Zápis z 83.schůze rady města edit delete

18.8.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka
Omluven: Hubert Kolář

Program schůze:
1) Stanovení programu 24.zasedání ZM
2) Návštěva delegace obce Michelhausen
3) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
4) Uzavření smlouvy o dílo
5) Souhlas se sídlem družstva
6) Uzavření kupní smlouvy
7) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen
8) Příspěvek na činnost
9) Hodnocení cenové nabídky na rekonstrukci domu čp.119
10) Podepsání kupní smlouvy
11) Stanovení ceny propagačních materiálů
12) Souhlas s oplocením pozemků
13) Informace Spolku pro výstavbu kaple
14) Odpis pohledávek a osvobození od poplatku

 

1. Stanovení programu 24.zasedání ZM

Usnesení:
Rada města schválila návrh programu 24.zasedání zastupitelstva města, předložený starostou. Zasedání se bude konat 24.8.2006 v 18:00 hod.
Hlasování: 4 pro

2. Návštěva delegace obce Michelhausen

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uvolněním finanční částky z kapitoly veřejná správa na zajištění pobytu návštěvy z obce Michelhausen ve dnech 25. a 26.8.2006.
b) schválila program návštěvy předložený starostou
Hlasování: 4 pro

3. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.12/2006 na projekt cyklostezky Ždírec - Kohoutov, kterým se zvyšuje cena za dílo na  84.966,-Kč vč.DPH a rozsah prací o úsek Kohoutov – Benátky.
Hlasování: 4 pro

4. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s Martinem Vavrouškem na výstavbu oplocení hřiště s umělým povrchem v areálu SK Dekora v hodnotě díla 170.401,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 4 pro

5. Souhlas se sídlem družstva

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby Bytové družstvo Jižní, Ždírec n.D., mělo sídlo na adrese Školní 500, 582 63 Ždírec n.D. Souhlas je vydán pro potřeby zápisu družstva v obchodním rejstříku.
Hlasování: 4 pro

6. Uzavření kupní smlouvy
Starosta informoval radu města o stanovisku vlastníků pozemku p.č.565 k.ú. H.Studenec k usnesení zastupitelstva z 22.6.2006 o kupní ceně. Vlastníci souhlasí s původní kupní cenou, schválenou 25.3.2004 a náhradou škody, vzniklé nemožností hospodařit na pozemku po dobu výstavby komunikace ze silnice II/345 do podniku SET.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č.565, k.ú.Horní Studenec za podmínek daných usnesením zastupitelstva města z 25.3.2004
b) s náhradou škody vzniklé nemožností hospodařit na pozemku po dobu výstavby komunikace ze silnice II/345 do podniku SET v letech 2005 – 2006
c)  pověřila starostu dojednáním výše náhrady a podpisem kupní smlouvy
Hlasování: 4 pro

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení:
Rada města schválila uzavření Smlouvy č.IV-12-2001721/VB/P/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ-Distribuce, a.s. na zřízení zemního kabelového vedení NN v ulici U Pošty na pozemku p.č.65/1.
Hlasování: 4 pro

8. Příspěvek na činnost

Usnesení:
Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 50.000,-Kč SK Dekora Ždírec n.D. na činnost klubu v III.Q.2006. Příspěvek je v souladu s rozpočtem města na rok 2006.
Hlasování: 4 pro

9. Hodnocení cenové nabídky na rekonstrukci domu čp.119
Rada města se seznámila s nabídkami firem na rekonstrukci objektu DPS 119. Nabídky podaly firmy:
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod, č.j. 1723/06
- D&s spol.s.r.o. Praha, prozovna Ždírec n.D., č.j. 1733/06
- Martin Štěpánek, Ždírec n.D., č.j. 1734/06

Usnesení:
Rada města rozhodla o pořadí soutěžících firem na základě nabídkové ceny následovně:
1. Martin Štěpánek, Ždírec n.D., nabídnutá cena vč.DPH         3.044.233,00 Kč
2. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., nabídnutá cena vč.DPH 3.337.294,00 Kč
3. D&s spol.s.r.o. Praha, prozovna Ždírec n.D., nabídnutá cena vč.DPH 3.563.626,00 Kč

Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Martin Štepánek.
Hlasování: 4 pro

10. Podepsání kupní smlouvy
Starosta informoval radu města o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o uzavření předkupního práva na prodej pozemku p.č.342/128, k.ú.Ždírec n.D. společnosti NIMIRU, s.r.o. Havlíčkův Brod. pro výstavbu supermarketu v lokalitě Na Pikulce. Kupní smlouva s předkupním právem zajišťuje městu zpětný prodej pozemku za původní kupní cenu s možností odkoupení již realizovaných projektových a stavebních prací. Kupní cena ve výši 80.720,-Kč byla uhrazena při podpisu smlouvy.

11. Stanovení ceny propagačních materiálů

Usnesení:
Rada města stanovila cenu propagačních materiálů, vydaných Svazkem obcí Podoubraví a městem Chotěboř, ve smyslu doporučení představenstva svazku následovně:
brožurka Mikroregion Podoubraví 30,-Kč
mapa 1:50 000 Mikroregion Podoubraví 30,-Kč
Hlasování: 4 pro

12. Souhlas s oplocením pozemků

Usnesení:
Rada města vyhověla žádosti p.Michala B., bytem H.Studenec 7, o oplocení části pozemku p.č.755/2 v k.ú.Horní Studenec dle přiloženého mapového podkladu,  za účelem zřízení pastviny dobytka.
Hlasování: 4 pro

13. Informace Spolku pro výstavbu kaple
Rada města vzala na vědomí informaci Spolku pro výstavbu kaple o úhradě půjčky, kterou spolek poskytl Římskokatolické farnosti Krucemburk na rekonstrukci vytápění fary v Krucemburku. Farnost dle předložených dokladů půjčku vrátila k 31.12.2005.

14. Odpis pohledávek a osvobození od poplatku

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o odpisu nevymahatelných pohledávek za likvidaci domovního odpadu a stočné dle návrhu kontrolního výboru z 21.6.2006; seznam odpisovaných pohledávek tvoří přílohu zápisu
b) rozhodla o osvobození od platby poplatku za likvidaci domovního odpadu u občanů, kteří se prokazatelně dlouhodobě zdržují mimo území města Ždírec n.D.; seznam občanů, kteří jsou osvobozeni od poplatku tvoří přílohu zápisu
Hlasování: 4 pro

 

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-83-web.pdf 80 kB Zápis z 83.schůze rady města ve formátu PDF