Zápis ze 73.schůze rady města edit delete

9.3.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni:  Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka

Program schůze
1) Vyhodnocení nabídek
2) Vyjádření k železničnímu přejezdu
3) Rekonstrukce budovy čp.95
4) Založení obecně prospěšné společnosti
5) Průvodce turistů
6) Prodej pozemku p.č.342/126
7) Odměny členům zastupitelstva
8) Výstavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ
9) Fond Vysočiny – grantové programy 2006
10) Převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ
11) Valná hromada sdružení vlastníků lesa
12) Příspěvek na činnost SK Dekora
13) Smlouva o spolupráci
14) Ukončení nájemní smlouvy
15) Ukončení platnosti smlouvy příkazní
16) Převod PC na SK Dekora
17) Projekt cyklostezky
18) Zrušení příspěvku na provoz telefonu
19) Stanovení platby za užití prostor

 

1. Vyhodnocení nabídek
Rada města převzala nabídky 4 stavebních firem na zhotovení stavebního objektu SO 210 - lávky u mostu ev.č.34-048 u Nového Ranska. Firmy vypracovaly nabídky v rámci veřejné zakázky na opravu mostu. Zadavatelem zakázky je Ředitelství silnic a dálnic, správa Jihlava.

Usnesení:
Rada města se seznámila s nabídkami soutěžících firem a pověřila starostu, aby zahájil jednání se společností Skanska DS a.s. Brno o podmínkách realizace stavebního objektu SO 210 na mostě ev.č.34-048 u Nového Ranska.
Hlasování: 5 pro

2. Vyjádření k železničnímu přejezdu
České dráhy, a.s., SDC Jihlava vznesly dotaz k možnému zrušení železničního přejezdu v lokalitě Kabáty z důvodu jeho dlouhodobého nevyužívání.

Usnesení:
Rada města nesouhlasí se zrušením železničního přejezdu v k.ú.Kohoutov v km 28,752 trati Havlíčkův Brod – Rosice n.L. vzhledem k připravované rekonstrukci obecní komunikace na pozemcích č.210/1 a 210/2.
Hlasování: 5 pro

3. Rekonstrukce budovy čp.95
Rada projednala žádost vlastníka objektu čp.95 (bývalé družstvo VZOR) o zábor plochy parkoviště z důvodu instalace 2 ks vrat s výjezdem do Nádražní ulice. Vlastník objektu navrhl řešení náhradních parkovacích míst na pozemku ČD, a.s.

Usnesení:
Rada města souhlasí s návrhem rekonstrukce budovy a záborem 3 parkovacích ploch za předpokladu, že vlastník objektu v Nádražní ul.95 vybuduje na svoje náklady stejný počet parkovacích míst na pozemku přiléhajícím k budově čp.95.
Hlasování: 5 pro

4. Založení obecně prospěšné společnosti
Starosta informoval radu o založení obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj o.p.s. ve smyslu usnesení zastupitelstva. Zakladatelé společnosti jsou Město Ždírec n.D., Město Přibyslav, Obec Krucemburk, Obec Vojnův Městec, Obec Modlíkov, Obec Havlíčkova Borová, Zemědělská a.s.Krucemburk, TJ Jiskra V.Městec, TJ Spartak S.Ransko, TJ Sokol H.Borová, Kulturní zařízení města Přibyslav a fa Uttendorfský. Zakladatelé pověřili podáním žádosti       o zápis do obchodního rejstříku paní JUDr.Evu Turinskou a zpracováním žádosti o dotaci p.Zdeňka Chláda. Předsedou správní rady byl zvolen starosta města Jan Martinec.

5. Průvodce turistů
Obec Krucemburk nabídla sousedním obcím zapojit se do přípravy tisku „Průvodce turistů“. Jedná se o soubor cca 15 tipů na výlety na části území Žďárských vrchů a Železných hor ve formátu A5.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s účastí města na projektu „Průvodce turistů“ dle návrhu IC Krucemburk
b) souhlasí s objednáním 500 ks souborů map
b) uložila vedoucí IC Ždírec n.D. Zdeňce Lédlové aktivně spolupracovat s IC Krucemburk na přípravě map
Hlasování: 5 pro

6. Prodej pozemku p.č.342/126
Starosta informoval radu o dopise právního zástupce OVD Jednota Havl.Brod ve věci prodeje pozemku p.č.342/126 v k.ú.Ždírec n.D. společnosti NIMIRU s.r.o. Havlíčkův Brod a o odpovědi starosty na dopis a vznesené pochybnosti.

Usnesení:
Rada města:
a) konstatovala, že při prodeji pozemku p.č.342/126 v k.ú.Ždírec nad Doubravou usnesením zastupitelstva z 9.2.-2006 byly dodrženy podmínky zákona č.128/2000 Sb. o obcích a vznesené námitky družstva Jednota Havlíčkův Brod proti prodeji nejsou opodstatněné
b) uložila starostovi informovat zastupitelstvo města o dopisu na 22.zasedání 6.4.2006
Hlasování: 5 pro

7. Odměny členům zastupitelstva

Usnesení:
Rada města schválila návrh starosty na stanovení odměn členům zastupitelstva od 1.1.2006 dle nařízení vlády č.50/2006 Sb. Odměny budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města na 22.zasedání 6.4.2006.
Hlasování: 5 pro

8. Výstavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Rada projednala informaci o průběhu výstavby nové haly a rekonstrukci stávající haly tělocvičny ZŠ. Projektant navrhl uzavřít jižní prosklenou stěnu haly. Stěna je z důvodu stavby druhého sálu z jedné poloviny zakryta a dochází k nerovnoměrnému osvitu hrací plochy. Oboustranným uzavřením jižní strany dojde k výraznému zateplení budovy. Projektant v souladu s požadavky hygienických předpisů na rovnoměrné osvětlení plochy přirozeným denním světlem navrhuje instalovat do severní stěny okna, která zajistí rovnoměrný osvit haly. Náklady na změnu projektu budou činit cca 450.000,-Kč vč.DPH.

Usnesení:
Rada města:
a) schválila návrh na zateplení budovy a náhradu přirozeného osvětlení budovy
b) souhlasí s úhradou projektových víceprací v částce 48.886,-Kč vč DPH, souvisejících s úpravami stávající haly tělocvičny
c) uložila starostovi připravit rozpočtovou změnu, která zajistí financování stavebních vícenákladů ve výši zhruba 450.000,-Kč
d) uložila městskému smlouvu úřadu předložit návrh rozpočtové změny ke schválení zastupitelstvu města 6.4.2006
Hlasování: 5 pro

9. Fond Vysočiny – grantové programy 2006
Rada vzala na vědomí informaci o přiznání podpory z Fondu Vysočiny na projekt "Zlepšení dostupnosti vysokorychlostního internetu ve Ždírci n.D., wifi a bluetooth v IC". V rámci projektu budou modernizována PC pro veřejnost v knihovně a vybudovány wifi a bluetooth přístupové body pro pokrytí vnitřních prostor knihovny a IC.

Usnesení:
Rada města schválila smlouvu na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny a pověřuje starostu nebo místostarostu jejím podpisem.
Hlasování: 5 pro

10. Převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ

Usnesení:
Rada města:
a) schválila zlepšený hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ždírec n.D. v doplňkové činnosti za rok 2005 ve výši 19 004, 89 Kč
b) souhlasí s použitím částky 19 004,89 Kč na příděl do rezervního fondu a použitím ZHV pro hlavní činnost příspěvkové organizace
Hlasování: 5 pro

11. Valná hromada sdružení vlastníků lesa
Rada města vzala na vědomí zápis s valné hromady „Sdružení vlastníků lesa Ždírec“, konané dne 23.2.2006. S platností k 31.12.2005 vystoupil ze sdružení Statek Horní Studenec s.r.o. a ke sdružení přistoupila rodina Horákova s 105,4148 ha lesa. Sdružení hospodaří celkem na 719,18 ha lesa. Náklady na činnost sdružení v roce 2005 činily 406.318,-Kč. Náklady jsou hrazeny každým členem sdružení v dohodnuté procentuální výši. Členové sdružení vyjádřili s činností sdružení a prací p.Duška spokojenost.

12. Příspěvek na činnost SK Dekora

Usnesení:
Rada města rozhodla o převodu příspěvku ve výši 50.000,-Kč na činnost SK Dekora Ždírec n.D. v I.čtvrtletí 2006. Příspěvek bude uhrazen v souladu s rozpočtem města a smlouvou o příspěvku na činnost SK Dekora v roce 2006.
Hlasování: 5 pro

13. Smlouva o spolupráci

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí zprávu starosty o přípravě založení bytového družstva za účelem výstavby bytového domu dle zákona č.378/2005 Sb.
b) rozhodla, že město neprodlouží smlouvu o spolupráci při výstavbě bytového domu v Jižní ulici se společností Bussmark Praha z důvodu nezájmu občanů o komerční výstavbu bytů
Hlasování: 5 pro

14. Ukončení nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města ukončila k 28.2.2006 nájemní smlouvu na pronájem bytu č.3 v 2.NP DPS Mírová 119 s nájemcem p.Ladislavem Smolíkem na základě jeho žádosti.
Hlasování: 5 pro

15. Ukončení platnosti smlouvy příkazní

Usnesení:
Rada města rozhodla s platností k 1.3.2006 o ukončení platnosti smlouvy příkazní, uzavřené mezi Městem Chotěboř a Městem Ždírec nad Doubravou na zajištění výuky žáků základních škol. Smlouva je po přijetí nového školského zákona nepotřebná.
Hlasování: 5 pro

16. Převod PC na SK Dekora

Usnesení:
Rada města rozhodla o bezúplatném převodu nepotřebného osobního počítače i.č. 16379 a monitoru i.č.16260 SK Dekora Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

17. Projekt cyklostezky

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že město rozšíří objednávku projektu pro územní řízení na výstavbu cyklostezky Ždírec n.D. - Kohoutov o trasu Kohoutov – Benátky
b) uložila starostovi, aby požádal projektanta o předložení kalkulace ceny projektových prací
Hlasování: 5 pro

18. Zrušení příspěvku na provoz telefonu

Usnesení:
Rada města rozhodla o zrušení vyplácení příspěvku na provoz telefonu p.Stanislavu Švecovi z důvodu odstoupení z funkce velitele a následně starosty SDH Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

19. Stanovení platby za užití prostor

Usnesení:
Rada města stanovila platbu za využití části prostor městské knihovny pro výuku jazyků na úhradu nákladů na provoz s tím spojený na částku 15,-Kč za 1 kurz. Osoba odpovědná za vedení kurzu uhradí poplatek za využití prostor za kalendářní čtvrtletí zpětně podle počtu uskutečněných kurzů v kalendářním čtvrtletí. Dohled nad evidencí počtu kurzů má vedoucí městské knihovny.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-73-web.pdf 88 kB Zápis ze 73.schůze rady města ve formátu PDF