Zápis ze 73.schůze rady města edit delete

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Uchytil, Hubert Kolář, Jindřich Kyncl, Jiří Pavlíček

Hosté: Zdena Lédlová

Program schůze:
1) Informace o provozu KZM, sraz rodáků
2) Zrušení železničního přejezdu
3) Příspěvek o.p.s.
4) Řád veřejného pohřebiště, ceník nájemného za pronájem hrobových míst
5) Smlouva o dílo
6) Příloha č.1 ke smlouvě o ukládání odpadů na SD
7) Úhrada za rezervaci příkonu
8) Cyklostezka H.Studenec-Údavy
9) Prodloužení kanalizačního řadu ve Žďárské ulici
10) Zateplení přístavby budovy MÚ
11) Výplata invalidního důchodu
12) Příprava výstavby TI pro 11 RD V Údolí
13) Přístavba hasičské zbrojnice Údavy
14) Různé


1. Informace o provozu KZM, sraz rodáků
Vedoucí organizační složky Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou Zdena Lédlová informovala radu o činnosti KZM a seznámila radní s návrhem nájemného na výstavách v Galerii Doubravka. Dále informovala o přípravách srazu rodáků a potřebě zajištění pracovnice do IC na letní období. Informaci doplnili starosta a místostarosta, kteří informovali o přípravách pietního aktu u pomníku padlých dne 9.5.2010, o přípravě tisku kroniky a o zajištění srazu rodáků.

Usnesení:
Rada města:

1) rozhoduje, že vstupné s platností od 1.dubna 2010 pro návštěvníky Galerie Doubravka bude bezplatné

2) stanovuje s platností od 1.ledna 2011 výši poplatku za umístění expozice v Galerii Doubravka následovně:

- neprodejní expozice 0,- Kč
- expozice určená k prodeji  200,-Kč + 5% z prodejní ceny

3) schvaluje přijetí Dany J. do pracovního poměru do infocentra formou dohody o provedení práce na období červenec-srpen 2010

Hlasování: 5 pro

2. Zrušení železničního přejezdu
Starosta informoval radu města o návrhu Správy železniční dopravní cesty, s.o. na zrušení železničního přejezdu na trati č.238 na km 28,752 v k.ú. Kohoutov u Ždírce n.D. SŽDC žádá městský úřad o vyjádření ke zrušení přejezdu z důvodu jeho nevyužívání.

3. Příspěvky na činnost
Starosta seznámil radní s usnesením valné hromady Havlíčkův kraj, o.p.s. která stanovila příspěvek obcí na činnost o.p.s. v roce 2010 ve výši 6,-Kč na 1 obyvatele. Areoklub Chotěboř žádá o příspěvek na pořádání dětského dne na letišti Dobkov. Rada města příspěvek neposkytne, jelikož město přispívá na dětský den pořádaný ASPV SK Dekora a SDH Ždírec a finančně zajišťuje sraz rodáků.

Usnesení:
Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši 18.684,-Kč společnosti Havlíčkův kraj, o.p.s. na činnost v roce 2010.

Hlasování: 5 pro

4. Řád veřejného pohřebiště, ceník nájemného za pronájem hrobových míst

Usnesení:
Rada města:

1) přijímá s platností od 1.4.2010 nařízení rady města „Řád veřejného pohřebiště“, jako opatření obecné povahy, upravující provoz Městského hřbitova Horní Studenec

2) schvaluje s platností od 1.4.2010 ceník za pronájem hrobových míst a služby spojené s pronájmem hrobového místa

Hlasování: 5 pro

5. Smlouva o dílo

Usnesení:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Tomáš Jindra – JCS computer na dodání projekce, ozvučení, kabeláže a kompletace do zasedací síně v ceně díla 71.208,-Kč vč. DPH.

Hlasování: 5 pro

6. Příloha č.1 ke smlouvě o ukládání odpadů na SD

Usnesení:
Rada města schvaluje přílohu č.1 ke smlouvě o ukládání odpadů na SD ze den 22.12.2004. Předmětem přílohy č. 1 je nový ceník za ukládání odpadů na sběrném dvoře.

Hlasování: 5 pro

7. Úhrada za rezervaci příkonu

Usnesení:
Rada města schvaluje úhrady částky 175.000,-Kč společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za zajištění rezervovaného příkonu pro 14 rodinných domů v ulici V Údolí.

Hlasování: 5 pro

8. Cyklostezka H.Studenec-Údavy
Místarosta informoval radu města o tom, že město neobdrželo dotaci na výstavbu cyklostezky hřbitov H.Studenec-Údavy. Při hodnocení žádostí byly upřednostněny ty, které mají v rámci kraje Vysočina větší význam pro rozvoj a podporu turistického ruchu. Starosta informoval radu o některých dalších možnostech, jak získat dotaci na stavbu. Vše ovšem nejdříve v roce 2011. Je nutné rozhodnout, zda v přípravě stavby pokračovat, vykoupit potřebné pozemky za cca 1 mil. Kč a uhradit vynětí pozemků ze ZPF za 230 tis.Kč. Starosta navrhl radním předložit záležitost k rozhodnutí zastupitelstvu města na 22.zasedání.

9. Prodloužení kanalizačního řadu ve Žďárské ulici
Starosta informoval radu města o potřebě řešit odvod splaškových vod ze tří bytových objektů ve Žďárské ulic, kde doposud kanalizace není vybudována. Rada města souhlasí s tím, aby město jednalo s a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod o možnostech výstavby kanalizačního řadu v délce 90 m. Starosta dále informoval radu o návrhu J. Černého na řešení příjezdu k zahrádkářské kolonii a klubovně Mysliveckého sdružení Ždírec. Starosta připraví na jednání zastupitelstva usnesení, které bude situaci s příjezdem do lokality řešit.

10. Zateplení přístavby budovy MÚ

Usnesení:

Rada města:

1) schvaluje provedení víceprací na přístavbě budovy MÚ spočívající v zateplení fasády budovy

2) pověřuje starostu jednáním o dodatku ke smlouvě o dílo na úhradu víceprácí

Hlasování: 5 pro

11. Výplata invalidního důchodu

Usnesení:
Rada města vykonávající funkci opatrovníka částečně nesvéprávné  B. V., rozhoduje o výplatě invalidního důchodu a sociálních dávek s platností od března 2010.

a) Městský úřad bude hradit z invalidního důchodu za opatrovanou B. V. tyto pravidelné měsíční platby:

ošetřovné na syna L. 650,-Kč
výživné na dceru M. 500,-Kč
výživné na dceru Š. 800,-Kč
dluh na výživném na dceru Š.  800,-Kč na účet Dětského centra Jihlava
dluh na výživném na dceru Š.  800,-Kč na účet Úřadu práce v Pelhřimově
příspěvek na bydlení 675,-Kč na účet OSBD Havlíčkův Brod

b) Městský úřad bude vyplácet invalidní důchod a sociální dávky B.V. v každém kalendářním měsíci takto:

6 splátek   á 1.340,-Kč
1x doplatek ve výši  515,-Kč
Úhradou plateb a výplatou důchodu dle odst. a) a b) je pověřeno oddělení matriky a evidence obyvatel.

Hlasování: 5 pro

12. Příprava výstavby TI pro 11 TD V Údolí

Usnesení:
Rada města na základě usnesení zastupitelstva města č. 18/02/07 z 25.1.2007 schvaluje uzavření kupních smluv na odkoupení částí pozemků PK 360/3 a PK 360/4 pro 2.etapu výstavby TI v lokalitě V Údolí.

Hlasování: 5 pro

13. Přístavba hasičské zbrojnice Údavy

Usnesení:
Rada města:

1) bere na vědomí návrh stavební firmy Martin Štěpánek na zhotovení přístavby hasičské zbrojnice ve výši 256.000,- Kč vč. DPH

2) odkládá realizaci stavby z finančních důvodů na II. pololetí 2010

Hlasování: 5 pro

14. Různé
a) Starosta informoval radní:

- o ukončení pracovního poměru paní Malé k 31.7.2010 z důvodu odchodu do předčasného důchodu
- o žádosti p.Jiřího Fialy o omezení rychlosti na ulic Žďárská v úseku u křižovatky silnic I/37 a II/345 z důvodu špatného stavu povrchu silnice
- o žádosti p.Cimpla o opravu komunikace na Benátkách
- o žádosti manželů Říhových ve věci prodeje části pozemku p.č. 314/1 v Údavech
- o prodeji pozemků pro výstavbu garáže na náměstí 9.května

 

------------------------------------
Jan Martinec, starosta

 

------------------------------------
Ing. Jiří Pavlíček, místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2006-2010-73-zapis-2010-03-24-web.pdf 88 kB zápis ze 73.schůze rady města ve formátu PDF