Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou edit delete

19.6.2001 | Jan Martinec

Zřizovací listina
příspěvkové organizace:

IX. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usnesením ze dne 29.3.2001 rozhodlo, že Město Ždírec nad Doubravou, IČO 00 26 85 42, s účinností ke dni prvého července dvoutisícího prvého (1.7.2001) podle § 14 odst. 2 zák. 564/1990 Sb., v platném znění, o státní správě a samosprávě ve školství, a podle § 41 odst. 2 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

 

zřizuje

 

příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou, se sídlem Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, a zároveň podle § 41 odst. 2 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vydává a schvaluje tuto její zřizovací listinu:

 

 


  1. Zřizovatel
  2. Zřizovatelem je Město Ždírec nad Doubravou, IČO 00 26 85 42, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.


  3. Název
  4. Název (obchodní firma) příspěvkové organizace zní:

   Základní škola Ždírec nad Doubravou


  5. Sídlo
  6. Sídlem příspěvkové organizace je: Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, PSČ 582 63


  7. Trvání organizace
  8. Příspěvková organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou se zakládá na dobu neurčitou.


  9. Hlavní účel

Základní škola Ždírec nad Doubravou je zřízena za účelem:

 1. plnění úkolů základní školy ve smyslu zákona 29/1984 Sb., v platném znění, o soustavě základních a středních škol (školského zákona) včetně povinné školní docházky,
 2. plnění úkolů předškolního zařízení – mateřské školy,
 3. plnění úkolů školní družiny,
 4. poskytování služeb školní knihovny,
 5. provozování školního klubu,
 6. provozování školní jídelny.
  Okruhy doplňkové činnosti

 1. Zřizovatel povoluje organizaci tuto doplňkovou činnost:
  1. poradenská činnost v oblasti společenských věc a rozvoje osobnosti,
  2. výuka jazyků,
  3. výuka v oblasti umění a společenského tance,
  4. pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí,
  5. výchova a mimoškolní vzdělávání,
  6. pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě,
  7. organizování sportovních soutěží,
  8. agenturní činnost v oblasti kultury a umění,
  9. vydavatelské a nakladatelské činnosti,
  10. výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů,
  11. výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru,
  12. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
  13. kopírovací práce,
  14. pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí,
  15. překladatelská a tlumočnická činnost,
  16. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
  17. specializovaný maloobchod,
  18. zprostředkování obchodu,
  19. hostinská činnost.

 2. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a sleduje se odděleně.
  Statutární orgán

 1. Statutárním orgánem organizace je ředitel. Ředitel je jmenován podle zvláštních předpisů (§ 6 odst. 4 zák. 564/1990 Sb., v platném znění, o státní správě a samosprávě ve školství).
 2. Ředitel jedná za organizaci ve všech věcech samostatně.
 3. Za organizaci podepisuje samostatně ve všech věcech tak, že k vytištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu organizace připojí svůj podpis.
 4. Ředitel je vedoucím organizace.
 5. Ředitel dále vykonává působnost ředitele školy a ředitele mateřské školy podle zvláštních předpisů (zákon 564/1990 Sb., v platném znění, o státní správě a samosprávě ve školství).
 6. Pro statutární orgán platí obdobně zákaz konkurence podle § 136 obchodního zákoníku.
 7. Jednání dalších osob jménem organizace se řídí ustanovením § 20 odst. 2 občanského zákoníku.
  Organizační řád

   Vnitřní poměry organizace se řídí organizačním řádem, který vydá zřizovatel.


  1. přechod majetku, práv a závazků

 1. Zřizovaná organizace je universálním právním nástupcem:
  1. Základní školy Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, včetně školní družiny a školního klubu, identifikátor zařízení 600 086 992, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou,
  2. Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, včetně odloučeného pracoviště Horní Studenec 70 a školní družiny při mateřské škole, identifikátor zařízení 600 086 445, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou,
  3. Školní jídelny Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 087 557, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou,
  4. Základní školy Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 086 895, Horní Studenec 70,
  5. Školní jídelny Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 087 051, Horní Studenec 70,

  a přecházejí na ni všechna jejich práva, všechny jejich povinnosti, všechny pohledávky a závazky, všechen majetek, a to i majetek z jakéhokoliv důvodu opomenutý inventurami a neuvedený níže.

 2. Ze Základní školy Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, včetně školní družiny a školního klubu, identifikátor zařízení 600 086 992, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou přechází:
  1. dlouhodobý majetek v členění dle účtové osnovy Postupů účtování dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 1 k této zřizovací listině,
  2. zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 2 k této zřizovací listině,
  3. další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků, (příloha č. 3)
  4. pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 4.

 3. Z Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, včetně odloučeného pracoviště Horní Studenec 70 a školní družiny při mateřské škole, identifikátor zařízení 600 086 445, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou přechází:
  1. dlouhodobý majetek v členění dle účtové osnovy Postupů účtování dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 5 k této zřizovací listině,
  2. zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 6 k této zřizovací listině,
  3. další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků (příloha č. 7)
  4. pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 8.

 4. Ze Školní jídelny Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 087 557, Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou přechází:
  1. dlouhodobý majetek v členění dle účtové osnovy Postupů účtování dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 9 k této zřizovací listině,
  2. zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 10 k této zřizovací listině,
  3. další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků (příloha č. 11),
  4. pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 12.

 5. Ze Základní školy Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení 600 086 895, Horní Studenec 70, na příspěvkovou organizaci Základní škola Ždírec nad Doubravou přechází:
  1. dlouhodobý majetek v členění dle účtové osnovy Postupů účtování dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 13 k této zřizovací listině,
  2. zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 14 k této zřizovací listině,
  3. další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků (příloha č. 15),
  4. pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 16.

   

   

 6. Ze Školní jídelny Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod, identifikátor zařízení
 7. 600 087 051, Horní Studenec 70, na příspěvkovou organizaci Základní škola

  Ždírec nad Doubravou přechází:

  1. dlouhodobý majetek v členění dle účtové osnovy Postupů účtování dle inventury provedené k 30.6.2001, jehož soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 17 k této zřizovací listině,
  2. zásoby dle inventury provedené k 30.6.2001, jejichž soupis bude po provedení inventury připojen jako příloha číslo 18 k této zřizovací listině,
  3. další aktiva a pasiva dle rozvahy sestavené k 30.6.2001, specifikovaná v předávacím protokolu, jehož nezbytnou součástí jsou inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků (příloha č. 19),
  4. pracovní poměry zaměstnanců, které budou uvedeny v příloze číslo 20.

 8. Organizace využívá svůj majetek získaný vlastní činností po 1.7.2001 pro hlavní činnost ke které byla zřízena a pro doplňkovou činnost; přitom je povinna jej plně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, zajišťovat jeho udržení ve stavu způsobilém k užívání k určenému účelu.
 9. Souhlasu zřizovatele podléhá:

 • rozhodnutí o schválení účasti na podnikání třetích osob, nákupu akcií a jiných cenných papírů,
 • rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí úvěrů a půjček,
 • rozhodnutí o poskytnutí půjček a úvěrů,
 • uzavírání zástavních smluv,
 • rozhodnutí o poskytnutí darů s výjimkou darů zaměstnancům dle vyhl. o FKSP,
 • rozhodnutí o pořízení věci na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě.


  1. Majetek předaný do správy
  2. Zřizovatel předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití majetek dle soupisu přiloženého ke smlouvě o obstarání věci (k mandátní smlouvě), která vymezuje podmínky správy majetku.


  3. Majetek předaný do bezplatného užívání

 1. Zřizovatel formou výpůjčky (§ 659-662 obč.z. v platném znění) poskytne Základní škole Ždírec nad Doubravou do bezplatného užívání zejména objekty Chrudimská čp. 77 s přilehlými pozemky ve Ždírci nad Doubravou a Horní Studenec čp. 70 s přilehlými pozemky; o výpůjčce bude uzavřena samostatná smlouva.
 2. Zřizovatel může Základní škole Ždírec nad Doubravou poskytnout do bezplatného užívání nebo pronajmout i další nemovitý a movitý majetek; podmínky bezplatného užívání nebo nájmu budou stanoveny smlouvou.

 


  1. Správa majetku a vlastní majetek

 1. Organizace nezajišťuje ze svých zdrojů investice do majetku zřizovatele.
 2. Základní škola Ždírec nad Doubravou má vlastní majetek. Vlastní majetek může nabývat zejména:
  1. darem
  2. koupí
  3. vytvořením vlastní činností (aktivací)
  4. nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti
  5. převodem podle zvláštních předpisů
  6. technickým zhodnocením
  7. uvedením do užívání.

 3. Základní škola Ždírec nad Doubravou předkládá zřizovateli ke schválení:
  1. návrhy na pořízení vlastního dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku financovaného ze zdrojů organizace pořizovaného pro plnění úkolů organizace v hlavní činnosti, jehož pořizovací cena je vyšší než 100 000,-- Kč,
  2. návrhy na pořízení veškerého vlastního dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku financovaného ze zdrojů příspěvkové organizace určeného výhradně pro hospodaření v doplňkové činnosti,

 4. Vlastní majetek může Základní škola Ždírec nad Doubravou vyřazovat:
  1. dlouhodobý nehmotný majetek jen se souhlasem zřizovatele s výjimkou vlastního drobného dlouhodobého nehmotného majetku (čl. I odst. 4 Účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek Postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace - příloha č. 2 Opatření MF ČR č.j. 283/76 104/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace - dále jen “Postupy účtování”)
  2. dlouhodobý hmotný majetek jen se souhlasem zřizovatele s výjimkou vlastního drobného hmotného majetku (čl. I odst. 6 Účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek Postupů účtování

 5. Základní škola Ždírec nad Doubravou nesmí v souladu s § 37 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zcizovat vlastní majetek příspěvkové organizace darováním.
 6. Základní škola Ždírec nad Doubravou v souladu s § 34, odst. 2) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nesmí bez souhlasu zřizovatele přijímat závazek ručitele a zastavovat majetek příspěvkové organizace ve prospěch třetích osob.

 


  1. Ekonomika a financování

 1. Finanční hospodaření se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména pak ustanoveními § 27 až 37 a Postupy účtování. Hlavní činnost Základní škola Ždírec nad Doubravou financuje v rozsahu finančního plánu nákladů a výnosů, schváleného zřizovatelem na období kalendářního roku, zejména ze zdrojů:
  1. provozní příspěvek zřizovatele
  2. investiční příspěvek zřizovatele
  3. úhrada mzdových nákladů ze státního rozpočtu,
  4. příspěvek na provoz MŠ, školní družiny a školního klubu,
  5. přijaté peněžní dary.

 2. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Vztah rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku měnit v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
 3. O výši a použití příspěvku na provoz MŠ, školní družiny a školního klubu rozhoduje ředitel organizace.
 4. Doplňkovou činnost financuje Základní škola Ždírec nad Doubravou výhradně z výnosů této činnosti. Hospodaření příspěvkové organizace v oblasti doplňkové činnosti se řídí vnitřním předpisem příspěvkové organizace.
 5. Základní škola Ždírec nad Doubravou je účetní jednotkou.
 6. Základní škola Ždírec nad Doubravou účtuje v souladu s ustanovením § 9, odst. 2, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění v soustavě podvojného účetnictví podle závazné účetní osnovy a Postupů účtování.
 7. S odkazem na ustanovení § 18, odst. 7, zákona 586/1992 Sb., v platném znění vede Základní škola Ždírec nad Doubravou odděleně účtování o hlavní a doplňkové činnosti.
 8. Základní škola Ždírec nad Doubravou sestavuje měsíční závěrku nejpozději k 15. (patnáctému) dni následujícího měsíce za uplynulý měsíc.
 9. Základní škola Ždírec nad Doubravou není plátcem DPH.
 10. Realizační ceny za činnosti prováděné organizací v rámci doplňkové činnosti se stanovují dle zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a schvaluje je ředitel příspěvkové organizace.
 11. Pro oblast doplňkové činnosti vede organizace úplnou a průkaznou dokumentaci o kalkulaci a schválení cen.


  1. Rozpočet a rozpočtový proces

 1. Základní škola Ždírec nad Doubravou sestavuje vlastní rozpočet (finanční plán) nákladů a výnosů pro hlavní činnost v součinnosti s orgány Města.
 2. Do 31.10. běžného roku sdělí zřizovatel příspěvkové organizaci celkovou disponibilní částku provozního a investičního příspěvku.

 1. Do 30.11. zpracuje Základní škola Ždírec nad Doubravou za závazný rozpis rozpočtu (finančního plánu) dle jednotlivých nákladových činností (schválených) v hlavní činnosti.
 2. Zřizovatel schválí závazný rozpis rozpočtu nejpozději do 31.12.
 3. V případě rozpočtového provizoria se hospodaření Základní školy Ždírec nad Doubravou rámcově řídí rozpočtem (finančním plánem) předchozího období.


  1. Zl
   epšený hospodářský výsledek

 1. Zlepšený hospodářský výsledek (dále jen ZHV) zjišťuje Základní škola Ždírec nad Doubravou za účetní období. ZHV se skládá z podílu zlepšeného výsledku hospodaření za hlavní činnost a zisku po zdanění za doplňkovou činnost.
 2. ZHV za hlavní činnost vzniká snížením skutečných nákladů hlavní činnosti za účetní období proti nákladům hlavní činnosti stanovených finančním plánem.
 3. Organizace tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledků fond odměn v souladu s ustanovením § 32 zákona 250/2000 Sb. jako zdroj prostředků pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců. Čerpání prostředků z fondu odměn se řídí vnitřním mzdovým předpisem.
 4. Organizace tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledků fond kulturních a sociálních potřeb v souladu s ustanovením § 33 zákona 250/2000 Sb. jako zdroj prostředků pro uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců. Zásady hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
 5. Zisk ze své doplňkové činnosti může organizace použít ve prospěch své hlavní činnosti nebo ve prospěch své doplňkové činnosti. Toto využití zřizovatel organizaci podle § 28 odst. 3 zák. 250/2000 Sb., povoluje.
 6. Rozdělení ZHV schvaluje po schválení výše ZHV zřizovatelem ředitel organizace.
 7. Zřizovatel nesmí o ZHV, resp. o zisk po zdanění z doplňkové činnosti, resp. o školné nebo příspěvek na provoz MŠ a školní družiny, krátit, snižovat nebo jinak omezovat provozní a investiční příspěvek.


  1. Kontrola

 1. Ředitel organizace je povinen každoročně vždy nejpozději do jednoho měsíce po skočení školního roku předložit zřizovateli:
  1. výroční zprávu,
  2. zprávu o výsledcích přijímacího řízení na učební a studijní obory středních škol,
  3. přehled o účasti žáků na soutěžích a olympiádách a jejich výsledcích,
  4. přehled o uspořádaných mimoškolních akcích.

 2. Ředitel organizace je povinen měsíčně vždy nejpozději do 20. dne předkládat zřizovateli měsíční účetní závěrku.
 3. Zřizovatel schvaluje roční účetní závěrku.


  1. Zánik organizace

 1. Organizace zaniká způsoby uvedenými v § 27 odst. 3 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; tím nejsou dotčena pravidla pro zrušování školských zařízení podle zákona o státní správě a samosprávě ve školství.
 2. O zrušení organizace rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo města.

 1. Pokud není touto zakladatelskou listinou stanoveno jinak, řídí se právní poměry organizace obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 19 až 20a občanského zákoníku, a zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 2. Pozbude-li některé ustanovení této zřizovací listiny platnosti vzhledem ke změně právních předpisů, nebo z jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení této listiny v platnosti.

Náklady spojené se založením organizace a jejím zápisem do obchodního rejstříku budou hrazeny z prostředků zřizovatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Jan Martinec, starosta města