Zápis ze 17.schůze rady města edit delete

16.8.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář

Program schůze:
1) Vyhodnocení poptávkového řízení č. 8/2007- vodovod
2) Informace o vypsaných výzvách k podání žádostí o dotaci
3) Příspěvek na opravy a provoz sportovního areálu SK DEKORA Kopanina
4) Projednání žádostí o prodej nemovitostí
5) Uzavření smlouvy o dílo
6) Pronájem pozemků
7) Výpověď pronájmu pozemků
8) Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci
9) Podnájem družstevního bytu
10) Prominutí platby poplatku
11) Souhlas s umístěním stavby
12) Souhlas s demolicí stavby
13) Uzavření pojistných smluv

 

1. Vyhodnocení cenových nabídek č. 8/2007- vodovod

Usnesení:
Rada města vyhodnotila cenové nabídky podané v poptávkovém řízení č.8/2007 – TI V Údolí , vodovod a stanovila pořadí soutěžitelů:
1) STAVAK s.r.o. Havl.Brod, čj. 1292/07, cena za dílo 345 026,- Kč 
2) Josef Marek, Ždírec n.D., čj. 1297/07, cena za dílo 363 010,- Kč
3) Milan Pecka, H. Městec, čj. 1271/07, cena za dílo 397 967,- Kč
4) Gaslines s.r.o. Žďár n.S., čj. 1295/07, cena za dílo 427 262,- Kč
Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo se společností STAVAK s.r.o. Havlíčkův Brod.
Hlasování: 5 pro

2. Informace o vypsaných výzvách k podání žádostí o dotaci
Místostarosta informoval radu města o vypsaných dotačních titulech pro čerpání peněz z programů Evropské unie.

Usnesení:
Rada města souhlasí s přípravou projektů a podání žádostí u akcí, u kterých je předpoklad, že je možné získat do roku 2013 potřebnou dotaci. Jedná se o výstavbu cyklostezek, sportovních a turistických zařízení, zateplení budov školy a rozšíření mateřské školy.
Hlasování: 5 pro

3. Příspěvek na opravy a provoz sportovního areálu SK DEKORA Kopanina

Usnesení:
Rada města schválila příspěvek Sportovnímu klubu Dekora Ždírec n.D.:
a) na opravy zařízení v areálu Kopanina ve výši 6.000,-Kč  
b) na dopravu sportovců na turnaj do Rakouska ve výši 11 000,-Kč
Hlasování: 5 pro

4. Projednání žádostí o prodej nemovitostí

Usnesení:
Rada města:
a) projednala:
- žádost Jaroslava Štorka, č.j. 1200/07 o prodej budovy v Benátkách čp.38
- žádost Vladimíra Zelenky, č.j. 1195/07 o prodej pozemku za účelem výstavby autoservisu
- žádost OVD Jednota Havl.Brod o prodej pozemku pro výstavbu velkoprodejny
b) postupuje žádosti k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města
Hlasování: 5 pro

5. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo:
a) se společností M-SILNICE a.s. Pardubice na opravu místních komunikací Na Balkáně a U Pošty v rozsahu 1170 m2 a hodnotě 450.000,-Kč vč. DPH
b) se společností M-SILNICE a.s. Pardubice na opravu místních komunikací v Horním Studenci u čp.14 (kulturní zařízení) v rozsahu 810 m2 a hodnotě 525.000,-Kč vč. DPH
c) se společností REACOM Třebíč v rozsahu 3500 m2 a hodnotě 400.000,-Kč vč. DPH
Hlasování: 5 pro

6. Žádost o převod nájemní smlouvy a pronájem pozemků

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí žádost Antonína Bezoušky o převod práva pronájmu městských pozemků v k.ú. Horní Studenec určených k zemědělské činnosti na syna Michala Bezoušku
b) projednala žádost Michala Bezoušky o pronájem pozemků v k.ú. Horní Studenec ve vlastnictví města nad rámec uzavřené smlouvy nájemní s Antonínem Bezouškou
c) uložila městskému úřadu upravit nájemní smlouvu, uzavřenou s Antonínem Bezouškou tak, aby zahrnovala všechny skutečně využívané pozemky ve výměrách dle evidence nemovitostí k 31.7.2007
d)uložila městskému úřadu dohodnout podmínky nájemní smlouvy s Michalem Bezouškou tak, aby výše nájemného odpovídala minimálně částce v místě obvyklé; další podmínkou je souhlas s budoucím prodejem pozemků ve vlastnictví rodiny Bezouškových nutných pro výstavbu cyklostezky Studenec – Údavy
e) stanovila, že o převodu smlouvy nájemní dle odst. a) rozhodne po úpravě počtu a výměr pozemků – viz odst. c), nejdéle však do 15.9.2007
Hlasování: 5 pro

7. Výpověď pronájmu pozemků

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město vypoví pronájem pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Kohoutov, Stružinec, Údavy, Horní Studenec a Nový Studenec, pronajatých na základě smlouvy nájemní, uzavřené dne 12.9.1996 mezi Městem Ždírec nad Doubravou a společností STATEK HORNÍ STUDENEC s.r.o. se sídlem v Horním Studenci.
Hlasování: 5 pro

8. Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci

Usnesení:
Rada města:
a) se seznámila s dopisem senátorky Jany Juřenčákové ve věci současného rozdělování finančních zdrojů Ministerstvem financí
b) rozhodla, že se připojí ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci
c) pověřila starostu, aby informoval o podpoře smlouvě garanty smlouvy
Hlasování: 5 pro

9. Podnájem družstevního bytu

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby paní Eva Mayer pronajala podnájemní smlouvou byt č.5 v domě v Jižní ul., Ždírec n.D. na dobu určitou 3 roky s platností od 1.8.2007 Miroslavu Joskovi a Evě Horákové.
Hlasování: 5 pro

10. Prominutí platby poplatku

Usnesení:
Rada města prominula pro rok 2007 poplatky za likvidaci domovních odpadků hrazené za rekreační nemovitost Kohoutov 28 z důvodu dlouhodobé nemoci majitele domu a prodeje nemovitosti.
Hlasování: 5 pro

11. Souhlas s umístěním stavby

Usnesení:
Rada města souhlasí se stavbou „Přístavba a přestavba prodejny JEDNOTY OVD“, která zasahuje zčásti na pozemky ve vlastnictví města p.č.st.569/1 a PK 243/2. Investorem stavby je JEDNOTA OVD Havlíčkův Brod.
Hlasování: 5 pro

12. Souhlas s demolicí stavby

Usnesení:
Rada města souhlasí s demolicí zemědělské stavby nezapsané na listu vlastnictví na pozemku p.č.st. 161 k.ú. Horní Studenec. Demolici provede společnost STATEK HORNÍ STUDENEC s.r.o.
Hlasování: 5 pro

13. Uzavření pojistných smluv

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění víceúčelového hřiště v areálu SK DEKORA
b) s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění dětského hřiště v areálu SK DEKORA
c) se zvýšením pojistné částky u pojistné smlouvy na DPS Mírová 119 na 8 mil. Kč
d) se zvýšením odpovědnosti za škody způsobené činností Základní škola a Mateřské školy Ždírec n.D. na 10 mil. Kč a ukládá řediteli školy uzavřít dodatek pojistné smlouvy ve smyslu tohoto usnesení
Hlasování: 5 pro

 

 


------------------------------------
starosta

 

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-17-zapis-2007-08-15-web.pdf 79 kB zápis ze 17.schůze rady města ve formátu PDF