Zápis ze 17.zasedání zastupitelstva edit delete

6.7.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni: 10 členů zastupitelstva dle listiny přítomných
10 hostů - občané města
1 host – zaměstnanec města

Zápis o hlasování: x pro – x proti – x zdržel se hlasování

1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Zasedání zahájil v 18:02 starosta města Jan Martinec a celému zasedání předsedal. V krátkém úvodu starosta města přítomným zdůvodnil proč svolal dnešní zasedání zastupitelstva cca měsíc po předchozím zasedání, důvodem je schválení zadání změny územního plánu města č.4.

a) Starosta navrhl zapisovatele pana Ing. Jiřího Pavlíčka, ověřovateli zápisu pana Ing. Miloslava Gajdoruse a pana Luboše Plíhala a dále návrhovou komisi ve složení: předseda pan Jaroslav Klepetko, členové pan Oldřich Novák a paní Jana Uchytilová.

K navrženému zapisovateli, návrhové komisi ani k ověřovatelům nebyly vzneseny žádné připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/17/05 bod 1) a bod 2).
Hlasování: 10-0-0

b) Starosta předložil návrh programu zasedání, připravený radou města dne 22.6.2005, doplněný o bod „Uzavření veřejné soutěže č.14/2005“.

K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na doplnění a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 1/17/05 bod 3).
Hlasování: 10-0-0

2) Uzavření zápisu a usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města ze dne 26.5.2005
Starosta konstatoval, že k zápisu z 16. zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl podepsán ověřovateli bez výhrad. Zápis byl zveřejněn na vývěskách MÚ, na oficiálních internetových stránkách města a doručen všem zastupitelům.

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva připomínky k zápisu. Připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o tom, zda může být uzavřen zápis a usnesení z 16. zasedání zastupitelstva – usnesení č. 2/17/05.
Hlasování: 10-0-0

3) Zpráva o činnosti rady města v době od 26.5.2005 do 30.6.2005
Místostarosta seznámil přítomné s činností rady města v období od 16. do 17. zasedání zastupitelstva.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 3/17/05.
Hlasování: 10-0-0

4) Finanční záležitosti
a) Starosta předložil přítomným stav běžného účtu města, stav účtu FRB, stav účtu cyklomaratonu a stav účtu sociálního fondu zaměstnanců města k 31.5.2005 a stav běžného účtu k 29.6.2005.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 4/17/05.
Hlasování: 10-0-0

b) Starosta seznámil přítomné s návrhem finančního oddělení MÚ na změnu rozpočtu města. Změnu podpořil Ing. Jiří Uchytil – předseda finančního výboru.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 5/17/05.
Hlasování: 10-0-0

5) Majetkové záležitosti

1. Směna a prodej spoluvlastnického podílu

A/ Vypořádání majetku ve spoluvlastnictví obcí sdružených v Lesním družstvu obcí
Starosta předložil přítomným návrh LDO Přibyslav na vypořádání vlastnictví pozemků. V LDO má město Ždírec n.D. spoluvlastnický podíl ve výši 30/710. Jedná se o tyto pozemky:

prodej části pozemku v k.ú. Veselíčko u Žďáru n.S. p.č. PK 1283/11 o výměře cca 1000 m2 (pozemek zastavěný stavbou, nutný geometrický plán)

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 6/17/05.
Hlasování: 10-0-0

- směna pozemku v k.ú. Krucemburk, p..č. 1766 o výměře 701 m2 (původně potok, nyní součást rybníku Zadní) za část pozemku v k.ú. Hluboká p.č. 469 (hráz rybníku Doubravník) o výměře cca 900 m2 (je nutné zhotovit geometrický plán)

- směna pozemku v k.ú. Staré Ransko p.č. PK 45 o výměře 2158 m2 (louka u Ranského rybníku, který není majetkem obcí) za pozemek v k.ú. Staré Ransko p.č. PK 307/4 o výměře 7375 m2 (pozemek pod rybníkem Pobočný, na kterém je uložena výpusť rybníku)

- směna části pozemku v k.ú. Havlíčkova Borová p.č. 1853/1 o výměře cca 150 m2, oddělené geometrickým plánem, za pozemek v k.ú. Krucemburk p.č. 637 o výměře 169 m2

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 7/17/05.
Hlasování: 10-0-0

B/ Vypořádání vlastnictví se společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Starosta předložil přítomným návrh na prodej a směnu pozemků se společností Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Pozemky na prodej mají výměru celkem 4009 m2, pozemek pro směnu ve vlastnictví SET má výměru 2673 m2.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 8/17/05.
Hlasování: 10-0-0

2. Koupě nemovitostí
A/ účast v dražbě
Starosta seznámil přítomné s chystanými dražbami pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou, které připravuje Pozemkový fond ČR připravuje. K tomu, aby se mohl zástupce města zúčastnit dražby je nutné pověření zastupitelstvem.

V krátké rozpravě k bodu jednání pan Ing. Miloslav Gajdorus podpořil nákup pozemků pro zachování vlastnictví pozemků. Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 9/17/05.
Hlasování: 10-0-0

B/ koupě pozemku 
Starosta seznámil přítomné se záměrem koupě pozemku p.č.342/124 v k.ú. Ždírec nad Doubravou o výměře 466 m2. Pozemek je určen pro výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy a bytový dům.

V krátké rozpravě k bodu jednání se pan Luboš Plíhal dotázal na plánovanou občanskou vybavenost v této lokalitě. Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 10/17/05.
Hlasování: 10-0-0

3. Projednání žádosti o prodej pozemku
Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů B. o prodej pozemků v k.ú. Stružinec, které mají zastavěny stavbami a používají několik desítek let jako zahrada a dvorek. Popsal vývoj této záležitosti, zejména uvedl usnesení zastupitelstva města, na základě kterého mohli manželé Bouškovi tuto záležitost vypořádat již v roce 1998. Uvedl stanovisko rady města.

V krátké rozpravě k bodu jednání paní Jana Uchytilová, pan Luboš Plíhal a pan Jaroslav Klepetko podpořili stanovisko rady města. Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/17/05 bod 1 a usnesení 12/17/05.
Hlasování: 10-0-0

Dále starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti DEKO-DRATH s.r.o. Chrudim o prodej pozemku o výměře cca 1 ha v průmyslové zóně II pro výstavbu průmyslového a obchodního areálu.
  
V krátké rozpravě k bodu jednání se pan Jaroslav Klepetko dotázal na druh činnosti firmy DEKO-DRATH. Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 11/17/05 bod 2.
Hlasování: 10-0-0

4. Prodloužení termínu kolaudace stavby
Starosta seznámil přítomné se žádostí společnosti Enviterm, a.s. Ždírec n.D. o prodloužení termínu kolaudace stavby na pozemku p.č. 566/8 v k.ú. Horní Studenec do 16.2.2008. Společnost je podle znění kupní smlouvy povinna do 16.8.2005 zkolaudovat stavbu na tomto pozemku. Rada navrhuje termín 31.12.2007.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 13/17/05.
Hlasování: 10-0-0

6) Uzavření veřejné soutěže č.14/2005
Starosta seznámil přitomné se stanoviskem komise k posouzení, hodnocení a stanovení pořadí nabídek ve veřejné soutěži č. 14/2005 „Dopravní napojení průmyslové zóny II-Sever Ždírec nad Doubravou“. Uvedl že uzavření soutěže je v kompetenci rady města, ale z důvodu uspíšení postupu navrhuje uzavření soutěže zastupitelstvem města jakožto vyšším orgánem.

Rozprava k bodu jednání:
Pan Luboš Plíhal se dotázal zda bude v návaznosti na tuto akci budovat firma Stora Enso odstavné parkoviště pro kamiony.
Pan Oldřich Novák se dotázal na vlastnictví železničního přejezdu, který bude v této akci vybudován.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 14/17/05.
Hlasování: 9-0-1

7) Schválení zadání změny územního plánu č.4
Starosta seznámil přítomné s již dříve projednanou změnou územního plánu č.4 a postupně uvedl všechny navržené změny.

Rozprava k bodu jednání:
Pan Jaroslav Klepetko se dotázal na další bytovou výstavbu směrem k Doubravě.
Pan Oldřich Novák se dotázal na počet parcel v rozšířené oblasti pro bytovou výstavbu a zda bude ulice blíže k Doubravě mít jednu nebo dvě řady obytných domů. Dále ve svém příspěvku navrhl ve změně územního plánu řešit více změn najednou, odůvodnil to dlouhou lhůtou projednávání změn dotčenými orgány.

Po ukončení rozpravy k bodu jednání starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 15/17/05.
Hlasování: 10-0-0

8) Projednání zprávy o přípravě oslav 100.výročí SDH Ždírec a 6.setkání rodáků
Starosta seznámil přítomné se stavem příprav oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Ždírec a 6.setkání rodáků. Stručně popsal scénář připravovaných akcí a jejich organizační zajištění.

K navrženému bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a proto starosta vyzval přítomné zastupitele k hlasování - usnesení č. 16/17/05.
Hlasování: 10-0-0

9) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání
1. Paní Zdena Lédlová – host zasedání – podala přítomným informaci o připravované brožurce o Ždírci n.D. pro podporu cestovního ruchu.
2. Pan Jan Coufal – host zasedání – se dotázal na přípravu almanachu Ždírce n.D.
3. Pan Jaroslav Klepetko se kladně vyjádřil k použití projektoru pro ilustraci
4. Pan starosta poděkoval panu Jaroslavu Klepetkovi za práce na opravě školního hřiště a výstavbě dětského hřiště.
5. Pan Oldřich Novák se dotázal na harmonogram prací na Chrudimské ulici.
6. Paní Jana Uchytilová se kladně vyjádřila k povrchu dětského hřiště.
7. Pan starosta odpověděl že původně byl plánován kačírek, ale z důvodů jeho nedostupnosti byl použil lomový kámen splňující podmínky normy.
8. Paní Věra Šťastná se dotázala na časový harmonogram výstavby místní komunikace na Novém Ransku.
9. Pan Hubert Kolář upozornil na pokles tlaku vody na Hamerské ulici.
10. Pan Ing. Jiří Pavlíček podal krátkou informaci o vývoji ve věci výstavby supermarketu potravin ve Ždírci, o srovnání daňové výtěžnosti našeho města s okolními obcemi a o přiznání podpory z evropských fondů Svazku obcí Podoubraví na vybudování metropolitní internetové sítě Podoubraví.
11. Pan Ing. Ladislav Klepetko – host zasedání – vznesl následující dotazy:
 a) dotázal se na dotační titul na výstavbu komunikace v průmyslové zóně
 b) dotázal se na výhled cyklostezky od Nového Ranska na Javorku a na trasu stezky na Kohoutov
 c) dotázal se na umístění výstavby řadových rodinných domů, které připravuje firma Jaroslav Černý
 d) dotázal se na Metropolitní síť Podoubraví
12. Pan Chmelík – host zasedání – poděkoval za opravu hasičské zbrojnice na Kohoutově, která byla poškozena autonehodou v závěru roku 2004, dále upozornil na nevyhovující stav, kdy zhotovitel opravy silnice I/34 nijak neprojednává postup opravy s majiteli okolních pozemků.

10) Závěr zasedání
Předseda návrhové komise konstatoval, že všechna přijatá ustanovení jsou platná a program zase­dání byl vyčerpán. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20:39 ukončil.

 

 

---------------------------------------
Ing. Miloslav Gajdorus, ověřovatel

 

---------------------------------------
Luboš Plíhal, ověřovatel

 

---------------------------------------
Jan Martinec, starosta

Soubory ke stažení:
pdf zm2002-2006-17-zapis-30-06-2005-web.OpenOffice.pdf 85 kB zápis ze 17.zasedání zastupitelstva ve formátu PDF