Zápis ze 78.schůze rady města edit delete

14.5.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 78

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 7.května 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Stanovení programu XVII.zasedání zastupitelstva města.
 2. Informace o přípravě výstavby 32 bytů v ulici Jižní.
 3. Smlouvy o dílo.
 4. Pronájem zemědělské půdy.
 5. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č.632 ve Ždírci n.D.
 6. Příspěvek na soutěž.
 7. Osvobození od místního poplatku.
 8. Řád pohřebiště.
 9. Různé, pošta
 1. Starosta předložil radě návrh programu jednání zastupitelstva. Rada s návrhem programu souhlasí a program společně s návrhem usnesení bude doručen zastupitelům.
 2. Starosta informoval radu o založení bytového družstva Hamerská I, které bude partnerem města při výstavbě 32 bytů v Jižní ulici. Dne 3.5.2002 se konala ustavující schůze družstva, jejímž svolavatelem bylo město. Schůze se zúčastnilo 24 zájemců o byt. Všichni tito zájemci měli vybrán konkrétní byt, který jim může být přidělen, a proto v souladu s navrženými stanovami družstva se mohli stát členy družstva. Starosta vysvětlil radě postup při výběru zájemců za situace, kdy po marketinkovém průzkumu firmy CZ stavební holding žádalo o 16 bytů 3+kk celkem 22 žadatelů. Přednost při výběru bytu (za předpokladu, že zájemce má zajištěny požadované peníze na členský podíl) měli zájemci, evidovaní v seznamu žadatelů, který vede od ledna 2001 městský úřad. Neuspokojení zájemci o byt 3+kk jsou také podle uvedeného pořadníku vedeni jako náhradníci. Těmto náhradníkům byla nabídnuta možnost výběru z 8 volných bytů 2+kk. Pokud neprojeví zájem o byty 2+kk, nabídne město tyto byty dalším zájemcům z pořadníku, případně formou inzerce bude tyto byty nabízet dalším občanům. Veškeré náklady spojené se založením družstva budou hrazeny z prostředků družstva.

Rada projednala další postup při zabezpečení výstavby a shodla se na tom, že její zajištění, zejména stavební dozor, provede město samostatně. Město ukončí spolupráci s a.s. CZ STAVEDBNÍ HOLDING Pardubice po uzavření marketinku. Náklady dosavadní přípravy stavby, které společnost prokazatelně vynaložila, uhradí bytové družstvo.

Usnesení:

 1. Rada města bere na vědomí založení družstva Bytové družstvo Hamerská I se sídlem Ždírec n.D., Školní 500, se kterým uzavře město smlouvu o sdružení prostředků k výstavbě 32 bytů v domech v Jižní ulici čp.623, 624, 625 a 626.
 2. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s Bytovým družstvem Hamerská I na pronájem prostor v budově ve Ždírci n.D., Školní 500, kde bude sídlo družstva. Smlouva nájemní bude uzavřena na dobu určitou, která skončí kolaudací bytových domů s 32 byty a následnou změnou sídlo na adresu Ždírec n.D., Jižní ulice. Nájemné bude stanoveno bezplatné.
 3. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na byty v domech ve Ždírci n.D., Jižní ul.čp.623, 624, 625 a 626 nájemníkům, kteří splní podmínky stanovené pro vstup do bytového družstva Hamerská I. Rada města pověřuje starostu nebo místostarostu podpisem příslušných smluv o smlouvách budoucích a podpisem rozhodnutí o přidělení bytu, kterým je členům družstva přidělen konkrétní byt. Aktuální seznam členů družstva vede v souladu se zákonem bytové družstvo.
 4. Rada města schválila pořadí náhradníků – zájemců o byt velikosti 3+kk dle pořadí podaných žádostí o byt evidovaných městským úřadem. Rada souhlasí s postupem pro obsazení volných bytů 2+kk podle návrhu městského úřadu.
 5. Rada města souhlasí s ukončením spolupráce na přípravě výstavby 32 bytů se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice a pověřuje starostu jednáním se společností o finančním vypořádání za realizované práce při přípravě výstavby.

Hlasování: 5 pro

 1. Rada se seznámila se studií rekonstrukce prostor jídelny a kuchyně základní školy ve Ždírci n.D. Rada zadala zpracování studie na základě požadavků Okresní hygienické stanice Havl.Brod. Hlavním důvodem potřebných stavebních a technologických změn jsou nové předpisy pro přípravu jídel, které nelze dodržet ve stávajících prostorách. Autor studie, společnost DESIGN s.r.o. Chotěboř, navrhl zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Projekt bude dokončen do konce r.2002 s tím, že rekonstrukce kuchyně a jídelny se uskuteční v r.2003 během letních prázdnin. Jedná se o náročnou akci, která musí být připravena co nejpečlivěji v dostatečném předstihu. Město a ZŠ do 12.5.2002 vznesou případné připomínky ke studii a pokud budou vyjasněny všechny sporné otázky, bude možné zahájit práce na projektové dokumentaci.
 2. Usnesení:

  Rada města souhlasí s tím, aby firma DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce “Úpravy školní kuchyně”. Rada pověřila starostu jednáním o cenovém návrhu za projektové práce s ohledem na rozsah připomínek, které vznese zadavatel. Rada pověřila následně starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

  Hlasování: 5 pro

 3. Rada města svým usnesením ze 77.schůze pronajala p.Josefu Junovi pozemek v Novém Studenci č.98/4 k zemědělskému využití. V usnesení rady byla uvedena výměra pozemku 625 m2, což je výměra pozemku vedeného v pozemkovém katastru (PK). Pan Jun má zájem o pronájem pozemku se stejným číslem, ale vedeném v katastru nemovitostí (KN) o výměře 4980 m2, jehož je pozemek PK č.98/4 součástí.
 4. Usnesení:

  Rada města pronajala pozemek v k.ú.Nový Studenec p.č. 98/4 o výměře 4980 m2, vedený v katastru nemovitostí, louka, Josefu Junovi, bytem Podmoklany 10, bezplatně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1/2 roku. Nájemce je povinen udržovat pozemek po dobu nájmu v kvalitě odpovídající stanovené bonitě pozemku.

  Hlasování: 5 pro

 5. Společnost VČE a.s. Hradec Králové předložila městu návrh kupní smlouvy na prodej pozemku pod trafostanicí v ulici Na Výsluní ve Ždírci n.D., pozemek p.č.623 o výměře 83 m2. Rada souhlasí se zněním smlouvy, ale žádá o doplnění povinnosti nabyvatele uhradit veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z převodu nemovitosti. Starosta vyzve VČE a.s. k úpravě textu smlouvy.
 6. Usnesení:

  Rada města pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy kupní na pozemek v k.ú.Ždírec n.D. p.č.623 o výměře 83 m2 za splnění podmínky úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku v katastru nemovitostí a úhrady daně z převodu nabyvatelem.

  Hlasování: 5 pro

 7. Rada projednala žádost Kubu sportovních šipek při Penzionu Filippi o příspěvek na ceny pro účastníky turnaje ve sportovních šipkách CRICKET MASTERS, který se v penzionu uskuteční 24.5.2002.
 8. Usnesení:

  Rada města souhlasí s úhradou cen pro účastníky soutěže ve sportovních šipkách dne 24.5.2002 ve výši 500,-Kč. Hlasování: 5 pro

 9. Rada města projednala žádost p.Karla Roubala bytem Ždírec n.D., Ke Stadionu 45, o prominutí platby poplatku za psa převzatého od města.
 10. Usnesení:

  Rada města rozhodla, že každý občan města, který převezme od města do svého vlastnictví psa nalezeného na území města a kterého občanu předá město do jeho vlastnictví, bude osvobozen od platby poplatku ze psa na dobu 3 roky.

  Hlasování: 5 pro

 11. Starosta informoval radu o přípravě dokumentu, který bude upravovat provoz pohřebiště v Horním Studenci v souladu se zákonem o pohřebnictví.
 12. Usnesení:

  Rada města uložila městskému úřadu připravit k projednání zastupitelstvu a radě města všechny potřebné dokumenty k provozování pohřebiště v Horním Studenci v souladu se zákonem tak, aby mohly být přijaty do 30.6.2002.

  Hlasování: 5 pro

 13. Rada projednala žádost SK DEKORA Ždírec n.D. o poskytnutí příspěvku na činnost fotbalového oddílu. Rada dále odsouhlasila převod peněz, získaných fotbalovým oddílem od sponzorů za uveřejněnou reklamu na stadionu SK, které inzerenti již převedli městu. Tyto prostředky jsou vedeny na účtu jako příjem za poplatek z místa.

Usnesení:

Rada města rozhodla:

 1. Městský úřad převede na účet fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. částku 50.000,-Kč jako další část příspěvku města na činnost oddílu dle platného rozpočtu města.
 2. Městský úřad převede na účet fotbalového oddílu SK DEKORA Ždírec n.D. částku 30.000,-Kč, která byla městu uhrazena formou poplatku z místa za instalované reklamní tabule v okolí stadionu SK DEKORA v r.2002.

Hlasování: 5 pro

 1. Rada se seznámila s návrhem projektu kotelny pro tělocvičnu ZŠ, který zpracoval p.Aleš Praus. Projekt předpokládá přemístění stávajících kotlů a regulace topení z kotelny v budově školní jídelny do volných prostor v tělocvičně. Změnou umístění kotelny dojde ke zrušení značně korozí napadeného horkovodu spojujícího budovu tělocvičny a školní jídelny a dále ke snížení tepelných ztrát vznikajících na horkovodu.
 2. Usnesení:

  Rada města uložila městskému úřadu vyzvat 3 instalatérské firmy k podání nabídky na výstavbu plynové kotelny v areálu tělocvičny dle projektu č.41/2002. Termín realizace stavby do 15.září 2002.

  Hlasování: 5 pro

 3. Místostarosta informoval radu o přípravě otevření skládky zeminy a inertního materiálu v průmyslové zóně na ulici Chotěbořská u stávající skládky zeminy, která zde byla založena firmou Stora Enso Timber. MěÚ předpokládá, že na skládku bude možné uložit až 30.000 m3 zeminy. Městský úřad zároveň řeší definitivní ukončení skládkování zeminy v prostoru u ČOV. Zde v současnosti probíhá rekultivace skládky. MěÚ navrhuje, aby do budoucna mohli občané u sběrného dvora ukládat i menší množství zeminy a stavebního odpadu. Tyto hmoty budou následně převezeny na skládku na Chotěbořskou ulici. Rada se záměrem souhlasí a uložila MěÚ připravit provoz skládky včetně stanovení výše poplatku za uložení zeminy.
 4. Různé: Rada vzala na vědomí informaci Policie ČR Chotěboř o výsledku vyšetřování rozbití oken na budově čp.1 ve Ždírci n.D. – bývalá pošta. Pachatel nebyl doposud zjištěn.