Zápis z 82.schůze rady města edit delete

3.8.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Pronájem bytu
2) Návštěva delegace obce Michelhausen
3) Uzavření smlouvy o dílo
4) Dopis města Havlíčkův Brod
5) Nález ČIŽP
6) Žádost obce Kamenná Lhota
7) Příspěvek na činnost
8) Informace o přípravě komunálních a senátních voleb
9) Údržba veřejné zeleně
10) Rekonstrukce DPS 119
11) Výzva k podání cenové nabídky
12) Souhlas se zřízením stavebního propustku
13) Změna pojistné smlouvy

 

1. Pronájem bytu

Usnesení:
Rada města schválila dodatek nájemní smlouvy paní Romaně N. na byty č.4 a 5 v DPS Ždírec n.D., Mírová 119. Dodatek prodlužuje nájem do 31.7.2007, ostatní podmínky nájemní smlouvy se nemění.
Hlasování: 5 pro

2. Návštěva delegace obce Michelhausen
Starosta informoval radu města o termínu návštěvy členů zastupitelstva obce Michelhausen z Dolního Rakouska. Návštěva se uskuteční v pátek 25. a sobotu 26.8.2006.

3. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo:
a) č. 63/2006 mezi Městem Ždírec n.D. a TENNIS Zlín, a.s. se sídlem ve Zlíně-Loukách na dodávku a montáž venkovního umělého trávníku v areálu SK Dekora v hodnotě 531.000,-Kč vč DPH
b) mezi Městem Ždírec n.D. a Josefem Markem na provedení meliorace pozemku a spodní stavby hřiště v hodnotě 326.000,-Kč vč.DPH
c) pověřila starostu a místostarostu podpisem smlouvy o dílo dle písmene a) a b)
Hlasování: 5 pro

4. Dopis města Havlíčkův Brod

Usnesení:
Rada města souhlasí se zněním dopisu zaslaném Městem Havlíčkův Brod řediteli Celního ředitelství Brno ve věci nesouhlasu s navrženým zrušením pracoviště celní správy v Havlíčkově Brodě.
Hlasování: 5 pro

5. Nález ČIŽP
Starosta informoval radu města o nálezu ČIŽP a to vypouštění odpadních vod z městské kanalizace do řeky Doubravy dne 24.7.2006. Vypouštění znečištěných vod bylo zapřičiněno neprůtočností odlehčovací šachty nad ČOV. Inspekce rozhodne o postihu města po vyhodnocení odebraných vzroků vody akreditovanou laboratoří.

6. Žádost obce Kamenná Lhota
Rada města se seznámila se žádostí obce Kamenná Lhota o koupi autocisterny Avia DA 12. Rada města o prodeji rozhodne po zařazení automobilu Peugeot Boxer, který je v současnosti opravován, do IZS.

7. Příspěvek na činnost

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 500,-Kč Klubu českých turistů Havl.Brod na ceny pro účastníky akce „Léto v  Železných horách“, konané dne 5.8.2006.
Hlasování: 5 pro

8. Informace o přípravě komunálních a senátních voleb
Starosta seznámil radu města s přípravou voleb do zastupitelstva města a do Senátu PČR, které se uskuteční 20. a 21.10.2006. Starosta stanovil počet členů okrskových volebních komisí vyšší oproti volbám do poslanecké sněmovny z toho důvodu, že bude náročnější počítání hlasů z důvodu souběžných voleb obecních a senátních.

9. Údržba veřejné zeleně
Rada města projednala informaci o údržbě veřejné zeleně. Město zajišťuje pravidelné sekání trávy a údržbu zeleně na plochách téměř 2x větších oproti roku 2004. Náklady na tuto činnost k 31.7.2006 dosáhly 170 tis.Kč oproti plánu 100 tis.Kč na celý rok. Rada města souhlasí s rozsahem provádění údržby zeleně a doporučí při úpravě rozpočtu města zvýšit výdaje na externí údržbu zeleně v rámci kapitoly „technické služby“ o 70 tis.Kč a dále výdaje kapitoly zvýšit o 50 tis.Kč převodem v rámci rozpočtu města.

10. Rekonstrukce DPS 119
Městský úřad vyzval stavební firmy k podání nabídky na rekonstrukci části domu čp.119 dle projektové dokumentace fy Drupos. Ve smyslu znění zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kde není nutný výběr zhotovitele postupem dle zákona. Rada města na základě předložených nabídek stanoví postup prací s ohledem na finanční zajištění akce.

11. Výzva k podání cenové nabídky

Usnesení:
Rada města souhlasí s podáním výzvy č.13/2006 na opravu místních komunikací v místní části Benátky na pozemcích č.577 v délce 230 m a p.č.587 v délce 260 m. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Hlasování: 5 pro

12. Souhlas se zřízením stavebního propustku

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby spol. IMOS, generální dodavatel stavby závodu Czech Lana Ždírec, zhotovil sjezd ze silnice I/37 formou dočasného stavebního propustku přes cyklostezku Ždírec-Studenec. Po dokončení stavby uvede stavební společnost cyklostezku a okolní pozemky do původního stavu.
Hlasování: 5 pro

13. Změna pojistné smlouvy

Usnesení:
Rada města schválila změny pojistné smlouvy na pojištění nemovitého a movitého majetku města u a.s.Kooperativa pojišťovna se sídlem v Praze. Soupis změn tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-82-web.pdf 78 kB Zápis z 82.schůze rady města ve formátu PDF