Zápis ze 78.schůze rady města edit delete

1.6.2006 | Jiří Pavlíček

Program schůze
1) Výzva č.9/2006 k podání cenové nabídky
2) Převod dodávkového automobilu
3) Informace o návštěvě obce Michelhausen
4) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ
5) Žádost o pronájem nebytových prostor
6) Vyhodnocení výzvy č.6/2006 a č.7/2006
7) Schválení dodatku nájemní smlouvy
8) Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy
9) Převod příspěvku na činnost
10) Informace o investiční výstavbě, schválení dodatku ke smlouvě o dílo
11) Souhlas s prodejem pozemků
12) Schválení spisového a skartačního řádu a plánu
13) Schválení nájemní smlouvy
14) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě
15) Uzavření smlouvy o dílo
16) Zadání opravy budovy v Údavech
17) Informace o schůzi Spolku pro výstavbu kaple

1. Výzva č.9/2006 k podání cenové nabídky

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání výzvy č.9/2006 „Rekonstrukce budovy sociálního zařízení Ždírec n.D.“ na zpracování cenové nabídky na rekonstrukci DPS Mírová 119 na polyfunkční dům.
Hlasování: 5 pro

2. Převod dodávkového automobilu

Usnesení:
Rada města souhlasí s kupní cenou automobilu Peugeot Boxer ve výši 75.000,00 Kč. Automobil bude využíván SDH Ždírec n.D. Rada souhlasí s provedením opravy karoserie automobilu vč.lakování, vybavením tažným zařízením a výstražnými světly. Náklady budou hrazeny v souladu s rozpočtem města.
Hlasování: 5 pro

3. Informace o návštěvě obce Michelhausen
Členové delegace města informovali radu o průběhu a závěrech návštěvy ždírecké delegace v dolnorakouské obci Michelhausen v okrese Tulln. Návštěva splnila svůj účel a představitelé rakouské obce mají zájem o navázání partnerství a spolupráci zejména spolků působících v obou obcích. MÚ připraví návrh smlouvy o partnerství, která by mohla být podepsána při návštěvě představitelů obce Michelhausen, připravované na 19. a 20.srpna 2006.

4. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ

Usnesení:
Rada města souhlasí s povolením výjimky u počtu žáků ZŠ Ždírec n.D. ve školním roce 2006/2007 pro třídu IV.A ve smyslu žádosti podané vedením ZŠ Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

5. Žádost o pronájem nebytových prostor

Usnesení:
Rada města vzala na vědomí žádost p.Miloslava Pálky o pronájem nebytových prostor v Benátkách 38 po uvolnění prostor současným nájemníkem.
Hlasování: 5 pro

6. Vyhodnocení výzvy č. 6/2006 a č.7/2006
Rada města posoudila nabídky dle výzvy č.6/2006 podané na výstavbu dětského hřiště Ždírec n.D. a nabídky dle výzvy č.7/2006 na výstavbu víceúčelového hřiště Studenec. Rada města na základě posouzení nabídek stanovila pořadí uchazečů.

Usnesení:
Rada města: 
a) pověřila oddělení výstavby MÚ posouzením nabídek na výstavbu dětského hřiště Ždírec n.D. dle jednotlivých položek a předložením nabídek k vyhodnocení na 79.schůzi 
b) stanovila pořadí uchazečů o zakázku č.7/2006 dle výhodnosti nabídky následovně:
1. Josef Marek, Ždírec n.D., nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 280.715,00 Kč
2. Instav spol. s r.o. Hlinsko, nabídnutá cena za dílo vč.DPH: 648.502,20 Kč
c) pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s  firmou Josef Marek
Hlasování: 5 pro

7. Schválení dodatku nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města rozhodla o schválení dodatku č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.5.2006 mezi městem Ždírec n.D. a Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. dle usnesení rady města ze 17.5.2005 na pronájem pozemků v průmyslové zóně II-SEVER. Předmětem dodatku je změna trvání pronájmu pozemků z doby neurčité na dobu určitou do 30.6.2008 a platba za pronájem tak, že do 31.5.2006 uhradí nájemce 1 sjednaného nájemného, tj. 1,25 mil.Kč a do 30.6.2006 další část nájemného za období 06/2007 - 05/2008 ve výši 1,25 mil.Kč.
Hlasování: 5 pro

8. Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města souhlasí se žádostí Radky C., členky bytového družstva Hamerská I, o prodloužení doby pro podnájem bytu č.4 v bytovém domě ve Ždírci n.D. na dobu do 30.6.2009.
Hlasování: 5 pro

9. Převod příspěvku na činnost

Usnesení:
Rada města schválila převod příspěvku ve výši 50.000.00 Kč občanskému sdružení SK Dekora Ždírec n.D. na činnost v I.čtvrtletí 2006. Příspěvek je v souladu se schváleným rozpočtem města a smlouvou o příspěvku na činnost v roce 2006.
Hlasování: 5 pro

10. Informace o investiční výstavbě, schválení dodatku ke smlouvě o dílo
Starosta informoval radu města o průběhu výstavby komunikace do průmyslové zóny a výstavbě tělocvičny.
a) komunikace do průmyslové zóny bude předána 2.6. a na 7.6.2006 je připravena kolaudace se slavnostním otevřením, kterého se zúčastní mj. místopředseda Senátu PČR p.Petr Pithart; cena stavby bude snížena o některé méněpráce za 300 tis.Kč
b) přístavba tělocvičny bude předána 1.6. a na 13.6.2006 je připravena kolaudace stavby; vlastní tělocvična je kompletně dokončena, stavební firma je v několikadenním skluzu s výstavbou chodníků a parkoviště

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č.1 na výstavbu komunikace do průmyslové zóny II.
Předmětem dodatku č.2 je snížení ceny za dílo o částku 300.000,00Kč z důvodu snížení úhrady za převoz zeminy, změnu provedení propustku v 1.úseku stavby a záměnu zábradlí za silniční svodidla.
Hlasování: 5 pro

11. Souhlas s prodejem pozemků a.s.České dráhy

Usnesení:
Rada města ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 6.4.2006 souhlasí s prodejem pozemku p.č.550/25 o výměře 86 m2, odděleného geometrickým plánem č.222-1063/2006, zpracovaném firmou GEONOVA s.r.o.Havl.Brod z pozemku ve vlastnictví města p.č.550/22 orná půda a s prodejem pozemku p.č.550/3 ostatní plocha, vše  k.ú.Horní Studenec. Pozemek bude prodán a.s. České dráhy a využit pro stavbu "Rekonstrukce vlečkové koleje a zřízení nákladiště v žst. Ždírec nad Doubravou". Cena pozemků bude stanovena jako cena obvyklá, znalecký posudek nechá vypracovat ČD, a.s.
Rada města předloží návrh na prodej pozemků dle uvedených podmínek zastupitelstvu města na 23.zasedání.
Hlasování: 5 pro

12. Schválení spisového a skartačního řádu a plánu

Usnesení:
Rada města schválila:
1.spisový a skartační řád Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou předložený MÚ
2.spisový a skartační plán Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou předložený MÚ
Hlasování: 5 pro

13. Schválení nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi a 44 podílnickými obcemi na pronájem pozemků na kterých hospodaří Lesní družstvo obcí.
Hlasování: 5 pro

14. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene v předloženém znění. Smlouva bude uzevřena mezi Městem Ždírec n.D. a Lesy České republiky, s.p. na uložení STL plynovodu DN 90 na trase od STL plynovodu do Horního Studence k výrobnímu závodu společnosti Czech Lana s.r.o. v průmyslové zóně II na pozemcích ve vlastnictví s.p.
Hlasování: 5 pro

15. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo:
a) na rekonstrukci části osvětlení pavilonu školní jídelny - učebny dílen, s firmou Josef Vaníček – ELOV
b) na opravu budovy kina a knihovny čp.120 s firmou Josef Bříza, práce ve stavebnictví
Hlasování: 5 pro

16. Zadání oprava budovy v Údavech
Starosta informoval radu o rozsahu potřebných prací na rekonstrukci vnitřních prostor budovy, opravě střechy a přístřešku domu čp.43 v Údavech.

Usnesení:
Rada města schválila rozsah prací na opravě domu čp.43 v Údavech. Na opravu části domu náležející k bytové části domu, tj. opravu komínů a výměnu střešní krytiny, bude využito prostředků Fondu rozvoje bydlení města ve smyslu usnesení zastupitelstva města. Práce na nebytových prostorách budou hrazeny z prostředků dle schváleného rozpočtu města.
Hlasování: 5 pro

17. Informace o schůzi Spolku pro výstavbu kaple
Rada města se seznámila se zápisem ze schůze Spolku pro výstavbu kaple. Schůze řešila převážně možnosti výstavby ekumenického objektu ve Ždírci a prodej stavebního dřeva .

 

------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-78-web.pdf 84 kB Zápis ze 78.schůze rady města ve formátu PDF