83.schůze rady edit delete

29.8.2002 | Jan Martinec

Z Á P I S   č. 83

ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 7.srpna 2002.

 

Přítomni: Ing.Miloslav Gajdorus, Jan Martinec, Hubert Kolář, Mgr.Jiří Novák

 

Program schůze:

1)    Prohlášení náhradníka za člena zastupitelstva.

2)    Změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad.

3)    Využití veřejného prostranství pro parkování vozidel.

4)    Úprava ceny stavby 32 b.j.

5)    Příspěvky na činnost.

6)    Smlouva s VČE a.s. na výstavbu trafostanice a rozvodů VN a NN.

7)    Cyklistický závod Lacman Look Vysočina 2002.

8)    Různé, pošta

 

1)    Rada posoudila v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí situaci vzniklou úmrtím člena zastupitelstva pana Ivana Vomely. Úmrtím člena ZM se dle zákona uvolnil den po úmrtí mandát v Zastupitelstvu města Ždírec nad Doubravou. Pan Vomela byl zvolen jako kandidát Sdružení nezávislých kandidátů – Ždírec nad Doubravou. Podle výsledků voleb je prvním náhradníkem této volební strany paní Jana Uchytilová. Paní Uchytilová souhlasí s přijetím mandátu s tím, že splňuje a respektuje podmínky k získání mandátu.

Usnesení:

Rada města v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí č.491/2001 Sb., §56, s platností od 28.července 2002 prohlásila členem Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou paní Janu Uchytilovou, bytem Ždírec n.D., Na Rozcestí 321, náhradníka volební strany Sdružení nezávislých kandidátů – Ždírec nad Doubravou.

     

2)    Rada města projednala možnosti rozšíření počtu stanovišť v jižní části města. Rozšíření si vyžádala jednak nová výstavba domů, kde je pro ukládání tříděných odpadů vzdálenost od stávajících stanovišť kontejnerů poměrně veliká. Dalším podnětem je řešení nedobré situace na stanovišti u prodejny „Málkovi“, kde je soustředěno na úzké ulici několik kontejnerů, které jsou zdrojem znečišťování okolí a opticky zužují šíři ulice. Stanoviště kontejnerů budou nově situována na křižovatce ulic Ke Stadionu a Lipové (sklo, plasty), na parkovišti v ulici Ve Vilkách u křižovatky s Příčnou (sklo, plasty) a na křižovatce Mírové a Liběcké u DSPS (sklo, plasty, kovový odpad, papír). Odvoz odpadů z nových stanovišť je zajištěn firmou ODAS. Městský úřad bude informovat veřejnost o změnách a připraví novelizaci přílohy vyhlášky o nakládání s odpady – stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Rada souhlasí se zakoupením 1 ks kontejneru na sklo a 1 ks kontejneru na plasty.

 

3)    Rada projednala žádost pana Vyčichla o povolení zpevnění travnaté plochy před jeho domem na Kohoutově pro účely parkování zákazníků prodejny okrasných dřevin a květin. Rada s využitím pozemku dle žádosti p.Vyčichla souhlasí. Rozsah zpevnění a podmínky provozu parkoviště stanoví v souladu se silničním zákonem městský úřad ve své pravomoci.

 

4)    Rada se seznámila s návrhem na zvýšení ceny stavby bytových domů s 32 b.j. v ulici Jižní. Zvýšení ceny je způsobeno projektovými úpravami, zejména vybudováním lodžie u 4 bytů 2+kk v 3.NP. Další změnou je výstavba společné televizní antény. Veškeré výdaje bude hradit Bytové družstvo Hamerská I.

 

 

Usnesení:

Rada města souhlasí:

a)    Se zvýšením ceny stavby domů o částku 257.752,-Kč.

b)    S cenou projektových prací za vícepráce ve výši 51.240,-Kč

c)    S úpravou smlouvy o sdružení investorů na výstavbu 32 b.j. tak, že Bytové družstvo Hamerská I zvýší svůj příspěvek o částku 140.000,-Kč.

Veškeré náklady spojené se zvýšením ceny a úhradou projektových prací bude hradit Bytové družstvo Hamerská I ze zvýšeného příspěvku sdružení a z plánované rezervy.

Hlasování: 4 pro

 

5)    Rada města projednala žádosti o přidělení příspěvku na činnost.

Usnesení:

a)    Rada města souhlasí s převodem příspěvku ve výši 50.000,-Kč občanskému sdružení SK DEKORA Ždírec n.D. Příspěvek je čerpán v souladu s rozpočtem města.

b)    Rada města souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,-Kč na zakoupení věcné ceny pro soutěž ve střelbě na asfaltové terče „O pohár obcí Podoubraví“, konanou 24.8.2002.

Hlasování: 4 pro

 

6)    Východočeská energetika a.s. Hradec Králové předložila městu návrh smlouvy na sdružení prostředků k výstavbě trafostanice v ulici Nad Řekou, na výstavbu rozvodů NN v ulici Nad Řekou a Jižní a na výstavbu rozvodů VN v ulici Na Výsluní. Celkové náklady na stavbu jsou 3.498.000,-Kč a příspěvek města činí 2.098.000,-Kč. Bez výstavby nové trafostanice není možný další rozvoj lokality Hamerská a to jak rodinných domů, tak bytových domů a další plánované výstavby. Městský úřad jedná s VČE o možnosti splátek příspěvku. MěÚ připraví zastupitelstvu na jednání 5.září 2002 návrh úpravy rozpočtu města, která umožní úhradu příspěvku dle návrhu.

 

7)    Rada projednala stav příprav cyklomaratonu, který se uskuteční 10.8.2002. Rada souhlasí s využitím tělocvičny a školní jídelny pro potřeby závodu a s využitím vozidel města a hasičů pro potřeby pořadatelské služby. Náklady budou čerpány z rozpočtu města, kde je uvedená akce jmenovitě uvedena. 

 

8)    Různé:

a)    Rada vzala na vědomí žádost p.Petra Zvolánka o pronájem bytu ve Ždírci n.D. V současnosti není žádný byt volný a proto se rada bude otázkou pronájmu zabývat po uvolnění bytu dosavadními nájemníky.

b)    Rada projednala žádost vlastníka domu v H.Studenci o možnost čerpání půjčky z FRB. Rada navrhne zastupitelstvu do programu jednání 5.9.2002 zařadit vypsání výběrového řízení na čerpání FRB.

c)    Starosta informoval radu o návrhu firmy Video Kunc na výrobu stolního kalendáře pro rok 2003 Podoubraví. Rada souhlasí s jednáním s firmou o cenových podmínkách.

d)    Rada projednala informaci Krajského úřadu kraje Vysočina o jmenování a odvolávání ředitelů škol.

e)    Rada projednala žádost Svazku obcí Podoubraví o vyjádření k dotaci z Programu obnovy venkova na vybavení informačních center v obcích Vilémov, Havlíčkova Borová a Krucemburk. Rada konstatovala, že Ždírec n.D. v letošním roce nebude dotaci čerpat a souhlasí s jejím použitím pro uvedené obce.

f)    Místostarosta informoval radu o jednání s Krajským úřadem ve věci špatné sjízdnosti silnice I/37 ve směru na Údavy a opatřeních, která byla v této věci přijata.

g)    CHKO Žďárské vrchy informovala město o připravovaném údržbě chráněných lip ve Stružinci. Rada souhlasí s tím, aby město část prací souvisejících s prořezávkou a údržbou stromů ve výši cca 5 tis.Kč hradilo město z kapitoly veřejná zeleň.

h)    Starosta informoval radu o vyjádření Českých drah k žádosti o úpravu jízdního řádu vlaků. Požadované změny dle vyjádření ČD není možné realizovat.