Putování po archivech edit delete

16.5.2014 | Věra Novotná a Václav Fidler

Úvod ke zveřejnění zajímavostí ze Ždírecké minulosti

V posledních letech, a to zvláště v souvislosti s rozvojem internetu, se mezi lid­mi značně rozšířilo rodopisné – genealogické – bádání. Kulturní člověk se přirozeně za­­­jímá o svou minulost a minulost svého rodu. Chtěl by poznat historii svých předků po­kud možno co nejdále do minulosti. Dává mu to možnost zamyslet se přitom také sám nad sebou.

„Všem nám, kdo máme to štěstí i trápení, že žijeme u nás a že sem patříme, vy­ku­ku­je sláma z bot ... otevřte staré matriky, popsané zažloutlými jmény těch, kdo byli před námi! Voní hlínou a větrem a chlévem ... Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dě­­jiny Země a ví, kudy táhl Cézar do Egypta a kudy Hanibal na Řím ... Ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho vlastní prababička za svobodna a ne­­­ví, odkud kam se harcovali a co je všechno potkalo, než začal on sám užívat krás a stras­­tí tohoto světa. A dokonce ztrácí i představu, co to znamenalo vonět hlínou, vět­rem a chlévem. Že to znamenalo celý život pracovat od růžového svítání až do černé no­­­ci, a že přes všechnu tuto práci mohly udělat škrt jediné kroupy, jediná průtrž mra­čen, vichřice, anebo velká voda. Jistěže se i radovali, a dovedli to, a ne zřídka a ne po­ti­chu. Aby byli živi v bázni a nejistotě, na to jim stačil pohled na oblohu anebo myš­lenka, co bude asi zítra, či za měsíc a za rok. Především z této jejich bázně a nejistoty ros­tl krůček po krůčku a kámen po kameni náš pohodlný, sytý, elektronkový dnešek. Dne­šek, kdy lidé znají jiné bázně, nejistoty a smutky, ale to jsou povětšinou takové staros­ti, o kterých by ti, kdo žili před námi, asi říkali, že by je chtěli mít.“

To, co napsal ve své knížce Střevíce z lýčí František Nepil, plně vystihuje touhu mno­hých vypátrat odkud, z čeho, a hlavně z koho pocházíme.

Jednou z nich je i Věra Novotná z Velvar (1974), s mírnou nadsázkou můžeme ří­­­ci ždírecká rodačka, protože jejím otcem byl zdejší František Novotný ml. (1940-1998), syn ždíreckého starosty a prvního poválečného předsedy MNV, rolníka Fran­tiš­ka Novotného ze statku čp. 19. Ta již po několik let objíždí archivy ve snaze najít v nich sto­py svých předků z rodů Novotných a Sedlákových ze Ždírce. Její velkou před­­­ností je, že si své poznatky nenechává pro sebe, ale velkoryse je nabízí i městu Ždír­ci nad Doubravou. Tak například do katastrální mapy z roku 1838, ve kte­ré jsou za­­znamenána čísla parcel, zapracovala tehdejší popisná čísla k jednotlivým sta­vebním par­celám ždíreckých usedlostí a domků. Tuto práci spolu s doprovodným tex­tem předklá­dáme nyní ždírecké veřejnosti. V archivech objevila i nejrůznější za­jí­ma­vosti o dáv­ných ždíreckých obyvatelích, které jsou rovněž součástí této práce. Později, po­dle jejích slov, přibudou ještě poznatky o katastrech (Tereziánském, Josefínském a Stabil­ním), o robotních seznamech a vůbec vše, co při svých pátráních v za­prášených ar­chi­vech objeví o Ždírci. Do archivů s cílem odhalovat ždí­rec­kou mi­nu­lost zajížděli dří­ve občas ždírečtí amatérští historici Josef Bílek a Jan Mí­sař. Ti už bohužel nejsou mezi ná­mi. Buďme vděčni, že se našel někdo, kdo v jejich bo­hu­libé činnosti pokračuje.

Květen 2009, Václav Fidler.

Soubory ke stažení:

I.  SOA Zámrsk - Zajímavosti z matrik  0.7 MB pdf
  SOA Zámrsk - Název obce v matrice z roku 1784 52 kB jpg
II. NA Praha - Robotní seznamy z roku 1777 295 kB pdf
III.  NA Praha - berní rula 1652-1655, tereziánský katastr 1713-1785 493 kB pdf
IV. NA Praha - Josefský katastr 1785 - 1792 0.5 MB pdf
V. NA Praha - Stabilní katastr 1838 2.8 MB pdf
  Katastrální mapa Ždírce z roku 1838 3.5 MB jpg
  Legenda ke katastrální mapě 2.3 MB jpg
  Katastrální tratě ve Ždírci 1838 226 kB jpg
  Katastrální mapa 1838 doplněná o čísla popisná - střed obce 599 kB jpg
  Komentář k číslování domů a parcel 1838 137 kB pdf
VI. SOkA Havl. Brod - Ukázky z archivu obce Ždírec 1850-1945 (1950) 2.2 MB pdf
  SOkA Havl. Brod - Inventární seznam fondu Archivu obce Ždírec 45 kB pdf
  SOkA Havl. Brod - Z historie sčítání lidu ve Ždírci od roku 1869 0.9 MB pdf
  Pomístní jména 0.9 MB pdf
VII. MZA Brno - Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 1.4 MB pdf
  MZA Brno - fond F 188 Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled 4.5 MB pdf
VIII. ANM Praha - Eichlerova topografická sbírka 2.2 MB pdf
  Seskok parašutistů u Ždírce v prosinci roku 1941 1.3 MB pdf
IX. Čísla popisná 1. část - Ždírecké grunty podle berní ruly 2.2 MB pdf
  Čísla popisná 2. část - Stavení domkářů postavená před rokem 1719 3.5 MB pdf
  Čísla popisná 3. část - Stavení domkářů postavená po roce 1719 2 MB pdf