Zápis z 81.schůze rady města edit delete

19.7.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář
Omluven: Jan Matějka

Program schůze:
1) Pronájem pozemku
2) Vyhodnocení nabídek v soutěži 11/2006
3) Projednání návrhu kupní smlouvy
4) Uzavření smlouvy o budoucím provozu plynovodu
5) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č.st.702
6) Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy
7) Změna termínu ukončení díla
8) Uzavření smlouvy o dílo
9) Souhlas s umístěním elektrického zařízení
10) Uzavření soutěže č.06/2006
11) Návštěva delegace obce Michelhausen
12) Informace o přípravě výstavby stezky Ždírec-Benátky

1. Pronájem pozemků

Usnesení:
Rada města pronajala s platností od 1.8.2006 část pozemku pč. 238/9 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o výměře 25 m2 - ostatní plocha panu Luďku Uchytilovi, bytem Hlinsko za účelem umístění stánku k podnikatelské činnosti. Roční nájemné činí 2.000,- Kč, pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: 4 pro

2. Vyhodnocení nabídek v soutěři 11/2006

Usnesení:
Rada města rozhodla na základě posouzení cenových nabídek firmy GASLINES s.r.o. Žďár n.S. č.j.1543/06 a firmy OLYPMPIA P&P s.r.o. Chrudim č.j. 1561/06, že město uzavře smlouvu o dílo na výstavbu STL plynovodu DN 90 délka 789 m, plynovod pro závod Czech Lana v průmyslové zóně II, se společností GASLINES s.r.o. Žďár n.S.
Cena za dílo činí 699.703,-Kč vč.DPH.
Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 4 pro

3. Projednání návrhu kupní smlouvy
České dráhy, a.s. předložily městu návrh kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Horní Studenec p.č.550/3 a 550/22 ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 22.6.2006.

Usnesení:
Rada města nesouhlasí s podpisem kupní smlouvy a trvá na splnění usnesení zastupitelstva města, které podmiňuje prodej pozemků směnou za pozemek p.č. st.300 v k.ú.Ždírec n.D., zastavěný budouvou čp.122.
Hlasování: 4 pro

4. Uzavření smlouvy o budoucím provozu plynovodu

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy č.1524/VII/06 mezi Městem Ždírec n.D. a Východočeskou plynárenskou, a.s. Hradec Králové o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby stavby STL plynovodu PE D90 v délce 335 m v průmyslové zóně II.
Hlasování: 4 pro

5. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č.st.702

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti č.26/2006 mezi Městem Ždírec n.D. a Českou republikou na pronájem pozemku p.č.st.702 k.ú.Ždírec n.D., zastavěném čekárnou. Roční nájemné činí 88,-Kč.
Hlasování: 4 pro

6. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města revokuje usnesení č.6 z 5.7.2006 a souhlasí s tím, aby SK Dekora Ždírec n.D. uzavřela podnájemní smlouvu na podnájem pohostinství v areálu SK Dekora Jaroslavu Badurovi na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2007.
Hlasování: 4 pro

7. Změna termínu dokončení investiční akce

Usnesení:
Rada města souhlasí se změnou termínu odevzdání akce „Rekonstrukce stávající tělocvičny ZŠ“, prováděné společností JMA stavební, spol.s r.o., z 31.7.2006 na 11.8.2006. Důvodem prodloužení termínu realizace stavby je zásadní změna provedení oken.
Hlasování: 4 pro

8. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na I.etapu prací na úpravě návsi v Horním Studenci s Martinem Zvolánkem v rozsahu dle předložené nabídky v ceně díla 280.000,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 4 pro

9. Souhlas s umístěním elektrického zařízení

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č.EP-12-2000335/VB/1 mezi Městem Ždírec n.D. a společností ČEZ Distribuce,a.s. Předmětem smlouvy je umístění sloupu venkovního vedení VN na pozemku p.č.550/22, k.ú.Horní Studenec u komunikace do podniku Stora Enso Timber.
Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4 pro

10. Uzavření soutěže č.06/2006

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město zadá zakázku na výstavbu dětského hřiště v areálu SK Dekora tak, že zemní práce provede fa Josef Marek, Ždírec n.D. a povrch hřiště včetně vybavení společnost TENNIS Zlín, a.s. Zlín-Louky. Vybavení dětského hřiště pro děti do 8 let zadá město jako samostatnou akci.
Hlasování: 4 pro

11. Návštěva delegace obce Michelhausen
Starosta informoval radu města o zaslání návrhu smlouvy o spolupráci obci Michelhausen, která návrh projedná 28.7.2006. Starosta obce Michelhausen sdělil, že v termínu 19. a 20.8.2006 nemohou návštěvu uskutečnit. V současnosti je jednáno o jiném termínu návštěvy.

12. Informace o přípravě výstavby stezky Ždírec-Benátky
Místostarosta informoval radu města o stavu projektových prací na cyklostezce Ždírec-Benátky. MÚ řeší v současnosti souhlas některých vlastníků pozemků s prodejem a projektová firma řeší umístění stavby podle požadavku ŘSD Brno.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-81-web.pdf 77 kB Zápis z 81.schůze rady města ve formátu PDF