71.schůze rady města edit delete

31.1.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S č. 71

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 30.ledna 2002.

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Ivan Vomela, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

 1. Stanovení programu XV.zasedání zastupitelstva města.
 2. Dohody o pracovní činnosti členů jednotky SDH, stanovení odměny za činnost.
 3. Účetní zpráva Spolku pro výstavbu kaple za rok 2001.
 4. Příspěvek při narození dítěte.
 5. Podmínky pronájmu pozemku p.č.342/67.
 6. Žádost o prominutí poplatku.
 7. Informace o jednání zástupců Podoubraví s vedením krajů.
 8. Oprava střechy hasičské zbrojnice Benátky.
 9. Vypsání veřejné soutěže.
 10. Rekonstrukce části budovy v Horním Studenci čp.14.
 11. Smlouva o kontrole jakosti pitné vody.
 12. Informace o přípravě rozšíření ploch průmyslové zóny.
 13. Informace o vybavení MěÚ zařízením.
 14. Stanovení ceny mapy cyklotrasy.
 15. Projednání podmínek nájemní smlouvy mezi městem a LDO Přibyslav.
 16. Informace o přípravě výstavby kruhového objezdu a komunikace I/34.
 17. Návrh na převedení půjčky na sdružené prostředky.
 18. Informace o řešení závady na střešní konstrukci domu čp.400.
 19. Návrh parkové úpravy hřbitova Horní Studenec.
 20. Žádost o pronájem nebytových prostor.
 21. Ukončení pronájmu.
 22. Strojní vybavení SDH Ždírec n.D..

* Rada města projednala návrh programu XV.zasedání zastupitelstva města. Rada konstatovala, že do konání schůze nepožádal nikdo z členů zastupitelstva, výborů a komisí o zařazení dalších bodů programu. Rada schválila program beze změn.

* Rada města upravila výši odměny za hodinu práce členům jednotky SDH tak, aby bylo respektováno nařízení vlády o minimální mzdě. Rada rozhodla, že město uzavře dohody o pracovní činnosti v jednotce požární ochrany II a III s hasiči, členy SDH Ždírec n.D.

Usnesení:
Rada města stanovila výši odměny členům jednotky SDH s platností od 1.ledna 2002:

 • Odměna za výkon činnosti hasič a strojník je stanovena na 35,-Kč/hod.
 • Odměna za výkon činnosti velitel družstva je stanovena na 40,-Kč/hod.
 • Odměna za výkon činnosti velitel jednotky SDH je stanovena na 50,-Kč/hod.
  Hlasování: 5 pro

Usnesení:
Rada města schválila uzavření dohody o pracovní činnosti na výkon činnosti člena jednotky SDH s p.Miroslavem Gabrielem, bytem Ždírec n.D., Žďárská 146 a s p.Vladislavem Pokorným, bytem Ždírec n.D., Družstevní 406 s platností od 1.ledna 2002.
Hlasování: 5 pro

* Rada se seznámila s účetní závěrkou Spolku pro výstavbu kaple. Finanční hotovost spolku k 1.1.2002 činí 563.818,-Kč. Příspěvky spolku v roce 2001 činily 54.974,-Kč.

* Rada projednala návrh městského úřadu - oddělení matriky a evidence obyvatel na přiznání příspěvku pro narozené dítě manželů Musilových Ondřeje Musila, nar.10.9.2001, jehož rodiče bydleli po celý rok 2001 ve Ždírci n.D., ale k trvalému pobytu do bytu babičky dítěte se přihlásili až 16.1.2002 a dále o příspěvek pro dítě manželů Forejtových Tomáše Forejta, nar. 29.7.2001, jehož rodiče se k trvalému pobytu ve Ždírci n.D. přihlásili po kolaudaci rodinného domu 15.10.2001.

  Usnesení:
  Rada města rozhodla o výplatě příspěvku při narození dítěte ve výši 3.000,-Kč rodičům Ondřeje Musila a Tomáše Forejta.
  Hlasování: 5 pro

* Starosta seznámil radu s přípravou textu smlouvy nájemní na pronájem pozemku p.č.342/67, kterou hodlá město uzavřít s p.Markusem Peterem Gohringem. Smlouvu nájemní připravuje podle požadavků města JUDr.Šebková, advokátka p.Gohringa.

* Rada projednala žádost Pavlíny Hamsové o snížení či zrušení poplatku za psa, kterého převzala v útulku Nasavrky. Rada žádosti vyhověla.

  Usnesení:
  Rada města rozhodla o zrušení poplatku za psa ve výši 500,-Kč s platností pro rok 2002, který je v souladu se zákonem a vyhláškou města povinen uhradit držitel psa, t.j. Pavlína Hamsová, bytem Ždírec n.D., Spojovací 481.
  Hlasování: 5 pro

* Starosta a místostarosta informovali radu o jednání zástupců obcí Podoubraví s představiteli Pardubického kraje a kraje Vysočina o možnostech přechodu obcí Podoubraví do Pardubického kraje. Na jednání bylo dohodnuto, že budou ustaveny 3 pracovní skupiny, které připraví legislativní návrh na přechod obcí do jiného kraje, navrhnou způsob převodu majetku krajů a zmapují celou problematiku přechodu obcí z pohledu občanů. Další schůzka zástupců obcí a krajů se uskuteční 15.března v Chotěboři.

* Rada se seznámila s návrhem firmy Mach Velká Losenice na zastřešení hasičské zbrojnice s hostincem na Benátkách. Rozpočet na krov a latění činí 26.000,-Kč a celá akce včetně krytiny a oplechování je odhadována na 60 tis.Kč.

  Usnesení:   
  Rada města schválila záměr rekonstrukce střechy na budově hasičské zbrojnice Benátky v průběhu I.pololetí 2002 v navrženém rozsahu.
  Hlasování: 5 pro

* Rada města projednala informaci starosty o přípravě investičních akcí, zejména výstavbě bytů v ulici Jižní a o přípravě stavby povrchu vozovky v ulici Nad Řekou a Příčná.

Usnesení:
Rada města vypsala veřejnou soutěž, zákon 199/1994 Sb. §49b Veřejné zakázky malého rozsahu:

 • TI Ždírec n.D. – místní komunikace Nad Řekou, vrchní stavba vozovky
 • Rekonstrukce ulice Příčná

Město vyzve do soutěže nejméně 3 dodavatele. Vyhodnocení veřejné soutěže provede rada města za účasti zaměstnanců oddělení výstavby. MěÚ zašle výzvu k podání nabídek do soutěže do 15.února 2002.
Hlasování: 5 pro

* Starosta informoval radu o pravděpodobném získání dotace na rekonstrukci prostor bývalé úřadovny MNV Horní Studenec čp.14 na 1 byt. Prostředky obdrží město ze Státního fondu rozvoje bydlení. Již v této době je nutné zajistit projektovou dokumentaci a následně stavební povolení.

  Usnesení:
  Rada města schválila zadání zakázky na projekt rekonstrukce nebytových prostor firmě JB IMPULS Žďár n.S.
  Hlasování: 5 pro

* Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod ,a.s. nabídla městu pravidelnou kontrolu jakosti pitné vody v objektu v Údavech 43. Roční úhrada za prováděné kontroly a rozbory je 5000,-Kč vč.DPH.

  Usnesení:
  Rada města schválila text smlouvy o dílo č.14/2002/LPV, kterou uzavře město Ždírec n.D. a Vodovody a kanalizace Havl.Brod, a.s. s platností na rok 2002.
  Hlasování: 5 pro

* Starosta informoval radní o přípravě dalších ploch pro rozšíření průmyslové zóny I – JIH. Město vlastní v lokalitě cca 4000m2 pozemků a dalších cca 14000 m2 je ve vlastnictví 2 vlastníků, kteří respektují nabídku města na kupní cenu a způsob úhrady. Město eviduje v současnosti 5 zájemců o prodej pozemků. Firma DRUPOS vypracovala návrh na komunikační napojení lokality ze silnice II/345, který je již schválen Policií ČR i Okresním úřadem Havl.Brod. V současnosti provádí firma návrh na vlastní rozdělení pozemků podle zájmu kupujících. Do 14-ti dnů bude možné svolat schůzku budoucích investorů a stanovit další postup přípravy výstavby.

* Starosta informoval radní o problematice podvojného účetnictví, které město zajišťuje od roku 2001. Značná komplikovanost systému a náročnost na zpracování dat donutila MěÚ propojit jednotlivé počítače do sítě. Pro potřeby finančního oddělení je nutné zajistit výkonnější počítač (server) a kvalitní tiskárnu. Prostředky na nákup zařízení lze čerpat z kapitoly veřejná správa, kde jsou rozpočtovány náklady na nákup kancelářského vybavení. Stávající počítač z hospodářského oddělení bude nabídnut základní škole.

  Usnesení:
  Rada města schválila nákup zařízení dle požadavku MěÚ.
  Hlasování: 5 pro

* Svazek obcí Podoubraví v rámci výstavby a vybavení Podoubravské cyklotrasy zadal zpracování mapy celé trasy firmě SCHOCART Zlín. Mapa navazuje tématicky a koncepčně na soubor map cyklotras v ČR. Pořizovací cena mapy je 38,-Kč.

  Usnesení:
  Rada města rozhodla, že mapa “Podoubravská cyklotrasa” bude nabídnuta prodejcům za pořizovací cenu s tím, že prodejní cena je stanovena na 42,-Kč/ks.
  Hlasování: 5 pro

* Starosta informoval radu o konání členské schůze Lesního družstva obcí, která se uskuteční 31.ledna 2002. Hlavním bodem programu je volba člena představenstva po odstoupivším p.Chalupovi, zástupci obce Matějov. Dalším bodem programu je projednání znění upravené smlouvy nájemní, kterou obce – spoluvlastníci nemovitostí pronajímají nemovitosti lesnímu družstvu k hospodaření.

* Starosta informoval radu o přípravě výstavby kruhového objezdu “Na Pikulce” a rekonstrukci ulice Brodská. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa kraje Vysočina stavbu ve spolupráci s městem intenzivně připravuje. Předpokládané zahájení stavby je září 2002, dokončení prosinec 2003. Náklady stavby jsou odhadnuty na 237 mil.Kč, z toho město bude hradit výstavbu chodníků, opravu veřejného osvětlení (kabelizace) a výměnu části kanalizace s předpokládanými náklady okolo 2 mil.Kč.

* Rada projednala návrh na převedení půjčky ve výši 2 mil.Kč od společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., právního nástupce firmy Holzindustrie Schweighofer Ždírec s.r.o., na sdružené prostředky, které by firma ponechala na účtu města. Společnost Stora Enso nabídla v roce 2000 městu zapůjčení peněz na vykoupení pozemků v rozšiřované průmyslové zóně, na kterých měla být uložena zeminy odtěžená při výstavbě závodu Holzwerke Wimmer. Projektant v časové tísni změnil původní záměr rovnoměrného uložení zeminy na plochu cca 7 ha, ve snaze vyhnout se jednání s a.s.VČE Hradec Králové a Správou a údržbou silnic Havl.Brod o podmínkách uložení zeminy v ochranných pásmech staveb, navrhl uložení zeminy na zhruba poloviční plochu z téměř dvojnásobnou vrstvou. Město ve snaze vyhovět firmě Stora Enso souhlasilo s řešením. Výsledkem je znehodnocení většiny vykoupených pozemků s následnou nákladnou úpravou. Investice města do výkupu pozemků přesáhly částku 3 mil.Kč. Z výše uvedených důvodů rada vyzvala firmu Stora Enso Timber k přehodnocení původního záměru s poskytnutím půjčky a s převodem půjčka na sdružené příspěvky, které město využije k úpravě pozemků v průmyslové zóně, k výstavbě sportovišť a veřejně prospěšných staveb.

  Usnesení:
  Rada města schválila text výzvy města společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. k převodu půjčky poskytnuté městu ve výši 2 mil.Kč na sdružené prostředky k využití na výstavbu veřejně prospěšných staveb.
  Hlasování: 5 pro

* Starosta informoval radu o způsobu řešení odvodu dešťové vody z objektu domu na náměstí čp.400 – nástavba bytů nad prodejnou Jednoty. Dodavatel stavby navrhl instalovat elektrické vyhřívání vnitřních žlabů a svodů. Práce na instalaci již byly zahájeny.

* Rada města se seznámila s návrhem parkové úpravy okolí hřbitova v Horním Studenci. Podmínkou realizace je rekonstrukce hřbitovní zdi. Rada s návrhem vyslovila souhlas a k problematice se vrátí po zpracování cenového návrhu.

* Katastrální úřad Pardubice požádal město o poskytnutí nebytových prostor pro geodety, kteří budou v katastru města provádět měření po dobu cca 1 měsíce. MěÚ nabídl využít volné prostory v budově čp.1 – bývalá úřadovna pošty. Podmínky užívání budou dohodnuty na příštím zasedání rady.

  Usnesení:
  Rada města souhlasí s pronájmem prostor v budově čp.1 a ukládá MěÚ připravit podmínky nájmu.
  Hlasování: 5 pro

* Paní Marie Culková požádala město o ukončení nájmu pozemku p.č.489/5, k.ú.Horní Studenec.

  Usnesení:
  Rada města souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č.489/5, k.ú.Horní Studenec s platností od 1.1.2002 na základě písemné žádosti nájemce.
  Hlasování: 5 pro

* SDH Ždírec n.D. požádal město o možnost přestavby motoru hasičské stříkačky na závodní provedení pro potřeby družstva hasičů, které se účastní hasičských soutěží. Předpokládané náklady na úpravy a další vybavení předloží starosta SDH radě k posouzení po obdržení nabídky specializované firmy.

Usnesení:
Rada města souhlasí s úpravou hasičské stříkačky pro potřeby hasičského sportu.
Hlasování: 5 pro.

 

Jan Martinec, starosta
Ing.Miloslav Gajdorus, místostarosta