Zápis ze 44.schůze rady města edit delete

21.10.2004 | Jan Martinec

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka
Hosté: Ing. Jiří Uchytil a Josef Bříza, členové finančního výboru

Program schůze:
1) Projednání podmínek dotace na opravu budovy kina
2) Stanovení zadání projektu přístavby tělocvičny
3) Předložení žádostí o dotace a příspěvky na činnost v roce 2005
4) Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny
5) Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny - grant Rozvoj vesnice 2004
6) Informace o přípravě výstavby dětských hřišť
7) Žádost o rozšíření autobusových spojů
8) Plnění grantu Fondu Vysočiny - Systém sběru a třídění odpadu 2004
9) Nabídka prodeje pozemků pro výstavbu řadových garáží
10) Příprava rekonstrukce ulice Chrudimská
11) Umístění dopravního značení v ulici Nádražní
12) Prominutí poplatku za držení psa
13) Informace o provozu budovy v Údavech čp.43
14) Převod plynové přípojky u čp.175
15) Projednání žádosti o prodej pozemků
16) Převod příspěvku SK Dekora; úprava nájemní smlouvy
17) Souhlas s podnájmem bytu v domě čp.569
18) Různé

 

1. Rada města projednala podmínky přijetí dotace na opravu budovy kina č.p.120. Starosta předložil radě návrh rozsahu oprav, harmonogram realizace, předpokládanou cenu a návrh podnikatelů a firem, které by práce mohli provést.

Usnesení:
Rada města souhlasí s předloženým návrhem rozsahu prací a jejich realizací. Rada souhlasí s tím, aby město Ždírec n.D. usilovalo o získání dotace z programu ministerstva financí č.298110 na rekonstrukci a opravu budovy kulturního zařízení Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

2. Rada města projednala návrhy firmy DRUPOS Havl.Brod na velikost zastavěného prostoru přístavby tělocvičny a doporučila starostovi, aby jednal s firmou DRUPOS o návrhu ceny za projekt stavby pro územní řízení a stavební povolení na větší variantu „B“ stavby o ploše sálu 220 m2. Rada diskutovala o provedení stavby a o použití ocelových nebo dřevěných prvků a zděné nebo ocelové konstrukci. Firma DRUPOS předloží návrh stavby v uvedených variantách s cenovým odhadem nákladů.

3. Rada města se seznámila se žádostmi spolků o příspěvek na činnost v roce 2005.

Usnesení:
Rada města uložila městskému úřadu, aby předložil členům finančního a kontrolního výboru zastupitelstva k posouzení žádosti organizací a spolků o příspěvek na jejich činnost v roce 2005. Rada se bude žádostmi zabývat při jednání o rozpočtu města na rok 2005.
Hlasování: 5 pro

4. Rada města projednala informaci starosty o možnosti podání žádosti na dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2005 a to na akci „Oprava a rekonstrukce hřbitova v Horním Studenci“. Město může žádat o dotaci pouze v rámci Svazku obcí Podoubraví, jelikož podle pravidel fondu může podávat žádost buď samostatná obec s méně než 1500 obyvateli, nebo svazek obcí. Rada města požádá obce Slavíkov a Podmoklany, jejichž občané využívají hřbitov k pohřbívání, ke spolupráci při podání žádosti a realizaci úprav na hřbitově.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město Ždírec n.D. podalo společně s obcemi Slavíkov a Podmoklany žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2005 na akci „Oprava a rekonstrukce hřbitova v Horním Studenci“. Předpokládané náklady na akci budou 0,5 mil.Kč.
Hlasování: 5 pro

5. Rada města projednala informaci starosty o možnosti podání žádosti na dotaci z Fondu Vysočiny z grantu „Rozvoj vesnice 2004“. Město v rámci grantu podá 2 žádosti z podprogramu A o podporu na opravu místních komunikací a z podprogramu B na rozšíření bezdrátového veřejného rozhlasu v místních částech města. Rada města s podáním žádostí souhlasí.

6. Rada projednala návrh p.Klepetky na technické vybavení dětských hřišť. Návrh vybavení je projednán s učitelkami MŠ. Rada města  předloží do rozpočtu města návrh na výstavbu nejméně 2 dětských hřišť v roce 2005.

7. Rada města vzala na vědomí informaci KÚ o zahrnutí nových spojů č.21 a 26 na lince 600350 Ždírec n.D. – Podmoklany a zpět do základní dopravní obslužnosti hrazené krajem. Spoje zahájí provoz 8.11.2004.
Rada projednala žádost občanů o prodloužení trasy spojů č.14 a 15 na lince 840125 Žďár n.S . - Ždírec n.D. o úsek Vojnův Městec – Ždírec n.D. a zpět. Spoje mají sloužit zejména studentům středních škol k dopravě ze Žďáru n.S. MÚ požádal KÚ, odbor dopravy a SH o zařazení prodloužení trasy spojů do základní dopravní obslužnosti a společnost ZDAR, a.s. o zajištění obsluhy spojů. Je předpoklad, že a.s. ZDAR zahájí přepravu na prodloužených trasách spojů od 12.12.2004. Rada města souhlasí se zajištěním provozu spojů dle požadavku.

8. Rada projednala návrh MÚ na nákup kontejnerů na tříděný domovní odpad tak, aby město splnilo podmínky grantu Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadu 2004“, kde obdrží částku 73 tis.Kč na nákup kontejnerů. Město pro splnění podmínek grantu musí přispět na nákup částkou nejméně 63 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním 15 ks kontejnerů o objemu 1 m3 na vytříděný domovní odpad v celkové hodnotě zhruba 150.000,-Kč vč.DPH.
Hlasování: 5 pro

9. Rada města uložila MÚ, aby prostřednictvím Našich novin nabídl k prodeji 2 pozemky pro výstavbu řadových garáží v lokalitě Na Balkáně. Podmínky prodeje stanovilo zastupitelstvo města svým usnesením.

10. Starosta informoval radu o přípravě generální opravy silnice I.třídy č.37 v části Chrudimské ulice. Rada města uložila městskému úřadu, aby při projednávání harmonogramu výstavby důsledně hájil zájmy obyvatel a podnikatelů, kteří mají sídlo na části Chrudimské ulice dotčené stavbou. Jedná se zejména o přístup k pozemkům po dobu stavby.

11. Rada města byla seznámena s rozhodnutím MÚ Chotěboř, odboru dopravy a SH o instalaci dopravního značení „zákaz státní“ v Nádražní ulici. Umístění značek je vyvoláno žádostmi občanů, kteří si stěžují na parkování nákladních vozidel na chodníku, čímž znemožňují jeho řádné užívání a dále žádostí společnosti SET Ždírec n.D., která poukázala na nepříznivý vliv výfukových zplodin nákladních vozidel, parkujících v Nádražní ulici, při ranním startování na provoz klimatizace penzionu Filippi.

Usnesení:
Rada města souhlasí s objednáním instalace 4 ks svislých dopravních značek B 29 v hodnotě 12.000,-Kč v ulici Nádražní v souladu s rozhodnutím MÚ Chotěboř.
Hlasování: 5 pro

12. Rada projednala žádost o prominutí poplatku za držení psa, převzatého z útulku v Podlíšťanech.

Usnesení:
Rada města souhlasí s prominutím poplatku za držení psa panem Sedlákem po dobu 3 let od přihlášení psa do evidence MÚ Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

13. Starosta informoval radu o jednání osadního výboru a výboru SDH Údavy 18.10.2004, kterého se účastnil. Na jednání byly prodiskutovány potřeby zajištění provozu budovy čp.43 a průběh dalších potřebných oprav – úprava pitné vody a kontrola provozu domácí vodárny, zprovoznění předního vchodu do budovy, rekonstrukce přístavby budovy, oprava světlíků a záklopu půdy atd. MÚ bude požadavky provozu postupně řešit a předloží radě města návrh řešení na příštích schůzích.

14. Převod STL přípojky zemního plynu:

Usnesení:
Rada města souhlasí s převodem STL přípojky zemního plynu, vybudované na náklady města společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové, za úhradu ve výši 9.000,-Kč. Rada pověřila starostu podpisem kupní smlouvy č.98/P/04.
Hlasování: 5 pro

15. Rada města se seznámila se žádostí společnosti EUROMETAL Chotěboř o prodej pozemků v průmyslové zóně II. Rada města předloží žádost nejbližšímu zasedání zastupitelstva města k projednání.

16. Převod příspěvku, úprava nájemní smlouvy:

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o převodu částky ve výši 40.000,-Kč na účet SK Dekora Ždírec n.D. v souladu s rozpočtem města.
b) souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě z 22.12.2003 na pronájem areálu sportovního stadionu; předmětem dodatku je doba pronájmu areálu do 31.12.2020.
Hlasování: 5 pro

17. Pan Ing. Miloš G. požádal radu města o svolení k podnájmu bytu v domě čp.569, jehož je uživatelem.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby pan Ing. Miloš G., člen Bytového družstva ve Ždírci nad Doubravou, pronajal formou podnájmu byt č.3 v bytovém domě ve Ždírci n.D., Družstevní 569, který je ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a Bytového družstva ve Ždírci n.D.
Podmínky podnájmu:
- podnájem na dobu určitou 3 roky od data uzavření smlouvy o podnájmu
- výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu
- na adrese bytu musí mít trvalé bydliště člen družstva nebo osoba jemu blízká
Hlasování: 5 pro

18. Různé:
a) Starosta informoval radu o přípravě další výstavby areálu pro hasičský sport. Rada souhlasí s tím, aby MÚ zadal zpracování projektu provozní budovy panu F.Lédlovi.
b) Rada se seznámila s postupem výstavby bytu v budově čp.14 v Horním Studenci. MÚ vyzve nájemce pohostinství, aby odstranil uskladněný nepořádek ze dvora objektu. MÚ připraví nájemní smlouvu na pronájem příslušenství pohostinství, které není ve stávající smlouvě nájemní nijak řešeno. Rada města se k problematice pronájmu vrátí na 45.schůzi.

45.schůze rady města se uskuteční ve středu 3.listopadu 2004 v 15:00 hod.

 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-44-web.pdf 90 kB Zápis ze 44.schůze rady města ve formátu PDF