Zápis ze 41.schůze rady města edit delete

30.8.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Opravy bytových domů
2) Uzavření smluv o dílo a smluv o finančním příspěvku
3) Pronájem pozemků
4) Prodloužení doby pronájmu areálu SK Dekora
5) Změna nájemní smlouvy
6) Projednání žádosti o změnu výše nájemného
7) Žádost o přezkoumání hospodaření města a Svazku obcí Vestec za rok 2004
8) Koupě programových modulů FENIX
9) Informace o spotřebě energií ZŠ Ždírec n.D.
10) Různé

 

1. Rada města projednala návrhy na provedení oprav bytových domů.

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením následujících prací:
a) budova ve Ždírci n.D. čp.120
- zrušení septiků, propojení domovních kanalizačních přípojek, oprava části fasády u vchodu do bytové části domu - provede firma Kovačka, cena do 150 tis.Kč
- instalace topných kabelů do okapů a svodů na bytové části domu - provede p.Hameder, cena do 45 tis.Kč

b) budova v Údavech čp.43
- oprava části fasády západní stěny domu – provede fa Kovačka, cena do 30 tis.Kč
- oprava komínového tělesa, oprava okapů a světlíků, instalace odsavačů par v bytech, rekonstrukce septiku – provede fa Kovačka, cena do 150 tis.Kč
- oprava hromosvodů - provede p.Hameder, cena do 20 tis.Kč

c) budova v Horním Studenci čp.99
Rada města stanovila pořadí soutěžitelů a vybrala dodavatele prací – oprava vnějšího části budovy (fasáda, klempířské práce, půdní okna, komínové těleso) - soutěž č.10/2004:
1. č.j.251/04 – Jaroslav Kovačka, Žďár n.S., nabídnutá cena 186.000,-Kč
2. č.j.250/04 – STAVOINTERIER Havl.Brod, nabídnutá cena 305.667,-Kč

Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv o dílo na práce uvedené v bodě a), b) a podpisem smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Kovačka, Žďár n.S., vybranou radou v soutěži č.10/2004.
Hlasování: 5 pro

2. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na instalaci bezdrátového rozhlasu, návrh ceny za stavbu veřejného osvětlení u nového pečovatelského domu a dále návrh smlouvy o finančním příspěvku na výstavbu kabelových sítí nízkého napětí.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smluv:
a) Smlouvy o dílo č.030/2004 s firmou TECHSONIC na výstavbu bezdrátového rozhlasu v ceně 499.836,-Kč vč.DPH. Realizace říjen/listopad 2004.
b) Smlouvy o dílo s VČE-montáže a.s. na výstavbu veřejného osvětlení u nového Domu s pečovatelskou službou v ceně 13.847,-Kč bez DPH.
c) Smlouvy č.4420380023 o příspěvku na výstavbu rozvodů NN pro 2 rodinné domy v Horním Studenci ve výši 42.630,-Kč.
d) Smlouvy č.4420380024 o příspěvku na výstavbu rozvodů NN pro Dům s pečovatelskou službou ve výši 189.763,-Kč.
e) Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle bodu a), b), c) a d).

Hlasování: 5 pro

3. Rada města projednala žádost členů Bytového družstva Hamerská I o pronájem části plochy parkoviště u domu čp.623 a části pozemku u domu čp.626 k výstavbě dřevěných přístřešků – stání osobních automobilů u bytových domů v Jižní ulici.

Usnesení:
a) Rada města souhlasí s pronájmem části plochy parkoviště na pozemku p.č.342/92 u bytového domu č.p.623 členům Bytového družstva Hamerská I pro výstavbu dřevěných přístřešků na osobní automobily.
Podmínky pronájmu:
- nájemné 1.000,00 Kč ročně , velikost pronajatého pozemku 3x5 m
- nájemce/vlastník přístřešku, vybuduje přístřešek v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací stavby (dřevěná konstrukce, střešní krytina) a bude přístřešek  udržovat v řádném stavu a neměnit jeho stavebně technické parametry
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědí 3 měsíce při využívání přístřešku k jinému účelu, vázaný na vlastnictví přístřešku. Změna vlastníka přístřešku a pronájem plochy stání je podmíněna předchozím souhlasem rady města v souladu se zákonem o obcích. Nájemní smlouva bude obsahovat podmínku možnosti odstranění přístřešku při nedodržování podmínek pronájmu

b) Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.343/9 u komunikace p.č.342/92 u bytového domu č.p.623 členům Bytového družstva Hamerská I pro výstavbu dřevěných přístřešků na osobní automobily.

Podmínky pronájmu:
- nájemci přispějí na výstavbu plochy parkoviště ze svých prostředků v částce po 5.000,-Kč na 1 nájemce.
- nájemné 1.000,00 Kč ročně splatné počínaje šestým rokem pronájmu, velikost pronajatého pozemku 3x5 m
- nájemce/vlastník přístřešku, vybuduje přístřešek v souladu se stavebním povolením a projektovou dokumentací stavby (dřevěná konstrukce, střešní krytina) a bude přístřešek  udržovat v řádném stavu a neměnit jeho stavebně technické parametry
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědí 3 měsíce při využívání přístřešku k jinému účelu, vázaný na vlastnictví přístřešku. Změna vlastníka přístřešku a pronájem plochy stání je podmíněna předchozím souhlasem rady města v souladu se zákonem o obcích. Nájemní smlouva bude obsahovat podmínku možnosti odstranění přístřešku při nedodržování podmínek pronájmu

Hlasování: 5 pro

4. Sportovní klub Dekora Ždírec n.D. požádal město o prodloužení doby pronájmu sportovního areálu na dobu určitou v délce 15 let. Důvodem žádosti je možnost čerpání dotace na rekonstrukci škvárového hřiště. Dotace je podmíněna minimální délkou následného užívání areálu 15 let. Rada města nemá námitky, MěÚ zveřejní záměr pronájmu a rada ve věci následně rozhodne po vyjádření zastupitelstva a občanů.

5. Rada města projednala návrh dodatku č.2 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi Lesním družstvem obcí  se sídlem v Přibyslavi a podílnickými obcemi. Předmětem dodatku je prodloužení výpovědní doby na pronajaté pozemky na 5 let z důvodu možnosti čerpání dotací z fondů EU.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě nájemní ze dne 1.7.2004, uzavřené mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi.
Rada města pověřila starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

Hlasování: 5 pro

6. Paní Hana Sedláková a manželé Lojkovi, nájemci obecních bytů v Údavech čp.43, podali žádost k radě města o snížení nájemného. Jako důvod uvádějí přetrvávající plíseň v bytech a neúplné příslušenství bytů. Rada konstatovala, že město zadalo zpracování posudku na stanovení způsobu vytápění, který konstatoval, že byty jsou nedotápěny cca o 20% proti normě. Obě rodiny suší v bytech také prádlo. Město zadalo provedení instalace kuchyňských odsavačů a následné odstranění plísně a malování kvalitními nátěry. Odsavače par, instalované v koupelnách a větrající byt, byt vybaveny hydrostatickými spínači, které uvedou ventilátor v činnost při dosažení určité úrovně vlhkosti v bytu. Tyto práce budou provedeny do konce září 2004. Rada po vyhodnocení učiněných opatření ve věci na podzim tohoto roku následně dále rozhodne. Starosta bude informovat nájemce o přijatém řešení oprav a dovybavení bytů.

7. Rada města projednala podmínky zákona č.420/2004 Sb. o podmínkách přezkoumávání hospodaření obcí a svazků obcí.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s tím, aby město objednalo přezkoumání hospodaření města v roce 2004 u Krajského úřadu kraje Vysočina,
b) souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření Svazku obcí Vestec v roce 2004 provedl Krajský úřad kraje Vysočina
Hlasování: 5 pro

8. Místostarosta předložil radě nabídku společnosti PVT, a.s. na doplnění informačního systému FENIX o další moduly, které usnadní a zefektivní práci zaměstnanců MěÚ. Jedná se o moduly: banka, kniha vydaných faktur, pokladna, evidence obyvatel, poplatky.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením modulů programu FENIX v celkové ceně 61.118,40 Kč vč.DPH a instalace programů a zaškolení obsluhy.
Hlasování: 5 pro

9. Rada města se seznámila se sdělením příspěvkové organizace města Základní škola Ždírec n.D. předložila o čerpání energií v jednotlivých zařízeních ZŠ. ZŠ jako celek uzavřela účetní období s přeplatkem 17.891,50 Kč.

10. Různé:
a) Místostarosta zhodnotil průběh cyklistického závodu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004. Závodu se zúčastnilo 353 cyklistů. Místostarosta uvedl, že podle ohlasů účastníků (dopisy, e-maily), je závod hodnocen velmi kladně. Starosta poděkoval p. Luboši Plíhalovi za zabezpečení akce ze strany hlavního pořadatele, tj. města. Zajištění akce a následné vyhodnocení grantu z Fondu Vysočiny provádí p.místostarosta a hospodářka MěÚ paní Helena Malá.
b) Starosta informoval radu o opravě kanalizace v Údavech, poškozené při pokládce telefonních kabelů. MěÚ uplatnil reklamaci na provedenou práci u a.s. ČESKÝ TELECOM.
c) Starosta informoval radu o stavu příprav soutěže hasičů O pohár IZS, která proběhne 18.9.2004.
d) Městská knihovna obdržela nabídku na zřízení půjčovny videokazet. Rada ponechá v této záležitosti rozhodnutí na vedoucí knihovny.

42.schůze rady města se uskuteční ve středu 8.září 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení: