Provozní řád ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

17.1.2003 | Jiří Novák

Zásady péče o zdravý vývoj dětí a žáků:

 1. Výchovně vzdělávací proces musí odpovídat tělesnému a duševnímu vývoji, schopnostem a zdravotnímu stavu dítěte.
 2. Za stanovení a dodržovaní režimu odpovídá řídící pracovník (učitel, vychovatel).
 3. Režim dne musí být upraven tak,aby bylo zajištěno racionální střídání výuky, práce a odpočinku, střídání různých druhů činností a aby byla zachována dostatečná délka doby pobytu na čerstvém vzduchu i doba spánku a podobně (MŠ).
 4. Ve ŠJ se budou dodržovat zásady správné výživy,vyplývající z požadavků hygieny výživy. Péče o hygienu znamená soustavně sledovat zdravotní stav dětí, péči o hygienu předmětů běžného užívání (nádobí, příbory, náčiní apod.).
 5. Ve třídách a na pracovištích (dílny, pozemky, tělocvična, hřiště, pozemek atd.) se musí dbát hygieny všeobecné a komunální.
 6. Úkoly vyplývající z péče o zdravé pracovní a životní podmínky zajišťují pedagogičtí a ostatní pracovníci ve školách průběžně ve své každodenní činnosti při výchově a vzdělávání.
 7. Jako důležitý činitel se rovněž uplatňuje výchova dětí a žáků ke zdravotnímu uvědomění a získání správných hygienických návyků.
 8. Při vytváření a ochraně zdravých životních podmínek je nutno provádět všechna opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí, včetně mimořádných opatření při epidemií. Takovým opatřením mezi jinými jsou i uzavření dětských zařízení všeho druhu.
 9. Ve škole se dodržuje pitný režim (vlastní pitivo nebo je možno si zakoupit 250 ml čaje každý den o velké přestávce za velmi nízkou cenu 8,- Kč na měsíc).
 10. K zlepšení hygienických požadavků přispívá i dodržování přestávek, které jsou v tomto časovém sledu:

7:10 - 7:25 příchod do školy /otevřená ZŠ/,ŠD a ŠK končí činnost v 16,00

1. hodina : 7,30 – 8,15

 1. : 8,25 – 9,10
 2. : 9,30 – 10,15
 3. : 10,25 - 11,10
 4. : 11,20 - 12,05
 5. : 12,15 - 13,00

Pro 1. stupeň a pro vystřídání se v jídelně využíváme dělené hodiny a to od

11,10 – 11,45 /oběd/ a pak následuje pátá vyučovací hodina 11,45 –12,30.

 1. O přestávkách žáci mohou ve 2. a 3. pavilonu hrát stolní tenis.
 2. K fyzickému a psychickému vyžití mohou po vyučování žáci navštěvovat zájmové kroužky /výběr asi z 21 zájmových kroužků/.
 3. Tělocvična je využívána naší školou od 6,10 –15,00 denně.
 4. Dvakrát ročně odebíráme vzorky z pískovišť MŠ.
 5. Ostatní pokyny týkající se provozu ZŠ jsou uvedeny ve vnitřním řádu školy.

ředitel ZŠ Mgr. Jiří Novák