Zápis z 9.zasedání zastupitelstva edit delete

4.4.2004 | Jiří Pavlíček

konaného dne 25.března 2004

Přítomni:
-
14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných, omluven pan Oldřich Novák
- 16 hostů - občanů města
- 1 zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování


1) Zasedání zahájil v 18:05 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu paní Janu Uchyti­lovou a pana Huberta Koláře a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Ing. Miloslav Gajdorus, členové pan Jaroslav Klepetko a pan František Plíšek.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné při­pomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/9/04 1) a 2).
Hlasování: 14-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 17.3.2004.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítom­né zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/9/04 3).

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta konstatoval, že k zápisu z 8. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách městského úřadu, na internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům. Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být zápis z 8. zasedání uzavřen – usnesení č. 2/9/04.

Hlasování: 14-0-0

2) Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 29.1.2004 do 25.3.2004 – v době od 8. do 9. zasedání zastupitelstva. Rada se v tomto období sešla na třech schůzích. K činnosti rady města nebyly vzneseny žádné připomínky a starosta dal hlasovat o přijetí zprávy o činnosti rady města - usnesení č. 3/9/04.

Hlasování: 14-0-0

3) Finanční záležitosti:

a) Starosta seznámil přítomné se stavem účtů města k 29.2.2004 a k 25.3.2004, přednesl návrh ZŠ Ždírec n.D. na převod přídělu do rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Ždírec n.D., uvedl, že se jedná o prostředky z doplňkové činnosti školy a nevyúčtované zálohy za energie.

Rozprava k bodu jednání:
1. Informaci doplnil ředitel školy Mgr. Jiří Novák a ozřejmil tento účetní převod.
2. Pan Jaroslav Klepetko uvedl, že rekonstruovaná školní kuchyně patrně přinese vyšší spo­třebu energií a vyšší zálohy plateb za energie patrně budou opodstatněné.

b) Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření Svazku obcí Vestec za rok 2003 a se závěrečným účet svazku za rok 2003.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

c) Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2003 a se závěrečným účet svazku za rok 2003.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

d) Starosta předložil návrh smluv o použití příspěvku města na činnost občanských sdružení. Jedná se o příspěvky na činnost, schválené orgány města z rozpočtu roku 2004.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Jaroslav Klepetko, se dotázal zda SK DEKORA předložila radě města k vyjádření právoplatné podnájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory.
2. Starosta dotaz zodpověděl.
3. Pan Ing. Jiří Uchytil upozornil na pojmovou nejednotnost v prvním odstavci – slova „pře­devším“ a „výhradně“. Navrhl odstranit slovo „výhradně“.
4. Starosta uvedl, že mezi předloženými smlouvami není smlouva s panem Mrkvičkou a to z toho důvodu, že podnikatelským subjektům nemůže ze zákona obec přispívat na činnost. Příspěvek může být proveden jako nákladová položka.

e) Starosta seznámil přítomné s žádostí občanského sdružení Spektrum Vysočina, Nová Ves u Chotě­boře o příspěvek na činnost.

Rozprava k bodu jednání:
1. Starosta uvedl, že při různých příležitostech konzultuje s okolními starosty na jimi podpo­rované organizace pro srovnání.
2. Místostarosta přednesl návrh, že jako hodnocení kvality práce některých organizací je možné vzít v úvahu míru jejich úspěšnosti v získávání prostředků z grantů kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí a prostředků z fondů Evropské unie.
3. Pan Mgr. Jiří Novák seznámil přítomné s nabídkou předsedkyně občanského sdružení Spektrum Vysočina na uspořádání preventivní přednášky za účasti HIV pozitivního člověka. Upozornil zejména na etickou rovinu a na potřebu znát názor rodičů žáků školy.
4. Na základě většiny diskusních příspěvků starosta navrhl znění usnesení.

f) Starosta předložil přítomným zápis o provedení dokladové inventarizace majetku obce a o stavu aktiv a pasiv k 31.12.2003.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 4/9/04 1) až 6).

Hlasování: 14-0-0

4) Majetkové záležitosti

a) Starosta seznámil přítomné s žádostmi občanů o koupi pozemků v majetku města k.ú. Ko­houtov. Jedná se o prodej geometricky oddělených částí pozemků p.č.532, ostatní plocha:
1. panu Milanu Vamberskému, bytem Kohoutov 31, o výměře asi 120 m2
2. manželům Bedřichu a Marii Vamberským, bytem Kohoutov 31, o výměře asi 90 m2
3. panu Miloši Mühlfaitovi, bytem Ždírec n.D. 136, o výměře asi 60 m2
K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

b) Starosta dále seznámil přítomné s žádostí pana Zdeňka Kováče, bytem Horní Studenec 90, o koupi pozemku p.č.25/2, zahrada, výměra 231 m2.
K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/9/04 1) a 2).

Hlasování: 14-0-0

c) Starosta přednesl prodej pozemku v k.ú.Nový Studenec, projednaný na minulém zasedání zastupitelstva, kterou podal pan  Zdeněk Janů, bytem Horní Studenec 28, krátce přítomné se­známil s chybami, ke kterým došlo při koupi pozemků v roce 1984.
K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/9/04 3).

Hlasování: 14-0-0

d) Starosta přednesl žádost manželů Jindřicha a Lenky Veselských o zřízení zástavního práva k pozemku p.č.342/42 v k.ú.Ždírec nad Doubravou ve prospěch Českomoravské hypoteční banky a.s. a o neuplatnění předkupního práva Městem Ždírec n.D. v případě realizace zá­stavního práva.
K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/9/04.

Hlasování: 14-0-0

e) Starosta přednesl oznámení pana Jiřího Píra o odstoupení od žádosti o prodej pozemku na výstavbu rodinného domu.
K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/9/04.

Hlasování: 14-0-0

f) Starosta předložil přítomným čtyři žádosti o prodej pozemků pro výstavbu  rodinného domu v lokalitě K Doubravce a jednu žádost o prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v Horním Studenci. Uvedl, že všem předloženým žádostem je možné vyhovět.
K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/9/04.

Hlasování: 14-0-0

g) Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku p.č.st.209/12 v k.ú. Ždírec nad Doubravou  - jedná se o pozemek pod autobusovou  čekárnou na Novém Ransku.

K bodu jednání nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

h) Starosta dále seznámil přítomné se záměrem koupě pozemků v k.ú. Horní Studenec – po­zemky pro výstavbu komunikace a umístění retenční nádrže v průmyslové zóně SEVER.

Rozprava k bodu jednání:
1. Místostarosta uvedl, že dosud v průmyslové zóně byla dodržována zvyklost, že prostředky získané prodejem pozemků v zóně, byly opět v zóně investovány – buď na další výkup po­zemků nebo na zasíťování.
2. Pan Ing. Miloslav Gajdorus zdůraznil, že při prodeji velkého pozemku v zóně jednomu velké­mu investorovi bude město budovat méně komunikací a sítí než pro více menších investorů.
3. Pan Luboš Plíhal se dotázal, zda dřevařská společnost MOOSER jedná o nákupu pozemků pouze ve Ždírci n.D. nebo ještě v jiné lokalitě.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 9/9/04.

Hlasování: 14-0-0

Starosta informoval přítomné o dopisu, ve kterém představenstvo a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod sděluje svoje stanovisko k návrhu starosty na způsob řešení prodeje nebo pronájmu vodojemu. Představenstvo navrhuje buď nízký roční nájem nebo vložení vodojemu – majetku města do a.s. Vodovody a kanalizace k navýšení základního jmění.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Ing. Miloslav Gajdorus navrhuje nezbavovat se nemovitého majetku.
2. Pan Mgr. Jiří Novák upozornil, že postupem doby by vodojem mohl ztratit svoji hodnotu.
3. Pan Ing. Miloslav Gajdorus, uvedl jak je Ždírec n. D. pro VAK ziskový z důvodu nižších nákladů na výrobu pitné vody než v jiných regionech.
4. Starosta uvedl konkrétní případ ceny vody na Žďársku.
5. Pan Gajdorus se dotázal, kdo vyvolal otázku převodu majetku a navrhl neměnit současný stav, kdy VAK provozuje vodojem v majetku města.
Po ukončení rozpravy starosta navrhl znění usnesení ve smyslu rozpravy a vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 10/9/04.

Hlasování: 13-0-1

5) Starosta přítomným přednesl návrh na ukončení činnosti Svazku obcí Vestec, zdůvodnil ho na­plněním poslání, pro které svazek vznikl a uvedl souhlasné stanovisko Státního fondu životního prostředí, od kterého svazek přijal dotaci na plynofikaci.

K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/9/04 1) až 3).

Hlasování: 13-0-1

6) Územní plán:

a) Pan Luděk Špinar – vedoucí stavebního úřadu – podal informaci o probíhajících změnách územního plánu č.4, uvedl problémy v jednání s KÚ ohledně záboru zemědělské půdy a navrhl ře­šení, spočívající v uvolnění urbanizované plochy územního plánu, nyní nepotřebné.

K projednávanému bodu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 12/9/04.

Hlasování: 14-0-0

b) Pan Luděk Špinar – vedoucí stavebního úřadu – seznámil přítomné s žádostí pana Zdeňka Nováka souhlas s využitím pozemku p.č. 212/6 v k.ú. Ždírec n. D. pro rozšíření truhlářské dílny o skladové prostory a sociální zázemí pro zaměstnance. Starosta uvedl, že žádost je předložena zastupitelstvu z toho důvodu, že zastupitelstvo města je pořizovatelem územního plánu.

Rozprava k bodu jednání:
1. Pan Hubert Kovář záměr podpořil.
2. Pan Ing. Jiří Uchytil navrhl formulovat usnesení přesně dle předložené žádosti.
3. Pan Mgr. Jiří Novák se dotázal na přesné znění, které stavební úřad udělí na tuto stavbu a na závaznost dodržení stavebníkem.
Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 13/9/04.

Hlasování: 14-0-0

7) Starosta seznámil přítomné s organizační strukturou Základní školy Ždírec n. D. - zejména osvět­lil, že mateřská a základní škola v Horním Studenci nemají právní subjektivitu a jsou odloučenými pracovišti Základní školy Ždírec n. D.

Rozprava k bodu jednání:
a) Pan Mgr. Jiří Novák v obsáhlejší příspěvku podal přítomným informaci o vývoji školství, zej­ména pak o vývoji normativů ve školství a od toho se odvíjející celkový nedostatek fi­nančních prostředků. Dále uvedl, že tyto finanční tlaky budou mít v následujících letech vliv na počet pracovníků ve školství.
b) Starosta uvedl některé požadavky hygieny, které by bylo potřeba v odloučeném pracovišti řešit.
c) Pan Jaroslav Klepetko navrhuje vyřešit otázku dalšího provozu odloučeného pracoviště školy v Horním Studenci na tomto zasedání.
d) Místostarosta v krátkosti rekapituloval tři stupňují se tlaky – vývoj počtu dětí zapsaných do 1.třídy,  normativy MŠMT a požadavky hygieny.
e) Pan Ing. Ladislav Klepetko – host zasedání – řekl že už byly vzneseny ekonomické argumenty pro zastavení provozu odloučeného pracoviště, dále uvedl, že trend dnešního školství je jiný, než malé jedno­třídní školy a navrhuje rozhodnout již na tomto zasedání.

Po ukončení rozpravy starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování – usnesení 14/9/04.

Hlasování: 13-0-1

8) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání

a) Místostarosta vysvětlil motivaci firmy KonekTel a.s. k darování PC Městu Ždírec n.D. a způsob jeho dalšího využití.
b) Starosta uvedl dosud vynaložené náklady na zimní údržbu komunikací v naší obci a srovnal je s částkou plánovanou v rozpočtu.
c) Pan Chmelík – host zasedání – vyjádřil nespokojenost se zimní údržbou komunikací v prostoru nádraží ČD.
d) Pan Štěrba – host zasedání – kladně ohodnotil brzké ranní prohrnování u nádraží ČD.
e) Starosta popsal návrh řešení komunikace k nádraží ČD s ohledem na vyšší bezpečnost chodců.

9) Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 21:08 ukončil. Příští zasedání zastupitel­stva města se bude konat ve čtvrtek 27.5.2004 od 18:00.

 

---------------------------------------
Jana Uchytilová, ověřovatel

 

---------------------------------------
Hubert Kolář, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení: