Zápis ze 47.schůze rady města edit delete

9.12.2004 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Stanovení programu 13.zasedání zastupitelstva
2) Pronájem areálu sběrného dvora
3) Návrh vyhlášky o poplatku za likvidaci domovního odpadu
4) Uzavření dohody o zřízení stavby, smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvám o dílo
5) Projekt poskytování sociální služby organizací FOKUS Vysočina
6) Doplněk organizační směrnice „Oběh účetních dokladů“
7) Projekt dopravního řešení Nádražní ulice
8) Pronájem bytu v čp.120
9) Stanovení odměn za práci v komisích rady města
10) Personální záležitosti
11) Školská rada při ZŠ Ždírec n.D.
12) Stanovení ceny za provoz internetu v městské knihovně
13) Vyřazení majetku z evidence
14) Příspěvek na činnost SDH
15) Zrušení pohledávky
16) Různé

 

1. Stanovení programu 13.zasedání zastupitelstva města
Rada města projednala stanovila termín a čas 13.zasedání zastupitelstva na 16.prosinec 2004, 16:00 hod. Rada schválila návrh programu zasedání předložený starostou.

2. Pronájem areálu sběrného dvora

Usnesení:
1)  Rada města pronajala s platností od 1.ledna 2005:
a) areál sběrného dvora, Ke Stadionu e.č.50, Ždírec n.D. na pozemku p.č.366/7 o výměře 1467 m2 v k.ú.Ždírec n.D.,
b) sociální zařízení v budově čističky odpadních vod, p.č.st.828,
c) movitý majetek vedený na inventurním seznamu města, umístěný na sběrném dvoře, firmě Miloslav Odvárka ODAS se sídlem nám.Republiky 61, Žďár n.Sázavou dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
2) Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy v navrženém znění a pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy.
3) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provozování sběrného dvora, kterou předloží zastupitelstvu města ke schválení na 13.zasedání.
Hlasování: 5 pro

3. Návrh vyhlášky o poplatku za likvidaci domovního odpadu
Starosta informoval radu o vývoji jednání Parlamentu ČR o DPH za služby likvidace a uložení domovního odpadu. DPH je stanovena definitivně na 19%. Město Přibyslav, provozující skládku Ronov n.S. snížilo obcím poplatek za uložení odpadu na skládce, ale ze zákona je povinno zvýšit poplatek na budoucí sanaci skládky o 100,-Kč/t a od 1.1.2005 bude plátcem DPH. Firma ODAS zvýšila cenu za odvoz DO o 6% zejména z důvodu růstu ceny pohonných hmot a cenu účtuje s DPH 19% oproti 5% účtovaným do 1.5.2004.

Cena za ukládání odpadu na skládku v roce 2005 se zvýší následovně:
a) uložení DO na skládce – nárůst ceny o zhruba 20 tis.Kč za rok,
b) odvoz DO na skládku a likvidace vytříděných složek DO – nárůst ceny o zhruba
100 tis.Kč za rok.

Rada města z výše uvedených důvodů navrhne zastupitelstvu stanovit cenu za likvidaci  odpadu ve výši 340,-Kč na občana ročně.
 
4. Uzavření smluv o dílo a dodatků ke smlouvám o dílo

Usnesení:
Rada města schválila:
1) dohodu o zřízení stavby mezi městem Ždírec n.D. a VČE, a.s. Hradec Králové, na základě které umožní město vybudovat v místní části Benátky na pozemku p.č.24/39 sloupovou trafostanici jako zařízení veřejného rozvodu elektřiny
2) uzavření smlouvy o dílo č.5/2005/LPV s a.s.Vodovody a kanalizace Havl.Brod na provádění rozborů pitné vody ze zdroje vody u budovy čp.43 v Údavech na dobu neurčitou
3) uzavření smlouvy o dílo č.27/2005 s s.r.o.ENVIREX Chotěboř na provádění měsíčních rozborů odpadní vody na ČOV v roce 2005
4) uzavření smlouvy o dílo na opravy fasády, výměnu části oken a opravy dalších prvků budovy čp.120 v ceně díla 844.476,-Kč s firmou Josef Bříza v předloženém znění
5) uzavření smlouvy o dílo č.17/04/Po na výstavbu STL plynovodu v ulici Na Balkáně pro 5 RD s firmou OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim v předloženém znění; rada města souhlasí s převodem investorství během výstavby na společnost Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové; město sdruží na výstavbu finanční prostředky ve výši do 65.000,-Kč, realizace stavby bude v r.2005
6) uzavření smlouvy o dílo č.18/04/Po na výstavbu STL plynovodu v průmyslové zóně I – JIH s firmou OLYMPIA P&P, s.r.o. Chrudim v předloženém znění; rada města souhlasí s převodem investorství během výstavby na společnost Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové; město sdruží na výstavbu finanční prostředky ve výši do 30.000,-Kč, stavba bude realizována v roce 2005
7) dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Josef Marek na výstavbu kanalizace a vodovodu v ulici K Doubravce; dodatek stanovuje termín dokončení stavby na 15.12.2004
8) dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Jan Matějka na výstavbu komunikace v ulici K Doubravce; dodatek stanovuje termín dokončení stavby na 15.12.2004 a zvyšuje cenu za vícepráce o 158.000,-Kč z důvodu rozšíření počtu parcel pro výstavbu rodinných domů z 12 na 19
9) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Josef Bříza na rekonstrukci prostor knihovny; dodatek stanovuje termín dokončení stavby na 30.6.2004 a zvyšuje cenu za vícepráce o 118.772,-Kč z důvodu změny podlahovin z PVC na dlažbu a kompletní výměny vnitřních omítek
10) instalaci televizní antény v domě v Horním Studenci čp.14 firmou TV SAT
11) instalaci kuchyňské linky v bytě domu v Horním Studenci čp.14 v ceně do 35.000,-Kč

Hlasování: 5 pro

5. Projekt poskytování sociální služby organizací FOKUS Vysočina
Rada města se seznámila s návrhem projektu poskytování sociálních služeb dlouhodobě duševně nemocným, který městu předložila organizace FOKUS Vysočina. Starosta a místostarosta projednají s ředitelem organizace možnosti využití projektu na území města.

6. Doplněk organizační směrnice „Oběh účetních dokladů“

Usnesení:
Rada města schválila doplněk organizační směrnice města „Oběh účetních dokladů“, jehož předmětem je stanovení postupu při elektronickém zadávání příkazů k úhradě. Příkaz k úhradě elektronicky podepíše účetní, provádějící příkaz k úhradě.
Hlasování: 5 pro

7. Pronájem bytu v čp.120
Rada města projednala žádost pana Marcela R. o postoupení pronájmu bytu 1+1 ve Ždírci n.D., Brodská 120.

Usnesení:
Rada města souhlasí s pronájmem bytu 1+1 v I.NP domu čp.120, Brodská ulice, Ždírec n.D. panu Marcelu R. Podmínky pronájmu budou zachovány dle nájemní smlouvy, uzavřené mezi městem a stávajícím nájemcem Jiřím P. Rada města podmínila uzavření nájemní smlouvy uzavřením písemné dohody mezi Jiřím P. a Marcelem R. o úhradě zhodnocení bytu, kterou provedli předchozí nájemníci. Součástí dohody bude písemná žádost p.P. o ukončení pronájmu bytu k 31.12.2004.
Hlasování: 5 pro

8. Projekt dopravního řešení Nádražní ulice

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby projekt „Vybudování autobusového terminálu a řešení dopravní situace v prostoru Nádražní ulice ve Ždírci n.D.“ zpracovala společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o. Cena za dílo vč.DPH činí 90.000,- Kč, podpora z Fondu Vysočiny bude činit 27.000,- Kč
Hlasování: 5 pro

9. Stanovení odměn za práci v komisích rady města

Usnesení:
Rada města rozhodla o výši nepeněžních odměn pro členy komisí rady města a členy výborů zastupitelstva za práci v orgánech města v II.pololetí 2004.
Seznam členů komisí a výborů a výše nepeněžních odměn tvoří přílohu zápisu ze schůze rady.
Hlasování: 5 pro

10. Personální záležitosti

Usnesení:
A/  Rada města rozhodla o uzavření dohod o pracovní činnosti na dobu určitou do 31.12.2005. Rada města stanovila podmínky výkonu činnosti a výši odměn za prováděnou činnost. Seznam občanů, kteří budou vykonávat pracovní činnost a výše odměn tvoří přílohu zápisu.

B/  Rada města rozhodla o výši odměny řediteli ZŠ Ždírec n.D panu Mgr.Jiřímu Novákovi za výkon funkce v roce 2004 a za splnění závazných ukazatelů rozpočtu školy v roce 2004.
Hlasování: 5 pro

11. Školská rada při ZŠ Ždírec n.D.
Rada města projednala návrh ZŠ Ždírec n.D. na jmenování školské rady v souladu se zákonem.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o ustavení školské komise v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,
§ 167,
b) stanovila počet členů školské rady na 6,
c) jmenovala členem školské rady zástupce zřizovatele členy zastupitelstva města p.Ing.Jiřího Pavlíčka a paní Janu Uchytilovou.
Hlasování: 5 pro

12. Stanovení ceny za provoz internetu v městské knihovně

Usnesení:
Rada města stanovila poplatek za využívání internetu v městské knihovně veřejností na 10,-Kč za hodinu využívání.
Hlasování: 5 pro

13. Vyřazení majetku z evidence

a) Starosta navrhl radě vyřadit z evidence stávající ústřednu veřejného rozhlasu v Horním Studenci. Ústředna je v současnosti mimo provoz a oprava je nerentabilní. Pro rok 2005 je připraveno ozvučení Horního a Nového Studence z ústředny ve Ždírci n.D.
b)Město Chotěboř projevilo zájem o vyřazené reproduktory veřejného rozhlasu.
c) Základní škola Ždírec n.D. požádala o vyřazení nepotřebných lavic, židlí a lůžek. Důvodem vyřazení je náhrada nábytkem odpovídajícím novým hygienickým normám.
d) Městský úřad navrhuje k vyřazení nebo podle zájmu k převodu na ZŠ monitory k PC.

Usnesení:
Rada města:
a) vyřadila z evidence majetku města rozhlasovou ústřednu v Horním Studenci
b) schválila prodej vyřazených reproduktorů veřejného rozhlasu za cenu odpadu
c) souhlasí s vyřazením nepoužitelného majetku v evidenci Základní školy Ždírec n.D. a stanovila prodejní cenu tohoto vyřazeného majetku v souladu s návrhem ZŠ Ždírec n.D.; seznam vyřazeného majetku se stanovenou prodejní cenou tvoří přílohu zápisu
d) vyřadila z evidence 1 ks monitor 15“ a souhlasí s převodem 1 ks monitoru 15“ na Základní školu Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

14. Příspěvek na činnost SDH

Usnesení:
Rada města schválila příspěvek ve výši 1.000,- Kč SDH Údavy na úhradu cen na akci Mikulášská nadílka, konané 4.12.2004.
Hlasování: 5 pro

15. Zrušení pohledávky

Usnesení:
Rada města zrušila pohledávku ve výši 50,-Kč, poplatek z využití veřejného prostranství, ze dne 18.7.2003, kterou má město vůči Františku Čurdovi.
Hlasování: 5 pro

16. Různé:
a) Městský úřad předložil radě informaci o dluhu manželů L. na nájemném za byt v Údavech. MÚ důrazně upozorní nájemníky na možnost zrušení nájemní smlouvy v případě neplacení nájmu.

b) Starosta navrhl radě, aby zvážila možnost prodeje bytu 2+1 v domě čp.302 ve Ždírci n.D. Rada s návrhem souhlasí a předloží návrh zastupitelstvu města k projednání.

c) Rada se seznámila s cenovou kalkulací nákladů na stavbu železničního přejezdu na plánované komunikaci z Chotěbořské ulice do areálu firmy SET Ždírec. Náklady vč.projektu a vlakové výluky jsou odhadnuty projektantem na více než 8 mil.Kč. Město bude jednat 15.12. s firmou SET o způsobu úhrady nákladů stavby.

d) Pan Kolář navrhl radě zabývat se využitím volných nebytových prostor v 2.NP budovy čp.1 ve Ždírci n.D., tj. budovy staré pošty. Starosta prověří možnost požádaní o státní dotaci na rekonstrukci prostor na min.2 byty.

48.schůzi rady města svolá starosta v průběhu 53.týdne.

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-47-web.pdf 98 kB Zápis ze 47.schůze rady města ve formátu PDF