Zápis ze 42.schůze rady města edit delete

9.9.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Pronájem pozemků
2) Prodloužení doby pronájmu areálu SK Dekora
3) Informace o zajištění soutěže „O putovní pohár IZS“
4) Projednání výroční zprávy ZŠ Ždírec n.D.
5) Nabídka prací
6) Fond Vysočiny – grant na rozšíření počtu kontejnerů na separovaný odpad
7) Osvobození od poplatku
8) Osvobození od platby stočného
9) Ukončení nájemní smlouvy
10) Zimní údržba komunikací
11) Oslavy 100.výročí založení hasičského sboru a sraz rodáků v roce 2005
12) Projednání žádosti o pronájem pozemků
13) Různé

 

1. Rada města projednala žádost pana Michala Starého, bytem Ždírec n.D., o pronájem části pozemku v průmyslové zóně I – JIH pro potřeby provozu truhlářství. Oznámení o pronájmu bylo zveřejněno v souladu se zákonem o obcích a nikdo z občanů k pronájmu nevznesl žádné námitky.

Usnesení:
Rada města pronajala Michalu Starému, bytem Ždírec n.D., Ve Vilkách 521, část pozemku p.č.423, ostatní plocha-komunikace o výměře cca 500 m2, k.ú.Ždírec nad Doubravou, a to v celé délce, ve které pozemek sousedí s pozemkem p.č.557, jehož vlastníkem je Michal Starý. Jižní hranice pronajímaného pozemku je tvořena pozemkem p.č.777/8 – řeka Doubrava a severní hranici tvoří styk pozemků p.č.423, 557 a 556.
Nájemce využije pozemek jako zpevněné plochy pro potřeby výrobny palet a truhlářské provozovny.
Podmínky pronájmu:
- nájemné 2,-Kč/m2 ročně
- nájemce umožní vlastníku pozemku, nebo jím pověřené osobě a to na  jeho ústní žádost; přístup ke kanalizaci DN 300, která je na pozemku uložena a tvoří přepad z přečerpávací stanice odpad-ních vod; v případě havárie nebo nutné opravy kanalizace je nájemce povinen zpřístupnit poze-mek pro potřeby provedení nutných oprav a to bez náhrady na způsobenou škodu stavebními pracemi či ztrátou z podnikání
- nájem je stanoven na dobu určitou 5 let

Hlasování: 5 pro

2. Sportovní klub Dekora Ždírec n.D. požádal město o prodloužení doby pronájmu sportovního areálu na dobu určitou v délce 15 let. Důvodem žádosti je možnost čerpání dotace na rekonstrukci škváro-vého hřiště. Oznámení o změně podmínek pronájmu bylo zveřejněno v souladu se zákonem o obcích a nikdo z občanů k pronájmu nevznesl žádné námitky.

Usnesení:
Rada města změnila podmínky nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a Sportovním klubem Dekora Ždírec n.D. na pronájem sportovního areálu. Předmětem změny nájemní smlouvy je doba pro-nájmu, která je prodloužena z 10 na 15 let.
Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem dodatku nájemní smlouvy č.1, který měs-to uzavře pouze v případě, že SK Dekora Ždírec n.D. doloží oprávněnost požadavku, tj. reálnou možnost získání dotace na rekonstrukci hřiště.

Hlasování: 5 pro

3. Starosta informoval radu o zajištění soutěže „O pohár integrovaného záchranného systému“, která se uskuteční 18.9.2004. Starosta navrhl radě zakoupení věcné ceny, pronájem toalet, zakoupení odpad-kových košů apod. Soutěže se zúčastní podle podaných přihlášek nejméně 34 desetičlenných družstev a dále několik desítek hostů.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí se zakoupením věcné ceny – digitálního fotoaparátu - pro některé z odměňovaných družstev v ceně do 6 tis.Kč vč.DPH
b) souhlasí s pronájmem 2 ks mobilních toalet a se zakoupením stojanů na pytle s odpadky

Hlasování: 5 pro

4. Rada města se seznámila s výroční zprávou příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou o činnosti školy ve školním roce 2003/2004. ZŠ navštěvovalo 359 žáků, škola měla 31 pedagogických pracovníků a 16 provozních zaměstnanců. Rada nemá ke zprávě žádné připomínky.

5. Václav Dipold z České Bělé předložil nabídku na zajištění a osazení dopravního značení v rámci naplnění podmínek grantu z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2004“. Rada souhlasí s nabídkou, která činí 92 tis.Kč vč.DPH a odpovídá projektovaným cenám. Realizace značení přechodů pro chodce u ZŠ a pomníku padlým bude v září, instalace prahů a značení na Hamerské proběhne do konce října.

6. Město získalo dotaci z Fondu Vysočiny na rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr v rámci grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu 2004“. Město obdrží částku 73 tis.Kč a ze svých prostředků uhradí 52 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s krajem Vysočina na čerpání prostředků z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Systém sběru a třídění odpadu 2004 ve výši dle rozhodnutí řídícího výboru Fondu vysočiny. Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.

Hlasování: 5 pro

7. Pan Miroslav Andert, bytem Údavy 19, požádal o prominutí poplatku ze psa, kterého dle dokladu převzal v útulku Mírovka.

Usnesení:
Rada města osvobodila Miroslava Anderta, trvale bytem Ždírec n.D., Údavy 19 platby poplatku za držení psa převzatého z útulku a to na období 3 let.

Hlasování: 5 pro

8. Rada města projednala návrh starosty na osvobození od platby stočného domácností, které nelze napojit na městskou nebo jinou veřejnou čističku odpadních vod a které vybudují na své náklady a budou řádně provozovat domovní čistírnu odpadních vod.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že od platby stočného za odvod odpadních vod bude osvobozen vlastník nemovitosti určené k trvalému bydlení, který u nemovitosti vybuduje domácí čistírnu odpadních vod a tuto bude řádně provozovat v souladu s provozními předpisy. Doba osvobození od platby stočného je stanovena na 3 roky a počíná běžet kolaudací stavby čistírny odpadních vod. Osvobození je možné pouze u domácností, napojených na kanalizační řad, který není napojen na městskou čistírnu odpadních vod.

Hlasování: 5 pro

9. Rada města uložila MěÚ, aby vyzval místní podnikatele k předložení nabídek na zimní údržbu místních komunikací. Rada vyhodnotí nabídky během měsíce října.

10. Rada města projednala možnosti zajištění průběhu oslav 100.výročí založení hasičského sboru ve Ždírci v roce 2005 a zajištění srazu rodáků v příštím roce. Rada pověřila starostu a místostarostu za-hájením příprav akcí.

11. Ukončení nájmu:

Usnesení:
Rada města projednala žádost Ivana Rezničenka na ukončení nájmu společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n.D., Mírová 119 a s ukončením nájmu s platností od 1.9.2004 souhlasí.

Hlasování: 5 pro

12. Rada města projednala žádost členů Bytového družstva ve Ždírci n.D. o pronájem části plochy parkoviště za prodejnou potravin k výstavbě dřevěných přístřešků – stání osobních automobilů.

Usnesení:
Rada města souhlasí s přípravou výstavby přístřešků pro osobní automobily členy Bytového družstva ve Ždírci n.D., tj. podání žádosti o stavební povolení na pozemcích za prodejnou potravin OVD Jed-nota. Přístřešky je možné vybudovat na volné ploše parkoviště.

Hlasování: 5 pro

13. Různé:
a) Starosta informoval radu o akci ODS dne 23.10.2004. Kandidáti ODS do zastupitelstva kraje se setkají s voliči v prostoru náměstí.
b) Starosta informoval radu o informativní schůzce členů zastupitelstva se zástupci OVD Jednota ve věci prodeje pozemků pro výstavbu supermarketu. Schůzka se uskuteční 21.9.2004 v 14:30 hod. Rada zve na schůzku všechny členy zastupitelstva.
c) Starosta informoval radu o řešení reklamace skryté závady na kanalizaci v Údavech, způsobené při pokládce telefonních kabelů. Český Telecom a.s. uhradí městu náhradu škody ve výši 6.900,-Kč.
d) Starosta informoval radu o přípravě výstavby komunikace ze silnice II/345 do areálu SET. Pro potřeby výstavby je nutné vykoupit pozemky u připravovaného železničního přejezdu. Rada souhlasí s tím, aby MěÚ zveřejnil záměr vykoupení pozemků a připravil podklady k výkupu na 12.zasedání zastupitelstva.
e) Sdružení vlastníků bytových jednotek 301-302 se obrátilo na město ve věci úpravy veřejné zeleně před domem. Starosta projedná s předsedou sdružení možnosti úpravy v roce 2005.
f) Starosta informoval radu o jednání města s Pozemkovým úřadem Havl.Brod ve věci restituce majetku dr.Kinského v k.ú.Kohoutov. Při komplexních pozemkových úpravách opomenul PÚ vydat restituentovi některé pozemky a tyto jsou většinou převedeny do majetku města. Na jednání vzešel návrh na náhradu za pozemky. Po obdržení stanoviska restituenta připraví MěÚ potřebné podklady pro vypořádání restituce k rozhodnutí zastupitelstva.

43.schůze rady města se uskuteční ve středu 29.září 2004 v 15:00 hod. Hlavním bodem pro-gramu je příprava 12.zasedání zastupitelstva města.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-42.pdf 81 kB Zápis ze 42.schůze rady města ve formátu PDF