Zápis ze 40.schůze rady města edit delete

29.7.2004 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:

1) Stanovení programu 11.zasedání zastupitelstva města
2) Uzavření soutěže č.7/2004
3) Projednání nabídek na provoz veřejného osvětlení
4) Zpráva o návrhu řešení provozu autoopravny v Liběcké ulici
5) Stanovení příspěvku na činnost SK Dekora
6) Stanovení podmínek pronájmu bytu a nebytových prostor v Horním Studenci 14
7) Uzavření smlouvy o dílo
8) Projednání žádostí o pronájem pozemků
9) Jmenování inventarizačních komisí
10) Projednání návrhu na personální obsazení organizačních složek
11) Odložení platby nájemného
12) Zvýšení položky odpisů ZŠ Ždírec n.D.
13) Různé

 

1. Program 11.zasedání zastupitelstva města:

Usnesení:
Rada města projednala a schválila program 11.zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 5.srpna 2004.

Hlasování: 5 pro

2. Rada města uzavřela soutěž č.7/2004 – bezdrátový rozhlas. Rada na základě doplněných informací od soutěžitelů posuzovala výhody a nevýhody analogového a digitálního systému vysílání, finanční náročnost projektu, reference na provedené akce, možnost realizace rozhlasu v etapách apod. Cílem je realizovat v I.etapě vysílací část a ozvučit zejména ty lokality Ždírec n.D., kde není v současnosti rozhlas slyšitelný.

Usnesení:
a) Stanovení pořadí soutěžících firem v soutěži č.7/2004 „Bezdrátový rozhlas ve Ždírci n.D.“ Nabídky soutěžitelů jsou přepočteny na 30 přijímacích stanovišť se 3 reproduktory. Vysílací pracoviště je vybaveno systémem JSVV:

1/ TECHSONIC Jiří Křenek, č.j.181/04       nabídnutá cena    764.634,00 Kč včetně DPH
2/ MINISTR Ladislav Ministr, č.j.202/04       nabídnutá cena    891.552,00 Kč včetně DPH
3/ VEGACOM a.s., č.j.203/04             nabídnutá cena 1.013.930,00 Kč včetně DPH

b) Rada města uložila MěÚ dalším jednáním s vybraným dodavatelem o rozsahu prací na zakázce, které budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu města na rok 2004, tj. 0,5 mil. Kč.

Hlasování: 5 pro

3. Rada města projednala návrh smlouvy na provozování veřejného osvětlení, podaný společností CITELUM a.s.Praha.

Usnesení:
Rada města se seznámila s návrhem podmínek provozování veřejného osvětlení, předložený společností Citelum a.s.Praha, pracoviště Havl.Brod, a pověřila starostu dalším jednáním o doplnění návrhu dle připomínek a dotazů rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města návrh, aby finančnímu výboru uložilo posoudit ekonomickou výhodnost nabídek společností Citelum a.s.Praha a ZČE a.s.Plzeň.

Hlasování: 5 pro

4. Starosta informoval radu o jednání ve věci provozování autoopravny a dopadu provozu na obyvatele v Liběcké ulici. Jednání se z iniciativy MěÚ uskutečnilo 27.7.2004. Provozovatelé opravny dle předloženého videozáznamu stěžovatelů nedodržovali vždy platné kolaudační rozhodnutí o vykonávání činnosti pouze v uzavřených prostorách dílny. V této věci přislíbili podnikatelé zjednání okamžité nápravy. Starosta požádal stavební úřad, aby inicioval zahájení stavebního řízení na zřízení a provoz parkoviště na pozemku p.č.st.226 mezi autodílnou a ulicí Liběckou s vybudováním neprůhledného oplocení parkoviště (odstavná plocha pro opravovaná vozidla). Kontrolou dodržování přijatých opatření je pověřen stavební úřad ve Ždírci n.D.

5. Stanovení příspěvku na činnost SK Dekora

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu částky 40.000,-Kč organizaci SK Dekora Ždírec n.D. v souladu s rozpočtem města a smlouvou o poskytnutí příspěvku na činnost SK Dekora v roce 2004.

Hlasování: 5 pro

6. Rada města projednala možnosti a podmínky pronájmu bytu v budově v Horním Studenci čp.14. Rada upřednostní pronájem bytu 3+1 společně s nebytovými prostorami pohostinství. Byt bude pronajat jako služební pro správce kulturního zařízení s vazbou na pronájem prostor pohostinství.

Usnesení:
Rada města stanovila podmínky pronájmu bytu 3+1, včetně příslušenství, dvorku a dřevníku v Horním Studenci čp.14:

a) Byt bude pronajat přednostně zájemci, který je schopen provozovat pohostinství a spravovat prostory kulturního zařízení.
b) Pronájem bytu na dobu neurčitou s přímou vazbou na pronájem nebytových prostor pohostinství.
c) Zájemce o pronájem bytu předloží živnostenské oprávnění na pohostinskou činnost, nebo doloží možnost provozování pohostinství.
d) Zájemce o pronájem bytu předloží návrh na stavební úpravy prostor pohostinství a příslušenství k pohostinství, návrh rozpočtu prací a doloží způsob provedení a financování prací.
e) Zájemce o pronájem doloží možnost vybavení pohostinství potřebným provozním vybavením (nábytek, výčep, apod.).
f) Doklady dle písmene c), d) a e) doloží zájemce věrohodně do 31.10.2004.
g) Byt s příslušenstvím lze pronajmout po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Nebytové prostory pohostinství lze pronajmout po ukončení pronájmu pohostinství, nejpozději však k 30.6.2005.

Městský úřad bude informovat již evidované zájemce o pronájem bytu o podmínkách pronájmu dle usnesení rady. MěÚ zveřejní podmínky  pronájmu prostřednictvím měsíčníku Naše noviny v zářijovém vydání.

Hlasování: 5 pro

7. Společnost OLYMPIA P+P Chrudim předložila návrh smlouvy o dílo na provedení plynofikace ulice K Doubravce.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č.11/04/Po se společností OLYMPIA  P&P,  s.r.o., ČSA 361, 537 01 Chrudim na plynofikaci ulice K Doubravce v hodnotě díla 214.447,-Kč.  Investorství stavby bude v průběhu výstavby převedeno na a.s.Východočeská plynárenská Hradec Králové. Město sdruží na výstavbu částku 50.000,-Kč na účet VČP a.s.Hradec Králové.

Hlasování: 5 pro

8. Rada města projednala žádost členů Ždíreckého bytového družstva o pronájem části plochy parkoviště za prodejnou potravin k výstavbě dřevěných přístřešků – stání osobních automobilů. Se stejnou žádostí se na město obrátili členové Bytového družstva Hamerská I, kteří chtějí přístřešky na stání automobilů vybudovat na parkovišti u bytových domů v Jižní ulici.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s pronájmem části plochy parkoviště na pozemku p.č.233/1 u bytového domu č.p.400+571 členům Ždíreckého bytového družstva pro výstavbu dřevěných přístřešků na osobní automobily.

Podmínky pronájmu:
- nájemné 1.000,00 Kč ročně , velikost pronajatého pozemku 3x5 m
- Njemce/vlastník přístřešku, vybuduje přístřešek v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací stavby (dřevěná konstrukce, střešní krytina) a bude přístřešek  udržovat v řádném stavu a neměnit jeho stavebně technické parametry
- Ponájem na dobu neurčitou s výpovědí 3 měsíce při využívání přístřešku k jinému účelu, vázaný na vlastnictví přístřešku. Změna vlastníka přístřešku a pronájem plochy stání je podmíněna předchozím souhlasem rady města v souladu se zákonem o obcích. Nájemní smlouvy bude obsahovat podmínku možnosti odstranění přístřešku při nedodržování podmínek pronájmu

b)   Rada města souhlasí s přípravou výstavby přístřešků členy Bytového družstva Hamerská I na pozemcích v ulici Jižní.

Hlasování: 5 pro

9. Rada města jmenovala inventarizační komise pro provedení kontroly, inventury a předkládání návrhů na vyřazení majetku města.

Usnesení:
Rada města jmenovala inventarizační komise v tomto složení:

a) Základní škola Ždírec n.D.:
Komise ve složení dle návrhu ředitele organizace Mgr.Jiřího Nováka.

b) Město:
Předsedkyně Ivana Niklová, členové: Josef Culek, Hana Pálková, Pavlína  Brychtová

Členové komise za svěřené úseky:
- Městské kino, tělocvična  ZŠ – Jaroslav Klepetko
- Městská knihovna – Zdeňka Lédlová
- Pečovatelská služba – Ivana Marková
- Čistička odpadních vod – Ladislav Horák
- Místní části města – předsedové osadních výborů jmenovaní zastupitelstvem města

Komise jsou jmenovány na dobu neurčitou s platností od 1.8.2004.

Hlasování: 5 pro

10. Starosta předložil radě návrh personálního obsazení pracovních míst v organizační složce Technické služby od 1.ledna 2005 z důvodu odchodu zaměstnanců do důchodu a ukončení civilní služby. Dále předložil návrh na zvýšení počtu zaměstnanců v organizační složce Pečovatelská služba od 1.8.2005 z důvodu podstatného zvýšení výkonu PS v souvislosti s výstavbou nového Domu s pečovatelskou službou. Město zaměstnává v současnosti v trvalém pracovním poměru v uvedených OS 7 zaměstnanců, 2 zaměstnance v civilní službě a 1 brigádníka. Celkové náklady města na mzdy, sociální a zdravotní pojištění po odečtení příjmů z činnosti OS činí 1,64 mil.Kč. Po reorganizaci OS dle návrhu by město zaměstnávalo opět 7 zaměstnanců a 3 brigádníky na 1/3 pracovního úvazku. Předpokládané výdaje města na mzdy, sociální a zdravotní pojištění by byly ve výši roku 2004.

Rada města se personálním obsazením OS bude zabývat nejdříve v září tohoto roku.

11. Pan Petr Lojek požádal o odklad platby nájmu z bytu v Údavech čp.43 z důvodu tíživé finanční situace, případně o odpracování určité částky nájemného na údržbě veřejné zeleně.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby manželé Lojkovi uhradili dlužné nájemné z roku 2004 za pronájem bytu v Údavech 43 do 30.6.2005.

Hlasování: 5 pro

12. Zvýšení položky odpisů ZŠ Ždírec n.D.:

Usnesení:
Rada města zvýšila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. o částku 60.140,00 Kč na odpisy vybavení školní kuchyně.

Hlasování: 5 pro

13. Různé:

a) Starosta informoval radu o tom, že Myslivecké sdružení Horní Studenec pořádá 21.8.2004 střelecké závody ve střelbě na asfaltové terče. Závod se koná pod záštitou Města Ždírec nad Doubravou.

b) Místostarosta informoval radu o jednání s TS Hlinsko ve věci zajištění výkopových a dalších prací na městském hřbitově v Horním Studenci. Rada pověřila místostarostu jednáním o konkrétní nabídce na provádění prací.

c) Starosta předložil radě návrh na demolici stávající budovy skladu nářadí (původní márnice) na hřbitově a výstavbu nové budovy pro skladové účely. Je nutné také řešit odkládání zeleně, výkopové zeminy apod. Rada souhlasí s návrhem a starosta připraví podklady k zajištění výstavby a úpravy úložiště zeleně v roce 2005.

41.schůze rady města se uskuteční ve středu 25.srpna 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: