Vnitřní řád ZŠ Ždírec nad Doubravou edit delete

12.12.2002 | Jiří Novák

Vnitřní řád školy

ZŠ Ždírec nad Doubravou

Ustanovení pro žáky a rodiče

a/ Práva žáků

 1. Žák má právo:
 2. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
 3. Na odpočinek a volný čas.
 4. Na zabezpečení přístupu k informacím,zejména takovým,které podporují jeho duchovní,morální a sociální rozvoj.Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
 5. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech ,které se ho týkají.Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou,která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.Jeho názorům musí být dána náležitá váha.Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli,ostatním vyučujícím,výchovnému poradci/poradkyni/,zástupci ředitele,řediteli školy.
 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím,nedbalým zacházením,před sociálně patologickými jevy.Má právo na využití preventivních programů,které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
 7. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích ,nebo má nějaké problémy.
 8. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě ,že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
 9. Na zvláštní péči v odůvodněných případech/onemocnění,zdravotní postižení,v případě mimořádných schopností a talentu apod./.
 10. Na život a práci ve zdravém prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.
 11. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

b/ Chování žáka

 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a mimo školu.Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
 2. Žáci dodržují zásady kulturního chování.Zdraví učitele,zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem “ Dobrý den “.
 3. Do školy vstupují určeným vchodem,ten používají také k odchodu. Škola se otevírá pro všechny žáky v 7.10 hodin / dozor p. školník-jen při špatném počasí mohou dojíždějící žáci vstoupit do budovy a čekat v šatnách do 7.10 hodin .Místní žáci nemají do školy dříve přístup s výjimkou učiteli určených akcí /doučování,tř. práce ,kroužky ,výlety ,soutěže apod./.Žáci čekají na cestě před školou/ne přede dveřmi.Od vstupu do školy až do ukončení vyučování nesmí žáci opustit
 4. budovu školy bez doprovodu ped. pracovníka nebo dospělé osoby.Pohyb v budově školy se řídí rozvrhem každé třídy a bez dovolení nesmí nikdo svévolně opouštět svůj pavilon.V 7.25 hod. je první zvonění, které znamená,že se žáci připraví na 1. vyučovací hodinu a vyčkají druhého zvonění ,které zahájí vyučování.Po prvním zvonění již žáci nevycházejí ze tříd ,jsou na svých místech a připraví se na vyučování.Ranní ,dopolední a polední dozor nad žáky se vykonává podle celoročního rozpisu.Zabezpečovací režim proti krádežím řeší samostatný dodatek.Místní žáci musí po vyučování opustit budovu školy a dostavit se pět minut před další mimoškolní činností.Za bezpečnost žáků v této činnosti zodpovídá pedagog,vedoucí kroužku,vyučující.Přespolní žáci čekají na zájmovou činnost ve škol.klubu nebo ve družině.

 5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.O přestávkách se mohou volně pohybovat po chodbách svého pavilonu,musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.Do jiných tříd přecházejí ukázněně.Vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem/vedoucím kroužku apod./.Na učitele čekají ve třídě/popřípadě v šatně –Tv venku na hřišti/.V šatnách jsou žáci jen nezbytně nutnou dobu /přezutí/.
 6. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů /vychovatelů/ a pracovníků jídelny.Dodržují pravidla slušného chování.Na oběd jsou ze třídy vždy odváděni vyučujícím /poslední hodina/.
 7. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek/podrážka nesmí zanechávat šmouhy na podlahové krytině-doporučuje se bílá/.Školní přezůvky musí být odkládány do sáčků,které visí na věšáku.Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi.Při odchodu ze školy si mimo šk. přezůvek žáci nic nenechávají v šatnách.
 8. Do školy nesmí žáci nosit věci,které by mohly ohrozit zdraví,způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.Nesmí také nosit cenné předměty,které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz.Peníze nosí u sebe /při Tv je odkládá na předem určené místo-určí vyučující popř. vedoucí kroužku/.Po skončení činnosti v tělocvičně si je opět bere k sobě.
 9. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci,okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také vždy třídnímu učiteli, který provede vyšetření a pokud to je možné ,ihned se skutečnostmi seznámí ředitele školy/v případě větších ztrát je nutno zavolat Policii ČR/.
 10. Nošení,držení,distribuce a zneužívání návykových látek,stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy zakázáno.
 11. Ve škole a mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.
 12. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům,popřípadě občanům.
 13. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.

c/ Docházka do školy

 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.Na vyučovací hodiny přichází včas,aby se i stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
 2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů.Toto je nutno učinit do dvou dnů od začátku nepřítomnosti,omluvit lze žáka i telefonicky.Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím,aby bylo možno zajistit způsob doplnění zameškaného učiva.V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na 1 den třídní učitel,na více dní ředitel školy.
 3. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
 4. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutných případech a to vždy za doprovodu zákonné osoby / pedagog,rodiče,prarodiče,příbuzné osoby starší 18 let/.
 5. Při účasti na akcích ,které organizuje škola,žáci dodržují ustanovení školního řádu.

d/ Zacházení se školním majetkem ,učebnicemi a škol. potřebami

 1. Žák má právo užívat zařízení školy,pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou,je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
 2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci,které tvoří zařízení třídy a školy a také ty ,které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti,bude vyžadována odpovídající náhrada.
 4. Náhrady za učebnice:

I. a/ ztráta /totální zničení/ nové knihy do 1-2 roky: koupení nové učebnice

zaplacení celé částky za učebnici

b/ - “ - knihy od 3-4 roky : náhrada starší učebnicí

zaplacení 50 procent ceny učebnice

c/ - “ - knihy nad 4 roky : 20,-Kč

II. a/ poničení /částečné/ nové učebnice do 2 let: 10,-Kč

b/ - “ - učebnice 3-5 let : 5,- Kč

Uvolňování z výuky:

z 1 hodiny : vyučující příslušného předmětu

na 1 den : třídní učitel

na více než 1 den : ředitel ZŠ

Veškeré uvolňování musí být provedeno písemně a omluvenka pak ještě

ŽK.

e/ Vnitřní režim školy

 1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.10 do 7.30/ výjimkou jsou žáci dojíždějící a ráno nultou hodinu mající zájmovou popř. jinak řízenou činnost/.Žáci ,kterým začíná činnost nultou hodinu,vstupují do školy se svým vedoucím,na kterého čekají před budovou školy.
 2. Žák přichází do školy čistě a vhodně upraven,bez výstředností v oblékání i účesu.
 3. Během vyučování nesmí žák opustit bez dovolení a doprovodu školu.
 4. Na hodiny Tv nosí žáci předepsaný cvičební úbor a obuv.
 5. Na hodiny Pv,Vv a labor. práce je žák povinen nosit přiměřeně starší oděv a obuv. Škola neručí za škodu způsobenou umazáním a jiným poškozením běžného denního oděvu.
 6. Žák musí mít vhodnou obuv na přezutí se světlou podrážkou,aby nedocházelo k neúměrnému znečištění podlahové krytiny.Nechává-li ji ve škole ,při odchodu ji odkládá do svého sáčku a zavěšuje na své místo v příslušné šatně.Žák nesmí na přezutí používat cviček, ve kterých cvičil při Tv venku. Za obuv, která není v sáčku se neručí a nebude proplaceno pojištění.Před vstupem do školy si žák řádně očistí obuv.
 7. Třídní učitel pověřuje pravidelně službou ve třídě vždy na týden dvojici žáků. Ti se starají o čistotu a pořádek ve třídě,o ukládání a přenášení třídní knihy,o pořádek a zabezpečovací systém v šatně apod.
 8. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zvonění do třídy,třídní služba je povinna toto ohlásit v ředitelně.
 9. Třída se větrá pouze v přítomnosti učitele.O přestávce musí být okna ve všech prostorách ,kde jsou žáci ,zavřená.O přestávce musí být zhasnuta světla.Dozírající učitelé budou dbát na to,aby jednotlivé třídy a chodby byly v zimním období osvětleny bezpečně a, ale úsporně.
 10. Žák má ve třídě určené místo a nesmí je libovolně měnit,ručí za jeho neporušenost a čistotu.Zjištěné závady hlásí ihned třídnímu učiteli.Svévolně způsobené škody je žák povinen nahradit,případně zařídit provedení jeho opravy.
 11. Žákovskou knížku,učebnice /popřípadě sešity/ opatří žáci ihned po jejich obdržení čistým trvanlivým obalem a učebnice podpisem.Vpisovat do učebnic poznámky je dovoleno pouze slabě obyčejnou tužkou.Veškeré poznámky musí žák na konci šk. roku před odevzdáním učebnic vygumovat.Poškozené či ztracené učebnice jsou žáku předepsány k úhradě.Žákovská knížka je úřední doklad,musí být čistá,bez obrázků,kreseb apod.
 12. Do tělocvičny,dílen a na škol. pozemek /šk. hřiště/je dovolen žákům vstup pouze s učitelem/vychovatelem,vedoucím kroužku/,který je odvede ze třídy.Činnost se řídí samostatnými řády.
 13. Do ředitelny a do sborovny chodí žáci jen v nutných případech.Po zaklepání vyčkávají za dveřmi ,dovnitř nevstupují .
 14. Po ukončení dopoledního vyučování odvádí vyučující učitel žáky do šaten a do jídelny.Žáci si všechny svoje věci odnáší ze třídy sebou.Při cestě do jídelny si tašky uloží v přidělené šatně ,odkud si je po obědě vyzvednou, bez prodlení se přezují a opustí školní budovu.Žáci,kteří nechodí na obědy,opustí školní budovu ihned po skončení dopoledního vyučování.Žáci nižších tříd,kteří navštěvují ŠD,jsou odváděni do jídelny a zde si přebírají vychovatelky ŠD.Činnost ŠD a ŠK se řídí vlastním řádem.
 15. Žáci se chovají k dospělým v budově školy i mimo ni zdvořile, k sobě navzájem ohleduplně.
 16. Místní žáci,kteří mají odpolední řízenou činnost,mohou vstoupit do budovy školy 10 minut před jejím začátkem.Po skončení školu ihned opustí.Toto ustanovení platí i pro členy ŠK.Přespolní žáci tráví čekání na odpolední zájmovou činnost ve školním klubu/popř. ve ŠD/.

f/Rodiče žáků

 1. Rodiče žáků mají právo se informovat na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů /popř. výchovné poradkyně/ v určených konzultačních hodinách,nebo po předchozí domluvě v jinou dobu.Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování.
 2. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy.
 3. Omlouvání dítěte –viz část d/Docházka do školy

g/ Chování žáků mimo školu

 1. Žák je povinen i mimo školu se chovat v souladu se školním řádem a vnitř. řádem školy.
 2. Při exkurzích,výletech a jiných akcích pořádaných školou vystupují žáci ukázněně,řídí se pokyny učitele nebo jiných pověřených osob.
 3. Při hromadném přesunu /např. kino,divadlo,branné cvičení apod./dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících.
 4. Návštěva večerních představení,divadel,koncertů apod. je žákům povolena v doprovodu rodičů nebo jimi pověřených dospělých osob/představení vhodná pro mládež/.
 5. Žáci jsou povinni chránit přírodu i společný majetek.
 6. Žáci jsou povinni chránit své zdraví,není dovoleno kouřit,pít alkoholické nápoje,používat či čichat omamných prostředků,užívat psychotropní látky,drogy.
 7. Návštěva pohostinských zařízení je povolena jen za účelem občerstvení.Déle se zdržovat je zakázáno.
 8. Žáci jsou povinni při užívání veřejných prostranství tato udržovat v čistotě ,neodhazovat papíry,obaly,kůry od pomerančů apod. Jako účastníci silničního provozu /cyklisté,chodci/ jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na bezpečnost svoji a ostatních.
 9. Činnost ve společenských organizacích,zájmových kroužcích,ZUŠ nesmí být překážkou v plnění školních povinností.
 10. Pro všechny žáky školy platí přísný zákaz vstupu na staveniště ve svém okolí,ničení majetku a veřejného zařízení.

Datum vydání: 22.11. 2 000 Řád byl projednán a schválen na pedag, radě dne: 20.11.2 000.