Odpadové hospodářství ve Ždírci nad Doubravou v roce 2021 edit delete

30.3.2022 | František Němec

Za uplynulý rok 2021 vyprodukoval každý obyvatel našeho města, včetně chatařů, 560 kg odpadů všech kategorií.

Do tohoto čísla nejsou zahrnuty odpady v režimu zpětných odběrů jako elektrospotřebiče, baterie, zářivky a nově od poloviny roku 2021 i pneumatiky.  

Nepříznivé je to, že vzrostla produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu na 257 kg na jednoho obyvatele. S tím i rostou náklady na svoz a likvidaci odpadů.

Stále platí, že likvidace směsného komunálního odpadu je nejdražší položka v rozpočtu odpadového hospodářství, což ukazuje i přiložená tabulka nákladů.

Množství opadů vyprodukované ve Ždírci nad Doubravou:

katalogové číslo odpadu

název druhu odpadu

roční produkce odpadu v tunách

2020

2021

150104

Kovové obaly

6,01

0,45

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel

47,13

5,90

170605

Stavební materiály obsahující azbest

 

0,74

170903

Jiné stavební a demoliční odpady

1,01

0,07

170904

Směsné stavební a demoliční odpady

52,14

19,72

200101

Papír a lepenka

88,47

89,79

200102

Sklo

39,11

53,78

200125

Jedlý olej a tuk

1,16

1,68

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

0,58

0,19

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla

4,42

3,99

200139

plasty

114,94

106,22

200140

Kovy

 

7,29

200201

Biologicky rozložitelný odpad

544,8

656,5

200301

Směsný komunální odpad

677,2

745,7

200307

Objemný odpad

89,22

55,02

       
 

Celkem odpady

1782

1747

 

z toho vytříděné složky včetně bioodpadů

1016

946

 

Tabulka příjmů a výdajů odpadového hospodářství města Ždírec nad Doubravou:

Položka

Příjmy 2021 (Kč)

Výdaje 2021 (Kč)

Směsný komunální odpad

 

1 740 974

Oddělený sběr objemných odpadů

 

178 033

Tříděny odpad po městě

 

1 278 566

Sběr biologických odpadů od občanů firmou AVE CZ

 

167 261

Sběr nebezpečných odpadů

 

60 262

Stavební odpad

 

55 281

Úklid odpadů na veřejných prostranstvích

 

95 400

 

 

 

Příjmy z poplatků od občanů (celkem)

1 561 327

 

Příjmy z poplatků od rekreantů

101 385

 

Příjmy z poplatků od podnikatelů

348 582

 

výnosy z prodeje druhotných surovin

25 935

 

Příjmy za obaly od společnosti EKO-KOM

756 057

 

Celkem

2 793 286

3 575 777

Příjmy – Výdaje

-782 491

Celkové náklady města na nakládání s odpady od občanů činily v roce 2021 cca 3,57 miliónu Kč, celkové příjmy pak 2,79 miliónu Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným komunálním odpadem (v roce 2021 částka cca 1,74 mil. Kč). Město na odpadové hospodářství doplácí téměř 800 tis Kč ze svého rozpočtu. Úsporu nákladů lze nejvíce nalézt u směsného komunálního odpadu, pokud ho nebude přibývat. Je důležité třídit i bioodpad, protože má v komunálním odpadu poměrně velkou hmotnost a v kompostárně ho lze užitečně uplatnit. Budeme i nadále investovat do budování a rozšiřování sběrných hnízd pro snadnější třídění odpadů.

Děkuji všem občanům, kteří třídí jednotlivé složky odpadů a šetří tak peníze nás všech. Za všechny vytříděné obaly (papír, plast, sklo, kovové obaly) jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM příspěvek ve výši 756 057 Kč.

Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Je to na nás všech, jaký odpad produkujeme a jak ho třídíme.

Prosím všechny, pokud máte jakýkoliv postřeh z vašeho okolí nebo nápad, jak snížit množství odpadu, který putuje na skládky, neváhejte a napište, zavolejte nebo přijďte na městský úřad Vaše návrhy projednat.

PROSÍM, TŘIĎME ODPAD! ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU BUDE STÁLE DRAŽŠÍ!

Děkuji.

Ing. František Němec, místostarosta