Domovní řád DPS Nad Řekou 560 a DPS Mírová 119 edit delete

24.3.2007 | Jan Martinec
D O M O V N Í   Ř Á D

DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
Nad Řekou 560 a Mírová 119


1. Režim dne


Doba nočního klidu je stanovena od 22 hodin do 6 hodin. V této době musí být zachován v domě s pečovatelskou službou (dále v textu DPS) klid, zejména ztlumení zvuku televizorů, radiopřijímačů, omezen pohyb po chodbách a společenských prostorách.


2. Pobyt mimo DPS


Obyvatel DPS je povinen nahlásit předem pověřenému pracovníkovi předpokládanou dobu své nepřítomnosti, případně i adresu svého pobytu při době nepřítomnosti mimo DPS delší jak 2 dny.


Po dobu dočasného pobytu obyvatele mimo DPS a při pobytu obyvatele v ústavním zařízení, včetně preventivní péče, se úhrada za ubytování nesnižuje.3. Zdravotní opatření


Obyvatelé DPS jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla. Pověřený pracovník je oprávněn provádět kontrolu zachování pořádku a čistoty v bytech. Obyvatelé jsou povinni tuto kontrolu umožnit.


Chovat domácí zvířectvo v budově DPS je možno pouze se souhlasem pronajímatele.4. Provoz DPS


Objekty DPS, vybavení společenských prostor, základní vybavení bytů (viz příloha nájemní smlouvy), jsou majetkem města. Obyvatelé jsou povinni užívat zařízení, příslušenství, vybavení bytů jen k účelu určenému a v míře odpovídající obvyklému používání. Chovají se tak, aby nedocházelo k poškozování, rozkrádání či jinému znehodnocení majetku.

Stejné zásady dodržují i ve vztahu k majetku spoluobyvatel. Za škody, způsobené zaviněným jednáním, odpovídají v rozsahu obecně závazných předpisů. V případě podezření nebezpečí včas upozorní příslušného pracovníka.

Věci, které si obyvatel do DPS přináší nebo během pobytu v DPS si pořídí, zůstávají jeho majetkem. Věci nebezpečné, zdravotně závadné nebo vzbuzující odpor nelze do DPS přinášet. Provozovatel DPS neodpovídá za cennosti, vkladní knížky, hotovosti apod.

Budova DPS je pojištěna. Z vnitřního vybavení je pojištěn pouze majetek ve vlastnictví provozovatele. Pojištění osobního majetku je věcí obyvatel DPS.5. Soužití obyvatel


Je povinností všech obyvatel i pracovníků DPS podle svých sil, možností a schopností usilovat o dobré jméno DPS a vystříhat se všeho, co ruší vzájemné soužití a dobré vztahy. K sobě vzájemně se chovají snášenlivě, vlídně, ohleduplně a podle svých sil a možností si pomáhají.


Kouření a nadměrné požívání alkoholických nápojů ve společných prostorách DPS, jehož následkem by bylo narušování pořádku, není povoleno

Narušování soužití může být důvodem k ukončení pobytu v DPS. Návštěvy u obyvatel DPS nesmějí narušovat soužití obyvatel, rušit jejich klid a zasahovat do provozu DPS.6. Vnitřní a vnější ochrana DPS


Obyvatelé jsou povinni při opuštění bytu zabezpečit prostory proti povětrnostním vlivům a vstupu cizích a nepovolaných osob.

V době od 19.00 večer do 7.00 hodin ráno jsou obyvatelé povinni při odchodu a příchodu do budovy DPS uzamknout hlavní vchod.

Je zakázáno půjčovat veškeré přidělené klíče jiným osobám. Ztrátu klíčů je obyvatel povinen bezodkladně nahlásit správci nebo pověřené osobě.

Ke vstupu do obytné jednotky je třeba souhlasu obyvatele a jeho přítomnosti. Pouze v mimořádných případech (podezření na zhoršení zdravotního stavu, havárie zařízení apod.) pověřený pracovník PS za přítomnosti svědka může otevřít bytovou jednotku náhradním klíčem bez souhlasu obyvatele. V tomto případě musí být učiněn protokol o důvodu otevření bytu s podpisy svědků.7. Požární ochrana


Obyvatelé musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy a předpisy o požární ochraně. Při mimořádných událostech se řídí pokyny příslušných pracovníků.

Elektrické spotřebiče, které nejsou vybavením DPS, je možné používat jen jestliže odpovídají příslušným normám. V budově je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm nebo rozdělávat oheň v blízkosti budovy. Rovněž je zakázáno používat lihových, benzinových, propanbutanových vařičů a ohřívačů
v bytech.


V případě požáru je nutno se řídit požárním řádem DPS a požárním řádem města.Domovní řád DPS byl schválen Radou města Ždírec n.D. dne 13.4.2005 a nabývá účinnosti 1.6.2005