Zápis z 9.schůze rady města edit delete

23.3.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář     

Program schůze:
1) Program 3. zasedání zastupitelstva města
2) Pronájem nebytových prostor
3) Projednání návrhu budoucí smlouvy darovací
4) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Stanovení úhrad za výkony pečovatelské služby
6) Projednání nabídky kraje Vysočina
7) Výzva k podání cenových nabídek
8) Schválení strategie výstavby cyklostezek
9) Uzavření nájemní smlouvy
10) Úhrada dlužné částky

 

1. Program 3. zasedání zastupitelstva města

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem programu 3.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 29.3.2007.
Hlasování: 5 pro

2. Pronájem nebytových prostor

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě v Mírové ulici 119, Ždírec n.D.:
1) místností označených v projektové dokumentaci č.1C.02 a 1C.03 o výměře 27 m2 Luďku Uchytilovi, trvale bytem Hlinsko
2) místností označených v projektové dokumentaci č.1D.02, 1D.04, 1D.05, 1D.06 a 1D.07 o výměře 52 m2 Michaele Ondráčkové,  trvale bytem Sobíňov
3) místností označených v projektové dokumentaci č.1A.03, 1A.04, 1A.05, 1A.06, 1A.07 a 1A.08 o výměře 65 m2 MUDr. Heleně Silvestrové, trvale bytem Ždírec n.D.
4) místností označených v projektové dokumentaci č.1A.09 úklidová místnost a 1A.10 WC o výměře 5 m2 MUDr. Heleně Silvestrové, Luďku Uchytilovi a Michaele Ondráčkové pro společné užívání

Podmínky smlouvy nájemní tvoří přílohu tohoto zápisu ze schůze rady města.
Hlasování: 5 pro

3. Projednání návrhu budoucí smlouvy darovací
Rada města projednala návrh smlouvy o budoucím bezúplatném převodu pozemku p.č.429/10 a komunikace vybudované na tomto pozemku na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rada pověřila starostu jednáním s ŘSD o možnosti směny pozemku za pozemky u silnice I/34 v prostoru mezi Ždírcem a Novým Ranskem, na kterých má město zájem vybudovat chodník.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy č. IV-12-2002333/VB/3 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou uzavírá město se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uložení kabelů rozvodu NN na pozemku p.č.342/106 a 342/158 v k.ú. Ždírec n.D. , ulice V Údolí.
Hlasování: 5 pro

5. Stanovení úhrad za výkony pečovatelské služby

Usnesení:
Rada města:
1) schvaluje s platností od 1.dubna 2007 ceník úhrad za výkony pečovatelské služby ve Ždírci nad Doubravou
2) ruší s platností k 31.březnu 2007 ceník úhrad za výkony pečovatelské služby ve Ždírci nad Doubravou, schválený radou města dne 13.4.2005
Hlasování: 5 pro

6. Projednání nabídky kraje Vysočina

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem hejtmana kraje Vysočina na realizaci akce „3D – úprava přechodů pro chodce“ na Brodské ulici, silnice I/34. Práce s úpravou přechodu kompletně zajistí kraj Vysočina.
Hlasování: 5 pro

7. Výzva k podání cenových nabídek

Usnesení:
Rada města:
1) rozhoduje o podání výzvy č. 02/2007 CYKLOSTEZKA ŽDÍREC-KOHOUTOV zájemcům na stavbu cyklostezky Ždírec – Kohoutov – Benátky, I. etapa Ždírec – Kohoutov; město vyzve k podání cenové nabídky nejméně 3 dodavatele.
2) rozhoduje o podání výzvy č. 03/2007 OPRAVA MK na opravu místních komunikací Stará, Květinová, Liběcká a Na Balkáně; město vyzve k podání cenové nabídky nejméně 3 dodavatele
3) rozhoduje o podání výzvy č. 04/2007 ÚVĚR NA INVESTICE; město vyzve k podání cenové nabídky nejméně 3 finanční ústavy
Hlasování: 5 pro

8. Schválení strategie výstavby cyklostezek

Usnesení:
Rada města schvaluje „Strategii výstavby cyklostezek na území města Ždírec nad Doubravou“. Strategie výstavby vychází z platného územního plánu města a dokumentů přijatých zastupitelstvem města.
Hlasování: 5 pro

9. Uzavření nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, kterou pronajímají České dráhy, a.s. Praha Městu Ždírec nad Doubravou část pozemku p.č. 275/14 o výměře 1050 m2 na období od 15.3.2007 do 30.4.2007 pro zřízení staveniště při demolici budovy sila. Nájemné činí 919,-Kč.
Hlasování: 5 pro

10. Úhrada dlužné částky

Usnesení:
Rada města na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 17Co 460/2006-40 souhlasí s úhradou dlužné částky ve výši 9.748,-Kč a úroků stanovených krajským soudem  ve prospěch GE Money Multiservis, a.s. za částečně nesvéprávnou Bohdanu V., bytem Nový Studenec, které město vykonává funkci opatrovníka.
Dlužná částka bude uhrazena z invalidního důchodu a dalších požitků Bohdany V.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-09-zapis-2007-03-21-web.pdf 75 kB zápis z 9.schůze rady města ve formátu PDF