Zápis z 86.schůze rady města edit delete

5.10.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus,  Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Stanovení programu 25.zasedání zastupitelstva města
2) Úklid tělocvičny po rekonstrukci
3) Odměna za výkon správce tělocvičny
4) Jmenování stavebního dozoru investora stavby
5) Zadání oprav místních komunikací
6) Projednání žádosti Okresního soudu v Havl.Brodě
7) Projednání víceprací na akci náves Horní Studenec
8) Zpracování povodňového plánu
9) Informace o uložení pokuty
10) Informace o průběhu investičních akcí

 

1. Stanovení programu 25.zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města stanovila program 25.zasedání, konaného 12.10.2006 dle návrhu starosty.
Hlasování: 5 pro

2. Úklid tělocvičny po rekonstrukci

Usnesení:
Rada města rozhodla o výplatě odměny za provedení úklidu tělocvičny po provedené rekonstrukci sálu v celkové výši 2.000,-Kč. Odměna bude uhrazena zaměstnancům ZŠ Ždírec n.D. dle rozhodnutí ředitele. Seznam pracovníků a výše odměn tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

3. Stanovení výše odměny za správu tělocvičny

Usnesení:
Rada města stanovila výši odměny za výkon funkce správce tělocvičny ZŠ v souvislosti s rozšířením povinností správce o dohled nad druhým sálem tělocvičny. Rozhodnutí o výši odměny tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

4. Jmenování stavebního dozoru investora stavby

Usnesení:
Rada města jmenovala Františka Lédla, bytem Spojovací 405, Ždírec n.D. technickým dozorem investora stavby „Oprava budovy kulturního zařízení Ždírec n.D. 120“.
Hlasování: 5 pro

5. Zadání oprav místních komunikací

Usnesení:
Rada města:
a) projednala návrh společnosti M-Silnice Havlíčkův Brod na provedení oprav místních komunikací – položení živičného koberce – v ulici Na Balkáně, Staré a Květinové. Celková cena za položení AB koberců činí 626 tis.Kč.
b) rozhodne o provedení oprav na poslední schůzi rady po rozboru nákladů na opravy MK v porovnání s rozpočtem města na letošní rok
Hlasování: 5 pro

6. Projednání žádosti Okresního soudu v Havl.Brodě

Usnesení:
Rada města:
a) projednala žádost Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č.j. 3 C 66/2006-38 ve věci žaloby Českých drah, a.s. na Jiřího N., bytem Horní Studenec, za nezaplacení částky 915,-Kč; Město Ždírec n.D. je z důvodu neznámého pobytu Jiřího N. stanoveno pro účely soudního řízení jeho opatrovníkem
b) souhlasí s tím, aby Okresní soud v H.Brodě rozhodl ve věci dle č.j. bez nařízení jednání
Hlasování: 5 pro

7. Projednání víceprací na akci náves Horní Studenec

Usnesení:
Rada města:
a) projednala návrh víceprací provedených na akci „Náves Horní Studenec“ firmou Martin Zvolánek
b) souhlasí s úhradou víceprací s tím, že celková cena za dílo bude činit 306.639, Kč
Hlasování: 5 pro

8. Zpracování povodňového plánu

Usnesení:
Rada města:
1) zadala zpracování Povodňového plánu města Ždírec n.D. Ing.Václavu Patřičnému
2) schválila odměnu za zpracování kompletního povodňového plánu v rozsahu dle zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve výši 42.000,-Kč
Hlasování: 5 pro

9. Informace o uložení pokuty
Místostarosta informoval členy rady města o uložené pokutě ve výši 30.000,-Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod do řeky Doubravy, které bylo zjištěno dne 24.7.2006. Dle zjištění České inspekce životního prostředí došlo při abnormálně suchém počasí v poslední odlehčovací komoře před nátokem na ČOV k ucpání kanalizace DN 150 kusem textílie, která znemožnila  další tok splašků na ČOV. Závada byla ihned po zjištění ČIŽP obsluhou ČOV odstraněna. V důsledku vypouštění splaškových vod do řeky Doubravy došlo ke značnému zvýšení obsahu dusíkatých látek ve vodě. Při zkoumání příčin neprůchodnosti potrubí bylo konstatováno, že obsluhou ČOV nebyl porušen provozní řád ČOV a kanalizačního řadu, ani žádný další předpis upravující nakládání s odpadními vodami. Při stanovení výše pokuty vzal orgán ochrany vod ČIŽP v úvahu písemné vyjádření města, skutečnost, že závada byla nahodilá, nezaviněná obsluhou a také to, že město uhradilo MO Českého rybářského svazu v Chotěboři vzniklou škodu a stanovil pokutu v nejnižší možné výši.

10. Informace o průběhu investičních akcí
Starosta informoval členy rady města o stavu investičních akcí:
a) Dopravní napojení závodu Czech Lana na silnici I/37: stavba má oproti smlouvě o dílo 14 denní skluz, který ale neohrozí stavbu závodu; během výstavby nevznikly vícepráce
b) ZŠ Ždírec n.D. - úprava dosavadní tělocvičny: veškeré vnitřní práce byly dokončeny a oba sály tělocvičny jsou plně provozuschopné, doposud není dokončeno zakrytí skleněných tvárnic vně budovy; dodavatel neuplatňuje žádné vícepráce
c) Plynovod pro závod Czech Lana: stavba dokočena a předána v termínu dle SOD
d) Rekonstrukce budovy Údavy 43: stavba předána kompletně do užívání, zbývá zakrýt přístřešek střešní krytinou; náklady na rekonstrukci budovy (střecha, okna, fasáda, zadní vchod, komory k bytům) a stavbu toalet činí 799.322,-Kč, náklady na stavbu přístřešku jsou 213.161,-Kč
e) Opravy budovy kina a knihovny: práce byly zahájeny v termínu dle SOD
f) Oprava MK Benátky-Krucemburk: stavba předána, drobné závady budou odstraněny do 30.11.2006
h) TI 10 bytů Jižní ulice: stavba předána bez závad v ceně dle SOD
ch) Dětské hřiště Ždírec n.D.: stavba probíhá dle harmonogramu
i) Dětstké hřiště Studenec: stavba ukončena, vybavení brankami zajistí zaměstnanci města

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-86-web.pdf 78 kB Zápis z 86.schůze rady města ve formátu PDF