Knihovní řád edit delete

6.1.2010 | Zdeňka Lédlová

                          KNIHOVNÍ ŘÁD

          Městské knihovny ve Ždírci nad DoubravouV souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Ždírci nad Doubravou, schválenou na XI. zasedání zastupitelstva města usnesením č.18 ze dne 28.července 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:


                           I. Základní ustanovení


                                         Čl. 1


                       Poslání a činnost knihovny


Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


                                       Čl. 2


                Veřejné knihovnické a informační služby


1  1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

           a) výpůjční služby

           b) meziknihovní služby

           c) informační služby: 

       ca) informace o katalozích, fondech a využívání     knihovny,

       cb) informace z oblasti veřejné správy,

       cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

   cd) přístup na internet.

 

 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje 

     knihovna bezplatně.

 

 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: Registraci uživatelů, meziknihovní

   lužby, Internet. Tyto služby poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2

   až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona., to znamená, že úhradu

    za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů .

 4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.
        II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb                                               Čl. 3


                                  Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba

    vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené

    knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.


 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození, případně rodné číslo.


 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě

    registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00

    Praha 3.

 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.

    101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí

    Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.                                                Čl. 4


                   Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se

     podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku

     a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a

     pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale

   zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za

   způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat

     písemně   nebo ústně knihovníkovi.


                                          Čl. 5


                      Pokyny pro využívání výpočetní techniky


 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které

     mu knihovna poskytuje.

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému

    knihovny nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází

    dat zpřístupněných v Internetu.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace   počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží  výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.

     121/2000 Sb., autorský zákon).
                                 III. Výpůjční řád


                                           Čl. 6


                       Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního

   knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím

   meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.


2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb, a metodických pokynů NK ČR.                                            Čl. 7


                            Rozhodnutí o půjčování

 

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6

odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.                                           Čl. 8


                  Postupy při půjčování


1   1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned

         ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise,

         resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. 

     2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na dokumenty vyšší ceny či

         hodnoty.

     3.  Uživatel může požádat písemně o rezervaci dokumentu.


                                   Čl. 9


                               Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc.

     Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o

     to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

     V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož

     dokumentu, ale jen po jeho předložení.


2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu,

    případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční

    lhůty.                                      Čl. 10


                       Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky

   podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným

    způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


                                    Čl. 11


 Práva i povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o

    půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla 10 sv. dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj

    po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o

    výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrž

    í potvrzení o vrácení.


5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje

    knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se

   vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu

   právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za

   náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního

    zastoupení.


7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli

    poskytování všech služeb.                                      ČL. 12


              Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny,

    anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro

    kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu

    s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb.- autorský zákon.

 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu

    s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,

    pornografické literatury apod.).

 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých

    knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá

    ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla tato

   kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními

    autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.      IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

                                           Čl. 13


                                Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a

     ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se

     ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má

     knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.                                         Čl. 14


             Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:

 a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po

     skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty

      na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční

      den.

 

 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami

    vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž

     poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání

     právní cestou.

 

 3. Ztráta průkazu uživatele:

 a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období

     jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.                                            Čl. 15


                              Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním

     povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví:

    „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné

     a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

 

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle

     obecně platných předpisů.

 

                                  V. Závěrečná ustanovení

 

 1.  Výjimkou z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1.ledna 1995

  4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.                             VI. Příloha Knihovního řádu

 

 1. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny ve Ždírci nad

     Doubravou.

 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 3. Zřizovací listina MK Ždírec n.D.

 


Ve Ždírci nad Doubravou 7. října 2002

                                                            vedoucí knihovny