Zápis ze 6.schůze rady města edit delete

8.2.2007 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář     

Program schůze:
1) Projednání zápisu z jednání výboru pro kulturu a sport
2) Vyhodnocení poptávkového řízení č.13/2006
3) Vyhodnocení poptávkového řízení č.01/2007
4) Rekonstrukce nebytových prostor v domě čp. 1
5) Povolení sjezdu do areálu firmy Czech Lana
6) Informace o jednání se společností VaK Havl.Brod
7) Žádosti o pronájem pozemku
8) Informace o využití Fondu rozvoje bydlení v roce 2006
9) Poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Václava v Horním Studenci
10) Porovnání nabídek na výrobu a výměnu oken
11) Příspěvek města na realizaci a provoz metropolitní sítě
12) Nájemné z nebytových prostor čp.1
13) Stanovení plateb výživného a úhrady za užívání bytu
14) Pronájem sběrného dvora
15) Projednání podmínek rekonstrukce a pronájmu nebytových prostor čp.119
16) Různé


1. Projednání zápisu z jednání výboru pro kulturu a sport
Rada města se seznámila s výsledky jednání výboru pro kulturu a sport dne 11.12.2006. Z usnesení výboru nevyplývá pro radu města žádný konkrétní úkol.

2. Vyhodnocení poptávkového řízení č.13/2006

Usnesení:
Rada města:
1) uzavírá poptávkové řízení č. 13/2006 – Demolice objektu čp. 122
2) stanovuje pořadí nabídek následovně:
1. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., čj. 178/07, 
cena za dílo 499.800,-Kč vč. DPH
2. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.  Chrudim, čj. 179/07, 
cena za dílo 797.108,-Kč vč. DPH
3. Zvolánek+Korejs, Ždírec n.D., čj. 155/07, 
cena za dílo 1.494.560,-Kč v. DPH
3) ukládá starostovi dohodnout podmínky realizace demolice ve vazbě na finanční zajištění akce
Hlasování: 5 pro

3. Vyhodnocení poptávkového řízení č. 01/2007 – Komunikace v PZ II

Usnesení:
Rada města:
1) uzavírá poptávkové řízení č. 01/2007 - Prodloužení inženýrských sítí v PZ II
2) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na výstavbu komunikace v průmyslové zóně II  v rámci realizace akce „Prodloužení inženýrských sítí v PZ II“ se M-SILNICE a.s., závod Havlíčkův Brod
3) stanovuje podmínky realizace stavby:
a) cena za dílo 5.959.080,-Kč bez DPH
b) stavba bude realizována pouze při obdržení dotace MPO ve výši 75% nákladů
Hlasování: 5 pro

4. Rekonstrukce nebytových prostor v domě čp. 1
Starosta předložil radě města rozpočet nákladů na rekonstrukci části prostor v domě čp. 1, bývalá pošta, kterou předložil p. Jaroslav Kovačka.

Usnesení:
Rada města rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo na rekonstrukci nebytových prostor v domě čp. 1 na samostatnou kancelář vč. sociálního zařízení za cenu 69.000,-Kč bez DPH. Rekonstrukce bude provedena v termínu do 30.6.2007.
Hlasování: 5 pro

5. Povolení sjezdu do areálu firmy Czech Lana

Usnesení:
Rada města souhlasí s prodloužením užívání sjezdu ze silnice I/37 do areálu společnosti Czech Lana s.r.o. s platností do 28.2.2007. Podmínky pro přejezd cyklostezky platí dle původního usnesení rady města ze srpna 2006.
Hlasování: 5 pro

6. Informace o jednání se společností VaK Havl. Brod
Starosta a místostarosta informovali radu o jednání s vedením společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ve věci možností převodu a provozování vodojemu Kohoutov, ČOV Ždírec n.D. a kanalizačního řadu Ždírec n.D. společností VaK. Pro další jednání byly stanoveny další termíny jednání tak, aby na zasedání zastupitelstva 29.3.2007 mohly být předloženy potřebné informace členům zastupitelstva.

7. Žádost o pronájem pozemku
Rada města projednala:
1) Žádost paní Marie Macháčkové čj. 135/07 o pronájem nebo prodej pozemku u silnice I/34 u Nového Ranska pro výstavbu parkoviště dle projektu Ing. Z. Teufla. Projekt předpokládá výstavbu chodníku podél silnice a parkoviště pro 14 osobních automobilů. Projekt z hlediska potřeb města vyhovuje, město ovšem v současnosti nemůže pozemek pronajmout v celé potřebné výměře z důvodu nevyřešených majetkových vztahů. Během jarních měsíců zadá ŘSD ČR, správa Jihlava vypracovat geometrický plán na vypořádání vlastnictví. Následně bude možné jednat o pronájmu, či prodeji pozemku žadatelce.
2) Žádost pana Michala Bukače o pronájem části pozemku p.č.343/1 ostatní plocha v k.ú. Nový Studenec, zastavěné garáží.

Usnesení:
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p.č.343/1 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Nový Studenec, zastavěném garáží panu Michalovi Bukačovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku; nájemné je stanoveno na 100,-Kč za rok.
Hlasování: 5 pro

8. Informace o využití Fondu rozvoje bydlení v roce 2006

Usnesení:
Rada města schvaluje zprávu o způsobu a využití státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu za rok 2006, předloženou městským úřadem.
Hlasování: 5 pro

9. Poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Václava v Horním Studenci

Usnesení:
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,-Kč Římskokatolické farnosti Krucemburk na opravu varhan v kostele sv. Václava v Horním Studenci v roce 2007. Příspěvek bude poskytnut v souladu s rozpočtem města na rok 2007, kapitola kultura.
Hlasování: 5 pro

10. Porovnání nabídek na výrobu a výměnu oken

Usnesení:
Rada města posoudila nabídky na výrobu plastových oken do budovy čp. 29, byt školníka ZŠ Ždírec n.D.:
1) nabídka firmy Lock Žďár n.S., provozovna Nové Ransko - cena za výrobu 5 ks oken, včetně parapetů vnitřních a vnějších, demontáže a montáže oken a zednických prací činí s DPH 40.397,-Kč
2) nabídka firmy Seidler Žďár n.S. - cena za výrobu 5 ks oken, včetně parapetů vnitřních,  demontáže a montáže oken, bez zednických prací a parapetů vnějších činí s DPH 39.459,-Kč
Hlasování: 5 pro

11. Příspěvek města na realizaci a provoz metropolitní sítě

Usnesení:
Rada města schvaluje:
1) úhradu města na výstavbu metropolitní sítě ve výši 250.609,-Kč
2) úhradu na projekt a zkušební provoz metropolitní sítě ve výši 53.823,-Kč
Hlasování: 5 pro

12. Nájemné z nebytových prostor čp.1

Usnesení:
Rada města:
1) projednala návrh společnosti Telefónica O2 Praha na uzavření nové smlouvy nájemní na pronájem nebytových prostor telefonní ústředny v domě čp. 1
2) schvaluje výši nájemného ve výši 700,-Kč/m2 s tím, že od roku 2008 bude možné zvyšovat roční nájemné o inflační nárůst
3) schvaluje pronájem na dobu určitou s platností do roku 2022
Hlasování: 5 pro

13. Stanovení plateb výživného a úhrady za užívání bytu

Usnesení:
Rada města rozhodla o využití finančních prostředků opatrované Bohdany V. následovně:
1. město uhradí část dlužného výživného na dceru Moniku V. dle usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve výši 20.000,00 Kč Úřadu práce v Českých Budějovicích
2. město bude hradit s platností od 1.2.2007 pravidelný měsíční příspěvek na výživné dle usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě na nezletilou dceru Moniku V. ve výši 500,- Kč Úřadu práce v Českých Budějovicích
3. město bude hradit s platností od 1.2.2007 pravidelný měsíční příspěvek ve výši 675,-Kč na úhradu části nákladů spojených s užíváním bytu 2+1 v Novém Studenci Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Havlíčkův Brod
Hlasování: 5 pro

14. Pronájem sběrného dvora
Pan Miloslav Odvárka, nájemce a provozovatel sběrného dvora Ždírec n.D., požádal město ukončilo pronájem sběrného dvora fyzické osobě a pronajalo sběrný dvůr nově založenému s.r.o. ODAS ODPADY s.r.o.

Usnesení:
Rada města projednala žádost společnosti ODAS ODPADY s.r.o. se sídlem Žďár n.S., Brněnská 2277/48, IČ 276 92 841o pronájem sběrného dvora a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování: 5 pro

15. Projednání podmínek rekonstrukce a pronájmu nebytových prostor čp.119

Usnesení:
Rada města:
1. rozhodla, že při rekonstrukci objektu bude vytvořen přístavbou prostor pro provoz lékárny
2. ukládá městskému úřadu upravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu dle bodu 1.
3. ukládá starostovi připravit na 7.schůzi rady smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem lékárny
4. projednala podmínky pronájmu nebytových prostor v domě ve Ždírci n.D., Mírová 119
5. ukládá starostovi projednat podmínky pronájmu nebytových prostor s budoucími nájemci
6. ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor na úřední desce v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích
Hlasování: 5 pro

16. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina“ mezi městem Ždírec n.D. a krajem Vysočina, na jejímž základě získá město podporu ve výši 40.000,-Kč na provoz centra v roce 2007.
Hlasování: 5 pro

17. Různé:
Rada města:
a) se seznámila s vyrozuměním Policie ČR o odložení šetření poškození informačních tabulí v zastávkách autobusu ve Ždírci n.D.
b) projednala návrh petice proti diskriminaci obyvatel venkova, předloženou Spolkem pro obnovu venkova a doporučuje poskytnout petici veřejnosti k podpisové akci
c) vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Ždírec n.D. o zápisu dětí do mateřské školy dne 14.2.2007.
d) vzala na vědomí poděkování Oblastní charity Havlíčkův Brod za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2007.
e) se seznámila se zahájením jednání s městysem Krucemburk ve věci opravy místní komunikace na úseku od mostu přes řeku Doubravu k Pobočnému rybníku; cesta se nachází na katastru Staré Ransko a je zčásti majetkem městyse Krucemburk
f) projednala informaci starosty o způsobu vyřízení parkování osobního automobilu Škoda 120 HBB 86-88, který bránil několik měsíců v užívání a údržbě chodníku podél silnice I/34; majitel vozu nepřebral výzvu k odstranění vozidla a MÚ proto zajistil odtah do autobazaru Claudia 
g) se seznámila s poděkováním paní M. F., paní H. J. a pana J. K. za blahopřání k životnímu výročí
h) se seznámila s povodňovým pláne města, který nabyl platnosti
ch) projednala situaci ve výstavbě supermarketu

 

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm2006-2010-06-zapis-2007-02-07-web.pdf 86 kB zápis z 6.schůze rady města ve formátu PDF