Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města edit delete

8.11.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:
15 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
17 občanů města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zasedání zahájil v 16,05 hod. svolavatel ustavujícího zasedání p.Martinec, odstupující starosta města, který určil zapisovatelem zápisu paní Ivanu Niklovou.

2) Starosta oznámil přítomným, že obdržel 24.10.2006 písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva od pana Luďka Špinara (SNK Ždírec n.D.), tzn. že od 25.10.2006 získal mandát člena zastupitelstva první náhradník volební strany SNK Ždírec n.D., kterým je paní Anna Horáková.

Pan Martinec předal vedení ustavujícího zasedání paní Anně Horákové, která je nejstarší členkou zastupitelstva a v souladu se zákonem bude řídit zasedání do zvolení starosty města.

Předsedající přečetla slib poslance a poté vyzvala poslance, aby jednotlivě přistoupili k předsedajícímu, slovem „slibuji“ potvrdili souhlas se slibem a slib podepsali. Všichni zastupitelé splnili zákonné podmínky pro přijetí mandátu člena zastupitelstva města.

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení č.1/0/06 – 1), 2,) 3).
Hlasování: 15-0-0.

3) Předsedající předložila návrh programu zasedání. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádosti o doplnění.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu – usnesení č.2/0/06.
Hlasování: 15-0-0.

4) Předsedající navrhl do návrhové komise p.Jaroslava Klepetku jako předsedu komise a p.Jiřího Uchytila a p.Jaroslava Košťála za členy komise.

Na ověřovatele zápisu navrhla předsedající paní Zdeňku Lédlovou a p.Bohumíra Nikla.

Do volební komise navrhla předsedající zaměstnance města paní Naděždu Lédlovou jako předsedkyni komise a paní Vendulu Ondráčkovou a p.Zdeňka Plevu za členy komise.
O návrhu dala předsedající hlasovat – usnesení č.3/0/06 – a), b), c).
Hlasování 15-0-0.

5) Předsedající vyzvala poslance, aby se vyjádřili k návrhu jednacího řádu, který byl všem členům ZM zaslán k připomínkování před ustavujícím zasedáním. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající konstatovala, že přijetím jednacího řádu bude zrušen jednací řád přijatý 14.11.2002.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení č.4/0/06 a), b).
Hlasování: 15-0-0.

6) Předsedající předložila návrh, aby zastupitelstvo stanovilo počet místostarostů na jednoho, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na dva, a počet členů rady města na pět. Zastupitelstvo nevzneslo odlišné návrhy a proto dala předsedající o předložených návrzích postupně hlasovat.
Hlasování o návrhu usnesení:
a)  č.5/0/06 - a): 15-0-0
b) č.5/0/06 – b): 15-0-0
c) č.5/0/06 – c): 15-0-0

7) Na návrh předsedající zastupitelé rozhodli, že volba starosty, místostarosty a tří členů rady města bude tajná a bude se řídit předloženým volebním řádem - usnesení č.5/0/02 1) a 2).
Hlasování: 15-0-0.

8) Volba starosty
Předsedají vyzvala volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby starosty města.
Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování - usnesení č.7/0/06 - a).
Vyhodnocení tajného hlasování:  Jan Martinec – pro 15 hlasů

Starostou města byl zvolen pan Jan Martinec, který převzal od paní Horákové řízení zasedání zastupitelstva.

Volba místostarosty

Starosta vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby místostarosty města.
Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování, usnesení č.7/0/06 - b).
Vyhodnocení tajného hlasování:  Ing.Jiří Pavlíček – pro 15 hlasů

Místostarostou města byl zvolen pan Ing.Jiří Pavlíček.
 
Volby tří členů rady města

Starosta vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby tří členů rady města. Každý člen zastupitelstva disponuje 3 hlasy.
Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování v 1.kole – usnesení č.7/0/06 – c).
Vyhodnocení tajného hlasování v 1.kole:
Hubert Kolář 14 hlasů
Ing.Bohumír Nikl 12 hlasů
Ing.Jindřich Kyncl 13 hlasů
Ing.Jiří Uchytil 3 hlasů
Oldřich Novák 1 hlas
Jaroslav Košťál 1 hlas

Členy rady města byli zvoleni pan Hubert Kolář, pan Ing.Bohumír Nikl a pan Ing.Jindřich Kyncl.

9) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na výši měsíční odměny zastupitelům a předsedům výborů zastupitelstva. Návrh starosty byl přijat - usnesení 8/0/06 - a).
Hlasování: 15-0-0.

Starosta navrhl, aby odměny byly zastupitelům poskytnuty s platností od 1.11.2006.
Návrh usnesení 8/0/06 - b).
Hlasování: 15-0-0.

10) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zřízení výboru finančního, kontrolního, výboru pro kulturu a sport a osadních výborů Studenec, Stružinec, Údavy, Benátky, Kohoutov a Nové Ransko. Starosta dále navrhl, aby byl stanoven počet členů výborů finančního, kontrolního a výboru pro kulturu a sport stanoven na pět. U osadních výborů doporučil starosta nestanovit prozatím počet členů a ponechat výběr členů navrženým předsedům a jmenovat předsedy a případně i členy osadních výborů na 1.zasedání dne 30.11.2006. Starosta dal hlasovat o zřízení výborů a o stanovení počtu členů výborů - usnesení č.9/0/06 – 1) – 9).
Hlasování: 15-0-0.

Starosta požádal zastupitele o podání návrhů na jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru a sám navrhl zvolit předsedou finančního výboru p.Libora Málka. Zastupitelé nepředložili žádné jiné návrhy a proto dal starosta hlasovat o návrhu.
Hlasování o usnesení 10/0/06 – a): 15-0-0
Pan Málek byl zvolen předsedou finančního výboru.

Starosta navrhl jmenovat p.Jaroslava Klepetku předsedou kontrolního  výboru. Zastupitelé nepředložili žádné jiné návrhy a proto dal starosta hlasovat o návrhu zvolit p.Klepetku předsedou kontrolního výboru.
Hlasování o usnesení 10/0/06 – a): 15-0-0
Pan Klepetko byl zvolen předsedou kontrolního výboru.

Starosta navrhl jmenovat paní Zdenu Lédlovou předsedkyní výboru pro kulturu a sport. Zastupitelé nepředložili žádné jiné návrhy a proto dal starosta hlasovat o návrhu zvolit paní Lédlovou předsedkyní výboru kulturu a sport.
Hlasování o usnesení 10/0/06 – c): 15-0-0
Paní Zdeňka Lédlová byly zvolena předsedkyní výboru pro kulturu a sport.

Starosta požádal předsedy výborů, aby do 1.zasedání zastupitelstva připravili návrh na obsazení 4 členů každého výboru.

11) Diskuse zastupitelů a hostů zasedání:
a) Starosta informoval přítomné o návrhu termínu 1.pracovního zasedání zastupitelstva a to 30.11.2006, návrh usnesení č.11/0/06.
Hlasování: 15-0-0.

b) Pan Luboš Plíhal vyzval zastupitele, aby připravili buď společně, nebo po volebních stranách, návrh priorit, na které by se mělo zastupitelstvo v celém funkčním období soustředit.

12) Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.
Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 17,10 hod. ukončil.

 

---------------------------------------
Ing.Bohumír Nikl, ověřovatel zápisu

 

---------------------------------------
Zdeňka Lédlová, ověřovatel zápisu


---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2006-2010-0-zapis-2006-11-06-web.pdf 75 kB zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ve formátu PDF