Zápis ze 48.schůze rady města edit delete

3.1.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Stanovení podmínek pro zadávání zakázek a jejich hodnocení
2) Hospodářská činnost města
3) Projednání nabídky na opravu budovy čp.120
4) Zajištění akce cyklomaraton LACMAN VYSOČINA ROAD
5) Vybavení tělocvičny sportovním nářadím
6) Grantový program Krajina Vysočiny 2004
7) Přestavba nebytových prostor na byty
8) Dodatek ke smlouvě o stravování
9) Příspěvek na činnost SDH Ždírec nad Doubravou
10) Převod příspěvku
11) Žádost o příspěvek na opravu kulturní památky
12) Vyřazení nepotřebného majetku města z evidence
13) Různé

 

1. Stanovení podmínek pro zadávání zakázek a jejich hodnocení
Rada města projednala návrh na stanovení kompetencí při zadávání a hodnocení zakázek stavebních prací, oprav a údržby majetku a pořizování majetku města.

Usnesení:
Rada města s platností od 1.ledna 2005 stanovila podmínky pro zadávání a následné hodnocení zakázek, které nejsou veřejnými zakázkami ve smyslu §6 zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jelikož předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2.000.000 Kč.

Podmínky zadávání zakázek a hodnocení nabídek:
1) Zakázku s předpokládanými náklady ve výši do 100.000,-Kč vč. DPH je oprávněn zadat starosta nebo místostarosta, kteří si vyžádají nabídku od 1 nebo více dodavatelů podle povahy zakázky s ohledem na reálný počet dodavatelů, kteří jsou schopni splnit požadované zadání.
Vyhodnocení nabídky provede starosta a místostarosta, kteří si k hodnocení dle potřeby přizvou dalšího člena zastupitelstva města nebo zaměstnance města, který je seznámen s problematikou zakázky.
2) Zakázku s předpokládanými náklady ve výši od 100.000,- do 300.000,-Kč vč. DPH je oprávněn zadat starosta nebo místostarosta, kteří si vyžádají nabídku od 3 a více dodavatelů podle povahy zakázky s ohledem na reálný počet dodavatelů, kteří jsou schopni splnit požadované zadání.
Vyhodnocení nabídky provede starosta a místostarosta, kteří si k hodnocení přizvou dalšího člena zastupitelstva města nebo zaměstnance města, který je seznámen s problematikou zakázky.
3) Zakázku s předpokládanými náklady ve výši od 300.000,- do 2.000.000,-Kč vč. DPH je oprávněna zadat rada města, která si vyžádá nabídku od nejméně 3 dodavatelů podle povahy zakázky s ohledem na reálný počet dodavatelů, kteří jsou schopni splnit požadované zadání.
4) Vyhodnocení nabídky provede rada města, která si k hodnocení může přizvat další členy zastupitelstva města nebo zaměstnance města, kteří jsou seznámen s problematikou zakázky.

Další podmínky zadávání zakázek:
a) Zadávání zakázek musí být v souladu se schváleným plánem investičních akcí
a rozpočtem města na příslušný rok.
b) V  případě neodkladné opravy nebo havárie je oprávněn zadat zakázku ve výši do 100.000,-Kč vč. DPH na odstranění následků poruchy nebo havárie  vedoucí oddělení výstavby města.
c) Starosta nebo místostarosta předloží radě města každé vyhodnocení nabídek dle odstavce 1) a 2) ke schválení na schůzi rady, která bude následovat po vyhodnocení nabídek.
Hlasování: 5 pro

2. Hospodářská činnost města
Starosta informoval radu města o návrzích MÚ na oddělení hospodářské činnosti (hospodaření v lesích ve vlastnictví města) od běžné činnosti města. MÚ navrhuje založení buď příspěvkové organizace, která bude provádět kompletní hospodaření v obecním lese, nebo společnosti s ručením omezeným.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby městský úřad připravil na 14.zasedání zastupitelstva podklady potřebné k rozhodnutí o založení právnické osoby, která zajistí hospodaření v lesních porostech ve vlastnictví města. Rada souhlasí s přizváním daňového poradce na přípravu založení právnické osoby.
Hlasování: 5 pro

3. Projednání nabídky na opravu budovy čp.120
Rada města se seznámila s nabídkou firmy LOCK s.r.o. na výměnu oken v bytové části domu v Brodské ul. čp.120 ve Ždírci n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s výměnou oken v bytové části domu čp.120 v průběhu roku 2005. Na výměnu oken využije město prostředky z Fondu rozvoje bydlení čerpané v rámci 9.výběrového řízení. Městský úřad zajistí na realizaci akce nejméně 3 nabídky na kompletní výměnu oken včetně vnějších a vnitřních parapetů a zednických prací.
Hlasování: 5 pro

4. Zajištění akce cyklomaraton VYSOČINA ROAD
Rada města vyhodnotila akci LACMAN VYSOČINA ROAD 2004. Místostarosta informoval radu o definitivním přiznání dotace z Fondu Vysočiny. Příspěvek ve výši 30 tis.Kč je na účtu města.
Místostarosta dále informoval radu o přípravě 11.ročníku 2005. Město podalo žádost o příspěvek na akci z Fondu Vysočiny ve výši 50 tis.Kč.

Usnesení:
Rada města stanovila nepeněžitou odměnu členům komise pro přípravu a organizaci cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2004
Hlasování: 4 pro, zdržel se Ing.Pavlíček

Rada města:
1) jmenovala komisi pro přípravu a organizaci cyklomaratonu LACMAN VYSOČINA ROAD 2005 ve složení: Luboš Plíhal – předseda a členové Ing. Jiří Pavlíček a Josef  Plíhal; činnost komise bude ukončena po závěrečném vyhodnocení cyklomaratonu,
2) stanovila odměnu předsedovi komise, která bude vyplácena během přípravy a zajišťování organizace závodu.
Hlasování: 5 pro

5. Vybavení tělocvičny sportovním nářadím
Rada města projednala žádost SK Dekora – odboru SPV o zakoupení odrazové trampolíny pro potřeby cvičenců odboru a žáků základní školy. Nákup bude řešen z prostředků roku 2005.

Usnesení:
Rada města souhlasí se zakoupením odrazové trampolíny  pro potřeby cvičenců v tělocvičně. Nákup bude realizován ve vazbě na schválený rozpočet města.
Hlasování: 5 pro

6. Grantový program Krajina Vysočiny 2004
Rada města projednala návrh na podání žádosti o podporu z Fondu vysočiny v rámci grantového programu Krajina Vysočiny 2004. Město požádá o podporu na projekt revitalizace toku Doubravy  v lokalitě u soutoku s Janským potokem.

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání žádosti na získání dotace z Fondu Vysočiny, grantový program Krajina Vysočiny 2004 na projekt „Studie projekčních parametrů revitalizace Doubravy v k.ú. Ždírec nad Doubravou“. Cena za zpracování projektu je 133 tis.Kč, příspěvek města bude činit 25% nákladů.
Hlasování: 5 pro

7. Přestavba nebytových prostor na byty
Starosta informoval radu o možnostech rekonstrukce nebytových prostor v domě čp.1, Žďárská ulice (bývalá budova pošty) na byty. Zaměstnanci oddělení výstavby města zpracovali studii možných úprav II.NP a podkroví a konstatovali, že stavební dispozice budovy a dále v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu rozvoje bydlení a je možné v II.NP vybudovat 2 byty 2 + kk a v půdním prostoru lze vybudovat byt 3 + kk. SFRB poskytuje dotaci na 1 byt ve výši 550 tis.Kč. Podmínkou je výstavba bytů s celkovou podlahovou plochou do 60 m2 (2 byty) a do 80 m2 (3 byt).

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání žádosti na získání dotace na výstavbu 3 bytů, které budou realizovány rekonstrukcí II.NP a půdního prostoru domu čp.1 ve Ždírci n.D., Žďárská ulice dle podmínek nařízení vlády ČR č.146/2003 Sb. Plánovaný termín rekonstrukce budovy je rok 2006.
Hlasování: 5 pro

8. Dodatek ke smlouvě o stravování

Usnesení:
Rada města schválila dodatek ke smlouvě o stravování zaměstnanců města ve školní jídelně ZŠ Ždírec n.D. Předmětem dodatku je úprava ceny stravování z 37,50 Kč na 39,50 Kč s platností od 1.ledna 2005.
Hlasování: 5 pro

9. Příspěvek na činnost SDH Ždírec nad Doubravou
Členové SDH Ždírec n.D. provedli kompletní demontáž drátového rozvodu veřejného rozhlasu ve Ždírci n.D. Rada města za provedenou práci přispěje SDH na činnost.

Usnesení:
Rada města schválila příspěvek na činnost SDH Ždírec n.D. v roce 2005 ve výši 12.000,-Kč.
Hlasování: 5 pro

10. Převod příspěvku

Usnesení:
Rada města schválila převod příspěvku ve výši 34.832,-Kč obci Vojnův Městec na financování kulturně společenskou akci „Kulturní léto 2005“.
Hlasování: 5 pro

11. Žádost o příspěvek na opravu kulturní památky
Majitelé zámku v Novém Studenci požádali město o příspěvek na opravu kulturní památky – vstupního portálu zámku v Novém Studenci v roce 2005. Majitelé hodlají požádat o spolufinancování opravy kraj Vysočina. Podmínkou kraje Vysočina pro přidělení dotace je spoluúčast obce na realizaci opravy ve výši min.20% nákladů, což je v konkrétním případě 56 tis.Kč. Žadatelé souhlasí s tím, aby město použilo na úhradu příspěvku část kupní ceny za pozemky, které bude od rodiny Horákových kupovat podle usnesení zastupitelstva ze 7.10.2004. O výši příspěvku bude snížena kupní cena za pozemky.

Usnesení:
Rada města souhlasí s tím, aby město poskytlo příspěvek ve výši 56.000,-Kč na opravu nemovité kulturní památky zámek Nový Studenec – oprava vstupního portálu. Příspěvek tvoří 20% plánovaných nákladů na opravu portálu a bude poskytnut v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina“. Oprava bude realizována v roce 2005.
Rada předloží zastupitelstvu města na 14.zasedání ke schválení návrh na financování příspěvku.
Hlasování: 5 pro

12. Vyřazení nepotřebného majetku města z evidence
Městský úřad předložil radě návrh na vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku města tak, jak byl zjištěn při provádění inventarizace majetku.

Usnesení:
Rada města na základě doporučení komise pro provedení inventarizace majetku města souhlasí s vyřazením nefunkčního a nepotřebného majetku:
a) hmotného majetku umístěného v objektu:
- Městský úřad Ždírec n.D.
- Kulturní dům Horní Studenec
- Pečovatelská služba
- Městské kino
- Hasičská zbrojnice Ždírec n.D.
b) nehmotného majetku umístěného v objektu:
- Městský úřad Ždírec n.D.

Seznam navrženého majetku k vyřazení tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

13. Různé:
a) Ing.Gajdorus informoval radu o provozu ČOV a o školení obsluhy p.Propilkem (vedoucí ČOV Havl.Brod – Perknov) zaměřeném na technologii provozu; starosta doplnil informaci o provedeném školení bezpečnosti práce a preventivních zdravotních prohlídkách pracovníků ČOV a očkování proti žloutence.
b) Starosta informoval radu o podepsání smlouvy na provoz veřejného osvětlení a sběrného dvora. V prvním lednovém týdnu bude dokončeno fyzické převzetí VO firmou Citelum.

49.schůze rady města se uskuteční ve středu 12.ledna 2005 v 15:00 hod.

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-48-web.pdf 91 kB Zápis ze 48.schůze rady města ve formátu PDF