Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva města edit delete

16.11.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Ždírec nad Doubravou
konaného dne 14. listopadu 2002.

Přítomni:14 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
 
        15 občanů
          5 zaměstnanců města
Omluven:  p.Oldřich Novák

Zápis o hlasování:
x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1.    Zasedání zahájil v 17,05 hod. předsedající zasedání p.Ing.Miloslav Gajdorus (SNK Za rozvoj Ždírce n.D.), který určil zapisovatelem zápisu slečnu Pavlínu Kovačkovou a ověřovateli zápisu paní MUDr.Marii Novákovou (KDU-ČSL) a pana Luboše Plíhala (SNK Ždírec n.D.).

V době zahájení zasedání bylo přítomno 14 členů zastupitelstva. Omluven ze zasedání z důvodu zahraniční cesty je p.Oldřich Novák (KSČM).

Předsedající předložil návrh programu zasedání. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádosti o doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Hlasování: 14-0-0. 

2.    Předsedající konstatoval, že přítomní zastupitelé získali mandát v souladu s volebním zákonem a zákonem o obcích a nikdo nevznesl výhrady k mandátu. Poslanec Oldřich Novák, který je zasedání omluven, přijal také mandát bez výhrad a slib poslance složí po příjezdu do České republiky.

Předsedající pověřil sl.Kovačkovou přečtením slibu poslance a poté vyzval poslance, aby jednotlivě přistoupili k předsedajícímu, slovem „slibuji“ potvrdili souhlas se slibem a slib podepsali. Všichni zastupitelé splnili zákonné podmínky pro přijetí mandátu člena zastupitelstva města. Předsedající dal hlasovat o ověření platnosti volby - usnesení č.1/0/02.

Hlasování: 14-0-0.

3.    Předsedající navrhl do návrhové komise paní Janu Uchytilovou (SNK Ždírec n.D.) jako předsedkyni komise a p.Jaroslava Klepetku (ODS) a Huberta Koláře (SNK Za rozvoj Ždírce n.D.) za členy komise.

O návrhu dal předsedající hlasovat - usnesení č.2/0/02 a).

Hlasování: 13-0-1 (J.Uchytilová). 

Do volební a mandátové komise navrhl předsedající zaměstnance města pana Luďka Špinara jako předsedu komise a sl.Pavlínu Kovačkovou a p.Josefa Plíhala za členy komise.

O návrhu dal předsedající hlasovat – usnesení č.2/0/02 b).

Hlasování 14-0-0.

4.   Předsedající vyzval poslance, aby se vyjádřili k návrhu jednacího řádu, který byl všem členům ZM zaslán k připomínkování před ustavujícím zasedáním. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající konstatoval, že přijetím jednacího řádu bude zrušen jednací řád přijatý 11.12.2000.

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení č.3/0/02 a), b).

Hlasování: 14-0-0. 

5.    Předsedající vyzval zastupitelstvo, aby určilo počet místostarostů města a sám navrhl volbu jednoho místostarosty. Zastupitelstvo nevzneslo odlišný návrh a proto dal předsedající o návrhu na volbu jednoho místostarosty hlasovat, usnesení č.4/0/02 a).

Hlasování: 14-0-0.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo stanovilo počet uvolněných členů zastupitelstva na dva a to pro výkon funkce starosty a místostarosty. Zastupitelstvo nevzneslo odlišný návrh a proto dal předsedající hlasovat o návrhu - usnesení č.4/0/02 b).

Hlasování: 14-0-0.

6.    Na návrh předsedajícího zastupitelé rozhodli, že volba starosty, místostarosty a tří členů rady města bude tajná a bude se řídit předloženým volebním řádem - usnesení č.5/0/02.

Hlasování: 14-0-0. 

7.    Volba starosty:

Předsedají vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby starosty města.

Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování - usnesení č.6/0/02 a).

Vyhodnocení tajného hlasování:
Jan Martinec – pro 13 hlasů
Jaroslav Klepetko – pro 1 hlas 

Starostou města byl zvolen pan Jan Martinec, který převzal od p.Ing.Miloslava Gajdoruse řízení zasedání zastupitelstva.

Volba místostarosty:

Starosta vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby místostarosty města.

Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování, usnesení č.6/0/02 b).

Vyhodnocení tajného hlasování:   
Ing.Jiří Pavlíček – pro 14 hlasů

Místostarostou města byl zvolen
pan ing.Jiří Pavlíček.
  

   Volby tří členů rady města:       

Starosta vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 1.kolo volby tří členů rady města. Každý člen zastupitelstva disponuje 3 hlasy.

Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování v 1.kole.

Vyhodnocení tajného hlasování v 1.kole:   
Jan Matějka  11 hlasů
Ing.Miloslav Gajdorus   8 hlasů
Mgr.Jiří Novák 7 hlasů
Hubert Kolář 7 hlasů
Ing.Jiří Uchytil 3 hlasy
Luboš Plíhal 2 hlasy
MUDr.Marie Nováková 2 hlasy
Jaroslav Klepetko 1 hlas 

V 1.kole hlasování byli zvoleni členy rady p.Jan Matějka a Ing.Miloslav Gajdorus, usnesení č.6/0/02 c).

Starosta vyzval volební komisi, aby členům zastupitelstva předala hlasovací lístky pro 2.kolo volby jednoho člena rady města. Každý člen zastupitelstva disponuje 1 hlasem.

Po tajné volbě vyhodnotila volební komise hlasování v 2.kole.

Vyhodnocení tajného hlasování v 2.kole:
Hubert Kolář 8 hlasů
Mgr.Jiří Novák 6 hlasů 

V 2.kole hlasování byl zvolen členem rady
pan Hubert Kolář
, usnesení č.6/0/02 c).

8.    Starosta předložil zastupitelstvu návrh na výši měsíční odměny zastupitelům a předsedům výborů zastupitelstva. Návrh starosty byl přijat - usnesení 7/0/02 a).

Hlasování: 14-0-0.

Starosta navrhl, aby odměny byly zastupitelům poskytnuty s platností od 1.11.2002.

Návrh byl přijat - usnesení 7/0/02 b).

Hlasování: 14-0-0. 

9.    Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zřízení výboru finančního, kontrolního a osadních výborů Horní a Nový Studenec, Stružinec, Údavy, Benátky, Kohoutov a Nové Ransko. Starosta dále navrhl, aby byl stanoven počet členů finanční a kontrolní výboru na pět. U osadních výborů doporučil starosta nestanovit prozatím počet členů a ponechat výběr členů navrženým předsedům a jmenovat předsedy a členy osadních výborů na 1.zasedání dne 5.12.2002. Starosta dal hlasovat o zřízení výborů a o stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru - usnesení č.8/0/02.

Hlasování: 14-0-0. 

Starosta požádal zastupitele o podání návrhů na jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru a sám navrhl jmenovat p.Klepetku předsedou finančního výboru a předsedou kontrolního výboru ing.Uchytila.

Hlasování o jmenování p.Klepetky předsedou finančního výboru: 7-0-7, návrh nebyl přijat.

Ing.Gajdorus navrhl jmenovat předsedou finančního výboru ing.Uchytila.

Hlasování o jmenování p.Uchytila předsedou finančního výboru: 7-0-7, návrh nebyl přijat.

Ing.Uchytil oznámil zastupitelům, že je připraven přijmout jmenování předsedou finančního výboru. Nehodlá se ucházet o funkci předsedy kontrolního výboru.

Starosta se dotázal, zda p.Klepetko bude ochoten přijmout funkci předsedy kontrolního výboru. Pan Klepetko odpověděl, že v zájmu uzavření hlasování o jmenování ano.

Starosta navrhl jmenovat předsedou finančního výboru ing.Uchytila a opakovat volbu, návrh usnesení č.9/0/02 a/.

Hlasování: 9-0-5

Ing.Jiří Uchytil byl jmenován předsedou finančního výboru.

Starosta navrhl jmenovat předsedou kontrolního výboru p.Klepetku, návrh usnesení č.9/0/02 b/.

Hlasování: 12-0-2

Pan Jaroslav Klepetko byl jmenován předsedou kontrolního výboru. 

Starosta požádal jmenované předsedy výborů, aby do 1.zasedání zastupitelstva připravili návrh na obsazení 4 členů každého výboru.

10.Starosta informoval přítomné o nutnosti vypsání veřejné soutěže na opravu rybníku Nový Studenec z důvodu nutnosti doložení výběru dodavatele Státnímu fondu životního prostředí, který může na akci přispět dotací. Rozpočtové náklady akce činí 600 tis.Kč.

Hlasování o návrhu usnesení č.10/0/02 1) a 2).

Hlasování: 14-0-0. 

V 18,23 hod. ze zasedání odešel z rodinných důvodů Mgr.Jiří Novák. Počet zastupitelů se snížil na 13.

11.Starosta seznámil přítomné s výsledky ankety o přechodu obcí Chotěbořska z kraje Vysočina do Pardubického kraje. K bodu programu byla vedena obsáhlá rozprava. Ing.Uchytil navrhl, aby v Našich novinách bylo uvedeno, co pro občany znamená zrušení Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě a kde jim budou od Nového roku poskytovány různé služby státní správy. Paní dr.Nováková vysvětlila postoj občanů k přechodu do jiného kraje z pohledu zdravotnictví.

Starosta požádal zastupitele o schválení usnesení, kterým zastupitelstvo pověří starostu a místostarostu jednáním se zástupci obcí Chotěbořska o dalším postupu v dané věci - usnesení č.11/0/02.

Hlasování: 13-0-0. 

12.Všeobecná diskuse zastupitelů a hostů zasedání:

a)    Starosta informoval přítomné o návrhu termínu 1.pracovního zasedání zastupitelstva a to 5.12.2002. Starosta dále navrhl, aby zastupitelstvo uložilo radě města předložit na 1.zasedání návrh rozpočtu města na rok 2003,dělený po třídách – viz usnesení č.12/0/02 a), b).

Hlasování: 13-0-0.

b)    Pan František Plíšek se dotázal, zda nová rada města svolá schůzku rady a osadních výborů tak, aby požadavky místních částí mohly být zapracovány do rozpočtu města. Starosta odpověděl, že schůzka bude svolána nejdéle v lednu 2003.

c)    Pan Jaroslav Klepetko souhlasí se zachováním tempa bytové výstavby a přípravou podmínek pro výstavbu rodinných domů.

d)    Pan M.Gajdorus upozornil na potřebu rozšiřování služeb občanům, tj. zejména rozšíření sítě obchodů a služeb úměrně vzrůstajícímu počtu obyvatel.

e)    Pan H.Kolář se dotázal na přípravu rekonstrukce průtahu Ždírcem a výstavbu kruhového objezdu. K tomuto tématu diskutoval také p.M.Wasserbauer (zajištění objížďky) a paní Věra Šťastná, která upozornila na problematiku chůze chodců po objízdné trase u čerpadla pohonných hmot, kde není vybudován chodník. Na položené otázky odpověděl starosta.

f)    Paní Z.Lédlová upozornila na potřebu řešení přístupu do knihovny po dobu výstavby průtahu Ždírcem.

g)    Pan V.Culek (Nový Studenec) se dotázal na osud opravy povrchu chodníku v N.Studenci. Starosta opověděl, že oprava je již zadána.

h)    Pan Hertl připomenul zastupitelům, že je nutné vytvořit podmínky pro kulturní akce a kulturu všeobecně. Starosta odpověděl, že již požádal zastupitele o rozšíření počtu zaměstnanců knihovny s tím, že by tato instituce připravovala také podmínky pro rozšíření kulturních a společenských akcí. V úvahu přichází také rekonstrukce prostor knihovny.

i)    Starosta vyzval zastupitele, aby připravovali návrhy k plánu činnosti zastupitelstva, zejména investičních akcí, na celé volební období. Z návrhů by měl vzniknout plán činnosti na roky 2003-2006.

13.Předsedkyně návrhové komise konstatovala, že všechna přijatá usnesení jsou platná a program zasedání byl vyčerpán.

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 18,50 hod. ukončil.