Zápis ze 46.schůze rady města edit delete

18.11.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Hosté: Jiří Uchytil – předseda finančního výboru, Jiří Novák – ředitel ZŠ Ždírec n.D.

Program schůze:
1) Příprava rozpočtu města na rok 2005
2) Odpadové hospodářství, provoz sběrného dvora
3) Dílčí přezkoumání hospodaření v roce 2004
4) Údržba areálu a činnost SK Dekora
5) Provedení inventarizace majetku města
6) Pronájem bytu a pohostinství v Horním Studenci
7) Údržba veřejné zeleně
8) Prominutí platby poplatku za likvidaci domovního odpadu
9) Personální záležitosti
10) Pověření člena rady
11) Architektonický návrh supermarketu Jednota
12) Projekt přístavby tělocvičny
13) Provoz veřejného rozhlasu
14) Souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF
15) Výzvy k podání cenových nabídek na dílo
16) Deratizace kanalizačního řadu
17) Provozní řád vodovodu
18) Souhlas s podnájmem bytu v domě čp.569
19) Prodej movitého majetku
20) Smlouva o převodu práv k užití díla
21) Zřízení ochranného pásma k vrtané studni
22) Cyklomaraton VYSOČINA 2005 
23) Různé

 

1. Příprava rozpočtu města na rok 2005
Rada města projednala:
a) návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Ždírec n.D. na rok 2005,
b) návrh rozpočtu města na rok 2005,
c) návrh investičních akcí a nákladnějších oprav majetku města, plánovaných k realizaci v r.2005.
Finanční výbor projedná předložené návrhy a do 8.12.2004 předloží radě města případné požadavky na změny a doplnění návrhů. Rada předloží všechny dokumenty k projednání a schválení zastupitelstvu města na 13.zasedání.

2. Odpadového hospodářství, provoz sběrného dvora
a) Návrh smlouvy nájemní na pronájem a provoz sběrného dvora:
Rada města projednala návrh smlouvy na pronájem pozemku p.č.366/7 se stavbou sběrného dvora ev.č.50, Ždírec n.D., ulice Ke Stadionu. Rada dále projednala návrh smlouvy o obstarání záležitosti, která řeší budoucí provozování sběrného dvora firmou Miloslav Odvárka – ODAS Žďár n.S. Návrh smluv projedná dle rozhodnutí zastupitelstva finanční a kontrolní výbor, který návrhy dle potřeby doplní. Rada města rozhodne o pronájmu a provozu na 47.schůzi. Se zněním smluv bude seznámeno zastupitelstvo města na 13.zasedání.
b) Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem:
Rada města projednala návrh dodatku ke smlouvě o nakládání s odpadem, uzavřené mezi městem a firmou ODAS na odvoz a následnou likvidaci domovního odpadu v roce 2005. Cena za dílo je stanovena bez DPH vzhledem k připravované změně sazby DPH.
c) Návrh na stanovení poplatku za likvidaci DO:
Rada se seznámila s návrhem MÚ na stanovení ceny za likvidaci domovních odpadů v roce 2005. Návrh vychází z příjmů a výdajů na likvidaci odpadů v roce 2003 a předpokládaných nákladů na likvidaci DO v roce příštím.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem, uzavřené mezi městem Ždírec nad Doubravou a firmou Miloslav Odvárka – ODAS, Žďár n.S. Dodatkem ke smlouvě o dílo se mění cena za službu svozu domovního odpadu  v roce 2005 na 539.040,-Kč bez DPH,
b) uložila městskému úřadu, aby připravil na 13.zasedání zastupitelstva města návrh vyhlášky, která stanoví místní poplatek za likvidaci domovních odpadů v souladu s vyhláškou města č.4/2003.
Hlasování: 5 pro

3. Dílčí přezkoumání hospodaření v roce 2004
Starosta seznámil radu s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření města a hospodaření Svazku obcí Vestec v letošním roce.
V hospodaření města nejsou žádné chyby. Jedinou závadou je nesprávné použití částky 1.374,40 Kč z dotace na volby do parlamentu EU – nákup stolních vlaječek ČR a EU do volebních místností. Město uvedenou část dotace vrátilo na účet kraje a tím byl nedostatek odstraněn.
V hospodaření svazku Vestec je nutné doložit zápis o projednání hospodaření zastupitelstvem obce Slavíkov při závěrečném auditu.

4. Údržba areálu, činnost SK Dekora
Starosta navrhl radě města, aby převedla na SK Dekora Ždírec n.D. poplatky z reklamních ploch, vybrané za umístění reklam na stadionu SK Dekora. Místostarosta seznámil radu s potřebou oprav oplocení areálu SK Dekora.

Usnesení:
Rada města souhlasí:
a) s provedením oprav oplocení části areálu sportovního stadionu v částce do 20.000,-Kč,
b) s převodem příspěvku na činnost občanského sdružení SK Dekora. Příspěvek bude převeden ve výši rovnající se výši uhrazených poplatků za umístění reklamních zařízení v areálu SK Dekora Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

5. Provedení inventarizace majetku města:

Usnesení:
Rada města uložila inventarizačním komisím, jmenovaným radou města 28.7.2004 na 40.schůzi, provést k 31.12.2004 inventarizaci pozemků, hmotného a nehmotného majetku města v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví. Za provedení inventarizace majetku příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou odpovídá ředitel organizace p.Mgr.Jiří Novák. Za provedení inventarizace majetku města odpovídá paní Ivana Niklová. Inventarizace majetku bude provedena v termínu od 30.11.2004 do 31.1.2005. Provedení inventarizace majetku se bude řídit vnitřním předpisem, zpracovaným Městským úřadem ve Ždírci nad Doubravou.
Hlasování: 5 pro

6. Pronájem bytu a pohostinství v Horním Studenci
Rada města se seznámila s doporučením osadního výboru k pronájmu pohostinství a s přihlédnutím k návrhu OV Studenec rozhodla o pronájmu bytu 3+1 s příslušenstvím a nebytových prostor – pohostinství s příslušenstvím v budově v Horním Studenci 14.

Usnesení:
Rada města rozhodla:
a) Město Ždírec n.D. pronajme Vladimíru K., bytem Chotěboř a Aleně J., bytem H.Studenec - byt 3+1 v 2.NP domu v Horním Studenci čp.14 na pozemku p.č.st.43/2 včetně příslušenství k bytu, které tvoří nebytové prostory bytu v 2.NP domu a garáž s částí dřevníku v samostatné budově náležející k budově čp.14 na pozemku p.č.st.43/1 a dvorek na pozemku p.č.st.43/2. Nájemní smlouva na byt s příslušenstvím bude uzavřena na dobu určitou od 1.12.2004 do 30.6.2005. 
b) Město Ždírec n.D. pronajme Vladimíru K. a Aleně J. s platností od 1.7.2005:
1/ Byt 3+1 v 2.NP domu v Horním Studenci čp.14 na pozemku p.č.st.43/2 včetně příslušenství k bytu, které tvoří nebytové prostory bytu v 2.NP domu a garáž s částí dřevníku v samostatné budově náležející k budově čp.14 na pozemku p.č.st.43/1 a dvorek na pozemku p.č.st.43/2.
2/  Nebytové prostory pohostinství v I.NP domu v Horním Studenci čp.14 na pozemku p.č.st.43/2 s příslušenstvím, které tvoří chodba, sklep a sociální zařízení pohostinství.
c) Nájemní smlouvu na pronájem prostor dle písmene b) odstavec 1/ a 2/ lze uzavřít s platností před  1.7.2005. Podmínkou je předání nebytových prostor pohostinství pronajímateli stávajícím nájemcem. Uzavřením nájemní smlouvy před 1.7.2005 by skončil nájemní vztah k bytu 3+1 na dobu určitou, uzavřený dle písmene a).
d) Další podmínky pronájmu jsou uvedeny v příloze zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 5 pro

7. Údržba veřejné zeleně
Starosta informoval radu o nákladech na údržbu veřejné zeleně na Benátkách a Stružinci.

Usnesení:
Rada města souhlasí s úhradou částky ve výši 87.465,- Kč za údržbu veřejné zeleně v místní části Stružinec a Benátky v průběhu roku 2004.
Hlasování: 5 pro

8. Prominutí platby poplatku za likvidaci domovního odpadu

Usnesení:
Rada města rozhodla o osvobození občanů města, kteří mají trvalé bydliště ve Ždírci n.D., ale na území města se prokazatelně po celý rok 2004 nezdržují z osobních a pracovních důvodů, od platby místního poplatku za likvidaci domovního odpadu dle návrhu správce poplatku; návrh tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

9. Personální záležitosti

Usnesení:
A/  Rada města rozhodla o uzavření dohody:
a) na pracovní činnost promítač filmů v městském kině Ždírec n.D. s Ondřejem A., Ždírec n.D. na dobu neurčitou s platností od 1.11.2004,
b) na pracovní činnost inspektor požární ochrany, elektromechanik, bezpečnostní referent s Josefem P., Ždírec n.D. na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005,
c) na pracovní činnost obsluha čističky odpadních vod a kompostárny s Ing. Miloslavem G., Ždírec n.D. na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005.
Odměna za činnost je stanovena rozhodnutím rady města.

B/  Rada města změnila s platností od 15.12.2004 náplň práce Oldřicha J. dle katalogu prací (nařízení vlády č.469/2002 Sb.) 2.21.11 strojník vodohospodářských zařízení, 2.21.1 čistič kanalizačních zařízení, 2.12.8 zámečník, 2.18.7 zahradník, 1.6.1 domovník.
Pracovník je zařazen do organizační složky technické služby, platové zařazení zaměstnance podle nařízení vlády ČR č.330/2003 Sb. a katalogu prací.
Hlasování: 5 pro

10. Pověření člena rady

Usnesení:
Rada města pověřila člena rady Ing.Miloslava Gajdoruse:
a) k zastupování města při dohledu na provoz sběrného dvora, kompostárny a čističky odpadních vod s platností od 17.11.2004
b) k dohledu na předání obsluhy a agendy provozu čističky odpadních vod Ladislavem Horákem Oldřichu Janáčkovi v průběhu prosince 2004.
Hlasování: 5

11. Architektonický návrh supermarketu Jednota
Rada se seznámila s architektonickým návrhem na stavbu supermarketu Jednota v lokalitě Na Pikulce. S návrhem bude seznámeno zastupitelstvo města na 13.zasedání.

12. Projekt přístavby tělocvičny
Rada města se seznámila s nabídkami na zpracování projektu pro stavební řízení a realizaci stavby druhého sálu tělocvičny ZŠ Ždírec n.D. Nabídky na základě výzvy MÚ předložily 2 projektové firmy, 1 firma se pro nedostatek kapacity omluvila a cenovou nabídku nepředložila.
Cenové nabídky na projekt pro stavební řízení a realizaci stavby, cena vč.DPH:
1)  DRUPOS-PROJEKT H.Brod  155.890,-Kč
2)  STAVOTHERM H.Brod   270.130,-Kč¨

Usnesení:
Rada města rozhodla, město Ždírec n.D. zadá zpracování projektu pro stavební řízení a realizaci stavby přístavby tělocvičny ZŠ Ždírec n.D. společnosti DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havlíčkův Brod. Podmínkou objednání projektových prací je potvrzení o přidělení státní dotace na výstavbu.
Hlasování: 5 pro

13. Provoz veřejného rozhlasu
Místostarosta informoval radu o průběhu instalace bezdrátového veřejného rozhlasu (BVR). Projektant navrhuje zajistit ozvučení nemovitostí, které se nachází v oblasti zvýšeného hluku (zejména ulice Brodská a Chrudimská) domovními přijímači. Těmito přijímači lze také vybavit veřejně přístupné budovy (knihovna, obchody) a podniky na území města. Cena přijímače je cca 1.500,-Kč.
Místostarosta navrhl radě vyřadit z evidence stávající zařízení veřejného rozhlasu, tj. rozhlasovou ústředny a kompletní rozvod veřejného rozhlasu v místní části Ždírec n.D. Část zařízení ústředny a rozvodu VO bude využita jako náhradní díly pro další rozvody VO v areálu základní školy a v místních částích Nový a Horní Studenec.

Usnesení:
Rada města:
a) uložila městskému úřadu, aby vyzval podniky na území Ždírce n.D. k instalaci přijímačů veřejného rozhlasu,
b) uložila městskému úřadu, aby provedl průzkum zájmu obyvatel o odkoupení a instalaci přijímačů veřejného rozhlasu v lokalitách, které nelze dostatečně ozvučit venkovními reproduktory,
c) vyřadila z evidence majetku města rozhlasovou ústřednu a rozvod veřejného rozhlasu v místní části Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

14. Souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF
Rada se seznámila s návrhem společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. (SET) na trvalé odnětí pozemků v průmyslové zóně II – sever, které jsou ve vlastnictví města, ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Platbu za odnětí ze ZPF uhradí společnost SET, která má pozemky pronajaty pro uložení  zeminy ze staveniště v areálu firmy.

Usnesení:
Rada města souhlasí s trvalým odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu v k.ú.Horní Studenec na části průmyslové zóny II, které město pronajalo společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pro uložení zeminy.
Náklady na projekt odnětí a veškeré platby s odnětím spojené uhradí nájemce pozemků, který je zároveň žadatelem o odnětí pozemků ze ZPF.
Hlasování: 5 pro

15. Výzvy k podání cenových nabídek na dílo
Starosta informoval radu o přípravě výstavby (dokončení) komunikace Na Řekou. Jedná se o rozšíření komunikace na projektovanou šířku, osazení obrubníků a provedení neprašného povrchu, vše v souladu se stavebním povolením. Rada souhlasí s tím, aby město vyzvalo odborné stavební firmy k podání cenových nabídek na uvedené práce do 28.2.2005.

16. Deratizace kanalizačního řadu
Starosta informoval radu města o potřebě provedení částečné deratizace kanalizačního řadu z důvodu přemnožení hlodavců. Rada s provedením deratizace souhlasí. Náklady budou hrazeny z kapitoly vodní hospodářství.

17. Provozní řád vodovodu

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí dohodu mezi městem a Petrem L. o provádění kontroly, sanitárních a čistících úkonech na zdroji a rozvodech vody v budově v Údavech čp.43. Rada souhlasí s odměnou za provádění kontroly.
Hlasování: 5 pro

18. Souhlas s podnájmem bytu v domě čp.569

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby slečna Lada B., členka Bytového družstva ve Ždírci nad Doubravou, pronajala formou podnájmu byt v bytovém domě ve Ždírci n.D., který je ve spoluvlastnictví města Ždírec n.D. a Bytového družstva ve Ždírci n.D.
Podmínky podnájmu:
- podnájem na dobu určitou 3 roky od data uzavření smlouvy o podnájmu
- výše nájemného nesmí být v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí příspěvku státu na bytovou výstavbu
- na adrese bytu, tj.Družstevní XXX, Ždírec n.D., musí mít trvalé bydliště člen družstva nebo osoba jemu blízká
Hlasování: 5 pro

19. Prodej movitého majetku

Usnesení:
Rada města souhlasí s prodejem nefunkčního drobného movitého majetku – plotových nůžek HE 550, v.č.44215531 společnosti Mountfield Nové Veselí.
Hlasování: 5 pro

20. Smlouva o převodu práv k užití díla

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu práv k užití díla č.03/S/170/034/V/16 s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism na užití symbolu Turistické informační centrum – TIC – pro informační centrum Ždírec n.D., Brodská 120. Převod práv je bezplatný.
Hlasování: 5 pro

21. Zřízení ochranného pásma k vrtané studni
Rada města projednala žádost MÚ Chotěboř o vyjádření se k návrhu ochranného pásma k vrtané studni na pozemku v k.ú.Stružinec, p.č.294/2, ostatní komunikace. Ochranné pásmo by podle názoru rady výrazně omezilo užívání cesty.

Usnesení:
Rada města nesouhlasí s vytvořením ochranného pásma k vrtané studni na pozemku p.č.294/2, k.ú.Stružinec.
Hlasování: 5 pro

22. Cyklomaraton VYSOČINA 2005

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s tím, aby město Ždírec nad Doubravou bylo hlavním organizátorem cyklistického závodu VYSOČINA 2005,
b) pověřila místostarostu města, aby požádal zpracoval žádost o grant z Fondu Vysočiny na finanční podporu organizace a přípravy závodu,
c) požádá zastupitelstvo města na 13.zasedání o potvrzení rozhodnutí o pořadatelství akce LACMAN VYSOČINA ROAD 2005 a o vyslovení souhlasu se sponzorstvím závodu firmou Lacman s.r.o. Chotěboř,
d) pověřila členy zastupitelstva Luboše Plíhala a Jiřího Pavlíčka přípravou organizace závodu.
Hlasování: 5 pro

23. Různé:
a) Rada města se seznámila se zápisem České obchodní inspekce o provedení kontroly dětských pískovišť na území města dne 11.11.2004.
b) Rada se seznámila se zprávou správce Římskokatolické farnosti Horní Studenec o využití finančního příspěvku města ve výši 50 tis.Kč na opravy kostela sv.Václava v Horním Studenci.
c) Rada projednala žádost SDH Sobíňov o příspěvek na akci Mikulášská nadílka v Sobíňově. Rada souhlasí s poskytnutím věcné ceny ve výši do 500,-Kč.

47.schůze rady města se uskuteční ve středu 1.prosince 2004 v 15:00 hod. 

---------------------------------------
starosta

 

---------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-46-web.pdf 95 kB Zápis ze 46.schůze rady města ve formátu PDF