Plán protidrogové prevence ZŠ Ždírec nad Doubr. edit delete

17.1.2003 | Jiří Novák

Plán protidrogové prevence ZŠ Ždírec nad Doubravou na rok 2002 – 2003

Protidrog. preventista: pí Ing. Věra Josková

Výchovná poradkyně: pí uč. Vlasta Zdražilová

 

1. Protidrogový preventista (jméno), výchovná poradkyně (jméno), popřípadě další vyučující, se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně – patologických jevů pořádaných PC či jinými organizacemi. S nimi seznámí ostatní pedagogické pracovníky.

2. Protidrogový preventista (jméno) opět nabídne vyučujícím materiály s protidrogovým zaměřením obsahující různé formy práce s žáky zejména při rodinné výchově, které získal na seminářích a přednáškách v minulém školním roce i v letech předchozích, kdy pracoval na jiné škole. Na toto téma uspořádá pro ostatní pedagogické pracovníky přednášku.

3. Pedagogičtí pracovníci mohou využívat i publikace ze školní knihovny a publikace, které jsou k dispozici u protidrogového preventisty a videokazety uložené v kabinetě přírodopisu a u výchovné poradkyně. Další publikace je možné zapůjčit ve státní vědecké knihovně a u organizací, které se touto problematikou zabývají. Jejich seznam je k dispozici u výchovné poradkyně.

4. Dle zájmu rodičů uspořádáme besedy o problému primárních drog, kterými jsou alkohol, cigarety a léky (zejména analgetika), zaměřené na příliš tolerantní přístupu celé společnosti k těmto drogám, běžně rodiči tolerovanou či přehlíženou konzumaci alkoholu mladistvými a v některých rodinách i častou a nadměrnou konzumaci alkoholu samotnými rodiči. Je to jeden z nejvýznamnějších úkolů protidrogové prevence v celé společnosti.

5. V mimoškolní době uspořádáme: školní sportovní soutěže, dopravní soutěž, karneval pro žáky, Mikulášskou nadílku, Slavnosti květin,projekt Kolik je na světě krás ?,atd./viz celoroční plán ZŠ/

6. Ve školním roce mají žáci možnost navštěvovat školní knihovnu a pravidelně různé zájmové kroužky se sportovním i uměleckým zaměřením a různá divadelní představení, zúčastní se soutěží školních i okresních.

7. Žáci mají možnost ve volném čase využívat Internet a mají přístup na školní hřiště.

8. V rámci výuky se žáci zúčastní exkurzí s dějepisným, zeměpisným, přírodovědným a uměleckým zaměřením.

9. V hodinách rodinné výchovy bude zahrnuta též primární prevenci drogové závislosti, dalších sociálně patologických jevů a prevence pohlavně přenosných chorob včetně AIDS. Žáci se seznámí s významem zdravého životního stylu: se zdravou výživou, nutností pohybových aktivit a jiné zájmové činnosti, se způsoby udržení psychického zdraví, se způsoby zvyšování a udržování sebevědomí a s asertivními technikami (odmítnutí drogy apod.).

  1. V rámci Rv, Ov se žáci zúčastní přednášek K centra Havl. Brod

projekt: pro žáky 7. –9. ročníku /podzim,jaro, 4 x 4 = 16 hodin

11. Na školní nástěnce, ve školním rozhlase při pravidelném hlášení a ve školním časopise budeme publikovat důležité informace s touto problematikou, v některém z podzimních vydání uvedeme modelový příklad: Jak postupovat, když můj kamarád (kamarádka) bere drogy a já mu chci pomoci.

12. Budeme se zapojovat do literárních a výtvarných soutěží s touto problematikou.

13. Nadále budeme odebírat časopisy a protidrogový preventista v případě potřeby seznámí ostatní pedagogické pracovníky s významnými a aktuálními informacemi.

14. V případě nutnosti bude protidrogový preventista kontaktovat K –centrum,PPP . V tomto zařízení mohou učitelé, rodiče a i samotní žáci konzultovat s odborníky problémy týkající se drog.

15. Prostřednictvím školního časopisu a schránky důvěry , budeme udržovat a zvyšovat důvěru žáků v nás, učitele, kterým se mohou svěřit s  problémem, který je trápí.

 

 

 

ředitel ZŠ : Mgr. Jiří Novák Ve Ždírci nad Doubr.