Zápis z 80.schůze rady města edit delete

5.7.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka
Omluven: Hubert Kolář

Program schůze:
1) Informace o přípravě komunálních voleb
2) Příslib pronájmu bytu
3) Vyhodnocení výzvy č.8/2006
4) Vyhodnocení výzvy č.10/2006
5) Uzavření smlouvy o dílo
6) Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
7) Pronájem pozemků

1. Informace o přípravě komunálních voleb
Starosta informoval členy rady města o pravděpodobném termínu konání voleb do obecních zastupitelstev v termínu 20. a 21.října. Kandidátní listiny mohou strany v tomto případě podávat nejdéle 15.8.2006 na MÚ v Chotěboři. Rada města se zabývala možností využití Našich novin k propagaci zaregistrovaných volebních stran.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že v říjnovém čísle Našich novin každá řádně zaregistrovaná volební strana pro volby do zastupitelstva města získá prostor ke zveřejnění svého volebního progranu na formátu 1 tiskové strany, tj. velikosti A5 zdarma. Materiály zveřejněné nad tento rozsah budou zpoplatněny jako placená inzerce.
Hlasování: 4 pro

2. Příslib pronájmu bytu
Manželé K. požádali město o pronájem budovaného bytu 2+1 v domě čp.1 v roce 2007. Pan K. hodlá v roce 2007 ukončit zaměstnání školníka a uvolní stávající byt u ZŠ.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město pronajme v roce 2007 byt 2+1 v v 2.NP domu ve Žďárské ulici čp.1 manželům Jaroslavu a Marii K. za předpokladu, že splní podmínky stanovené Státním fondem rozvoje bydlení pro nájemce bytů budovaných se státní podporou.
Hlasování: 4 pro

3. Vyhodnocení výzvy č.8/2006

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo na výstavbu hrubé stavby komunikace v průmyslové zóně II ve smyslu výzvy č.8/2006 s firmou Jan Matějka. Cena za dílo 657.437,Kč termín realizace do 30.9.2006.
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy dle odst.a)
Hlasování: 3 pro, J.Matějka se hlasování zdržel

4. Vyhodnocení výzvy č.10/2006

Usnesení:
Rada města:
a)  rozhodla, že v soutěži č.10/2006 – Průmyslová zóna Ždírec n.D. II, dopravní napojení na sinici I/37, cenově nejvýhodnější nabídku podala firma Skanska DS a.s. Bohunická 133/50, 619 00 Brno, č.j.1489/06
b) stanovila pořadí dalších cenových nabídek podle výše ceny za dílo:
M-SILNICE a.s., odštěpný závod Havlíčkův Brod, č.j.1483/06
Colas CZ, a.s. závod JIH, Jihlava, č.j.1490/06
Dvořák stavby pozemních komunikací, Havlíčkův Brod, č.j.1484/06
Chládek a Tintěra  Havlíčkův Brod a.s., 1477/06
c) pověřila starostu podpisem smlouvy dle písmene a) s firmou Skanska DS, a.s.
Hlasování: 4 pro

5. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VČE montáže, a.s. na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Jižní v hodnotě díla 71.044,-Kč vč.DPH
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy dle odst.a)
Hlasování: 4 pro

6. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby SK Dekora Ždírec n.D. uzavřela podnájemní smlouvu na podnájem pohostinství v areálu SK Dekora na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2006.
Hlasování: 4 pro

7. Pronájem pozemků

Usnesení:
Rada města pronajala s platností od 1.7.2006 Luďku J. bytem Horní Studenec:
a) pozemek p.č.535/2 ostatní plocha o výměře 44 m2, k.ú.Horní Studenec na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, roční nájemné 100,- Kč
b) část pozemku p.č.25/1 louka, k.ú.Horní Studenec na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- rada souhlasí s tím, aby nájemce využíval část pozemku, vyznačenou na grafické příloze nájemní smlouvy v šíři 4 m a délce 125 m, k vjezdu na pozemek p.ř.535/2 a st.37/1
Hlasování: 4 pro

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-80-web.pdf 76 kB Zápis z 80.schůze rady města ve formátu PDF