Vnitřní řád ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

20.1.2003 | Jiří Novák

VNITŘNÍ ŘÁD ZŠ ŽDÍREC nad DOUBR.

I. Práva dítěte

(Podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN)

1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést prostřednictvím rodičů či prostřednictvím žákovské samosprávy.

2. žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže být postihován (tělesně ani duševně).

3. žák má svobodu ve výběru kamarádů.

4. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.

5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život jeho rodiny.

6. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární zodpovědnost za něj.

7. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním.

8. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku.

II. Povinnosti žáků

A. Režim školy

1. Školní budova se otevírá v 7.10 hod pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. Začíná-li vyučování druhou vyučovací hodinu, přicházejí žáci do školní budovy se zvoněním v 8.15 hodin.

2. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se žáci řadí a do budovy vstupují ukázněně.

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny s odloženými svršky žáků jsou stále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 hod pan školník a uklízečky.

4. Do prvního zvonění (7.25 hod) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.

5. Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci žáka oznámit do 48 hodin písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v omluvném listě v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden z rodičů, Při podezření na bezdůvodné absence se třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře.

Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až čtyři dny uvolňuje třídní učitel, na týden a dobu delší ředitel školy. Při uvolnění delším čtyř dnů podávají rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy.

6. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami a čekají před učebnou na příchod vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy.

7. Provoz školní družiny a ŠK je od11.15 do 16.00 hodin. Žáci jsou ze školní družiny propouštění po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů, nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel.

B. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu

1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý den".

2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit. Žák nosí učebnice a žákovskou knížku řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné poškozování společného majetku.

3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí.

4. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy ani na školním pozemku bez dozoru učitele.

5. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 - 10 minut před zahájením činnosti před školní budovou a vyčkají příchodu vedoucího. Pouze s ním odcházejí do školní budovy. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy.

6. Na odpolední vyučování čekají žáci před školou 10 minut před zahájením hodiny. Do budovy vstupují jen na pokyn dozírajícího učitele. V polední přestávce je možné využít odpočinkových prostor v přízemí školy v případě špatného počasí (déšť, mráz, apod.).

7. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující p. vychovatelkám. Ostatní žáky doprovodí do šaten a počkám, až poslední žák opustí prostor šaten.

8. Vstup žáků do sborovny je zakázán.

9. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou nosit. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.

10. Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy.

11. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztráty kol.

12. Žáci nenechávají přezůvky v šatně přes noc.

13. Žáci odpovídají škole za své chování i mimo školu, školu musí náležitým chováním reprezentovat i na veřejnosti.

C. Chování ve školní jídelně

1. Do jídelny odcházejí žáci samostatně kolem školy ihned po ukončení vyučování, přezůvky si nesou žáci s sebou. Je projevem nekulturnosti zkracovat si cestu přes trávník.

2. Aktovky a přebytečný oděv si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky a lavice. Peníze a cenné předměty nedoporučujeme ponechávat ani v odloženém oděvu ani v tašce.

3. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele.

4. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.

5. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.

6. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování.

7. Po obědě odejdou žáci bez otálení z jídelny. Jakékoliv zdržování v prostorách mimo jídelnu, zejména vstup do suterénu, je zakázáno.

D. Žákovské služby

1. Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména - hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy - a na II. stupni hlásí v kanceláři školy, jestliže se vyučující nedostaví do hodiny - zhasíná el. osvětlení - v šatně dbá na pořádek, uzamčení šaten po celou dobu pobytu žáků ve škole, klíče od šatny nepůjčuje, pokud někteří žáci odcházejí nebo přicházejí během vyučování, otevírá jim šatnu. Ráno šetny zamykají uklízečky po provedení úklidu.

E. Hygiena a bezpečnost práce

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC.

2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni.

4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Těžké úrazy žáků a pracovníků na LVK, škole v přírodě apod. je třeba hlásit škole. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena u ředitele školy.

6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru učitele.

7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

8. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích a v laboratořích zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do přehledu v třídní knize. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.

9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, ve skříních jak ve třídě, tak v kabinetech a nenechávat je ve škole přes noc.

11. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontrolují v 8.00 hod. p. školník a uklízečky.

III. Práva a povinnosti pracovníků školy

1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č.171/90 Sb., zákonem o státní správě a samosprávě ve školství č.594/90 Sb., vyhláškou o základní škole č.291/91 Sb., vyhláškou o školních družinách č.87/92 Sb. a vyhláškou o speciálním školství č.399/91 Sb.

2. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce.

3. Sledují přehled suplování - vždy před svojí volnou hodinou a před odchodem domů.

4. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy). Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním.

5. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky zápisem do žákovské knížky. Informují je o každém mimořádném zhoršení a prospěchu žáka.

6. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.

7. Pro schůzovní činnost jsou vyhrazeny pondělky. Přesný termín nebo přesun na jiný den je předem oznámen v týdenním plánu.

8. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

9. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti. Ve škole se všichni přezouvají. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned vedení školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí předem příslušnému zástupci ředitele.

10. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře a předá je hospodářce školy.

11. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvádějí žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední. Třídní knihu na II. stupni odnáší do sborovny. Při odchodu ze školy po skončení pracovní doby vyučující zkontrolují uzavření oken ve svých kabinetech.

12. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby mohla být uvedena v plánu práce a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin.

13. Ve škole je povoleno kouřit pouze v určené místnosti, kam žáci nemají přístup.

14. Organizační, administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí.

15. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy. Lze využívat pomoci žáků. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy.

16. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 minut před zahájením vyučování příslušnému zástupci ředitele. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a posléze, který den nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloží učitel plány učiva pro potřebu zastupujících.

17. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, ručí za to, že žáci opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet do učeben.

18. Učitelé I. stupně úzce spolupracují se školní družinou.

19. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned a třídním učitelem či výchovným poradcem.

20. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitelka školy. Zastoupení zařizují zástupce ředitele školy a vedoucí vychovatelka.

21. Jízdní kola si učitelé ukládají do stojanu vedle spojovací chodby do jídelny a zamykají je.

22. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

23. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře.

24. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů a místem, kde bude dozor nad žáky vykonávat.

25. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se považuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. během dozoru nesmí vyučující vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit příslušnému zástupci ředitele.

26. Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně odchází ze třídy se zvoněním a nastupuje dozor včas. Dbá na pořádek i v šatně jídelny. Zamezí nefunkčnímu předbíhání ve frontě u výdeje. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrá podlaha), upozorní příslušnou pracovnici kuchyně. Sám se naobědvá po skončení dozoru. Koncem dozoru rozumíme odstravování všech žáků I. a II. stupně v danou vyučovací hodinu .

1. Třídní učitelé

1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy.

2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologické poradny.

3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují omluvu nepřítomnosti do 48 hodin. Od žáků po nepřítomnosti vyžadují písemnou omluvenku ihned po návratu ze školy.

4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při informacích a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. U problémových žáků píší hodnocení prospěchu pravidelně na konci měsíce. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky 1x měsíčně stvrzují parafou.

5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, rodné číslo, adresu, jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu, číslo masky CO, jméno třídního učitele (kontakt pokud třídní učitel souhlasí).

6. Stanovují žákovské služby ve třídách, služby zapisují do třídní knihy. Hodnotí výsledky jejich práce a výsledky celé třídy na třídnických hodinách, které si za tímto účelem svolávají - v termínech podle potřeb třídy a nutnosti řešit okamžité situace. Stručnou náplň třídnické hodiny zapíší do poznámek v třídní knize.

7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí hospodářce školy, která jej předává panu školníkovi. Usilují o konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne.....28.8.2 001......

Upravený vnitřní řád nabývá účinnosti dnem....1.9. 2001 ..........

 

řed.ZŠ      Mgr. Jiří Novák