Zápis ze 14.schůze rady města edit delete

23.5.2003 | Jiří Pavlíček

Z Á P I S   č. 14

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 21.května 2003.

 

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář

Hosté:  Jiří Uchytil, předseda finančního výboru

 

Program schůze:

1)      Stanovení programu 4.zasedání zastupitelstva města

2)      Vyhodnocení veřejné soutěže č.8/2003 a č.9/2003, vyhodnocení nabídky na opravu domu čp.120

3)      Projednání rozsudku soudu

4)      Stanovení kapacity tříd mateřské školy

5)      Projednání žádosti o umístění reklamního poutače

6)      Pronájem nebytových prostor

7)      Stanovení příspěvků na činnost

8)      Uzavření smlouvy o dílo, úhrada služeb, nákup materiálu

9)      Stanovení ceny inzerce v Našich novinách

10)   Různé

=======================================================

 

1)      Rada města projednala návrh programu 4.zasedání zastupitelstva města, předložený starostou a místostarostou. Rada návrh programu schválila beze změn.

 

2)      Rada města se seznámila s nabídkami soutěžitelů ve veřejných soutěžích č.8/2003 a 9/2003. 

a) Výzva č.8/2003 – Školní jídelna, rozvody vody a ÚT

Usnesení:

Stanovené pořadí soutěžících firem

1. INKLEZ Havlíčkův Brod –                                              cenová nabídka 175.152,60 Kč

2. P.Ondráček Ždírec n.D. -                                       cenová nabídka 189.491,00 Kč

3. ERMONT Hlinsko -                                                          cenová nabídka 213.570,00 Kč

      Hlasování: 5 pro

 

      b) Výzva č.9/2003 – ZTV Horní Studenec 2 RD:

      Město obdrželo pouze 2 nabídky do soutěže.

Usnesení:

Rada města rozhodla o prodloužení termínu soutěže na 11.6.2003. Rada uložila starostovi, aby vyzval k podání nabídky další 2 firmy.

            Hlasování: 5 pro

           

      c) Výzva – Oprava domu čp.120 ve Ždírci n.D.:

Usnesení:

Rada města uložila starostovi, aby vyzval k podání nabídky další 2 firmy. Termín vyhodnocení nabídek bude 11.6.2003.

            Hlasování: 5 pro

 

3)      Starosta informoval radu o rozsudku Okresního soudu v Havl.Brodě ve věci:

a)  stanovení výživného pro nezletilou Moniku Vančuchovou, které bude hradit matka nezletilé Bohdana Vančuchová

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město nepodá odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci určení výživného pro nezletilou Moniku Vančuchovou a uložila městskému úřadu, aby zajistil platbu výživného z invalidního důchodu Bohdany Vančuchové v souladu s rozhodnutím soudu.

            Hlasování: 5 pro

            b) zamítnutí žádosti o zrušení částečného omezení Bohdany Vančuchové k právním úkonům

Usnesení:

Rada města rozhodla, že město nepodá odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci vrácení způsobilosti k právním úkonům Bohdany Vančuchové, které soud na základě znaleckého posudku zamítl.

      Hlasování: 5 pro

 

4)      Základní škola Ždírec n.D. požádala radu města o stanovení kapacity tříd mateřské školy na školní rok 2003/2004.

Usnesení:

Rada města stanovila kapacitu I. a II.třídy mateřské školy při Základní škole Ždírec nad Doubravou na školní rok 2003/2004 na počet 26 žáků.

      Hlasování: 5 pro

 

5)      Rada města projednala žádost paní Romany Tauchenové ze Sobíňova o povolení umístění reklamního poutače na pozemku města v prostoru kruhového objezdu. Rada konstatovala, že k žádosti není přiloženo stanovisko DI Policie ČR a požadované umístění není podle názoru rady vhodné z hlediska budoucích zájmů města.

 

6)      Pronájem nebytových prostor

Usnesení:

Rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor kanceláře v budově ve Ždírci n.D., Žďárská 1 panu Yevhenu Katorginovi, přechodně bytem Ždírec n.D., Na Rozcestí 329, pro zřízení sídla firmy na dobu neurčitou.

      Hlasování: 5 pro

 

7)      Osadní výbor Benátky požádal radu o příspěvek na uspořádání dětského dne v místní části Benátky.

Usnesení:

Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.500,-Kč osadnímu výboru Benátky na ceny pro účastníky dětského dne na Benátkách.

Hlasování: 5 pro

 

8)      Uzavření smluv o dílo, úhrady služeb a nákup nehmotného majetku

a) Pan Jaroslav Joska podal městu nabídku na úpravu stávající kotelny ve školní jídelně na prostory kotelny a dílny se skladem pro školníka ZŠ.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci (rozdělení) kotelny školní jídelny s firmou Zámečnictví Jaroslav Joska. Cena za dílo je stanovena na 56.518,00 Kč, práce budou provedeny do konce června t.r.

Hlasování: 5 pro

 

b) Fa OPTIMA Vysoké Mýto předložila nabídku ceny za prováděcí projekt cyklostezky Ždírec – Nové Ransko.

Usnesení:

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení prováděcího projektu cyklostezky Ždírec n.D. – Nové Ransko s firmou OPTIMA Vysoké Mýto. Cena projektu je stanovena na 60.690,-Kč.

Hlasování: 5 pro

 

b) Při přeložce sítí v Chrudimské ulici bylo nutné vyměnit část kanalizace, která nebyla podchycena v digitální mapě, ani v jiné dokumentaci. Výměnu provedla fa Jaroslav Gregor.

Usnesení:

Rada města souhlasí s výstavbou vnější kanalizace DN 250 u budovy čp.120 v ceně 33.802,-Kč.

Hlasování: 5 pro

 

c) Nákup nehmotného majetku, opravy zařízení, služby:

-  Starosta informoval radu o výměně čerpadla na veřejné studni ve Stružinci v ceně 10.200,-Kč. Čerpadlo včetně sacího potrubí a koše bylo nefunkční z důvodu stáří zařízení.

-  Městský úřad zakoupil starší kontejner na plasty v ceně 6100,-Kč, který byl umístěn v Horním Studenci.

 

9)      Místostarosta předložil radě podrobný rozbor nákladů na zpracování inzerce v měsíčníku Naše noviny. Vydávání inzerátů je ztrátové a proto místostarosta navrhuje zvýšení ceny za zpracování inzerátu zhruba o 50%.

Usnesení:

Rada města stanovila ceny inzerce s platností od uvedení v čísle 138 (červenec 2003):

-  486 cm2, celá strana A4         1.500,- Kč

-  243 cm2, ½ strany                 750,- Kč

-  121,5 cm2, ¼ strany                 375,- Kč

-  81 cm2, 1/6 strany                 188,- Kč

-  1 cm2                         2,50 Kč

-  Řádková inzerce pro občany – 1 řádek v délce 6 cm při obvyklé novinové velikosti písma 5,- Kč.

Tyto ceny platí pro zpracování textu inzerátu v podobě textu v textovém editoru WORD, případně při dodání zpracovaného inzerátu v elektronické podobě. Bude-li inzerent požadovat grafické zpracování inzerátu, bude cena stanovena po dohodě se zpracovatelem inzerátu.

Hlasování: 5 pro

 

10)   Různé:

a)      Místostarosta informoval o potřebě zajištění deratizace v kanalizačním řadu z důvodu výskytu potkanů. Rada souhlasí.

b)      Starosta informoval radu o přípravě referenda o přistoupení ČR k EU.

c)      Místostarosta informoval radu o návrhu Svazku obcí Podoubraví na vydání společného stolního kalendáře na rok 2004. Rada souhlasí.

 

15.schůze rady města se uskuteční ve středu 11.června 2003 v 15:00 hod.