Zápis ze 49.schůze rady města edit delete

13.1.2005 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze:
1) Hospodářská činnost města
2) Personální řešení organizačních složek
3) Výkaz o plnění rozpočtu města za rok 2004
4) Informace o přípravě rekonstrukce ulice Chrudimská
5) Vyhodnocení nabídek na opravu budovy čp.120
6) Prodej a nákup zemědělské techniky
7) Podmínky pro zřízení přechodu pro chodce
8) Půjčka na investiční akce
9) Podmínky prodeje bytové jednotky č.301/11
10) Třídění domovních odpadů, provoz sběrného dvora
11) Smlouva na práce spojené s pohřbíváním zemřelých
12) Odprodej materiálu a ND
13) Různé

 

1. Hospodářská činnost města
Starosta informoval radu města o jednáních MÚ ve věci oddělení hospodářské činnosti (hospodaření v lesích ve vlastnictví města) od běžné činnosti města. Na základě doporučení daňového konzultanta je zřejmé, že pro město je v současnosti výhodnější oddělit hospodářskou činnost a tuto provozovat v rámci obchodní společnosti.

Usnesení:
Rada města uložila starostovi, aby objednal v advokátní kanceláři JUDr.Teuflová založení společnosti s ručením omezeným, jejíž hlavní činností bude správa městských lesů a údržba veřejné zeleně.
Hlasování: 5 pro

2. Personální řešení organizačních složek
Starosta informoval radu o potřebách organizační složky (OS) Technické služby na zajištění údržby zeleně a majetku města po ukončení civilní služby dvou občanů a po ukončení pracovního poměru p. Ladislava H. a s tím spojeného zařazení p. Oldřicha J. na provoz ČOV. K 21.12.2004 ukončil pracovní poměr p. Josef P. odchodem do důchodu. K 1.1.2005 došlo ke snížení počtu zaměstnanců OS z 10 na 8 a 1 zaměstnanec ukončil výkon civilní služby. Starosta navrhl radě, aby od 1.9.2005 byla zařazena paní Hana P. do OS Pečovatelská služba, jelikož pro provoz nového DSPS je nutné zajistit dalšího zaměstnance. Starosta z tohoto důvodu navrhuje přijmout 1 zaměstnance na údržbu zeleně a dalšího majetku a zařízení ve vlastnictví města od 1.dubna 2005.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí se přeřazením paní Hany P. z organizační složky města Technické služby do organizační složky Pečovatelská služba k 1.9.2005.
b) rozhodla o přijetí pana Miroslava Š., bytem Ždírec n.D., do pracovního poměru s platností od 1.4.2005 a se zařazením zaměstnance do organizační složky Technické služby.
Hlasování: 5 pro

3. Výkaz o plnění rozpočtu města za rok 2004
Rada města se seznámil s výkazem plnění rozpočtu města v roce 2004, tj. s rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji.

Příjmy města činily celkem 52 917 449,00 Kč a byly splněny oproti plánu na 99,7%.  
Výdaje města činily celkem 51 046 276,00 Kč a byly splněny oproti plánu na 96,6%.  
Výkaz projedná finanční výbor a rada ho předloží k projednání zastupitelstvu na 14.zasedání 3.2.2005.

4. Informace o přípravě rekonstrukce ulice Chrudimská
Starosta informoval radu o jednání dne 4.1.2005 na ŘSD Jihlava ve věci projektu rekonstrukce části silnice I/37 – Chrudimská ulice. Město uplatnilo požadavek na posunutí autobusových zastávek a zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu u ZŠ. ŘSD uhradí rekonstrukci vozovky s osazením původních kamenných obrubníků. Město bude hradit rekonstrukci povrchu chodníků, opravu části kanalizace, která slouží také jako splašková. ŘSD nabízí městu vypsání výběrového řízení na rekonstrukci povrchu chodníků zároveň z vypsáním soutěže na rekonstrukci vozovky.

Usnesení:
Rada města pověřila Ředitelství silnic a dálnic, správu Jihlava, k vypsání soutěže na podání cenové nabídky na rekonstrukci chodníků v Chrudimské ulici. Vyhodnocení soutěže provede rada města.
Hlasování: 5 pro

5. Vyhodnocení nabídek na opravu budovy čp.120
Rada města vyhodnotila nabídky podané na výměnu 6 ks oken včetně parapetů s kompletní demontáží původních oken, montáží a zednickým zapravením nových oken a parapetů ve 3 bytech v budově čp.120, Brodská ulice.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na výměnu 6 ks oken předložila společnost LOCK, s.r.o. Žďár n.S. Rada pověřila starostu nebo místostarostu uzavřením předložené smlouvy o dílo. Uzavření smlouvy je vázáno na schválení rozpočtu města na rok 2005.
Hlasování: 5 pro

6. Prodej a nákup zemědělské techniky
Starosta informoval radu o možnosti prodeje travní sekačky White formou protiúčtu při nákupu nové sekačky. Firma Milichovský nabídla za sekačku 40 tis.Kč a zvýhodněnou cenu při nákupu sekačky Husqvarna. Technické služby již jednu sekačku Husqvarna používají. Sekačka White není bez generální opravy schopná dalšího trvalého provozu.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město odprodá sekačku White formou protiúčtu při nákupu sekačky Husqvarna se šíří sekání 108 cm. Koupě nové sekačky je podmíněna schválením rozpočtu města.
Hlasování: 5 pro

7. Podmínky pro zřízení přechodu pro chodce
Starosta informoval radu o podmínkách pro zřízení přechodu pro chodce na Žďárské ulici na silnici I/37 v prostoru křižovatky Na Kanále. Krajský úřad podmínil zřízení přechodu bezpečnostním auditem, který by stanovil vhodnost či nevhodnost zřízení přechodu. DI-Policie ČR, který se vyjadřuje ke zřízení přechodu, upřednostňuje na méně frekventovaných přechodech vytvoření pouze bezpečného místa pro přechod např.snížením obrubníků apod. Audit v hodnotě 12 tis.Kč musí uhradit město a to s rizikem, že audit zřízení přechodu nedoporučí. Osazení dopravních značek svislých a vodorovných hradí také město. Náklady lze odhadnout celkem na 30 tis.Kč.
Rada města pověřila starostu jednáním s DI-Policie ČR Havl.Brod o možnostech jiného řešení přechodu pro chodce.

8. Půjčka na investiční akce

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s tím, aby město oslovilo 3 banky k předložení nabídek na poskytnutí investiční půjčky na dostavbu Domu s pečovatelskou službou, na spolufinancování přístavby tělocvičny ZŠ a na dokončení komunikací v ulici Nad Řekou
b) stanovila termín na předložení nabídek na 31.1.2005.
c) stanovila podmínky půjčky: výše půjčky 6.500.000,-Kč, čerpání od 2.pololetí 2005, splácení od 1.1.2006 po dobu 5 let
d) uložila starostovi vyzvat do 14.1. banky k předložení nabídek.
Hlasování: 5 pro

9. Podmínky prodeje bytové jednotky č.301/11
Rada města projednala podmínky prodeje bytové jednotky č.301/11 v souladu s usnesením zastupitelstva města.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že byt bude nabídnut ke koupi přednostně stávajícímu nájemci
b) stanovila podmínky prodeje bytu – podmínky tvoří přílohu zápisu
c) uložila starostovi, aby vyzval nájemce k předložení nabídky na koupi bytové jednotky v termínu do 26.1.2005
Hlasování: 5 pro

10. Třídění domovních odpadů, provoz sběrného dvora
Starosta informoval radu o potřebě rozšíření počtu nádob na tříděný odpad v severní části města. Jedná se zejména o kontejnery na plasty. Starosta navrhl radě, aby v prostoru Spojovací ulice bylo zřízeno nové stanoviště kontejnerů, které by doplnilo stávající stanoviště v Družstevní ulici.
Firma ODAS vybrala obsluhu sběrného dvora Ždírec n.D. a od 1.2.2005 bude dvůr včetně výkupny plně v provozu s rozšířenou provozní dobou. Město nabídne obsluze sběrného dvora také výkon dohledu nad provozem kompostárny.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla o zřízení stanoviště kontejnerů v ulici Spojovací. Stanoviště bude vybaveno prozatím kontejnery na plast a doplněno podle finančních možností během roku. případně v rámci grantu z Fondu Vysočiny.
b) město uzavře s obsluhou sběrného dvora dohodu o pracovní činnosti na zajištění provozu kompostárny.
Hlasování: 5 pro

11. Smlouva na práce spojené s pohřbíváním zemřelých
Rada města projednala návrh smlouvy na výkon prací spojených s pohřbíváním.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výkonu prací spojených s pohřbíváním na městském hřbitově v Horním Studenci s p.Jiřím L., bytem Klokočov.
Hlasování: 5 pro

12. Odprodej materiálu a ND

Usnesení:
Rada města rozhodla o prodeji náhradních dílů veřejného osvětlení, vedených ve skladu technických služeb, společnosti Citelum, a.s.Praha za cenu dle evidence MÚ.
Hlasování: 5 pro

13. Různé:
- Starosta informoval radu o poděkování paní Kalitové za přání a dárek k životnímu jubileu.

50.schůze rady města se uskuteční ve středu 26.ledna 2005 v 15:00 hod.

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-49-web.pdf 82 kB Zápis ze 49.schůze rady města ve formátu PDF