.2003, přednesl informaci MěÚ o způsobu využití státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2003. Starosta navrhl přítomným zastupitelům využít zákonné možnosti a snížit základ daně z hospodářské činnosti města v roce 2003 o částku 1 mil. Kč.

Zastupitelé přijali bod jednání bez připomínek – usnesení č. 4/8/04.

Hlasování: 15-0-0

4) Místostarosta seznámil přítomné s výroční zprávou Spolku pro výstavbu kaple za rok 2003, kterou spolek městu předložil. Uvedl zůstatky na účtech k 1.1.2003 a k 1.1.2004.

Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/8/04.

Hlasování: 15-0-0

5) Starosta přednesl zprávu o činnosti osadních výborů, ve které informoval o proběhlé schůzce osadních výborů s vedením města, uvedl některé podměty osadních výborů ze schůzky vzešlé.

Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/8/04.

Hlasování: 15-0-0

6) Pan Jaroslav Klepetko – předseda kontrolního výboru zastupitelstva – přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2003. Informoval o proběhlých kontrolách. Dále uvedl, že z důvodu náročnosti provádění kontrol by bylo velmi vhodné rozšířit kontrolní výbor o osobu s ekonomickým vzděláním. Návrh podpořil i pan Oldřich Novák – člen kontrolního výboru.

Rozprava k bodu jednání:
a) Místostarosta krátce popsal úkoly kontrolního výboru zakotvené v kontrolním řádu města.
b) Starosta ve svém příspěvku popsal jak média publikovala údaje o kontrolách měst a obcí, bez bližšího komentáře tyto zprávy mohly poškodit kredit obcí.
c) Náměstek hejtmana p.Vystrčil vysvětlil postup úředníků kraje a přiblížil opatření, která kraj ve věci hodnocení hospodaření obcí v r.2003 uplatní.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/8/04.

Hlasování: 15-0-0

7) Místostarosta přítomné seznámil se Zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci na Chotěbořsku za rok 2003. Předkladatelem zprávy je vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři, kpt. Jaroslav Šereda. Zpráva je pro zájemce uložena na MěÚ.

Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/8/04.

Hlasování: 15-0-0

8) Místostarosta podal informaci o záměru pokračovat v tradici silničních cyklomaratonů ve Ždírci n. D. Letos se bude jednat již o 10. ročník. Předjednáno je partnerství několika největších sponzorů závodu. Pořadatelství cyklomaratonu VYSOČINA ROAD 2004. Pořadatelství cyklomaratonu též podpořila rada města na svém jednání. Podporu akci vyslovil též pan Luboš Plíhal a starosta.

Rozprava k bodu jednání:
a) MUDr. Marie Nováková se dotázala na výši rozpočtu akce. Dotaz zodpověděl místostarosta a krátce popsal několik let fungující způsob financování akce.
b) Starosta uvedl, že MěÚ již podal žádost o poskytnutí grantu „Jednorázové akce“ z Fondu Vysočiny.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/8/04.

Hlasování: 15-0-0

9) Majetkové záležitosti
a) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej pozemků ve vlastnictví města:
1. Žádost o prodej pozemků nebo jejich částí v k.ú.Nový Studenec podal pan Zdeněk Janů. Jedná se o pozemky 343/12, 343/14, 343/8, 4/ a 55/2. Pozemky nebo jejich části žadatel dlouhodobě užívá, neboť již před několika lety zakoupil dům se zaploceným pozemkem a zastavěnými obecními pozemky.
2. Manželé František a Růžena Zárubovi požádali o prodej pozemku v k.ú. Stružinec p.č.294/2, ostatní komunikace o výměře 220 m2. Městský úřad by prodej doporučil pouze za předpokladu vyřešení přístupu k pozemkům, na které je v současnosti přístup pouze po uvedené komunikaci. Do vyřešení tohoto přístupu prodej nedoporučuje.
3. O prodej pozemků pro výstavbu rodinného domu v připravované lokalitě u řeky Doubravy požádali pan Tomáš Chyba a pan Jiří Píro.
4. O prodej pozemku p.č.25/2 v Horním Studenci, zahrada o výměře 231 m2, požádal pan Zdeněk Kováč.

K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/8/04.

Hlasování: 14-0-1

b) Starosta seznámil přítomné s žádostmi o prodej pozemků ve vlastnictví města:

1. Žádost o prodej pozemku v připravené lokalitě na Hamerské požádali pan Miloš Kavalír, bytem Herálec a pan Radek Culek,  bytem Ždírec n.D. Pozemky jsou geometricky odděleny a lze je ihned prodat za cenu 120,- Kč/m2.
2. Žádost o prodej částí pozemků p.č.757 a 758 v k.ú.Horní Studenec podali manželé Vladimír a Jaroslava Kasalovi. MěÚ společně s žadateli připraví geometrické oddělení pozemků. Navrhovaná cena 20,- Kč/m2. Náklady na převod hradí nabyvatelé.
3. Žádost o prodej části pozemku v k.ú.Kohoutov p.č.532 podali bratři Ing.Metoděj a Jiří Mlčákovi. Navrhovaná cena 20,-Kč/m2. Náklady na převod hradí nabyvatelé.

K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/8/04.

Hlasování: 15-0-0

c) Starosta přítomným zastupitelům přednesl návrh na podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č.560/1 v k.ú.Horní Studenec o výměře 1331 m2  z vlastnictví ČR na město. Správcem pozemku je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jedná se o pozemek v průmyslové zóně II – SEVER. 

K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/8/04.

Hlasování: 15-0-0

d) Starosta přednesl návrh městského úřadu převést movitý majetek města – zařízení školní kuchyně – v hodnotě 1.291.640,00 Kč na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou.

K bodu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/8/04.

Hlasování: 15-0-0

e) Starosta přednesl přítomným záměr odkoupit restituční pohledávku vůči Pozemkovému fondu ČR do výše 150 tis. Kč. Tato pohledávka bude uplatněna především pro převod pozemků v průmyslové zóně.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Oldřich Novák se dotázal zda zamýšlená investice rakouského investora v průmyslové zóně s sebou nepřinese vybudování komunikace k železniční trati tímto investorem.
2. Ing. Miloslav Gajdorus a další zastupitelé podpořili návrh na odkoupení pohledávky.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/8/04.

Hlasování: 15-0-0

10) Starosta seznámil přítomné s návrhy na pojmenování nové ulice – „Polní“, „K Doubravce“ a „Doubravská“. V anketě mezi budoucími obyvateli této lokality získal největší podporu název ulice „K Doubravce“.

Rozprava k bodu jednání:
a) Pan Ing. Miloslav Gajdorus upozornil, že vodní tok se jmenuje „Doubrava“ a nikoliv „Doubravka“ a v tom smyslu navrhuje nepoužívat zdrobnělinu v označení nové ulice.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování v pořadí podle podaných návrhů: Polní ulice, ulice K Doubravce, Doubravská ulice a ulice K Doubravě. Návrh ulice Polní nezískal potřebnou podporu, návrh ulice K Doubravce získal podporu 11 hlasů - usnesení č. 15/8/04.

Hlasování: 11-4-0

11) Pan Luboš Plíhal seznámil přítomné s návrhem údržby lyžařských běžeckých tras v regionu Ždírecka. Nabídnutá cena za údržbu 1 km je 80,- Kč. V loňském roce rada města schválila příspěvek na údržbu běžeckých stop organizovanou obcí Škrdlovice, z důvodu nepřízně počasí však v loňském roce nebyly trasy dovedeny až do Ždírce.

Rozprava k bodu jednání:
a) Údržbu tras podpořil pan Ing. Jindřich Kyncl a další zastupitelé.
b) Pan Luboš Plíhal upozornil na problematický průchod tras lesy Ranského masívu z důvodu zimní údržby lesních cest Lesním družstvem obcí Přibyslav.
c) Starosta přislíbil pro příští sezónu projednat s polesím Staré Ransko a Račín možnost vedení stop lesními porosty mimo používané komunikace. Rada města je oprávněna použít z kapitoly tělovýchova část prostředků pro úhradu běžeckých stop po konkrétní dohodě s p.Blažíčkem, který tuto údržbu provádí vlastním sněžným skútrem.

12) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

a) Starosta udělil slovo panu RNDr. Miloši Vystrčilovi – náměstkovi hejtmana. Pan Vystrčil se krátce představil zastupitelům a kladně zhodnotil úroveň zasedání zastupitelstva.
b) Starosta vyzval přítomné zastupitele a hosty k diskusi o ceně pozemků v průmyslové zóně II, navrhl cenu 80,-Kč/m2. Tato cena je uvedena na webových stránkách města, jako cena za nezainvestované pozemky v průmyslové zóně.
- Pan Ing. Miloslav Gajdorus podpořil navrženou cenovou úroveň – město má zájem přivést investory a není spekulantem s pozemky. Tuto myšlenku podpořili další poslanci – Ing.Uchytil, p.Kolář, Mgr.Novák.
- Pan Luboš Plíhal navrhuje cenu 100,- Kč/m2, svůj návrh zdůvodňuje malým nárůstem pro investora v rámci celé investice.
- Místostarosta uvedl, že musíme vidět dále než na příjem z prodeje pozemků – na vytvoření nových pracovních míst a příliv nových obyvatel, který investice do průmyslových zón v následujících letech zpravidla přinese.
- Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhuje objektivnější kritéria pro rozdělování daňových příjmů na obce než je současný systém podle počtu obyvatel. Starosta doplnil informaci o výtěžnosti daňových příjmů a o rostoucích nákladech s rostoucím počtem místních částí. Návrh podpořil pan Ing. Jiří Uchytil.
- Paní Jana Uchytilová oceňuje vstřícný přístup města v minulosti, který přináší příliv mladé generace do obce.
- Pan Oldřich Novák navrhuje dodržet dříve stanovenou cenu 80,- Kč/m2.
- Pan Ing. Miloslav Gajdorus uvedl, že navržená cena 80,- Kč/m2 částečně vyrovná vyšší požadavky některých vlastníků pozemků, město na ní nebude ztrátové a podpoří tak příchod dalších investorů.
- Pan Josef Plíhal – zaměstnanec města – navrhuje vyšší ceny pozemků v průmyslové zóně i pro individuální bytovou výstavbu.
- Starosta uvedl ceny nižší i vyšší stavební parcel v některých okolních městech a obcích.
c) Starosta podal informaci o návštěvě chráněných dílen Fokus Vysočina, informoval o schůzce 25.2.2004, na které bude Fokus Vysočina prezentovat svůj záměr vybudování chráněných dílen v Chotěboři.
- Místostarosta kladně zhodnotil provoz chráněných dílen Fokusu.
d) Starosta přednesl návrh na zapracování některých záměrů do územního plánu sídelního útvaru Ždírec nad Doubravou v rámci nyní probíhající 4.změny. Konkrétně se jedná o rybník na toku Doubravy – jedná se o opatření v rámci připravované revitalizace horního toku řeky Doubravy, dále se jedná o určení lokality pro církevní stavbu v jihozápadní zástavbě města.
- Pan Jaroslav Klepetko upozornil na několik případů v minulosti, kdy občané v okolí plánované církevní stavby projevili nesouhlas s tímto záměrem.
- Dále v diskusi k problematice ekumenického centra vystoupili další zastupitelé – pan Ing. Miloslav Gajdorus, místostarosta, paní MUDr. Marie Nováková, host pan  Jiří Fiala st. a další.
- Starosta zasáhnul do diskuse a navrhl konstruktivně řešit lokalitu pro výstavbu církevní stavby.
- Paní Jana Uchytilová se dotázala na konkrétnější určení zamýšlené lokality v jihozápadní zástavbě města.
- Paní MUDr. Marie Nováková zdůraznila potřebu důstojného rozloučení se zesnulými v místě, bez cestování do vzdálenějších měst a obcí.
- Pan Josef Plíhal – zaměstnanec města - navrhuje postavit rozlučkovou místnost u hřbitova v Horním Studenci.
- Pan Jaroslav Klepetko navrhl místo na náměstí 9.května v prostoru památníku obětem 2. světové války.
e) Pan Josef Štěrba – host zasedání – upozornil na nevhodné odstavování kamionů v Nádražní ulici, které způsobuje dopravní problémy, zvláště nyní z důvodu zúžení komunikace v zimním období. Informaci doplnil p.Ladislav Dobiáš.
f) Paní Věra Šťastná se dotázala na pravdivost kolující informace o ukončení provozu školy v Horním Studenci.
- Starosta uvedl, že toto rozhodnutí zastupitelstvo města neučinilo. Shromáždil informace o potenciálním počtu žáků školy z Horního a Nového Studence a z dalších obcí, kteří by mohli školu navštěvovat v následujících letech. Další informace podá zápis do 1.třídy, který proběhne v úterý 3.2.2004.
- Pan Mgr. Jiří Novák informoval přítomné o některých závadách z hlediska hygieny a nastínil finanční náročnost jejich řešení.
g) Pan Ing. Miloslav Gajdorus se kladně vyjádřil o proběhlé tříkrálové sbírce.
h) Pan František Joska st. – host zasedání – požádal o protažení lyžařských tras k místní části Údavy.

13) Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:09 ukončil. Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 25.3.2004, čas a místo konání upřesní rada města.

 

---------------------------------------
Věra Šťastná, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Matějka, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: