82.schůze rady města edit delete

25.7.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 82

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 24.července 2002.

 

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář

Omluven: Ivan Vomela, Mgr.Jiří Novák

Program schůze:

1)    Výpověď smlouvy o úhradě nákladů za provoz MŠ Hlinsko.

2)    Pronájem nebytových prostor.

3)    Oprava střechy budovy tělocvičny.

4)    Žádost společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.

5)    Přihlášení města do soutěže Průmyslová zóna roku 2001.

6)    Oprava oplocení zahrady v Příčné ulici.

7)    Pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou.

8)    Vyhodnocení nabídek na stavbu kanalizace a vodovodu.

9)    Různé, pošta

 

1)    Starosta na základě usnesení zastupitelstva města č.12/XVI/02 z 28.3.2002 předložil radě návrh na zrušení smlouvy o úhradě nákladů na provoz mateřské školy, kterou uzavřelo Město Hlinsko a Obec Ždírec n.D. dne 25.2.1995. Město Ždírec n.D. má dostatečnou kapacitu vlastní mateřské školy a požadavky Hlinska na příspěvek na 1 dítě umístěné v MŠ Hlinsko dosahuje částky téměř 8.000,-Kč.

Usnesení:

Rada města rozhodla o výpovědi smlouvy o příspěvku na provoz mateřských škol zřizovaných Městem Hlinsko, uzavřené dne 25.2.1995 mezi Městem Hlinsko a Obcí Ždírec n.D.

Hlasování: 3 pro

 

2)    Rada města projednala žádost paní S.Klepetkové o pronájem nebytových prostor v budově čp.1, Žďárská ulice, Ždírec n.D. Rada s pronájmem souhlasí a uložila starostovi projednat podmínky pronájmu s žadatelkou. Po upřesnění možností pronájmu a výše nákladů na potřebné stavební úpravy rozhodne rada o konkrétních podmínkách nájmu.

Usnesení:

Rada města pronajala:

Nebytové prostory v budově ve Ždírci n.D., Žďárská ulice čp.1 Stanislavě Klepetkové, bytem Chrudimská 166, Ždírec n.D. Podmínky nájemní smlouvy stanoví rada do 15.9.2002.

Hlasování: 3 pro

 

3)    Rada města projednala cenovou nabídku ZD Olešenka na opravu střechy nad šatnami u tělocvičny.

Usnesení:

Rada města souhlasí s nabídkou Zemědělského družstva Bystřina v Olešence na opravu části střechy budovy tělocvičny v celkové výši 113.476,-Kč.

Hlasování: 3 pro

 

4)    Rada města projednala žádost firmy Stora Enso o umožnění provádění stavebních úprav na pozemku p.č.260, cesta v k.ú.Ždírec n.D. Jedná se o cestu, kterou město smění se společností SET za pozemek pod cyklostezkou Ždírec – Studenec. Rada vzala na vědomí oznámení o zahájení územního řízení na „terénní úpravy areálu firmy SET s.r.o. včetně úložiště zeminy“.  Společnost Stora Enso se před vydáním územního rozhodnutí písemně zaváže k uložení zeminy v souladu s projektem společnosti K4 Brno a ve smyslu usnesení zastupitelstva města z 28.6.2002. SET uhradí městu poplatek za využití pozemků k uložení zeminy ve výši 2 mil.Kč.

Usnesení:

Rada města souhlasí s tím, aby fa Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. využila pozemek p.č.260 k.ú.Ždírec n.D., zapsaný na LV 1 pro Město Ždírec n.D. ke stavebním pracím při akci „terénní úpravy areálu firmy SET s.r.o. včetně úložiště zeminy“.

Hlasování: 3 pro

 

5)    Rada se seznámila s podmínkami soutěže Průmyslová zóna roku 2001, kterou vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rada doporučuje zaslat hodnotící komisi podklady o zahájení provozu firmy EKOGAL a.s., ENVITERM a.s. a Holzwerke Wimmer s.r.o.

 

6)    Rada projednala cenový návrh p.Martina Vavrouška na zhotovení části oplocení domu čp.36. Část oplocení u ulice Příčná je vlivem zemního tlaku místní komunikace značně vykloněno směrem do zahrady. Paní Zrzavá, majitelka pozemku, souhlasí s posunutím hranice zahrady tak, aby došlo k rozšíření MK a mohla být provedena její oprava.

Usnesení:

Rada města souhlasí se zadáním opravy oplocení zahrady domu čp.36 u ulice Příčná firmě Martin Vavroušek v hodnotě 30.000,-Kč.

Hlasování: 3 pro

 

7)    Rada města se zabývala opětně pronájmem bytu č.3 v Domě s pečovatelskou službou p.Jaroslavu Šustrovi, trvale bytem Údavy 33. Ze zprávy o jeho zdravotním stavu a určených diagnóz vyplývá, že p.Šustr nemůže být dlouhodoběji ubytován v zařízení, které nemá prakticky žádný zdravotní dohled a kde provozovatel zařízení není schopen tento dohled zajistit. Pronájem bytu na dobu určitou dle usnesení rady z 80.schůze situaci p.Šustra z dlouhodobějšího hlediska také neřeší. 

Usnesení:

Rada města zrušila svoje usnesení z 19.června 2002 o pronájmu bytu č.3 v DSPS Ždírec n.D., Mírová 119 Jaroslavu Šustrovi, bytem Údavy 33.

Hlasování: 3 pro

 

8)    Rada města vyhodnotila nabídky firem na výstavbu vodovodu a kanalizace pro rozšíření TI v průmyslové zóně II.

a)    kanalizace splašková a dešťová 175 m:

-        Josef Marek ………… 208.351,50 Kč

-        STAVAK H.Brod .  254.762,00Kč

-        INSTAV Hlinsko…… 399.000,00 Kč

b)    Vodovod 111 m:

-        INSTAV Hlinsko… 111.000,00 Kč

-        STAVAK H.Brod … 127.131,00 Kč  

Usnesení:

Rada pověřila MěÚ jednáním s nabyvateli pozemků o výstavbě kanalizace a vodovodu v rámci výstavby jejich areálů v průmyslové zóně II. Investoři mohou využít nabídku města na sdružení příspěvků na výstavbu ve výši 100,-Kč za 1m2 kupovaného pozemku tak, že nejnižší podaná nabídka na výstavbu kanalizace, tj. 208.351,50 Kč a na výstavbu vodovodu 111.000,00 Kč bude započítána jako nejvyšší přípustný sdružený příspěvek na stavbu bez ohledu na to, který dodavatel bude pro investory stavbu zajišťovat.

Hlasování: 3 pro

 

9)    Různé:

a)    Rada vzala na vědomí žádost p.Zdeňka Pekaře o pronájmu bytu ve Ždírci n.D. V současnosti není žádný byt volný a proto se rada bude otázkou pronájmu zabývat po uvolnění bytu dosavadními nájemníky.

b)    Starosta informoval radu o návrhu smluv o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na Dům s pečovatelskou službou a prováděcí projektové dokumentace na přístavbu budovy městského úřadu. O podmínkách smlouvy bude jednat starosta s firmou DRUPOS.

c)    Rada vzala na vědomí vypsání veřejné obchodní soutěže na stavbu „I/34 Ždírec nad Doubravou – průtah“ Ředitelstvím silnic a dálnic – správa kraje Vysočina. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 28.8.2002.

d)    Rada vzala na vědomí informaci České pošty, s.p. o úpravě pracovní doby úřadovny v Horním Studenci. Nová pracovní doba je 7,30-9,00 a 13,30-16,00.

e)    Rada vzala na vědomí dopis hejtmana Pardubického kraje p.Línka ve věci potvrzení zájmu kraje o přechod obcí Chotěbořska ke kraji Pardubickému.

f)    Rada se seznámila s výsledky ždíreckých hasičů, kterých dosáhli na soutěžích v letošním roce.

g)    Rada souhlasí se zapůjčením makety policisty v životní velikosti od firmy FILIP TREND a s případným zakoupením této makety, prokáže-li se její účinnost při regulaci dopravy.