Zápis ze 75.schůze rady města edit delete

20.4.2006 | Jiří Pavlíček

Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka
Hosté: Jiří Uchytil-předseda finančního výboru, Jaroslav Klepetko-předseda kontrolního výboru, Petr Ošlejšek-jednatel NIMIRU, s.r.o. Havl.Brod

Program schůze
1) Projednání návrhu budoucí kupní smlouvy
2) Schválení smlouvy na výstavbu dětského hřiště
3) Schválení smlouvy o dílo na projektové práce
4) Vyhodnocení veřejné soutěže č.1/2006
5) Výstavba TI pro 10 bytů v Jižní ulici
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005
7) Uzavření kupní smlouvy
8) Pronájem pozemku p.č.st.300 pod budovou sila ve Ždírci n.D.
9) Zakoupení pojízdné plošiny
10) Příspěvek mladým hasičům SDH Údavy
11) Oprava kanalizace v Horním Studenci
12) Oprava budovy v Údavech čp.43
13) Nákup kontejnerů na tříděný odpad
14) Schválení dodatku k nájemní smlouvě
15) Úhrada prací

1. Projednání návrhu budoucí kupní smlouvy
Pan Ošlejšek seznámil radu a hosty s konkrétními plány společnosti NIMIRU ve výstavbě prodejny v lokalitě Pikulka. Rada projednala návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č.342/128 v k.ú.Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č.342/128 trvalý travní porost o výměře 8072 m2 v k.ú.Ždírec n.D. v předloženém znění. Smlouva obsahuje podmínky stanovené usnesením zastupitelstva města č.11/21/06 z 9.2.2006.
Hlasování: 5 pro

2. Schválení smlouvy na výstavbu dětského hřiště
Místostarosta seznámil radu města s návrhem „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 47/06“. Na základě této smlouvy poskytne Nadace ČEZ v roce 2006 městu částku 800 tis.Kč jako dar na výstavbu dětského hřiště.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením „Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 47/06“ mezi městem a Nadací ČEZ se sídlem Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ: 26721511 na poskytnutí daru ve výši 800.000,00 Kč na výstavbu dětského hřiště,
b) rozhodla, že dětské hřiště bude vybudováno na stadionu SK Dekora,
c) uložila městskému úřadu vyzvat nejméně 3 specializované firmy k podání nabídky na projekt a výstavbu hřiště,
d) uložila starostovi zajistit splnění podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Hlasování: 5 pro

3. Schválení smlouvy o dílo na projektové práce

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, předloženým firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havl.Brod na projekt rybníku dle studie revitalizace toku řeky Doubravy,
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 5 pro

4. Vyhodnocení veřejné soutěže č.1/2006
Místostarosta předložil radě města hodnotící zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na rekonstrukci domu čp.1 ve Ždírci n.D. na 2 byty.

Usnesení:
Rada města:
a) vzala na vědomí protokol o otevírání obálek ve veřejné soutěži č.1/2006,
b) vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení  nabídek ve veřejné soutěži č.1/2006,
c) rozhodla na základě zprávy hodnotící komise o pořadí uchazečů o veřejnou zakázku č.1/2006 na prvních třech místech následovně:
1. Jaroslav Kovačka Žďár n.S., nabídnutá cena za dílo vč.DPH:   2.093.290,00 Kč
2. Josef Bříza Ždírec n.D., nabídnutá cena za dílo vč.DPH:          2.107.896,00 Kč
3. MEGALITY s.r.o. Žďár n.S., nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 2.130.197,00 Kč
d) uložila starostovi zaslat do 21.4.2006 uchazečům o veřejnou zakázku rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky č.1/2006 „Rekonstrukce nebytových prostor čp.1 na 2 byty“
e) pověřila starostu po nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení zakázky  doby podpisem smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Kovačka
Hlasování: 5 pro

5. Výstavba TI pro 10 bytů v Jižní ulici
Starosta informoval radu města o získání dotace ve výši 800.000,-Kč na výstavbu technické infrastruktury pro 10 bytů v Jižní ulici.

Usnesení:
Rada města:
a) rozhodla, že město vyzve 3 stavební společnosti k podání cenové nabídky na výstavbu technické infrastruktury pro 10 bytů v Jižní ulici, tj. SO 01 komunikace, SO 03 kanalizace a SO 04 vodovod – výzva č.4/2006; předpokládané náklady stavby budou cca 1 mil.Kč bez DPH a stavbu není nutné zadávat veřejnou soutěží dle zákona č.40/2004 Sb.
b) rozhodla, že SO 02 plynovod v nákladech do 100 tis.Kč bez DPH zadá město společnosti OLYMPIA P&P s.r.o.,  Chrudim
c) schválila převedení investorství stavby SO 02 plynovod během stavby na a.s. Východočeská plynárenská Hradec Králové, která stavbu dokončí
d) rozhodla o převodu stavby plynovodu do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové
e) schválila příspěvek města na výstavbu SO 02 plynovod ve výši dle uzavřené smlouvy
s VČP, a.s. o budoucí výstavbě plynovodu
Hlasování: 5 pro

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2005
Rada města se seznámila se zprávou Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2005. Zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rada předloží zprávu k projednání 23.zasedání zastupitelstva města.

7. Uzavření kupní smlouvy

Usnesení:
Rada města rozhodla o uzavření kupní smlouvy s Bohumilou Ch., bytem Biřkov na odkoupení vybudovaných přípojek technické infrastruktury u pozemku p.č.342/68 ve Ždírci n.D. Kupní cena je stanovena dohodou na 45.000,-Kč za všechny vybudované přípojky.
Rada pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy kupní.
Hlasování: 5 pro

8. Pronájem pozemku p.č.st.300 pod budovou sila ve Ždírci n.D.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy, na základě které České dráhy, a.s. s platností od 1.5.2006 pronajmou městu Ždírec n.D. stavební pozemek p.č.st.300 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, k.ú.Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

9. Zakoupení pojízdné plošiny

Usnesení:
Rada města rozhodla o zakoupení pojízdné rozebíratelné plošiny v ceně 31.000,-Kč s DPH. Plošina je určena zejména pro opravy a údržbu osvětlení, podhledů a oken v sálech tělocvičny u ZŠ Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

10. Příspěvek mladým hasičům SDH Údavy

Usnesení:
Rada města rozhodla o příspěvku ve výši 3.000,-Kč na soustředění mladých hasičů SDH Údavy v italském městě Caorle v termínu 26.5.-4.6.2006.
Hlasování: 5 pro

11. Oprava kanalizace v Horním Studenci

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s likvidací havárie kanalizace DN 300 v prostoru prodejny Jednoty v Horním Studenci a se zadáním opravy firmě Josef Marek, Ždírec n.D.; město uhradí prokazatelně vynaložené náklady spojené s likvidací havárie
b) projednala cenový návrh na řešení odvodu dešťové vody do městského kanalizačního řadu v nákladu cca 200 tis.Kč vč.DPH; rada bude řešit možnost realizace investiční akce vzhledem k vývoji příjmů rozpočtu
Hlasování: 5 pro

12. Oprava budovy v Údavech čp.43
Rada města se seznámila s návrhem rekonstrukce sociálního zařízení a dalších oprav budovy čp.43 v Údavech. Jedná se o opravu střechy, komínů, vstupních dveří, rekonstrukci stávajícího přístřešku na sociální zařízení a rekonstrukci původního sociálního zařízení na komory, sloužící jako příslušenství k bytům.

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s přípravou opravy budovy a rekonstrukce sociálního zařízení
b) rozhodla, že stavební práce provede fa Josef Bříza, Ždírec n.D.
c) uložila starostovi připravit s dodavatelem prací harmonogram prací a způsob financování
Hlasování: 5 pro

13. Nákup kontejnerů na tříděný odpad

Usnesení:
Rada města rozhodla o nákupu kontejnerů na tříděný odpad, které doplní stávající stanoviště kontejnerů zejména kontejnery na sklo.
Hlasování: 5 pro

14. Schválení dodatku k nájemní smlouvě

Usnesení:
Rada města schválila „Dodatek č.1/2006 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 1.7.2004“. Předmětem dodatku je dohoda o výši nájemného za pronájem pozemků na nichž hospodaří Lesní družstvo obcí.
Hlasování: 5 pro

15. Úhrada prací

Usnesení:
Rada města rozhodla o úhradě faktury ve výši 56.000,-Kč za provedení přístřešku pro ukládání sportovního nářadí u hřiště Základní školy Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-75-web.pdf 84 kB Zápis ze 75.schůze rady města ve formátu PDF