69.schůze edit delete

17.12.2001 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 69

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.prosince 2001.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Host: Zdeněk Kasal

Program schůze:

 1. Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou.
 2. Pronájem pozemku v Novém Studenci.
 3. Změna ne jméně nájemce.
 4. Informace o měření TV signálu v ulici Brodská.
 5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku.
 6. Ukončení pronájmu.
 7. Různé.
 1. Rada města konstatovala, že paní Binková neprojevila o byt v Domě s pečovatelskou službou a pověřila proto starostu, aby vyzval paní Hájkovou k uzavření nájemní smlouvy, v souladu s rozhodnutím rady z 5.12.2001.
 2. Rada města projednala žádost p.Karla Marka o prodloužení pronájmu části pozemku č.parc.343/16 v Novém Studenci o výměře 200 m2. Nájem je stanoven na dobu neurčitou výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné ve výši 50,-Kč ročně.
 3. Pan Pavel Sotona požádal radu města o změnu ve jméně nájemce prostor části bývalého kulturního domu v Benátkách v souvislosti s úmrtím původního nájemce p.Josefa Hilleho. Rada souhlasí se změnou ve jméně nájemce s tím, že další podmínky a články nájemní smlouvy budou nezměněny. Hlasování: 5 pro.
 4. Český telekomunikační úřad provedl na žádost města měření úrovně TV signálu v ulici Brodská v souvislosti se žádostí některých občanů o pomoc při zajištění kvalitního TV signálu. Měření přímo neprokázalo, že vlivem výstavby hal firmy Holzwerke Wimmer, ani s výstavbou vysílače Českého mobilu došlo k závažnému zastínění signálu vysílače Krásné. ČTÚ doporučuje určitá opatření ke zlepšení signálu, která budou žadatelům sdělena.
 5. Rada města projednala návrh Okresní knihovny Havl.Brod na převedení knih a časopisů z vlastnictví ČR-Okresní knihovny do vlastnictví města. Hlasování: 5 pro.
 6. Zemědělská a.s. Krucemburk požádala město o ukončení nájmu prostor řeznictví v budově MěÚ čp.500 k 31.12.2001 v souvislosti s otevřením nové prodejny masny v budově čp.571 na náměstí. Rada města s ukončením nájmu souhlasí. Hlasování: 5 pro.
 7. Pošta, různé:
 1. Starosta informoval radu o přípravě kupní smlouvy na odkoupení bývalého ždíreckého vodojemu. Náklady spojené s převodem pozemku a nemovitosti hradí a.s.VAK Havl.Brod.
 2. Starosta informoval radu o dopise generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha předsedovi Senátu PČR p.dr.Pithartovi ve věci rekonstrukce průtahu Ždírcem n.D.
 3. Starosta seznámil radu s dopisem p.faráře Brychty ve věci organizace Tříkrálové sbírky ve Ždírci n.D.
 4. Starosta informoval radu města o úpravě pracovních a úředních hodin MěÚ v době vánočních svátků.
 5. Starosta informoval radu města o tom, že nájemci bytů v Údavech čp.43 respektují podmínky nájemní smlouvy a tyto přijímají. Rada města souhlasí s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou s možností prodloužení smlouvy při dodržení podmínek pronájmu. Hlasování: 5 pro.
 6. Rada města projednala za přítomnosti p.Kasala, zaměstnance Zemědělské a.s. Krucemburk podmínky zimní údržby komunikací, předala p.Kasalovi některé poznatky o údržbě a seznámila se blíže s celou problematikou údržby.

 

 

 

U S N E S E N Í z 69. schůze rady města

 

RADA MĚSTA:

 1. S o u h l a s í :

 1. Se změnou ve jméně nájemce nebytových prostor v budově v Benátkách 38 na firmu Sotona Pavel, truhlářství, Ždírec n.D., IČO 72810441 s platností od 1.ledna 2002. Další články nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor k podnikání zůstávají nezměněny.
 2. ukončením nájemní smlouvy se Zemědělskou a.s. Krucemburk na pronájem nebytových prostor v budově ve Školní ul.500 ve Ždírci n.D. k 31.12.2001.
 3. S uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Českou republikou-Okresní knihovnou, zastoupenou ředitelkou paní PhDr.Ivanou Štrossovou a Městem Ždírec nad Doubravou. Předmětem převodu jsou knihovní fondy zakoupené Okresní knihovnou v letech 1975 - 2001 z prostředků ČR-Okresního úřadu Havlíčkův Brod.
 4. uzavřením nájemních smluv na pronájem 2 bytů v Údavech v souladu s rozhodnutí rady z 21.11.2001, jelikož nájemci respektují stanovené podmínky nájemní smlouvy.

 1. P r o n a j a l a :

Část pozemku č.parc.343/16 o výměře 200 m2, k.ú.Nový Studenec, Karlu Markovi, trvale bytem Pardubice, Macanova 2415. Nájem je stanoven na dobu neurčitou výpovědní dobou 3 měsíce, nájemné ve výši 50,-Kč ročně.