Zápis ze 4.schůze rady města edit delete

22.12.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl
Omluven: Hubert Kolář

Program schůze:
1) Dodatek č.1 ke smlouvě darovací
2) Doplnění inventarizačních komisí
3) Tříkrálová sbírka
4) Valná hromada SVOP
5) Informace o uzavření MŠ
6) Informace o nákladech tisku Našich novin
7) Reklamace vady díla
8) Tisk článků v Našich novinách
9) Projednání nabídek na zpracování projektů
10) Demontáž příčného prahu
11) Otevření obálek s nabídkami v soutěži č.12/2006
12) Projednání dopisu VAK Havl.Brod
13) Stanovení výše stočného
14) Pronájem pozemků
15) Uzavření smlouvy o provedení auditu

 

1. Dodatek č.1 ke smlouvě darovací

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě č.OH 47/06, kterou daruje Nadace ČEZ městu částku 800.000,-Kč na výstavbu dětského hřiště. Předmětem dodatku je změna podmínek ukončení stavby z kolaudace na protokol o předání stavby.
Hlasování: 4 pro

2. Doplnění inventarizačních komisí

Usnesení:
Rada města doplnila členy inventarizčních komisí ve smyslu usnesení rady města ze 7.11.2006 následovně:

Komise pro fyzickou kontrolu majetku:
Městský úřad - Naděžda Lédlová
Hasičská zbrojnice Ždírec n.D. - Stanislav Hanč
Kulturní zařízení H.Studenec – Vladimír Koutný
Hlasování: 4 pro

3. Tříkrálová sbírka
Rada města vzala na vědomí uspořádání Tříkrálové sbírky Českou katolickou charitou. Sbírka bude uskutečněna ve dnech 2. až 7.ledna 2007 a na území města bude organizována Římskokatolickou farností Krucemburk. Město poskytne farnosti potřebnou součinnost při organizaci sbírky.

4. Valná hromada SVOP
Starosta informoval radu města o průběhu a výsledcích valné hromady Svazku obcí Podoubraví, která se konala 18.12.2006. Valná hromada schválila rozpočet SVOP na rok 2007 a stanovila výši příspěvku obcí na výstavbu metropolitní sítě.
Příspěvek města na investici bude činit 296 tis.Kč.

5. Informace o uzavření MŠ
Rada města vzala na vědomí informaci ZŠ a MŠ Ždírec n.D. o uzavření mateřské školy ve Ždírci n.D. v době od 27.12.2006 do 1.1.2007 a v Horním Studenci v době od 27.12.2006 do 2.1.2007.

6. Informace o nákladech tisku Našich novin
Rada města se seznámila s kalkulací nákladů na tisk měsíčníku Naše noviny v roce 2006.  Náklady na 1 ks výtisku činí 9,30 Kč. Rada doporučí zastupitelstvu zvýšení ceny novin o 1,-Kč na celkem 3,-Kč/ks. Rada předloží zastupitelstvu města na 2.zasedání kalkulaci k projednání a rozhodnutí v dané věci.

7. Reklamace vady díla
Starosta informoval radu města o průběhu vyřízení reklamace stavby komunikace v průmyslové zóně. Generální dodavatel stavby SSŽ, a.s. navrhl provedení opravy do 30.6.2007 z důvodu nutnosti opravy povrchu vozovky za vyších teplot. Další drobné nedodělky na zabezpečovacím zařízení železničního přejezdu byly odstraněny a České dráhy 20.12.2006 převzaly přejezd do provozu.

Usnesení:
Rada města souhlasí s proplacením pozastávky platby za dílo ve výši 947.294,- Kč společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. k 21.12.2006.
Hlasování: 4 pro

8. Tisk článků v Našich novinách
Redakční rada měsíčníku Naše noviny požádala radu města o stanovisko k žádosti MS ODS o uveřejnění článku, který je dle názoru redakční rady jednostranně politicky zaměřený. Lze očekávat reakci dalších politických stran na uveřejněný příspěvek.

Usnesení:
Rada města ve smyslu usnesení zastupitelstva z 30.1.2003 č. 21/2/03 nesouhlasí s tiskem příspěvku MS ODS ve Ždírci n.D., předloženým redakční radě ke zveřejnění v lednovém čísle roku 2007.
Rada města konstatuje, že ODS má možnost uveřejnit svoje stanoviska k politické situaci v ČR např. ve vývěsce na náměstí, kterou zdarma užívá, případně využít další možnosti k distribuci  tiskovin, např. služeb České pošty.
Hlasování: 4 pro

9. Projednání nabídek na zpracování projektů
Rada města projednala nabídky firmy DRUPOS na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu technické infrastruktury pro 32 rodinných domů v lokalitě Hamerská VI, ulice V Údolí a nabídky na zpracování projektové dokumentace terénních úprav pro územní řízení a projektové dokumentace na poldr v průmyslové zóně.

Usnesení:
Rada města:
1.souhlasí s objednáním projektové dokumentace technické infrastruktury pro stavební povolení pro 32 rodinných domů v ulici V Údolí v ceně 317.611,-Kč vč.DPH za podmínek dle nabídky společnosti DRUPOS-PROKEKT v.o.s.Havlíčkův Brod z 8.12.2006, čj. 2509/06
2.souhlasí s objednáním projektové dokumentace terénních úprav v průmyslové zóně II pro územní řízení v ceně 10.948,-Kč vč.DPH za podmínek dle nabídky společnosti DRUPOS-PROKEKT v.o.s.Havlíčkův Brod z 11.12.2006
3.projednala nabídku společnosti DRUPOS-PROKEKT v.o.s.Havlíčkův Brod z 11.12.2006 na projekt pro územní řízení pro výstavbu poldru k zadržení dešťové vody v průmyslové zóně II v ceně 95.795,- Kč
4.uložila starostovi jednat o spolupráci na přípravě výstavby poldru se společností SET Ždírec n.D.
Hlasování: 4 pro

10. Demontáž příčného prahu
Starosta informoval o provedené demontáží 1 ks příčného prahu v ulici Ke Stadionu u domu p.Josefa M. Práh byl demontován na přání majitele domu, jelikož dle dlouhodobého pozorování umístění prahu a přejíždění prahu nákladními vozy způsobovalo praskání zdiva domu. MÚ připraví během roku 2007 návrh na instalaci jiné konstrukce příčného prahu.

11. Otevření obálek s nabídkami v soutěži č.12/2006

Usnesení:
Rada města:
1) otevřela nabídky účastníků v soutěži č.12/2006 „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“
2) konstatovala, že nabídky firem:
- VHZ-DIS spol.s r.o.Brno, čj. 2518/06
- KaH KINETIC a.s. Klatovy, čj. 2529/06
- FORTEX-AGS, a.s. Šumperk, čj. 2532/06
splňují podmínky výzvy
3) uložila místostarostovi, aby připravil porovnání předložených nabídek tak, aby rada mohla na příští schůzi stanovit pořadí soutěžících firem
Hlasování: 4 pro

12. Projednání dopisu VAK Havl.Brod
Starosta informoval radu města o dopisu vedení a.s. Vodovody a kanalizace Havl.Brod ve věci možného převodu či správě majetku města do vlastnictví nebo provozu a.s. VAK.
Rada města předloží zastupitelstvu k projednání na 2.zasedání návrh na zahájení jednání o převodu majetku města (vodojem Kohoutov, ČOV Ždírec n.D., kanalizační řad na území města) do vlastnictví a provozování a.s.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

13.Stanovení výše stočného

Usnesení:
Rada města stanovila s platností od 1.ledna 2007 výši stočného za vypouštění odpadních vod do městské kanalizační sítě v místní části města Ždírec nad Doubravou na 12,-Kč/1 m3.
Další podmínky pro vypouštění odpadních a srážkových vod do veřejné kanalizace zůstávají nezměněny ve smyslu usnesení zastupitelstva města č.13/7/03 ze 4.12.2003.
Hlasování: 4 pro

14. Pronájem pozemků

Usnesení:
Rada města pronajala:
1) pozemek v k.ú.Kohoutov p.č. 586 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4437 m2 Lesnímu družstvu obcí se sídlem v Přibyslavi
2) část komunikace nad železničním přejezdem spojující silnici č.II/345 a areál společnosti Stora Enso Timber Ždírec na pozemcích p.č.787/1 o výměře 265 m2, p.č.787/2 o výměře 10 m2 a p.č.550/22 o výměře 3626 m2, vše v k.ú.Horní Studenec společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.
Pomínky pronájmu:
a) pozemky dle odst. 1) a 2) jsou pronajaty s platností od 1.ledna 2007 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
b) nájemné je stanoveno ve výši 100,-Kč/rok
c) nájemci budou pronajaté komunikace udržovat na svoje náklady, tj. provádět drobné opravy povrchu, dopravního značení, údržbu příkopů, propustků a dalších stavebních prvků, které jsou součástí komunikací a na svoje náklady budou provádět zimní údržbu komunikací
Hlasování: 4 pro

15. Uzavření smlouvy o provedení auditu

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s a.s. SYSTEMA AUDIT Pardubice na provedení auditu nakládání s prostředky NADACE ĆEZ městem při výstavbě dětského hřiště. Cena za provedení auditu činí 3.570,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 4 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-03-zapis-2006-12-06-web.pdf 85 kB zápis ze 4.schůze rady města ve formátu PDF