Zápis ze 79.schůze rady města edit delete

15.6.2006 | Jiří Pavlíček

Program schůze
1) Stanovení programu 23.zasedání ZM
2) Vyhodnocení výzvy č.6/2006
3) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ
4) Souhlas se změnou nájemce bytu
5) Výzva č.10,11,12/2006 k podání cenové nabídky
6) Stanovení ceny turistického průvodce
7) Grantová podpora z Fondu Vysočiny
8) Návrh smlouvy o partnerství
9) Schválení smlouvy o budoucím provozu
10) Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
11) Finanční ukončení akce tělocvična
12) Uzavření smlouvy o dílo
13) Uzavření nájemní smlouvy
14) Schválení provedení prací
15) Návrh opční smlouvy
16) Převod majetku 
17) Převod budovy čp.60
18) Revize tělocvičného nářadí
19) Uzavření dohody o pracovní činnosti
20) Zařazení do platové třídy

1. Stanovení programu 23.zasedání ZM

Usnesení:
Rada města schválila návrh programu 23.zasedání zastupitelstva města, předložený starostou. Zasedání se bude konat 22.6.2006 v 18:00 hod.
Hlasování: 5 pro

2. Vyhodnocení výzvy č.6/2006

Usnesení:
Rada města:
a)  posoudila nabídky 4 uchazečů o výstavbu dětského hřiště
b) rozhodla, že zájmům města nejvíce vyhovuje nabídka firem Karim Hulín, s.r.o. a Dřevoartikl Znojmo, s.r.o.; s těmito firmami bude město nadále jednat o realizaci stavby hřiště
c) uložila městskému úřadu dohodnout s firmami ble odst.b) podrobné podmínky realizace stavby dětského hřiště a výsledek jednání předložit radě města na 80.schůzi k vyhodnocení
Hlasování: 5 pro

3. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ

Usnesení:
Rada města souhlasí s povolením výjimky u počtu žáků ZŠ Ždírec n.D. ve školním roce 2006/2007 pro třídu V.A na 31 dětí ve smyslu žádosti podané vedením ZŠ Ždírec n.D.
Hlasování: 5 pro

4. Souhlas se  změnou nájemce bytu

Usnesení:
Rada města na základě žádosti nájemce – člena Bytového družstva ve Ždírci n.D.:
a)  ukončila k 30.6.2006 nájemní smlouvu uzavřenou s manželi C. na pronájem bytu č.13 s příslušenstvím v domě ve Ždírci n.D.
b) pronajala s platností od 1.7.2006 byt č.13 s příslušenstvím v domě ve Ždírci n.D. Ing. Jaromíru K., který převezme členská práva a povinnosti člena Bytového družstva ve Ždírci n.D. k 1.7.2006
c)  souhlasí s tím, aby Ing. K. uzavřel podnájemní smlouvu na byt č.13 s příslušenstvím v domě ve Ždírci n.D. se Zdeňkou K. na dobu určitou od 1.7.2006 do 30.9.2009
Hlasování: 5 pro

5. Výzva č.10, 11, 12/2006 k podání cenové nabídky

Usnesení:
Rada města rozhodla o podání výzvy:
a) č.10/2006 „Dopravní napojení na silnici I/37“ na výstavbu napojení areálu společnosti Czech Lana na silnici I.třídy
b)  č.11/2006 „ STL plynovod pro výrobní závod Czech Lana“
c)  č.12/2006 „Zefektivnění ČOV Ždírec n.D.“
Hlasování: 5 pro

6 .Stanovení ceny turistického průvodce

Usnesení:
Rada města stanovila prodejní cenu turistického průvodce na částku 40,-Kč/ks.
Hlasování: 5 pro

7. Grantová podpora z Fondu Vysočiny

Usnesení:
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí podpory grantového programu z Fondu Vysočiny s názvem "Bezpečná silnice 2006" na realizaci projektu "Informační měřič rychlosti". Přiznaná podpora rozhodla ve výši 70.720,- Kč činí 64% nákladů projektu. Na základě předložených nabídek rada rozhodla o zadání realizace projektu firmě Václav Dipold - dopravní značení. Rada pověřila starostu podpisem smlouvy o podpoře.
Hlasování: 5 pro

8. Návrh smlouvy o partnerství

Usnesení:
Rada města:
a)  projednala návrh partnerské smlouvy s rakouskou obcí Michelhausen
b) předloží návrh partnerské smlouvy zastupitelstvu města na 23.zasedání ke schválení
Hlasování: 5 pro

9. Schválení smlouvy o budoucím provozu

Usnesení:
Rada města:
a) schválila návrh „Smlouvy č.1490/VII/06 o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby stavby“, uzavřené mezi městem a VČP, a.s.Hradec Králové. Předmětem smlouvy je výstavba a financování stavby plynovodu pro závod Czech Lana. Hodnota příspěvku VČP, a.s. činí maximálně 761.000,00 Kč
b)  souhlasí s převodem investorství stavby po zahájení stavby na VČP, a.s.Hradec Králové, která bude stavbu financovat
c)  pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy s VČP, a.s.
Hlasování: 5 pro

10. Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

Usnesení:
Rada města schválila dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.J31-2-281 uzavřené mezi městem a společností Stavby silnic a železnic, a.s. Praha. Dodatek stanovuje cenu stavby s ohledem na méněpráce ve výši 405.115,-Kč na částku za dílo celkem 22.545.595,32 Kč.
Hlasování: 5 pro

11. Finanční ukončení akce tělocvična

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JMA s.r.o. Jihlava na rekonstrukci stávající haly tělocvičny při ZŠ a vícepráce objednané investorem při realizaci přístavby druhého sálu tělocvičny:
vícepráce na přístavbě tělocvičny: 180.000,-Kč bez DPH – přístupový chodník u ZŠ, výměna radiátorů topení, změna fasády, klempířské práce – dle položkové specifikace předložené stavebním dozorem
práce na stávající tělocvičně: 380.212,- Kč bez DPH - zateplení budovy, osazení nových oken  - dle návrhu dodavatele
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy dle odst.a)
Hlasování: 5 pro

12. Uzavření smlouvy o dílo

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Josef Vaníček – ELOV V.Městec na rekonstrukci osvětlení v učebnách dílen ve školnín pavilonu PO v ceně 32.517,-Kč vč DPH.
b) schválila smlouvu o dílo č.20/2006 s firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havl.Brod na zpracování projektu rekonstrukce domu čp.119; cena za dílo 123.165,-Kč vč.DPH
c) schválila smlouvu o dílo č.21/2006 s firmou DRUPOS-PROJEKT v.o.s.Havl.Brod na zpracování studie přístavby mateřské školy Ždírec n.D.; cena za dílo 19.754,-Kč vč.DPH
d) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle odst.a), b) a c)
Hlasování: 5 pro

13. Uzavření nájemní smlouvy

Usnesení:
Rada města:
a) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a a.s. České dráhy na pronájem pozemku parc.č.st.300 o výměře 489 m2, na kterém je stavba sila čp.122; nájemné je uzavřeno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, roční nájemné činí 19.560,-Kč
b) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smlouvy
Hlasování: 5 pro

14. Schválení provedení prací

Usnesení:
Rada města souhlasí s provedením údržby fasády tělocvičny a pavilonu č.2 ZŠ Ždírec n.D. firmou Stanislav Kamarád v ceně do 50 tis.Kč. Údržba spožívá v tlakovém očištění fasády od lišejníků a nátěru krycích lišt dle přiloženého rozpisu prací.
Hlasování: 5 pro

15. Návrh opční smlouvy
Společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. předložila v roce 2005 městu návrh na uzavření opční smlouvy na budoucí prodej pozemků v průmyslové zóně II. Společnost SET má zájem přivést do Ždírce n.D. další dřevozpracující firmu a chce mít jistotu budoucí koupě pozemku.

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením opční smlouvy ve smyslu předloženého návrhu a návrh smlouvy předloží zastupitelstvu města na 23.zasedání k projednání.
Hlasování: 5 pro

16. Převod majetku

Usnesení:
Rada města schválila převod majetku v hodnotě 21.335,-Kč ze správy ZŠ Ždírec n.D. do správy SDH Ždírec n.D. Majetek bude veden v inventurním seznamu Hasičská zbrojnice Ždírec n.D. Seznam převedeného majetku tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

17. Převod budovy čp.60
Správa železniční dopravní cesty, s.o. nabízí městu převést pozemek p.č.st.70 o výměře 459 m2 s domem čp.60. Rada předloží možnost podání žádosti o převod k projednání zastupitelstvu města.

18. Revize tělocvičného nářadí

Usnesení:
Rada města pověřila příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou zajišťováním pravidelných revizí tělocvičného nářadí, umístěného v tělocvičně při ZŠ. Nářadí je v majetku města a sportovního klubu SK Dekora Ždírec n.D. Město zajistí financování revizí ze svých rozpočtových prostředků.
Hlasování: 5 pro

19. Uzavření dohody o pracovní činnosti

Usnesení:
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti s Lenkou C. na úklid nově vybudovaného sálu tělocvičny. Rozsah pracovní doby a další podmínky pracovní dohody stanoví MÚ.
Hlasování: 5 pro

20. Zařazení do platové třídy

Usnesení:
Rada města na návrh starosty zařadila 2 zaměstnance města do vyšších pracovních tříd, odpovídajících pracovnímu zařazení dle vyhl.č.469/2002 Sb. - katalog prací a kvalifikační předpoklady. Návrh na zařazení do pracovních tříd tvoří přílohu zápisu.
Hlasování: 5 pro

 


------------------------------------
starosta

 

------------------------------------
místostarosta

Soubory ke stažení:
pdf rm-2002-2006-79-web.pdf 88 kB Zápis ze 79.schůze rady města ve formátu PDF